informatiepagina van de gemeente vlissingen Het karwei geklaard? Sculptuur Jan Haas Een half jaar, maximaal Uit, ook in het Vestzaktheater Sanering bodem deel Van der Helstlaan Cliënt bij de Sociale Dienst? In de buurt? u O if Verbetering straten in Tuinstad Winkels volgende week langer open I Ingrijpende aanpassing Louise de Colignyschool Glas het inzamelen waard. Hup, in de glasbak! Inzien? De agenda De inkomstenverklaring Verbetering Groenewoud "De Put" Commissie Communicatiebeleid Dakopbouwen Colijnstraat Loop dan niet voorbij! Voorstel aan gemeenteraad Vragen? BETJE WOLFF Drie scholen Even bijpraten met wethouder de Keijzer Computers in het basisonderwijs Alle basisscholen Sponsoring Bijzonder basisonderwijs Woensdag 23 november 1988 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 De gemeenteraad heeft het karwei geklaard. Aan het slot van drie lange tot zeer lange vergaderingen werd vorige week de begroting voor 1989 vastgesteld. Daarmee is voor vele zaken richting gegeven aan het (financiële) beleid voor volgend jaar. Maar dit jaar, 1988, is nog niet voorbij. Zeker niet voor het gemeente bestuur. Even heeft het 'gewo ne' werk van de raad stil gelegen. Deze week gaat het gemeentebestuur er weer mee door. Er staat voor de vergade ring morgen (donderdag) bij voorbeeld weer aardig wat op de agenda. Vorige week is er veel, heel veel de revue gepasseerd. Dat bete kent niet dat er morgen niets meer te bespreken valt. Integen deel. Bekijkt u de onderstaande agenda maar eens. Geeft onderstaande agenda u aanleiding om eens verder te gaan speuren? De gemeente maakt het u dan gemakkelijk. Hoe? Door de agenda, het over zicht van de ingekomen stukken en alle voorstellen een eindje naar u toe te brengen. Tot aan de informatiehoeken. Daar lig gen ze ter inzage. De eventuele volgende 'stap' kan naar het stadhuis leiden. Daar, bij het Stafbureau voorlichting en in spraak, kunt u ook de ingekomen- en achterliggende stukken inzien. Tot de laatste ca tegorie behoren nota's, tekenin gen en dergelijke. Die kunnen de raadsleden - en - helpen zich een afgewogen mening te vormen over de voorstellen. De raadsvergadering wordt morgen gehouden in het stad huis. De aanvang is om 19.30 uur. Het is de bedoeling dat nog dit jaar wordt begonnen met het schoonmaken van de veront reinigde grond aan de Van der Helstlaan. Daar komt nogal wat bij kijken. Zo moet alle ver ontreinigde grond worden af gegraven en gereinigd. Maar om bij de vuile grond te kunnen komen, dienen er eerst drie garages worden afgebro ken. Bovendien moet er uit een tuin beplanting worden verwij derd, net als enkele speel toestellen in de aangrenzende speeltuin. Na afloop zullen de ontgraven gedeelten uiteraard weer met grond worden opge vuld, waarna de garages op nieuw worden opgebouwd, de tuin weer wordt ingeplant en de speelwerktuigen terug ge plaatst. Een voorstel om het, voor het he le karwei benodigde geld, be schikbaar te stellen wordt morgenavond behandeld in de gemeenteraad. De commissies voor de openbare werken en die voor de financiën hebben er een positief advies over uitgebracht. De cliënten van de Gemeente lijke Sociale Dienst met een ABW-, RWW-, IOAW- of WWV- uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een inkomstenverklaring in te leveren. Deze maand is dat volgende week woensdag, de 30ste november. Indien u, als cliënt van de GSD, die verklaring niet of niet tijdig hebt ingeleverd, wordt de beta ling van uw uitkering automa- f De agenda ziet er als volgt uit: Opening Goedkeuring notulen van de vergadering van 29 september 1988. Mededelingen Over te leggen stukken 0-1 Straatnaamgeving Bleekstraat in Ritthem. 0-2 Straatnaamgeving Westha- vendam in de Sloehaven. 0-3 Ontslag diredteur dienst openbare werken. 2-1 Krediet aandacht ver- keersteller. 2-2 Krediet maatregelen aan straatspoor Paul Kru- gerstraat in verband met verkeers-veiligheid. 4-1 Ontslag op eigen verzoek directeur openbare basis school 'De Stellepit'. 4-2 Plan van nieuwe basisscho len voor de periode 1-8-1989 tot 1-8-1992. 4-3 Medewerking als bedoeld in artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs in ver band met vergoeden her- stelkosten vernielingen en inbraken. 4-4 Aanpassingen gebouw Louise de Colignyschool voor protestants-christelijk basisonderwijs. 5-1 Extra subsidie Centrale Stichting Sociaal Kultureel Werk over 1984 tot en met 1987. Morgen, donderdag 24 novem ber, is Vlissingen weer een beeldend kunstwerk in de open lucht rijker. Dan wordt op het kruispunt van de Bad huisstraat met de Julianalaan, bij de ingang van het park, een sculptuur van Jan Haas ge plaatst. De benodigde funde ring werd vorige week al gelegd. De sculptuur bestaat namelijk uit een basaltblok met een gewicht van 1,5 ton en een hoogte van drie meter. In het blok komt een roestvrij stalen sleutel die een mechaniek suggereert. De kunstenaar ziet in het blok een symbool van immobiliteit en in de sleutel een illusie van bewe ging die samen de spanning van het beeld uitmaken. Bij de sculp tuur zal een aanduiding komen waarop deze betekenis van het kunstwerk zal zijn weergegeven. Overigens heeft het basaltblok een kleine voorgeschiedenis. Tijdens het Straatfestival in 1985 maakte hetzelfde blok onderdeel uit van een sculptuur van Jan Haas met als thema "aarde, lucht en water". Het blok is afkomstig van de Oosterscheldewerken en destijds door DOS Bouw BV geschonken aan de gemeente Vlissingen. Bewoners van een deel van het gebied Tuinstad hebben van de gemeente een plan ontvan gen voor een nieuwe inrich ting van de straten. Zij kunnen er tot 21 december aanstaande hun mening over geven. Het gaat om een herinrich tingsplan voor het deel van Tuinstad dat ligt tussen de Bloe- menlaan en de Irislaan, ook wel genaamd "De Put". Voor het ge deelte van Tuinstad waar nu de woningen in aanbouw zijn, was al eerder een plan opgesteld. Het plan voor "De Put" omvat in grote lijnen het verbeteren van enkele kruispunten, het maken van diverse drempels, het op nieuw bestraten waar dat nodig is en het op sommige plaatsen aanplanten van groen. Alle straten zullen gaan behoren tot een zogenoemd 30 km/uur- gebied. Voor het overige zullen de verkeersregels niet ver anderen. Het plan is tot stand gekomen in overleg tussen vertegen woordigers van de werkgroep woonbuurtverbetering van het wijkcomité Tuinstad, het huur derscomité Acacialaan en de gemeente. 5-2 Krediet ten behoeve van openbare speelvoorzie- ningen. 5-3 Goedkeuring exploitatiere kening 1987 van de N.V. Sportfondsenbad Vlis singen. 7-1 Krediet aanleg riolering Singel, van Scheldestraat tot Bloemenlaan. 7-2 Bijdrage van Waterschap Walcheren in kosten riool transportleiding Paardenstraat-Zinderweg. 7-3 Krediet bodemsanering Van der Helstlaan. 7-4 Krediet geluidwerende voorzieningen langs Sloeweg. 8-1 Aankoop panden Sint Ja- cobstraat 11-13 en Vrou westraat 14. 8-2 Verkoop grond perceel Mer- curiusweg. 8-3 Verkoop pand Noord zeestraat 9. 8-4 Verkoop perceel grond aan Paauwenburgweg. 8-5 Krediet aanvullende voor zieningen bouw autoboxen Paardenstraat. 9-1 Algemeen kasgeldlenings- besluit en algemeen geldlenings-besluit voor het jaar 1989. 9-2 Rekening-courant overeenkomsten voor het jaar 1989. Rondvraag Sluiting De gemeente heeft een plan opgesteld voor herinrichting van het Groenewoud, de Le pelstraat en de Dortsmansstraat. Het plan is voorgelegd aan alle bewoners. Zij kunnen er tot 1 december aanstaande hun mening over geven. De opnieuw in te richten straten liggen in het gebied "Be schermd Stadsgezicht". Daarom is het herinrichtingsplan geba seerd op de voorschriften uit het bestemmingsplan. Het plan om vat hierdoor een klinkerbestra ting van gevel tot gevel (de trottoirs verdwijnen), metalen paaltjes ("Amsterdammertjes", ter afscheiding van rij- en voet gangersgedeelte) en passende verlichtings-armaturen (dezelfde als op de Oude Markt staan). Bij uitvoering van het plan blij ven de parkeermogelijkheden en het eenrichtingsverkeer on gewijzigd. De verkeersregels veranderen er dus niet door. Van wereldwinkel tot speel goedzaak, van supermarkten tot delicatessen-winkels, van boekhandels tot schoenenza kenIn Souburg en in Vlis singen. Allemaal mogen ze volgende week ook 's avonds open zijn. Gewoon, om u zo ruim mogelijk gelegenheid te geven inkopen voor Sinter klaas te doen. denstanders zijn niet verplicht een of alle avonden open te zijn. U kunt dus wel eens voor een gesloten deur komen te staan. De mogelijkheid om, met het oog op Sinterklaas en Kerst, ex tra koopavonden te houden zijn vastgelegd in de Winkelslui tingswet. (fofo Ruben Oreel) Vijf koopavonden dus volgende week, van maandag tot en met vrijdag. Vier extra! Da's nooit weg. Er is één maar: de mid- Volgende week maandag (28 november) komt de Commis sie Communicatiebeleid bijeen. Plaats: het stadhuis. Aanvang: 19.30 uur. De vergadering is - uiteraard - openbaar. Boven dien heeft het publiek er ook recht van spreken! Onderwerp van bespreking vormt onder meer een notitie, die is geschreven door de voor zitter en de secretaris van de commissie. Deze gaat over de toekomst van de Commissie I Enkele bewoners van de Co lijnstraat hebben de gemeente gevraagd dakopbouwen op hun huizen te mogen plaatsen. Burgemeester en wethouders willen hieraan wel medewer king verlenen. Daarvoor is het nodig het bestemmingsplan te verande ren. Voordat hierover een beslis sing wordt genomen is het plan echter voorgelegd aan alle be woners van de Colijnstraat. Zij kunnen er tot 6 december aan staande hun mening over geven. Bent u er in de buurt? Loop er dan niet aan voorbij. Want: kij ken kost niks. Het kan u wel het een en ander opleveren. Een schat aan informatie bij voorbeeld. Over zaken, waarbij u als burger met de gemeente te maken hebt. Of over meer algemene onderwerpen. (El ders op deze pagina kunt u dan ook diverse verwijzingen naar de informatiehoeken vinden.) Waar u ook woont, echt ver kan een van die informatiehoeken niet zijn. Ze zijn ondergebracht in: - buurthuis Aldegonde (geo pend op onregelmatige tij den; inlichtingen: tel.nr. 66318); wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59, wijk Paauwenburg), geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag avond, bovendien op dinsdag- en donderdag middag; de openbare bibliotheek (Lange Zelke 91, centrum), geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur (op don derdag en op zondag is de bi bliotheek de gehele dag gesloten); het stadhuis (bij het Stafbu reau voorlichting en in spraak), geopend op maandag tot en met vrijdag 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Het kan zijn dat u in de infor- matiehoek niet vindt wat u zoekt. Neemt u in dat geval even telefonisch contact op met het Stafbureau voorlichtig en inspraak. De medewerkers daarvan zijn bereikbaar via het telefoonnummer 87335. Zij helpen u graag verder! De leerlingen van de basis school Louise de Coligny be zoeken nu nog twee gebouwen. Het hoofdgebouw aan de Alexander Gogelweg huisvest de groepen 3 tot en met 8. De groepen 1 en 2 - de kleuters -gaan (nog) naar het gebouw aan de Colijnstraat. Een situatie die eigenlijk niet overeen komt met de Wet op het Basisonderwijs. Die schrijft voor dat alle leerlingen van een basisschool in één ge bouw hun plek dienen te hebben. Maar, nog even, en dat zal ook het geval zijn bij de Louise de Colignyschool. Er is de afgelo pen maand al het nodige in de school 'vertimmerd'. Bovendien: morgen (donderdag) behandelt de gemeenteraad namelijk een voorstel van burgemeester en wethouders daarover. De raad wordt daarin gevraagd f 226.180 beschikbaar te stellen voor aan- Zes maanden. Zo lang mag u maximaal een werk uit de Kunstuitleen in huis hebben. Regelmatig wordt daarom, bij het terugbezorgen, aan de ba lie de verzuchting "jammer" vernomen. Niet zelden meldt dezelfde persoon zich even la ter weer op hetzelfde punt, maar dan met een tevreden gezicht. Omdat zij of hij iets to taal anders gevonden heeft. Maar wel iets dat het vast ook prima zal doen. In de huiska mer, op kantoor of in een wachtruimte.... En.... wordt het nog geen tijd dat u ook (weer) eens bij de Kunstuitleen op bezoek gaat? Waarschijnlijk ten overvloede: deze instelling is gevestigd in (toto p. janse) T0neel: "D© Beemster voorbij1 hetzelfde gebouw als de open bare bibliotheek (Lange Zelke 91). Prima bereikbaar, letterlijk en figuurlijk. Men kan zowel met de lift als via de trap naar de uit leen in het souterrain afdalen. De deur staat er wijd open op: -- dinsdag van 10.00- tot 12.00 uur, van 13.30- tot 16.00 uur en van 18.00- tot 20.00 uur; -- vrijdag van 10.00- tot 12.00 uur en van 13.30- tot 16.00 uur. Voor deskundig advies kan men natuurlijk bij de (vrijwilli ge!) medewerkers van de uit leen terecht. Tijdens de openingsuren zijn ze telefo nisch bereikbaar via nummer 16864 (bij geen gehoor 14928). Betje Wolff en Aagje Deken schreven samen de roman (in briefvorm) "De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart". Marianne Fennema bewerkte het boek, maakte het onder deel van een toneelstuk. Een, waarin wordt getoond dat de diepere betekenis van Sara's geschiedenis ook in 1988, ruim twee eeuwen nadien, nog steeds opgaat. Het toneelstuk, getiteld "De Beemster voorbij", wordt deze week drie maal in het Vestzak theater opgevoerd: woensdag (vanavond), donderdag en vrij dag. De aanvang is steeds om 20.30 uur. Het Vestzaktheater is 1738 1988 gevestigd aan het Bellamypark. Kaarten f 5,00 per stuk) zijn te koop bij de VVV, Nieuwendijk 15. Aan het toneelstuk werken - ook dat maakt de uitvoering bijzon der - leerlingen van drie Vlis- singse scholen mee. De acteurs zitten alle acht op de rijksscho lengemeenschap "Schelde- mond", net als de harpiste die de voorstelling muzikaal bege leidt. De kostuums werden ver vaardigd door leerlingen van de gemeentelijke scholengemeen schap voor Middelbaar Dienstverlenings- en Gezond heidszorg Onderwijs. Voor de decors 'tekenden' leerlingen van de gemeentelijke scholenge meenschap voor beroepsonder wijs "Swanenburgh". De regie en algehele leiding is in handen van de heer A. de Bruyne, leraar Nederlands aan de scholenge meenschap "Scheldemond". tisch beëndigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling en kele weken vergen. In die tus sentijd kunnen ook geen voorschotten worden verstrekt. Het kan zijn dat u het formulier voor de inkomstenverklaring niet tijdig hebt ontvangen, bijvoor beeld omdat deze verkeerd is bezorgd. In dat geval moet u tij dig naar de sociale dienst (Dok ter Gallandatstraat 1). Daar kunt u een vervangend exemplaar in vullen. Doet u dat niet, dan wordt uw uitkering automatisch geblokkeerd. Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voor komen, zeker met het oog op de decembermaand. Dat de sociale dienst maande lijks de opgave van u verlangt, is een rechtstreeks gevolg van eisen die de rijksoverheid stelt. Communicatiebeleid. Bij de bespreking daarvan zullen ook worden betrokken de voorstellen tot herstructurering van de com missie, zoals deze zijn ingediend door drie ex-leden. Deze zijn weer gelijkluidend aan de voor stellen die de Stichting Opbouw werk ten aanzien van de opzet van de commissie heeft gedaan. De agenda met bijbehorende stukken kan worden ingezien in de gemeentelijke informatiehoe ken. Bij het Stafbureau voorlich ting en inspraak zijn extra exemplaren verkrijgbaar. passing van het hoofdgebouw. Het ministerie van onderwijs heeft voor die verbouwing toe stemming gegeven. Het rijk zal de kosten dan ook volledig ver goeden. Om de lessen zo min mogelijk te hoeven verstoren is al in de herfstvakantie met de werk zaamheden begonnen. Als ze binnenkort gereed zijn, is het volgende gebeurd: - twee lokalen zijn dan aange past tot werklokalen; - een lokaal werd vergroot tot speellokaal; - toiletten werden aangepast; - er werden bergruimten gemaakt; - het buitenterrein werd ge deeltelijk uitgebreid en aan gepast, waarbij een zandbak en een buitenberging werden geplaatst. Links op deze, al wat oudere foto de Louise de Colignyschool. (foto Johan Murre) Computers worden op steeds meer plaatsen in de samenleving toegepast. Oók in het basison derwijs. Niet alleen om, zoals nogal eens wordt gedacht, er de school-administratie mee te ver werken. Integendeel, de compu ter biedt juist vele mogelijkheden om onderwijskundig verant woord lessen te ondersteunen. Waarbij het meegenomen is dat de kinderen vertrouwd raken in het omgaan met de apparatuur. Voorgaande mening is geen the orie, maar gebaseerd op twee jaar praktijkervaring in het Vlis- singse basisonderwijs. Vier openbare scholen hebben de af gelopen twee jaar meegedaan aan een door de gemeente opge zet 'computerproject'. Dat waren 'De Houtuijn', 'De Stellepit', de 'Van Duijvenvoordeschool' en de 'Jacob Catsschool'. Zij zijn in 1985 voorzien van elk drie home computers. Daarmee is twee jaar lang intensief gewerkt, waarbij in een gezamenlijke werkgroep er varingen werden uitgewisseld. Daarbij is gebleken dat op het gebied van rekenen en spelling, vooral het aanleren en controle ren van automatismen, de com puter de leerkracht waardevolle ondersteuning kan bieden. Net als trouwens bij, wat onderwijs kundig heet, het 'logo', logisch denken, en 'topografie', het her kennen van plaatsen en streken. Onlangs is het computerproject geëvalueerd. De uitkomst daar van was aan geen enkele twijfel onderhevig. Het succes heeft zo wel de andere betrokkenen in het Vlissingse (openbare) onderwijs veld, als burgemeester en wet- houders ervan overtuigd dat het 4 hier om een goede zaak tjaat die voortgang verdient! Er is daarom bij de afdeling on derwijs van de gemeente een plan opgesteld om te komen tot plaatsing van computers op alle basisscholen. De vier openbare scholen, die ik zojuist noemde en die al over grote ervaring be schikken, zullen elk een of twee andere openbare 'nieuwkomers' op dit gebied begeleiden. Voor dat project zal in totaal zo'n f 75.000 nodig zijn. Met dit be drag kunnen op iedere school drie gebruiksvriendelijke home computers en toebehoren ge plaatst worden. Daarbij zal iede re school wel moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op financiële bijdrage van f 1500,-, opname van 'computer lessen' in het school-werkplan en scholing van leerkrachten in het gebruik van de computer. B. en w. willen, gezien het belang van het project, binnenkort aan de raad voorstellen f 25.000 be- schibaar te stellen als 'startkapi taal'. Met de genoemde bijdrage per school is dat echter lang niet voldoende om alle kosten te dek ken. Er is dan ook een werkgroep gevormd, die gaat bekijken hoe het resterende bedrag - enige tienduizenden guldens - met be hulp van sponsoring door bedrij ven bijeen kan worden gebracht! Overigens: met de besturen van de scholen voor bijzonder onder wijs hoop ik binnenkort te gaan praten over evenredige deelname aan het project. Ook bij hen ver wacht ik grote belangstelling. Nog een ding tot slot. Dit Vlis singse computer-project moet geheel los worden gezien van de plannen van het ministerie van onderwijs om op iedere Neder landse basisschool een compu ter te plaatsen. Reden daarvoor is onder meer, dat het nog wel tot 1994 duren voordat die appara tuur er werkelijk staat.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5