Zeker niet concurreren met andere kinderdagverblijven O MEMO i// dat een ander zich aan de werkverschaffing ergert...' 'We waren een van de eerste winkels in het Geere- gebied' Sukkels zijn voortaan Starshooters de crisisjaren Dat we Kaait mooie ntecdefleA em scii'ttercrde coêéectie trer&cJttihp êateKzt'eKwist tuMcfo'en no^nieT. Ervaar-dezei^eerverê'cdtik^ en de dame ook ok ze decoratieve tkten'eurideeÖK'. Foto's, kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de Antillen ARBEIDERS, WERKLOZEN EN DE OVERHEID 'De Trouwe Vriend' ook tropische vissen Lezers-aanbieding 'Een kist op zolder' DE 'STAVI-BELHAMEL' CLUB BIJNA VAN START Bedrijven Deel 4 Brandstichtingen Protest DOOR JAN ZWEMER Bemiddeling Duitse landbouw Berg Informatie over automatisering binnen de bouw VAN DE REE BRILMODE VIERT JUBILEUM BON Woensdag 23 november 1988 Kinderopvang op Walcheren is nog steeds een probleem. De bestaande kinderdagverblijven zitten met een wachtlijst, die eerder langer dan korter wordt. Subsidie is moeilijk te krijgen en het aanvragen kost niet alleen een berg energie maar ook een hele lange adem. En dan nog wordt er vaak aan het kortste eind getrokken. Het kinderdagverblijf 'De Stavi- Belhamel' club is het resultaat van particulier initiatief. De ideeën, die leefden bij een uit zendbureau in Middelburg en een ex-oprichtster van een kin derdagverblijf in Biggekerke, werden gebundeld en samenge bracht in een stichting. Op 1 de cember opent deze particuliere 'club' voor babies en peuters haar deuren aan de Bogardstraat 7 in Middelburg. 'Concurreren met bestaande kinderdagverblijven is het laat ste wat wij willen', zegt Bianca Messercola, die de nieuwe voor ziening voor de kleintjes opzet in het grote pand, dat gehuurd kon worden. 'Het uitzendbureau, dat ons nu sponsort, merkte dat er bij werkzoekende vrouwen een toenemende vraag bestond naar kinderopvang. Aangezien de be staande voorzieningen hier ge heel niet aan kunnen beant woorden, rijpte steeds meer het plan zelf iets te gaan opzetten. Zo ontstond een zelfstandige stichting, die zonder subsidie, maar wel met enorme steun van het Uitzendbureau Stavibel, aan het werk kon om een particulier kinderdagverblijf op poten te zetten. Wij rekenen een vaste prijs (dus niet afhankelijk van het inkomen) van zeventien gulden per dagdeel. Dat is de gemiddel de prijs die andere dagverblijven ook rekenen. Aangezien wij een DE FAAM - DE VLISSINGER BON NINI ARUBA EN NEDERLANDSE ANTILLEN I Bianca Messercoia en Manette Koopman temidden van al het nieuwe speelgoed in de babykamer stichting zijn, werken wij geheel niet commercieel zoals elders in de pers gesuggereerd werd. Wij mogen zelfs geen winst maken'. 'Natuurlijk is het fantastisch om een bedrijf achter je te hebben zoals wij nu hebben. Maar ver der houden wij ons aan alle voorschriften en werken uitslui tend met gediplomeerde krach ten. De eerste vaste leidster, Manette Koopman, hebben wij al in dienst voor veertig uur per week'. De komende v^|ken gaat Bianca Messercoal er hard tegen aan om bij bedrijven in de regio inte resse te wekken voor haar nieu we voorziening. Voor de prijs van elf en een half duizend gul den kan elke instelling of bedrijf een plaats in het kinderdagver blijf 'huren' voor zijn werk neemsters. 'Er blijkt duidelijk be langstelling voor te zijn en met enige bedrijven ben ik al in on derhandeling', zegt de initiatief neemster. 'Ook van de kant van het uitzendbureau Stavibel, die zelf ook twee vaste plaatsen re serveerde, worden bedrijven in gelicht over de mogelijkheden van kinderopvang'. De 'Stavi-Belhamel'club heeft plaats voor 25 babies en 25 peuters. De kleinsten zijn op de rustige bovenverdieping onder gebracht. De rij witte bedjes wachten daar al op hun gasten. De tweede groep heeft de be schikking over verschillende grote kamers beneden, waar zelfs een zandbak en 'water hoek' een plaatsje krijgen. Ook de tuin zal worden aangepast, zodat de kleintjes met mooi weer ook buiten kunnen spelen. Interieurverzorging Joosse Langstraat 2-4 4341 EE Arnemuiden Telefoon 01182-1273 b.g.g. 1544 mm VERVOLG PAG. KORTE INFORMATIE Schoolfeest - De Vrije School Zeeland houdt zaterdag 26 no vember een openbaar school feest in het schoolgebouw aan de Middelburgse Willem Aron- deusstraat. Van 10 tot 12 uur la ten de leerlingen uit alle klassen zien hoe ze werken met de lesstof. De klassen 5, 6 en 7 sluiten het feest af met een koorzang. Voor de bezoekers is er koek, koffie en informatie. Gevonden - In de periode van 1 5 oktober 1988 tot en met 31 oktober 1988, zijn bij de ge meentepolitie te Middelburg, de volgende voorwerpen als gevon den aangegeven: Fietstas, groen kunstleer; gouden damesscha kelarmband; boekje Nederlan- In de jaren '30 werd vaak ge zegd dat je nog beter arbeider kon zijn dan kleine boer. Als arbeider had je nog énige 'vastigheid', een kleine boer was helemaal overgeleverd aan het prijsbeloop van de producten, dat méér dan mi serabel was. Voor hem kwa men de steunregelingen léat op gang. Voor kleine tuinders bij voorbeeld per één juni 1938 - je moest dan gemid deld minder dan f 7in de week aan bedrijfsinkomsten hebben. Zeven gulden was geen vetpot, lang niet. Maar ook de inkomens van vele steuntrekkende arbeiders be vonden zich in die koers. Het meest voorkomende bedrag was f 7,20 van de Landar- beidersbond, al dan niet aan gevuld met kinder- of brandstoffentoeslag. Lagere bedragen kwamen ook voor, vooral waar het gemeente bestuur behoudend was en zekere regelingen in de weg stond. De landarbeidersionen liepen terug tot f9.— in de winter (op Noord-Walcheren) en f 10,50 in de zomer. Over 'vetpot' gesproken, aan vet en andere gewone etens waren zoals aardappels was nu juist géén gebrek. De land bouwprijzen waren immers tot en met gekelderd. Een ar beider vertelt: "Vader had al tijd een varken voor de ver koop, en dat bracht weinig op. Toen zei hij tegen de koop man: kan ik het spek en de reuzel terugkopen? Dan hield hij bijna nét zoveel over, want alleen het vlees had feitelijk waarde..." De armoede was énders dan de armoede die de genen zich herinnerden die de grote landbouwcrisis van 1880-1895 nog meegemaakt hadden. "Op Sint-Laurens had je de oude Vogel, die was toen al zeventig. Die zei: je mag niet klagen, mensen, want ik heb in m'n jeugd nog koolrapen gegeten, zó ge kookt en uit het water..." Nu, aanvankelijk werd er over dinsdagavond op de voorge vels der huizen van de wet houder Castel en het gemeen teraadslid Wouters carboleum gesmeerd," meldde de krant. Beide landbouwers, die niet zo geliefd waren, waren tijdens de vorige raadsvergadering benoemd in de commissie voor de werkverschaffing voor de werklozen. Daarbij had Wouters te berde ge bracht "...dat een ander zich aan de werkverschaffing maar moet ergeren...". Wel, die er gernis was blijkbaar we derzijds. Of was er sprake van protest omdat in Veere nog het extreem-lage winterloon van f 9,— gold voor de landarbei ders? De volgende winter besloten de Veerse boeren in ieder geval "uit eigener bewe ging" MO,— te geven, net aan de werkverschaffing uit te geven. Dat laatste werd dan weer opgevangen door de toenemende toetredingen tot de bonden, zodat méér men sen voor een steunregeling in aanmerking kwamen. Wat de werkgelegenheid op het Walcherse platteland be treft, was de crisis beslist niet beperkt tot de jaren die voor de boeren het zwartst waren - die tot en met '34. Integen deel. Mede door mechanisatie op de grotere bedrijven steeg de werkloosheid in de echte landbouwdorpen zelfs nog na Sint Laurens, want daar lag een lijst met werklozen, bijna allemaal landarbeiders. Die kon zó iemand uitzoeken. Die arbeider liet z'n werkgevers verklaring tekenen door wet houder Wondergem, en voor 'beroep' had hij ingevuld: slaaf. Kwaad was die wethou der, maar de man zei: Je kunt kwaad wezen as je wil, mèr 't is toch waar, er komt er één die zegt die wil ik hebben, en ik heb maar te gaan. Dat was ook zo, want anders kreeg je geen uitkering." Aantallen werklozen en verhoudingscijfers Walcherse dorpen (volgens Middelb. arbeids beurs; uit Midd. Courant). mrt. '32 juni '34 feb. '38 mrt. '39 Twaalf landbouwdorpen 149 19% 146 16% 338 32% 222 31% Koudek., Souburg, Ritthem (fabrieksarb.) 384 49% 342 36% 253 24% 161 23% Westk., Arnemuiden, Domb. (weinig landbouw) 247 32% 439 47% 471 44% 325 46% Alle Walcherse dorpen 780 100% 927 100% 1062 100% 708 100% als in de omringende dorpen. De werkloze arbeiders waren aangewezen op de gemeente lijke steunregelingen, steun van hun bond of van de kerk, en op de gemeentelijke werk verschaffing. Die werkver schaffing was enerzijds een vertrouwde instelling, waar graag gebruik van gemaakt werd, anderzijds bood ze soms zulk overbodig of verve lend werk, dat er gelanterfant en gemopperd werd. Later in de jaren dertig was het aantal langdurig werklozen zo groot, dat gemeentes moeite hadden om zinvol werk te vinden, of geen zin hadden om veel geld er een daggeld aan overhiel den, herinnerde iemand zich. Zonder vergunning was deze 'jacht' echter verboden. Naast de werkverschaffing was de 'arbeidsbemiddeling' een instelling die de werkloos heid moest zien te verminde ren. Nocht de gemeentelijke, noch de provinciale bemidde lingspogingen konden op gro te waardering rekenen: "Die boer die wou weer een jonge arbeider in z'n huisje hebben - dus naar 't gemeentehuis op Het districtsarbeidsbureau Zuidwest-Nederland, dat ge vestigd was in Middelburg, re gelde elk jaar werkgelegen heid in de drukke pootaardappel-oogst in Zeeuwsch-Vlaanderen. Wal cherse en Zuid-Bevelandse werklozen werden dan opge trommeld om met bussen naar 'den Overkant' gebracht te worden voor werk. De men sen van het arbeidsbureau moesten echter dikwijls te leurgesteld constateren dat er ingeschrevenen niet kwamen opdagen. Soms lieten ze nog weten 'dan zoeken we hier wel werk' - maar of dat altijd zo was? Walcherse arbeiders waren nu eenmaal niet zo reislustig. Ook het initiatief van minister Slingenberg van december '36, tewerkstelling van werk loze landarbeiders in de Duitse landbouw, vond op Walche ren niet veel enthousiast na volging. Ook hier was sprake van dwang, met name voor ongetrouwde werklozen. Ze liepen de kans hun uitkering te verliezen als ze werk in Duits land weigerden. Achteraf ge zien natuurlijk een blunder van formaat - de Nederlanders moesten de plaatsen opvullen van Duitse arbeiders die in de oorlogsindustrie tewerk gesteld waren. Maar zelfs de landarbeidersbonden waren voorstander: "Dat jonge ke rels bij moeders pappot blijven is verkeerd. Met dankbaarheid moeten de werkkansen wor den aangegrepen." Naar die pappot verlangden vele Zeeuwse arbeiders in Duitsland al snel terug - om meer dan één reden. Een flink aantal van hen kreeg heim wee, en al in mei '37 deden geruchten de ronde dat het eten in Duitsland van slechte kwaliteit was. Bruin brood van een slechte soort, slechte aardappels, suikerpeebladeren - en bovendien een loon van f 7in de week terwijl het dubbele of meer beloofd was. Anderen waren béter terecht gekomen, en werden goed verzorgd. de loonsverlagingen wel niet hevig gemopperd - de arbei ders begrepen de positie van de boeren wel - maar waar de verlaging stérker werd door gevoerd dan elders, waar in een latere fase van de cirsis de tarwe-steun niet dóórbrekend werd in de arbeiderslonen, of waar erg neerbuigend gedaan werd tegenover de werklozen, werden de verhoudingen toch aardig vertroebeld. Onder de eerste categorie vielen de brandstichtingen en dreigbrief te Oostkapelle in december '32, tot de laatste categorie behoorde waarschijnlijk het protest dat zich te Veere uitte in de eerste week van februari '34. "Onbekenden hebben '34, zoals de tabel laat zien. De dijkwerkers van Westka- pelle, de vissers van Arnemui den en de ambachtslui van Domburg waren er echter er ger aan toe. Voor de arbeiders van 'De Schelde' was de crisis duidelijk op z'n hevigst aan het begin van de jaren dertig. Zo waren velen voor langere tijd aangewezen op uitkeren de instanties en/of op hun ei gen vindingrijkheid. Er moet een periode geweest zijn, dat je overal werklozen met een spa rond zag lopen, die pro beerden mollen te vangen. Zo duur waren de zwarte bont velletjes toen, dat sommigen "De gemeente Koudekerke Het nogal wat wegen verbe teren in de werkverschaffing. Hier graafwerkzaamheden aan de weg naar Middelburg. (Foto Zeeuws Documentatiecentrum) In datzelfde voorjaar van '37 bracht oud-minister Gelissen een alternatief soort werkver schaffing ter sprake: kon Ne derland niet eens een grote, moderne stad bouwen op de Veluwe of op de Drentse hei? Maar zouden de natuurlief hebbers dat wel leuk vinden, schreef 'De Zeeuw', die op het plan inhaakte. Konden de werklozen niet beter een berg aanleggen, want die hadden we nog niet! Eentje van 1800 meter, een bos er op, en de Amerikaanse toeristen zouden al staan te dringen om deze bijzonderheid te bewonderen. Het liefst in Limburg, meende 'De Zeeuw', daar is het al wat hoger en "wie weet, of De fensie in zo'n berg aan de grens ook niet iets ziet." Dat was natuurlijk een grap, maar getuigde misschien wel van meer realiteitszin dan het initiatief van Slingenberg. Tenslotte zouden het inder daad de Oosterburen worden, die voor een verminderde werkloosheid op het platte land zorgden - door de mobili satie vanaf 1938. In het jaar 1939 kon de gemiddelde ar beider terugkijken op een pe riode, zo niet van vernedering, dan toch van een ontstellend gebrek aan mogelijkheden. Vooral de jongeren hadden dat laatste als een bittere last ervaren, al hadden ze dan geen soep van koolrapen hoe ven te eten.... ders in Ned. Indië; zilveren ring met inscriptie; herenhand schoen, zwart glacée, bankbil jet; sleutel-etuitje, 2 sleutels; verlengkabel voor aanhangwa gen; kinderstep rood; huissleu tels; padvindersriem met mes; jaarabonnementskaart Stadsstreekvervoer; regenbroek grijs; kinderregenjas; sleutel-etui met 2 sleutels; speelgoedbeer; bankbiljet; draagbare radio; knipportemonnaie, bruin; porte- monnaie, lichtbruin; dubbele sleutelring met 3 sleutels en fle- sopener, bruine handtas; beige portefeuille, portemonnaie met sleutels; kinderschoentje, don kerblauw; sleutelhanger; zilve ren kinderarmbandje met naam plaatje. Dieren: parkiet, blauw; kater, zwart, 6 mnd. Op initiatief van de Stichting voor Surinamers, Antillianen en Arubanen in Middelburg wor den in de Openbare Bibliotheek in Vlissingen zo'n dertig fotopa nelen en vitrines met gebruiks voorwerpen neergezet met in formatie over de Antillen. Ook werken van Antilliaanse kunste naars zijn er te zien. Vrijdag 25 november wordt de expositie geopend. Naast de expositie in de biblio theek is er in de hal van het Vlis- singse stadhuis een ondersteu nende fototentoonstelling inge richt. De Vlissingers kunnen kennis maken met de Antilliaan se eilanden omdat de meeste Zeeuwse Antillianen en Aruba nen in Vlissingen wonen. Al zo'n veertien scholen hadden zich vorige week gemeld om de tentoonstelling groepsgewijs te bezoeken. Ze worden rondgeleid door Sticusa uit Amsterdam. Ook andere groepen kunnen zich nog aanmelden. De titel van de expositie is 'Bon nini Neder landse Antillen' en 'Bon nini Aruba', bon nini betekent 'welkom'. Ook in de bouwwereld is auto matisering niet meer weg te denken. Voor bedrijven die aan het automatiseren zijn of daar over denken houdt de Kamer van Koophandel dinsdag 29 no vember een voorlichtingsmid dag over automatiseren in het bouwproces. De middag vindt plaats in Hotel Goes en begint om 15 uur. Aan de orde komen onder meer de verschillen tussen grote en kleine bedrijven en de cursussen van het PTA-project en het ITCZ-Vlissingen. De voorlich tingsmiddag is in samenwerking met de Rijksnijverheidsdienst, het RIMK, het ITCZ-Vlissingen en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijver heid opgezet. Deelnemers kun nen zich tot vrijdag 25 novem ber opgeven bij de Kamer van i Koophandel, 01180-35536. "Als de klanten er om vragen moet je het gewoon gaan ver kopen", menen Peter en Rita Uidijk van dierenspeciaalzaak 'De Trouwe Vriend' aan de Langstraat in Arnemuiden. Van daar ook dat zij het voormalige magazijn verbouwden en sinds vrijdag beschikt de zaak dan ook over een ruime aquarium- hoek, waarin naast aquaria ook tropische vissen en aquarium- planten worden verkocht. In totaal beschikt de dierenspe ciaalzaak nu over een verkoop oppervlakte van ruim vijftig vier kante meter. Hoewel 'De Trou we Vriend' vrijwel alles verkoopt wat een dier maar nodig heeft, heeft de zaak zich toch voorna melijk gespecialiseerd in honden en katten. Verder beschikt het bedrijf over een ruime, goed ge outilleerde trimsalon. Daarnaast voert 'De Trouwe Vriend' nu een vrij compleet assortiment homeopatische ge neesmiddelen. Toen Frank van de Ree in maart 1976 zijn optiekzaak aan de Korte Geere in Middelburg be gon, was het nog erg kaal in de omtrek. 'Wel hadden we hier in de omgeving de beste autopar- keergelegenheid, die bovendien gratis was, dus de loop langs de zaak zat er van het begin af aan in', zegt de eigenaar. 'Nu met de Geerepassage is de verbin ding met de rest van de stad op timaal en daar profiteren wij ook van'. Van de Ree Brilmode heeft in zijn twaalf en een half jarig bestaan al vier maal een gedaan tewisseling ondergaan. In eerste instantie werd een binnenplaats je bij de zaak getrokken, daarna in 1979 ook het buurpand ge kocht. Tenslotte werd in 1985 het hele interieur vernieuwd en gemoderniseerd. Van de Ree: 'We hebben nu zoveel geïn vesteerd, dat wij het voorlopig rustig houden'. En wijzend op zijn computergestuurde slijpau- tomaat: 'Zo'n machientje heeft de prijs van een middenklasau- to, maar het vervangt dan ook een werkkracht die vroeger hele dagen bezig was met een klein apparaat de brilleglazen te slijpen'. Van de Ree aan het werk bij zijn slijpautomaat JOHNNY AND THE.... PRESENTEERT SINGLE Johnny and the Sukkels bestaan niet meer. De groep heet voortaan Johnny and the Starshoo ters. Met een gevarieerder repertoire tracht de formatie nu nog vaker de Zeeuwse podia te bestormen. Voor de eerste keer is de groep met de nieuwe naam en in splinternieuw costuum te bewonderen op woensdag 30 november in bar- discotheek Meccano aan het Damplein in Middel burg. Er wordt dan ook de eerste single gepre senteerd. door Jan Zwemer uitgegeven door Fanoy boeken De veranderingen op Walcheren, opgetekend door de historicus drs. Jan Zwemer, een Walche- naar in hart en nieren. Interviews en feiten uit de mond van mensen die de crisisjaren aan den lijven hebben ondervonden. In de inleiding wordt op een populaire wijze dieper ingegaan op de waarde van het overgeleverde verhaal. Onmisbaar voor de Walcherofiel en voor wie meer over 'toen' wil weten. Het boek kost normaal f 19,90 Bij inlevering van onderstaande bon (in elke Zeeuwse boekhandel) betaalt u slechts f 15,90 naam adresPZC WEEKBLADEN woonplaats

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 13