Sam DE LUXAFLEX® KOLLEKTIE. Politiek Er op uit Buurt/Wijk Sport Verenigingen Luxaflex® Raffïnette Luxaflex Jalouette Luxaflex Duette Fashion Shades Luxaflex Gordijnjaloezieën Luxaflex Plissé - PlisséCHIQUE Luxaflex Rolgordijnen Luxaflex Horren Luxaflex Buiten zonwering Woninginrichting RENAISSANCE P E E N L M E T SFEER Cultuur Beurs Sociaal Vrije tijd Clubs Milieu Allerlei Gezondheid Woninginrichting RENAISSANCE E E N S P E L MET LICHT EN S E E E R LUXAFLEX® ROLGORDIJNEN. TE MOOI OM OP TE ROLLEN. Woninginrichting RENAISSANCE EEN S P E LICHT EN L M E T SPEER Maatschappij Woensdag 23 november 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Cobra - Het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming be zoekt zaterdag 10 december de Cobra-tentoonstelling in Am sterdam. Informatie, inschrijving en betaling (f 40, dagelijks van 9 tot 15 uur bij het ZIKV, 01180-34711Aan de excursie vooraf geeft Nico Out dinsdag 6 december een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De aanvang is om 20 uur. Milieu - De natuurvereniging Walcheren van de KNNV maakt dinsdag 29 november onder lei ding van Henk Mandemaker een bos- en duinwandeling in Valke- nisse. Om 14 uur begint deze leerzame tocht vanaf de duin- overgang bij het pannekoekhuis in Dishoek. Zeeuwse Kruis - Het hoofd voorlichting van de Nederlandse Hartstichting, J. Smulders, spreekt na het huishoudelijke gedeelte van de algemene le- denvergadeing van het Zeeuwse Kruis over Zorg voor uw hart. Dat gebeurt op zaterdag 26 no vember in De Zeeuwse Stro men. Deze vergadering begint om 10 uur. Ouderen - De activiteitencom missie AKTIVA en de ouderen bonden tekenen voor de organi satie van een gezellige Sinter klaasmiddag in zaal Rehoboth in Oost-Souburg. Tussendoor wordt een toneelstukje gespeeld. Vlissingse ouderen kunnen op maandag 28 novem ber naar deze gezellige bijeen komst toe. Het begint allemaal om 14 uur. In Bachten Komme wordt donderdag 1 december een Sinterklaas-bingo gehou den. Dat begint ook om 14 uur. Reddingsbrigade - Afgedreven surfers en bootjes, onderkoelde zwemmers, zoekgeraakte kinde ren, de Domburgse Reddingsbri gade had het er deze zomer weer druk mee. De reddingsboot moest er in totaal 22 keer op uit. Vierenveertig kinderen raakten zoek en de EHBO-ers moesten 132 lichte en 12 zwaardere ver wondingen behandelen. In Oost- kapelle werd 177 keer eerste hulp verleend en raakten 87 kin- deren zoek. Jeugd Origami - De Origami Sociëteit Nederland heeft een origami jeugdkoffer samen gesteld, zodat ook kinderen van 6 tot 12 jaar de fijne kneepjes van de Japanse vouwkunst kun nen leren. In de koffer zitten veertig kindermodellen, honderd origami blaadjes, wenskaarten, een verjaardagskalender, een groeimeter en twee achter grondplaten. De koffer is ver krijgbaar bij Origami Zeeland, 01102 43207 Van Dixhoornbrigade - De strandwachtcommissie van de Van Dixhoornbrigade Middel burg werkte dit seizoen in totaal 1118 stranddagen. Dat komt neer op 7978 mensuren strand- wacht, ruim 2700 uur meer dan in het vorige seizoen. Toch hoef de de strandwacht minder men sen op de stranden bij Zoutelande en Dishoek te red den dan in voorgaande jaren. De brigade vraagt zich af of dat aan het weer lag of dat de badgasten verstandiger zijn geworden. ANBO - Op de themamiddag van de ANBO afdeling Sou- burg/Ritthem staat 'gezond ouder worden' centraal. De mid dag, voor alle ouderen in Sou burg en Ritthem, wordt gehou den op dinsdag 29 november in de bovenzaal van Bachten Poor- te. De aanvang is om 14.30 uur. Gastspreker is dokter G. Kap- teijn. Na afloop wordt er bingo gespeeld. Vivoka show - De Middelburg se Vleeshal (naast het Stadhuis) staat dan vrijdag 25 november tot en met zondag 4 december vol met vissen, vogels en cac tussen van de verenigingen Bar bus Conchonius, de Vogellief hebbers en Succulenta afdeling Zeeland. Verder zijn op de show de vereniging Aviornis met sier- watervogels, het vogelasiel De Mikke, orchideeënkwekerij Wekking en kwekerij Het Moes bosch aanwezig. De show is op werkdagen van 10 tot 22 uur geopend. Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Bingo - Op de bingo-avond met rad van avontuur van Rood-Wit, de supportersvereniging van vc Vlissingen, zijn tal van Sint Nico- laasprijzen te winnen. De avond wordt gehouden op vrijdag 25 november in het clubhuis van vc Vlissingen aan de Irislaan. De aanvang is om 20 uur. PCOB - Op de ledenvergadering van de afdeling Vlissingen van de Protestants Christelijke Ou derenbond spreekt de heer M. Eland over veertig jaar fysiothe rapie. De vergadering, op don derdag 24 november in het jeugdgebouw van de Petruskerk aan de Dr. Ottestraat, is ook toegankelijk voor niet-leden. De aanvang is om 14.30 uur. Bloemenbuurt - De bewoners van de Vlissingse Adriaan van de Vennestraat 14 tot en met 28 zijn het niet eens met de ge plande woningbouw op het stuk grond aan de Bloemenlaan waar vroeger een kleuterschool stond. Een eventuele woning bouw zou hun privacy schaden, schrijven ze aan b en w van Vlis singen, zeker omdat de nok- hoogte van de te bouwen wo ningen de negen meter ruim schoots overschrijdt, terwijl de toegestane bouwhoogte maar vier meter bedraagt. In plaats van woningbouw stellen de be woners de bouw van garage boxen voor. Daar is namelijk een groot gebrek aan. vCW- w f Wollig gedeponeerd handelsmerk Een Hunter Douglas produkl Bellamypark 46-48 Vlissingen, 01184-12988 EENS LICHT Walchers Costuum - Toen mevrouw De Jager met haar kle- derdrachtengroep moest stop pen, dreigde een interessante verzameling Walcherse costuums in dozen te verdwij nen. Medewerkers van de groep riepen daarom de Stichting Het Walcherse Costuum in het le ven. De stichting schafte met subsidie van de provincie Zee land, de gemeente Domburg en het Anjerfonds authentieke sie raden en costuumonderdelen aan. Om de collectie verder uit te breiden roept de stichting ie dereen die nog 'iets Walchers' in de kast of op zolder heeft liggen, dat af te staan. Het adres van de stichting is Dorpsplein 7, 4371 AA Koudekerke, telefoon 01185-2853, 01180-38465 of 01188-1959. Vogels - De vogelbeurs van 't Goudhaantje is verhuisd van Nieuwland naar Middelburg. De eerstvolgende wordt gehouden op zaterdag 26 november in het ontmoetingscentrum Dauwen- daele. Deelnemers kunnen gratis vogels, kooien, nestkasten, lite ratuur en andere vogelsportatri- buten inbrengen. Ook is er een handelaar voor in- en verkoop aanwezig. Leden van de vereni ging voor vogelliefhebbers geven voorlichting. De beurs is ge- opend van 13 tot 15.30 uur. Bazar - In het kerkgebouw aan de Vlissingse Badhuisstraat 161 worden zaterdag 26 november van 9 tot 16 uur poppen, kle ding, schoenen, speelgoed, boe ken, cd's en singles verkocht. Bezoekers kunnen zich opwar men met een kop soep. Handwerkbazar - De UW Middelburg heeft donderdag 24 november de jaarlijkse hand werkbazar in het gebouw aan de Herengracht 52 in Middelburg. De werkstukken van de dames van de beide handwerkclubs zijn tussen 10 en 15 uur te koop. De opbrengst is voor de aanschaf van nieuwe materialen. Bazar - Voetbalvereniging De Meeuwen uit Zoutelande houdt zaterdag 26 november van 16 tot 20 uur een bazar in de kanti ne. Met het rad van avontuur zijn mooie prijzen te winnen. Bazar - In het kerkgebouw aan de Vlissingse Badhuisstraat 161 worden zaterdag 26 november poppen, kleding, schoenen, speelgoed en platen in de ver koop gegooid. De bazar is geo pend van 9 tot 16 uur. Bezoekers kunnen zich opwarmen aan een kop soep. Poelbosloop - De Poelbosloop van AV'56 wordt dit jaar hele maal door het recreatiegebied De Poel in Goes gelopen. De start is zaterdag 26 november om 14 uur op de parkeerplaats aan de Theunis Wegeling (na Motel Goes tweede weg rechts, eerste links). De afstanden zijn 2.3, 6.8 en 11.4 kilometer. Inlich tingen zijn verkrijgbaar bij He- leen Luitwieler, 01100-12855. Sportkader - De rekreatiesport heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De vraag naar kader is dus ook toegenomen. De Zeeuwse Sportraad heeft daarom de kaderpooling in het leven geroepen. Sportverenigin gen en -groepen die een rekrea- tiesportleider nodig hebben kunnen contact opnemen met de coördinator van de kaderpoo ling in hun regio. De coördinator zoekt de geschikte persoon en blijft verder buiten afspraken over werktijden en vergoedin gen. Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Wie meer wil weten over de kader pooling kan contact opnemen met Lya van Eenennaam, tele foon 01184-72471 of Theo Struys, 01180-82500. Pepernotentoernooi - De Schaakclub Souburg houdt za terdag 3 december het M&T- Pepernotentoernooi. In het Vlis singse Hotel Britannia wordt vanaf 10.30 uur in vier leeftijds groepen geschaakt: tot en met 10, tot en met 12, tot en met 15 en tot en met 19 jaar. Deelne mers kunnen zich, met opgave van geboortedatum, tot vrijdag 2 december 10 uur inschrijven bij J.J. Koolhoven, telefoon 01184-61601. Voor de beste drie schakers van elke groep zijn er bekers beschikbaar. Zangavond - De Stichting Ver volgd Christendom heeft op donderdag 24 november een zangavond in de Nederlands Hervormde Kerk in Domburg. Medewerking wordt verleend door.Renata Heemskerk, Sipke van der Land, het evangelisatie koor Internos en de NCVB-koren Domburg en Aagtekerke. Orga nist is P. Feij. De aanvang is om 20 uur. De avond wordt afgeslo- ten met een collecte. Zendingswerk - De stichting Tear Fund/Goed Werk, de gere formeerde gemeente zending, de Zeeuwse werkgroep steun aan Israël, de stichting Woord en Daad en de Zuidoost Azië zending houden zaterdag 26 no vember een informatiedag over zendings- en ontwikkelings werk. In de Aula van de Ds. B. Smytegeltmavo aan de Middel burgse Koninginnelaan worden ook produkten voor het zending- werk verkocht. De mavo is geo- pend van 10 tot 16 uur. Poortershove - Jongerenge- bouw Poortershove in Middel burg heeft een aantal dagactivi teiten voor jongeren opgezet. Vanaf woensdag 23 november kunnen jongeren elke woensdag van 1 5 tot 17 uur leren werken met video-apparatuur. Vanaf donderdag 24 november is er el ke donderdagmiddag van 1 5 tot 17 uur een sleutelwerkplaats, waar aan fietsen en bromfietsen kan worden gesleuteld. Meer in lichtingen over deze activiteiten zijn verkrijgbaar bij het jongeren- gebouw, 01180-16083 en skw De Hayman, 01180-29004. Computers - De Big Ben Com puterclub, vereniging gebruikers Acorn- BBCcomputers, heeft op vrijdag 25 november van 19 tot 22 uur haar maandelijkse bijeen komst in de Zeeuwse Biblio- theek te Middelburg. Microscoop - Van 7 november tot 17 december stelt het Zeeuws Documentatiecentrum op de 2e verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek een foto reeks ten toon over het duistere microscopische leven op en in het oud bezit van de Zeeuwse Bibliotheek. De foto's zijn een resultaat van een analyse, ge daan door Dow Chemical, van diverse monsters uit de kluis. Bij de analyse van alle monsters, bestaande uit perkament, leer en stof uit het luchtfilter werd gebruik gemaakt van een Scan ning Electron Microscope. De opnames van haren, katoenve zels, wol, karton en schimmels zijn 50 tot 20.000 keer ver groot, waardoor bijzonder kunstzinnige beelden zijn ontstaan. Studentenstaking - De stu dentenacties tegen de bezuini gingen van de regerging op het onderwijs en de studiefinancie ring worden donderdag 24 no vember afgesloten met een landelijke protestdemonstratie op het Malieveld in Den Haag. Wie meer wil weten over deze dag kan contact opnemen met de Jongerenbeweging verbon- den met de FNV, 01180 38318. Westkapelle - De gemeente raad van Westkapelle vergadert donderdag 24 november om 20 uur. Aan de orde komt onder meer de verbetering van het ver enigingsgebouw Westkapelle Herrijst. De meerderheid van het college van b en w is voor hand having van het gebouw aan de Markt en wil voor de verbetering f 1.500.000,— uittrekken. Districtsvergadering FNV - De FNV heeft zaterdag 26 no vember de traditionele districts najaarsvergadering in de Prins van Oranje in Goes. Op de verga dering, die om 10.15 uur begint, behandelt een aantal sprekers het thema 'Gelijkberechtiging tussen man en vrouw in de so ciale zekerheid'. Na de inleidin gen is er een forumdiscussie. Daarnaast worden ondermeer nieuwe leden voor het districts- bestuur benoemd en kandidaten voor de DAC- Uitkeringsgerechtigden Zeeland gekozen. Zaterdagbestellers - De zater dagbestellers van de PTT zijn boos. Volgens de recent afgeslo ten CAO moeten ze een kwart van hun loon inleveren. Het ac tiecomité van De Jongerenbe weging verbonden met de FNV heeft daarom zondag 27 novem ber om 12 uur een landelijke bij eenkomst in de Kaasstraat 20 in Utrecht. Daar wordt besloten welke stappen de bestellers gaan ondernemen en gesproken over de oprichting van een lan delijke belangenvereniging, zo dat er bij toekomstige CAO-onderhandelingen wel naar hen wordt geluisterd. De reis kosten naar Utrecht worden ver goed. Inlichtingen bij Leon Peeters van de Jongerenbewe- ging, 030-333115. DE LUXAFLEX® GORDIJNJALOEZIEËN. UW RAMEN IN HET LANG. I )e koliektic 'l.iiv.illcx' (ioalijnj'.iloc/iccn is uitgebreider dun ooit. U kunt kiezen uil een groot •.r.intul stollen, of een twiniigiul kleuren aluminium. gcpciTo ree al oi ongeperlbreeal. Vele kleuren. Voor elk r;t:tm (recht, schuin) en elk interieur. Kom eens langs bij uw dealer en ontdek 'zelfde vele mogelijk heden met tie 'Luxaflex' kol lekt ie. I Wollig gedeponeerd handelsmerk Een Munter Dougl.is produkl Bellamypark 46-48 Vlissingen, 01184-12988 Arnemuiden - B en W van Ar- nemuiden willen het terrein op de kop van het bungalowpark op Oranjeplaat bouwrijp gaan ma ken zodat er tweede woningen kunnen worden neergezet. Het terrein moet daarvoor wel wor den afgekocht (ondererfpacht- recht) van de Stichting Jeugd herberg Centrale in Amsterdam. De raad spreekt zich over dit voorstel uit op maandag 28 no vember tijdens de vergadering die om half acht 's avonds be gint. Verder wil het college een Stichting Woonzorgcentrum voor ouderen in het leven roe pen. Ook dat wordt tijdens de vergadering behandeld. Vrouwenberaad - 'Vrouwen, kanker en politiek' is het thema van de bijeenkomst van het CDA-vrouwenberaad, afdeling Vlissingen, op donderdag 24 no vember. Dr. E. Ooms spreekt daarover in het verenigingsge bouw van de Petruskerk aan de Dr. Ottestraat vanaf half tien 's morgens. Sociaal raadsman - Een so ciaal raadsman heeft zijn nut in Vlissingen en omgeving bewe zen. Dat zeggen de cijfers over het aantal bezoeken die deze raadsman in Vlissingen kreeg. Om die reden is het raadzaam om de Vlissinger J. van der Vel de een collega te geven voor Walcheren-Noord. Deze sociaal raadsman/vrouw krijgt een bu reau in Middelburg. Dat is een van de punten voor de bespre king van de commissie ter finan ciering van de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Walcheren, die wordt gehouden op maandag 28 novem ber. Meer politie - Meer politie op straat en een actieplan tegen het vandalisme. Dat zijn zo onge veer de belangrijkste punten voor de burgerij waarover de commissie openbare orde en veiligheid in Middelburg op dins dag 29 november beraadslaagt. De vergadering (is openbaar) be- gint om 1 6 uur. Milieu - Mevrouw Lucky Neder- hoed Zijlstra spreekt maandag 28 november over milieu op uit nodiging van het CDA- Vrouwenberaad afdeling Mid delburg. Nederhoed is statenlid en lid van de werkgroep die de discussienota 'milieu' heeft sa mengesteld. De discussie-avond begint om acht uur. 'Luxaflex' rolgordijnen zijn er in alle soorten en maten. Effen of met dessin. Vele soorten stof, in bijna alle kleuren. Ook lichtwerende stoffen ter ver duistering van, bijvoorbeeld, de kinderkamer of slaap kamer. Kom eens langs bij uw dealer van 'Luxaflex' produk ten en ontdek zelf de vele mogelijkheden met de 'Luxaflex' kollektie. Wettig gedeponeetd handelsmen Hen Hunter Douglas produkt Bellamypark 46-48 Vlissingen, 01184-12988 Ouderenbeleid - Bestuur en le den van de veertien commissies Welzijn Ouderen verdiepen zich maandag 28 november in de ontwikkelingen in het huidige ouderenbeleid. Zij doen dat op een themadag van de Stichting Welzijn voor Ouderen Platteland Walcheren, waarbij de voorzitter van de Zeeuwse Raad voor Ouderen een inleiding geeft over de rol van de ouderen zelf bij de totstandkoming van dit beleid. Beroepenspel - Jongeren kun nen zich vrijdag 25 november in buurthuis De Zwaan te Oost- Souburg verdiepen in hun toe komstmogelijkheden en onmogelijkheden. Het thema van deze middag - in het kader van het 'kijk een rond kwartaal project' - is 'Welk werk kies ik?'. Dit onderwerp wordt aan de hand van film en opdrachten be handeld. De middag begint om 15.30 uur. Gevonden - Bij de gemeente politie te Vlissingen is in de pe riode van 09 tot 16 november 1988, het volgende aan gegeven: een broodtrommeltje, een helm, een groen zakje met inhoud, een modelbouwdoos, een gebreid vest, 1 paar dameshandschoe nen, een zwart jack, een trouw ring, 2 sleutels in een etui, 1 sleutel aan een blauw label, een ASSA-sleutel en een GT-5-sleutel. Bij het dierenasiel te Vlissingen is in die periode een cypers met witte poes aangegeven. Caravan-Rai - Op de Camping- en Caravan Rai, die van vrijdag 25 tot en met woensdag 30 no vember in de Rai in Amsterdam wordt gehouden, is ook een Zeeland-stand aanwezig. In het paviljoen van het Nederlandse Bureau voor Toerisme zijn verte genwoordigers van het Veerse Meer, Camping Schoneveld en de Provinciale VVV Zeeland te vinden. Meer kort nieuws elders, verdeeld over twee pagina's, in deze krant De pil - Waarom een pilcontro- le? Hoe vaak is een inwendig on derzoek noodzakelijk? Hoe kan ik de menstruatie uitstellen? Uit een enquete van Schering Ne derland bv bleek dat veel vrou wen, ondanks alle voorlichting over het gebruik van de pil, nog steeds vragen hebben. Schering heeft de tien meest gestelde vra gen in een boekje verwerkt, dat gratis kan worden aangevraagd bij Biggs Publishing, Antwoord nummer 415, 1400 VC Naarden. Ook op de gratis 06-lijn van Schering (06-0220404) worden deze vragen beantwoord. Couveusekinderen - De Ver eniging Ouders Couveusekinde ren is een 'lotgevallengroep' voor ouders die ervaringen uit willen wisselen en steun aan el kaar willen geven. De eerstvol gende bijeenkomst van de vereniging, op woensdag 30 no vember in het Vlissinggse Be- thesda Sint Joseph ziekenhuis, staat in het teken van de kinder arts. Dokter Doorn houdt een in leidend praatje en een vragenuurtje. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstel lende ouders kunnen voor meer informatie bij Deborah Poort vliet, 01180-23417, terecht. Conciliair proces - De provin ciale werkgroep conciliair proces houdt als vervolg op de in sep tember gehouden startavonden drie regionale beraadsavonden en wel in Goes, Middelburg en Terneuzen. De bijeenkomsten zijn bedoeld als ontmoetings- en gespreksavonden voor wie zich bezig houden met het conciliair proces van de kerken, o.a. plaat selijke of regionale stuur- en werkgroepen, om nieuwe ideeën op te doen, ervaringen uit te wisselen en problemen of weerstanden te bespreken en naar oplossingen te zoeken. De bezoekers zullen ook kennis ne men van nieuw materiaal dat in het kader van het conciliair pro ces is ontwikkeld. Alle bijeen komsten beginnen om 20 uur en zijn om 22 uur afgelopen. In Ter- neuzen is de bijeenkomst op donderdag 24 november in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74, in Goes en in Middelburg op donderdag 1 december en wel in het hervormd wijkcentrum zuid "De Hoogte", Populierenstraat 29, en de Stadsschouwburg, Molenwater 99. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. Do. 24 t/m wo. 30 november AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. R.W. v. Mourik, knd. 19 uur: ds. R.W. v. Mourik. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: mw. Spaans-Molenaar. DOMBURG: Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: ds. C.H.B. Weijs. Rooms-Katholieke Kerk H. Wi/librordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. 't Hart, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs. Gez. dienst te VEERE. Wo. dankdag: 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 19.30 uur: ds. P. Joosse. Hervormde Gemeente: Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: H.J. Schoenmaker. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. M. Lorier, knd. 14.30 uur: ds. M. Lorier. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, knd. 14.30 uur: ds. A, Spaans. Wo. 19 uur: ds. C. de Boon, dankdag. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Meijer. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, 17 uur: ds. E.V.E. Wij- nands, wo. dankdag 9.30 uur: ds. de Nooy, 19.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1, Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, gez. dienst in Geref. Kerk. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. tValken- burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. Q. v.d. Vrie, knd. 4-7 jr., 14.30 uur: ds. mevr. N.J. Köther- Middelhoek. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Köther. Wo. 19.30 u.: ds. Köther, oogstdienst. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H.W. Eerland. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: zie Lutherse kerk. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: Br. Swaanswijk. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel. Swerfrust, 17 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. vd. Berg, 14.30 uur: ds. D.W. Dondorp, wo. dankdag: 9.30 en 19.30 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestr., wo. 19.30 uur: L.J.G. IJkel. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 9.30 uur: ds. J. Dubbink, wijkgem. geref. bond: 11 en 17 uur: ds. C. Trouwborst. Koorkerk. Koorkerkhof, 10 uur: gez. dienst in Lutherse kerk. Oostkerk, Oostkerkhof, gesloten, zie nieuwe kerk. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: A. Korth, gezinsd. m.m.v. Vlissings jongerenkoor. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. J.M. Meijer, wo. 19.30 uur: dhr. J. Sinke Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. M, de Boer. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. P. Sol. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur en 19 uur: m.m.v. jeugdmuzikanten. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. Buissing-v. Beers. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J. Vogel. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: zie Lutherse Kerk, gez. dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. Za. 19 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wa/lone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: Pasteur R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. J.C. van 't Veer. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. v. Oostende. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: ds. D. v. Keulen, bevestiging kand. F.C. v. Dijke. Knd. jongste oudste groep, 16.30 uur: ds. F.C. v. Dijke. Wo. 10 uur: ds. L.Th. Witkamp, 19.30 uur, F.C. v. Dijke. Hervormde Gemeente: Zusterstraat 4, zo. 10 uur: ds. den Hollander, H. Doop, 19 uur: jeugddienst, ds. C.F.H. v. Tuyll, wo. 19 uur: dankdag: ds. den Hollander. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. v. Oostende. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 en 17 uur: ds. L.Th. Witkamp, wo. 10 uur: ds. A. Jobsen, 19 uur: ds. L.Th. Witkamp. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente: Noordweg 3. Zo. 10 uur: mej. H.J. Buys, 19 uur: ds. D. v. Boven. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 9 uur: dhr. H.J. Schoenmaker. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: drs. D. Westerneng, wo. dankdag, 19 uur: drs. D. Westerneng. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: dhr. R. Heemskerk. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, 19 uur: ds. P. Melse. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. H. Hondius. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "de Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur: Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst in Veere Wo. 19 uur: ds. C.H.B. Weijs. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. gez. dienst met Geref. Kerk, 10 uur: ds. Weijs. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Za 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons, wo. 15 en 19.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Za 9.30 uur: dienst. Hersteld Apostolistische Zendingsgemeente: Walstraat 23, zo. 10 en 17 uur. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer, wo. 19.30 uur: ds. G. Zomer, dankdienst. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: hr. Jorritsma. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, 17 uur: ds. de Nooij. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Fagel. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.15 uur: eredienst ds. P. Sol, 10.15 uur: bijbelstudie Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede. Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: dameskoor, zo. 9.30 uur: jeugdkoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Hervormde Gemeente: Fort Den Haackweg 2. Zo. 14 uur: ds. Joh. Brouwer. Wo. 19 uur: ds. G.H. Otte, dankdag. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: cand. vd. Ploeg. 19 uur: ds. Spaans, wo. dankdag, 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans. wo. 19.30 uur: mw. ds. Spaans-Molenaar. mi Do. 24 t/m wo. 30 november. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel. 01180 - 23011. Zondag tot 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 01180 - 12830. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: R.M. Tia- dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, O-Souburg, tel. 01184 - 61212. Zondag: R.G.G. Groot, Dr. vd. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182 - 1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE. OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul- lens/M.J.M.E. Mol, Dorpstsraat 2, Oostkapelle, tel. 01188 - 1276. WESTKAPELLE. DOMBURG. AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE. MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: PK. Noor- lander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185 - 1231. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186 - 1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: P. de Boer, Rouaansekaai 23, Middelburg, tel. 01180 - 13320. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: L. vd. Boogert, Vrijlandstr. 79, tel. 27471. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: De Singel, Singel 9, tel. 12730. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: A.M. Gaay. tel. 71768. MIDDELBURG: van vrijdag 18 tot zon. 24 uur: mw. de Crom, tel. 27325. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Dhr. A. Ruys, Middelburg, tel. 01180 - 13118. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG. ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN. WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. GGD ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer 01180-84000 BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). i i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 25