Ook de Zeeuwse markt wordt bestreken «KSTREEKS Project 'Leescultuur in Middelburg' met lezing Goedbloed innoveerde en kreeg Bovag-IMova certificaat :«5B0VAGN0VA WOONDECORATIE!? kiezen, combineren, budgetteren Foto Schuilwerve Cinerent verbouwd 1 H H 1 Beaujolais Primeur feestelijk ontkurkt Overwinteren en verzekeringen MIDDELBURGER VERKOOPT KANTOORMEUBELS IN ROOSENDAAL Groeneveld Groeneveld Groeneveld Koptelefoon beperkt kwaliteit walkman Groeneveld Meer omzet Sponsor hoortoestellen hoortoestellen Lezing Open dag Interacademie Teachers' INTERIEURADVISEURS hoortoestellen hoortoestellen Woensdag 23 november 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Hij zei onmiddellijk ja tegen Cieba. Hij had lang genoeg ge werkt in die gerenommeerde meubelzaak in Middelburg. Wat anders was meer dan welkom. Dat er nu 'vestigingsma nager' op zijn visitekaartje staat, windt hem niet bepaald op. Meer is het de sfeer waarin Rob Voet moet werken en die hem van meet af aan aansprak. Dat hij er financieel op voor uit is gegaan lijkt tijdens het gesprek ook maar bijzaak. En dat hij dagelijks om kwart over zeven 's morgens van huis moet om op tijd in Roosendaal te zijn om ongeveer twaalf uur later in de warmte van zijn huis terug te keren vindt hij eerder normaal dan afwijkend. 'Uiteindelijk zal ik twee a drie dagen per week in Zeeland blijven om daar kantoormeubels te verkopen'. Voet is bekend als voorzitter van de toerclub van Theo Middel kamp en als verkoper van meu bels en aanverwanten. 'Voordat ik dienst ging werkte ik op een tapijtfabriek. Na dienst ben ik de verkoop ingegaan. Langzaam ben ik opgeklommen'. Onder meer in Krommenie, in Zuidzan- de en in Middelburg was hij ver koper. Kennelijk viel dat op. 'Ik heb niet bij Cieba gesolliciteerd. Ik ben geVraagd. Na het eerste gesprek met de directie wist ik eigenlijk al dat ik het zou doen. Het verliep allemaal in een ge weldige sfeer. In februari ben ik hier in Roosendaal begonnen. In het begin volgde ik wat ken nismakingscursussen. Ook dat was allemaal prima geregeld'. Het bleek inderdaad allemaal wat aanpassen. Maar meubels blijven toch meubels. Of ze nu op kantoor worden gebruikt of in de huiskamer. Het gaat om gerief en doelmatigheid. Dus trok de in Zeeuws-Vlaanderen' geboren Rob Voet meteen van leer. 'Het was hier qua verkoop allemaal heel anders geregeld. Het was meer een postorderbe drijf. Ik had de opdracht om daar verandering in aan te brengen. Ik geloof dat ik succes heb, want de verkoopcijfers hier zijn met zo'n vijftig procent gestegen. We zijn er trouwens nog niet, want er komt nog een aantal medewerkers bij'. Hoewel de verkoopcijfers al een tijdje pieken, werd half novem ber de geheel verbouwde show room van Cieba op het industrie terrein van Roosendaal ge opend. De genodigden konden de Middelburger toen fietsend aan het werk zien voor een goed doel. Voet en nog wat anderen pedaalden ruim tienduizend gul den bijeen voor een woonge meenschap voor geestelijk ge handicapten in Roosendaal. De Zeeuw had inmiddels ook geregeld dat zijn nieuwe baas wat extra's zou doen voor zijn toerclubv. Dus werden ook de wielrenshirts getoond waarmee de toerfietsers van Middelkamp voortaan gehuld zullen zijn.'Mooi meegenomen', oor deelt hij. Of Cieba nu ook mis schien als sponsor gaat mee doen bij de Ronde van Midden- Zeeland voor beroepsrenners. weet Voet nog niet. 'Niet over nagedacht', peinst hij. 'Maar misschien wel een goed idee'. Voet moet Cieba in Zuid-West- Nederland dus op de markt bren gen. West-Brabant en omgeving zit al voor een deel op de rails, Zeeland moet nog worden ont gonnen. Wie echter met een produkt op markt komt, moet minimaal wat kunnen toevoe gen. Sales/marketing manager D.E. Quanjer van Cieba legt uit dat haar bedrijf zich wel degelijk onderscheidt. 'We hebben ge heel eigen stijlen en de exclusie ve verkoop voor Nederland van Frans, Duits, Engels en Zwitsers fabrikaat. Tot voor kort hadden we daarmee een passieve ver koop via de catalogus. Nu zullen we ons actiever op de markt be wegen. Wat Zeeland betreft hebben we ons al gepresenteerd op de laatste beurs Contacta '88 in Goes'. Voet vult aan: 'Ik heb daar een aantal leuke con tacten kunnen leggen. Onder meer met grotere bedrijven'. De Zeeuw voelt zich duidelijk ki- lekker in het moderne en effi ciënt ingerichte Cieba in Roo sendaal. De lange werkuren ver hinderen evenwel niet, dat hij toch nog regelmatig op de race fiets kruipt. 'Afgelopen jaar heb ik toch nog zo'n zesduizend kilo meter afgelegd', stelt hij opge wekt vast. Rob Voet VERVOLG PAG. KORTE INFORMATIE Budgetagenda - "Stelt de be taling van een paar duizend gul den voor de premie van de ziek- tenkostenverzekering u ieder jaar weer voor problemen? Vraag dan eens of u per maand kunt betalen." Zo begint het Nl- BUD het nieuwe jaar ip de .Bud getagenda 1989. Een gewone afspraken-agenda, maar dan met nuttige financiële tips, ad viezen en adressen. Daarnaast staat het knalgele boekje barstensvol met schema's om de dagelijkse uitgaven voor het huishouden, de auto, kleding, voeding en cadeautjes bij te houden. Natuurlijk is er ook ruimte voor de inkomsten. De Budgetagenda 1989 is te bestel len door f 9,90 over te maken op giro 368700 van het NIBUD, Den Haag. Dit onder vermelding van 'agenda'. ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke 93 OOSTBURG. Burchtstraat 13 Visserijkalender - De Organi satie ter Verbetering van de Bin nenvisserij (OVB) heeft voor het eerst een visserij-kalender uitge bracht. Alle maanden van 1989 worden opgevrolijkt met foto's en teksten over de visserij op de Nederlandse binnenwateren. De kalender is verkrijgbaar door, on der vermelding van OVB kalender, een tientje over te ma. ken op postbanknummer 59 59 00, ten name van OVB te Nieuwegein. Wie vijf exemplaren besteld betaald f 8,50 per stuk, bij tien f 7,50. Binnenvisserijkalender op de markt. Staatslot - Vanaf deze maand ziet het vertrouwde Staatslot er heel anders uit. Moderner. Maar dat was niet de belangrijkste re den voor de verandering. In het nieuwe Staatslot zijn typografi sche elementen aangebracht, zodat vervalsing is uitgesloten. Het ontwerpen van het lot nam zeshonderd uur in beslag. Gevonden Tref - In de periode van 6 oktober 1988 t/m 27 ok tober 1988 werden in het Tref- center Middelburg de volgende gevonden voorwerpen aange troffen: Flessen draagrek; kin- derportemonneetje, bordeaux rood; beertje, zwart/wit/geel; zonnebril, grijs; damesjack, blauw; herenpiillover, blauw; •dameshorloge, chroom; sleutel etui, zwartleder; Silca-sleutel; bromfietscontactsleutels; fietssleutel; halsbandje, zwartleder. Gevonden - In de periode van 1 november 1988 tot en met 15 november 1988, zijn bij de ge meentepolitie te Middelburg de volgende voorwerpen als gevon den aangegeven: gouden hangertje, kinderkopje; officiers-zakmes; plastic regen jas, donkerblauw; sjaal, zwart; calculator pennen, in zwart étui; bankbiljet; CD-single; baby schoentje, cyclaamkleurig; paar kinderhandschoenen, donker blauw; bankbiljet; paar laarsjes, bruin; trouwring; handschoen, bruin; sportbroek, heren, blauw; dameshorloge, vierkant; heren horloge, chroomkleurig; vouw- paraplu, bruin/beige; regen broek, blauw; dameshorloge, goudkleurig; imitatie-bontmuts, zwart; bril, bruin; kinderwant, blauw. Dieren: hond, reu, zwart; kat, grijs/bruin. In de praktijk blijkt het nogal eens voor te komen dat overwin teraars in het buitenland medische problemen krijgen en ziekte kosten moeten maken. Het is daarom noodzakelijk dat u goed verzekerd bent. Indien u particulier verzekerd bent zijn er meestal weinig problemen, de meeste verzekeraars dekken de medische kosten in heel Europa, uiteraard wel waarover de po lis ook in Nederland dekking zou geven. Heeft u een hoog eigen risico of veel uitsluitingen dan kan een aparte reisverzekering nuttig zijn. Kijk van te voren de polis wel goed na. Soms wordt de dekking bij langdurig verblijf in het buitenland uitgesloten. Bent u bij het ziekenfonds verzekerd, dan ligt de situatie an ders. In dit geval kunt u ook rechten claimen bij het zieken fonds in alle EG-landen en landen waarmee Nederland een ver drag heeft gesloten. Wat betreft Spanje, Portugal, Joegoslavië en Italië zit u goed. We zullen globaal de gang van zaken in Spanje beschrijven. Voor vertrek kunt u bij het zie kenfonds een E-B11 formulier halen. Met dit formulier kunt u bij het lokale ziekenfondskan toor een bewijs van inschrij ving verkrijgen. Met dit bewijs heeft u recht op gratis medi sche behandelingen en ver strekkingen voorzover die in het Spaanse ziekenfondspak ket zitten. Dit geldt alleen voor behandelingen bij artsen, apo thekers en ziekenhuizen die zij aangesloten bij het plaatselijke ziekenfonds. Het Spaanse zie kenfondskantoor heeft een lijst van aangesloten artsen, apotheker en ziekenhuizen. Heeft u behoefte aan een be handeling of medicijn dat wel in het Nederlandse zieken fondspakket zit maar niet in het Spaanse dan dient u dit zelf te betalen, deze kosten kunnen bij terugkomst in Ne derland niet bij het zieken fonds worden gedeklareerd. Het loont de moeite de admi- Door mr. Jan van der Velde Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen 01184-17810 nistratieve rompslomp van het E-B11 formulier aan te gaan. Als u niet bent ingeschreven bij het Spaanse ziekenfonds kunt u terecht bij partikuliere klinieken en artsen die wille keurig vastgestelde tarieven hanteren, die soms vrij fors zijn. Met dit bovenstaande is nog niet gezegd dat u helemaal geen financiële risico's loopt, bijvoorbeeld u wordt op straat onwel en wordt naar de dichtsbijzijnde arts gebracht die toevallig particulier - en dus niet bij het ziekenfonds is aangesloten is. Of u heeft du re medicijnen nodig die niet in het ziekenfondspakket zitten, of u moet na een ongeval naar Nederland vervoerd worden. Wilt u deze risico's uitsluiten dan is het raadzaam een reis verzekering af te sluiten. Tot slot nog even dit; motorrij tuigenbelasting moet u voor uit betalen. Blijft u langer dan een maand weg dan kunt u de motorrijtuigenbelasting over de nog niet begonnen volle maanden terugvragen. Bij het postkantoor of de ontvanger van de belastingen kunt u hiervoor een kaart krijgen. Uw auto mag dan niet op de open bare weg staan en let erop dat u op tijd betaalt over de perio de na de overwintering, an ders loopt u het risico dat u niet alleen over de vergeten maanden maar ook over de te- ruggaafmaanden moet beta len, inclusief boete! De Middelburger Voet fietst hier vermomd voor een goed doel. Verder nog net zichtbaar H.F. Stoltenhoff, president-directeur van onder meer Cieba, commissaris der Koningin in Brabant, mr. F. Houben en spreker Chris Delbressine. Dat alles gebeurde tijdens de officiële opening van het vernieuwbouwde kantoor in Roosendaal De Zeeuwse Bibliotheek houdt in samenwerking met de Rijks universiteit Utrecht en boek handel Van Benthem Jutting de komende maand een project over "Leescultuur in Middel burg aan het begin van de ne gentiende eeuw". Het betreft een tentoonstelling, een scho lenproject en de publicatie van een boek en twee brochures. Basis van de manifestatie is een onderzoek van de Rijksuniversi teit Utrecht naar de leescultuur van de brede laag van de Neder landse bevolking rond 1800. Zij doet dit met name aan de hand van archivalia van de Middel burgse boekhandel Van Ben them, opgericht in 1801. Het blijkt een voor West Europa uniek archief te zijn. Er zijn namelijk wel archieven bekend van internationaal be roemde boekhandels als b.v. de Leidse boekhandel Luchtmans. Maar dit materiaal geeft alleen informatie over het leesgedrag van de geleerde elite. Van Ben- them's boekhandel had een veel breder samengestelde klanten kring. Uit de bewaard gebleven klantenboeken is precies af te leiden wie wat en in welke aan tallen kocht. Sinds 1985 wordt aan de analyse van deze gege vens gewerkt. Het onderzoek wordt gecoördi neerd door dr. J.J. Kloek (neer landicus) en dr. W.W. Mijnhardt (historicus). Als een soort tus senstand hebben beide heren gewerkt aan de tentoonstelling over dit onderwerp die tot 11 december in de Zeeuwse Biblio theek te zien is. Daarnaast geeft de bibliotheek in samenwerking met de huidige Boekhandel Van Benthem Jut ting een boek, een bloemlezing van toenmalige bestsellers én een katalogus uit. Met nadruk stellen de onderzoe kers dat het op de Middelburgse archieven gebaseerde onder- ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke 93 OOSTBURG. Bnrchlsiraai 13 zoek een betrouwbaar beeld geeft van het leesgedrag in een doorsnee Nederlandse provin ciestad anno 1880. Interacademie Teachers', het in stituut voor één-jarige dag- en avondopleidingen tot het beroep van secretaresse, hostess en re- ceptioniste/informatrice, houdt open huis op zaterdag 26 no vember. Dat gebeurt in de ge bouwen van de Interacademie Teachers', Segeersstraat 22 te Middelburg, zaterdagmiddag, aanvang 14.00 uur. Directie, docenten en studenten staan klaar met inlichtingen over de opleidingen, stage, examens en werkgelegenheid. De heren Kloek en Mijnhardt verzorgen op donderdag 24 no vember a.s. beide een lezing over een deelaspekt van hun onderzoek. Aan het slot ervan zal het boek over leeskultuur, waarvan beide heren de auteurs zijn, officieel worden aangebo den door drs. A.J. de Visser, di- rekteur van de Zeeuwse Biblio theek en aan mr. C.G.J. Rutten, burgemeester van Middelburg. Papegaalstraal 9-11 Goes 01100-28231 Uw hoeden- en bontspecialist Autobedrijf Goedbloed heeft het Bovag-Nova certificaat ge kregen. Dat gebeurde als afslui ting van een kwaliteitszorgpro ject, waarbij zo'n zeventig ge selecteerde Nederlandse auto bedrijven werden doorgelicht. De onderneming van de twee Middelburgse broers en hun vier monteurs was één van de twee Zeeuwse. "Bij dit project heb ben we ons nog eens extra ge realiseerd dat je bij het maken van een fout niet bij de pakken moet gaan neerzitten. We zien het als een gegeven kans om het volgende keer beter te doen." De uitreiking van het certificaat vond plaats in Breda. Onder begeleiding van het Bu reau Berenschot is de Bovag zo'n twee jaar geleden begon nen met het Nova-project (Nieuw ondernemerschap en vakmanschap). Centraal daarbij stond kwaliteitsverbetering als waarborg voor groei in de onder neming. Het Middelburgse Ven nootschap onder firma heeft - zo verwoordt de heer P. Goedbloed - veel geleerd bij dit project. "Onder meer dat we door zeer punctueel en systematisch te werken minder fouten kunnen maken. Daarnaast leerden we om meer vanuit de klant te den ken. Nu waren we al bezig om met dit soort zaken de puntjes op de i te zetten. Dankzij dit pro ject verruimden we evenwel on ze inzichten." De beide eigenaren van het ga ragebedrijf 'hebben als gevolg van het Bovag-Nova project sa men met het personeel lijsten samengesteld. "Met die check lijsten in de hand wordt elke au to pas afgeleverd nadat alles is ingevuld. Nu lijkt dat een beetje bureaucratisch. Dat is het be slist niet. Bij veiligheidskeurin gen werk je ook met lijsten. Nu is er alleen nog een lijstje bij waardoor bijvoorbeeld kleine puntjes zoals het wegvegen van een oliestreep op de motorkap of het leegmaken van de asbak niet wordt vergeten." De reparatie- of onderhouds werkzaamheden worden met die nieuwe lijsten ook functione ler uitgevoerd. Stap voor stap - zo weet de monteur nu - dient hij de klus te klaren. Punt voor punt afgewerkt. "Ook daardoor," be klemtoont Goedbloed, "wordt voorkomen dat er kleine, maar o zo belangrijke zaken worden vergeten." Goedbloed werkt momenteel nog druk aan een administratie systeem, waardoor klanten ge waarschuwd kunnen worden. De garagehouder noemt een voorbeeld. "Stel iemand koopt een auto bij ons met drie maan den garantie. We zouden dan zo'n veertien dagen voor het verstrijken van de garantieter mijn de mensen een briefje kun nen sturen met de mededeling: heeft u nog mankementen ont dekt, laat ze dan nu weten. Dan en dan is de garantietermijn voorbij. Datzelfde geheu gensteuntje zou je kunnen stu ren voor de APK, de verplichte jaarlijkse autokeuring." WEYTS INTERIEURADVISEURS WIJST U DE WEG IN EEN BREED AANBOD GORDIJNSTOFFEN, VITRAGES. VLOERTAPIJT EN KARPETTEN WELKOM! KRI MüKSTRAAT iï-i'1. (I\ T ll:RKANT|l 1 M liGi N Ol' /.OOM II I I.IOON oiM.i. UHM Het nieuwe uiterlijk van Foto Schuilwerve/Cinerent. De pui van Foto Schuilwer ve/Cinerent in Vlissingen is he lemaal vernieuwd. Dat leverde nog al wat voordelen op. Niet alleen is de zaak aan de Schel- destraat nu ook bereikbaar voor rolstoelen en kinderwagens, de hele winkel oogt ook groter en moderner. Cor Schuilwerve, die samen met zijn vrouw Anette de fotozaak annex videotheek drijft, is blij met de verbouwing. "We had den er voor de videotheek drie jaar geleden al een stuk aan de achterkant bijgebouwd. Daar door was de voorkant niet in overeenkomst met het geheel. Dat hebben we nu goedge maakt."-Met de entree is ook de etalage veranderd. Schuilwerve maakt nu gebruik van verrijdba re vitrinekasten. Hoewel de videotheek en de fo tozaak in één pand gevestigd zijn, houdt Schuilwerve, die sinds kort ook meedoet aan het Favoriet-verhuurplan, beide za ken strikt gescheiden. "In princi pe zijn we een fotozaak met een video-afdeling," zegt hij. "We hebben zelfs twee aparte toon banken." Dat de foto-afdeling net zo belangrijk is bewijst Schuilwerve door de bruidsre portages weer op te pikken. "Daar zijn we vorig jaar mee gestopt, maar er is zo veel vraag naar dat we ze voortaan weer van maart tot september gaan maken." ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke 93 OOSTBURG. Burchtstraai 13 Slijter J. van Leerzem keurt de Beau jota is Primeur. PAS OP VOOR KAF ONDER HET KOREN Traditioneel werden vorige week donderdag (de derde don derdag in oktober) weer de Beaujolais Primeur ontkurkt. Op Walcheren gebeurde dat als vanouds in de Vlissingse Ge vangentoren en in het horeca gedeelte van de Middelburgse Stadsschouwburg. Brede be schouwingen en bewieroking van de drank met zoveel traditie begeleidden de proeverijen. Maar ook in de slijterijen en wijn huizen stond donderdag de Beaujolais Primeur centraal. Op de foto keurt de Middelburgse slijter Van Leerzem de fles van het merk dat hij weloverwogen inkocht. Inderdaad weloverwo gen, want ondanks de goede naam van dit wijngebied, schijnt er nog wel eens kaf onder het koren te zitten. Daarvoor werd bij elke feestelijke ontkurking plechtig in ieder geval gewaar schuwd. De koptelefoon is de zwakste schakel tussen bandje en trom melvlies, aldus de conclusie van de Stichting VWO na een verge lijkend warenonderzoek naar 10 walkmans met en 18 zonder ra dio vanaf ca. f 80, Fabrikan ten kunnen de kwaliteit van hun produkt op eenvoudige wijze verbeteren door betere koptele- ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN, Lange Zelke 93 OOSTBURG. Burchtstraat 13 foons erbij te leveren. Nu zal de consument er zelf op uit moe ten en er extra voor moeten betalen. Walkmans zijn er in vele vormen met vele mogelijkheden. De sim pelste apparaatjes kunnen alleen gewone bandjes afspelen. De meest ingewikkelde hebben naast Dolby ruisreductie, auto- reverse en equaliser ook voor- keuzetoetsen voor de radio en afstandbediening. Voor deze za ken moet wel meer worden be taald - in de VWO-test zaten ap paraten tot zo'n f 500, Walkmans blijken niet in alle si tuaties goed uit de verf te ko men. Zo blijkt bij joggen, dat veel apparaten bij hevige bewe gingen gaan janken! Van de radio-ontvangst moet men zich niet te veel voorstellen vanwege de richtinggevoeligheid van de middengolf, de storingsgevoe ligheid van de FM en de beperk te bruikbaarheid in metalen constructies zoals auto, trein en bus. Het batterijverbruik blijft in ver gelijking met andere apparaten hoog. Daarom loont het bij re gelmatig gebruik al gauw de moeite oplaadbare batterijen en een laadapparaat aan te schaffen. De netaansluitingen blijken ab soluut niet gestandaardiseerd, zodat hiervoor een dure adapter van hetzelfde fabrikaat als de walkman moet worden gekocht. De resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van een brochure verkrijgbaar door overmaking van f 3,50 op postgiro 1477321 t.n.v. Stichting V.W.O., Sweelinckplein 74, 2517 GS Den Haag onder ver melding van "walkmans".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 27