I S l KOKEN VOOR MANNEN Kookcursus voor ouderen: minder zout, minder vet, minder suiker PRAKTISCHE INFORMATIE OP RADIO EN TV VOOR 55-PLUSSERS I 1 s Se St. Nikolaas- vieringen in Vlissingen en Souburg Themagroep voor ouderen U bent pooit te oud om te leren Q: i fa REDACTIE: BADHUISSTRAAT 104 4381 LV VLISSINGEN TEL. 01184-16957 Foto: Frank Viergever SPELLENAVOND SOOS 55 centraal meldpunt \JUJ\\'LLUGEBSHLLP vlissingen Dienstencentrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104, tel. 16440 Dienstencentrum Bachten Reede, Vredehoflaan 42, tel. 12706 Dienstencentrum Bachten Poorte, Bachtenpoorte 47a, tel. 61280 De Vijf Klavers te Rhittem Open Hof, A. gogelweg 59, tel. 65454 LV- DE VLISSINGER Woensdag 23 november 1988 INFORMATIEPAGINA VOOR OUDEREN YERS(HIJ\T 2 WH V UELiJÊiS BEHALVE HE IKWTIEPEKIOHE 5, m ■Nfi— <c/^ Start kookkursussen voor ouderen in 1989 Mannen zijn niet gewend zelf warm eten te koken. Toch is het bij het ouder worden niet altijd vanzelfsprekend dat het eten "automatisch" op tafel komt. De partner die altijd kookte kan ziek worden. Ook staan veel mannen er alleen voor. Pas dan merken velen hoe verve lend het is om niet te kunnen koken en afhankelijk te zijn van anderen. De basiscursus koken voor mannen 55 wordt vanaf 11 januari 1989 op 8 achtereenvolgende woensdagen ge geven van 10.30 tot 13.00 uur. Kosten 40,— voor 8 lessen, exclu sief ingrediënten. Voor de basiscursus kunnen belang stellenden zich opgeven door de on derstaande bon in te vullen en op te sturen. U kunt ook bellen naar de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen, telefoonnr. 16957. Bachten Reede: dinsdagavond 29 november, aanvang 19.30 uur. Toegangskaarten a 2,50 verkrijgbaar vanaf maandag middag 21 november in de grote zaal. Bachten Komme: donderdagmiddag 1 decem ber, aanvang 14.00 uur. Toegangskaarten a 2,50 verkrijgbaar vanaf woensdag 23 november bij het buffet van Bachten Komme. Rehoboth (Oost-Souburg): vrijdagmiddag 2 december, aanvang 14.00 uur. Toegangskaarten zijn ver krijgbaar om maandag en dinsdag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur in Bachten Poorte. Daarom organiseert de Stichting Welzijn voor Ouderen nu voor de tweede keer een basiscursus koken voor mannen van 55 jaar en ouder. Het gaat hier om een cursus voor "beginners" die misschien nooit verder zijn gekomen dan thee, het koken van een kop soep of het bak ken van een ei. Mannen die de cur sus gaan volgen leren in 8 lessen naast het koken van eenvoudige maaltijden hoe een gezonde maaltijd wordt samengesteld en hoe de juiste ingrediënten ingekocht' worden. De kookcursus wordt geleid door mevrouw Van Liere uit Middelburg, die al vele jaren kooklerares is. De lessen worden gegeven in de speciale leskeuken van de MDGO, Scholen gemeenschap aan de Troelstraweg in Vlissingen. Deelnemers hebben hier alle ruimte om zelf in de praktijk te koken. Maximaal kunnen aan deze cursus 12 tot 14 mannen meedoen. Doordat de groep klein blijft, is ie dere deelnemer verzekerd van vol doende persoonlijke aandacht. Tij dens de lessen wordt naast uitleg en bereiding ook echt gegeten. Aan het einde van de les worden de maaltij den die in groepjes van 2 zijn bereid gezamenlijk genuttigd. Na afloop krijgen de deelnemers een cur susmap menubeschrijvingen en tips voor thuis mee. Wekelijks wordt op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.45 uur in Bachten Komme een spellenavond gehouden voor dames en heren van 55 jaar en ouder uit Vlissingen en Souburg. Er is volop gelegenheid voor het spelen van spelletjes zoals rummi- cub, scrabble, yathzee, domino, sjoelen, etc. etc. Voor inlichtingen kunt u bellen naar tel. 01184-65062. Samen mei de kruisvereniging Vlissingen/Souburg heefl de Stichting Welzijn Ouderen in Vlissingen een nieuw initiatief ontwikkeld: een cursus dieet koken voor ouderen. Deze cursus is bestemd voor men sen die een dieet houden in verband met hart- en vaatziekten, met als motto: minder zout, minder vet, minder suiker. 40,— exclusief ingrediënten. Maximaal kunnen 12 deelnemers meedoen in volgorde van aan melding. Voor informatie of aanmelding: Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen (tel. 16957) of vul de bon in. Op diverse manieren komen beide instellingen regelmatig in contact met ouderen die een dieet moeten houden en er moeite mee hebben om toch een smakelijke warme maaltijd klaar te maken. De cursus dieetkoken voor ouderen is bedoeld om de deelnemers te leren met de bestaande dieetregels toch lekker en gezond te eten. Onder lei ding van de diëtiste van de kruisvere niging, mevr. A. van der Hoop- Mooy wordt geleerd lekker te koken met minder zout, minder vet en min der suiker. Daarnaast wordt ook aandacht gschonken aan gezonde voeding en krijgen de cursisten meer informatie over hun eigen dieet. Omdat er veel verschillende diëten zijn die niet allemaal "bij elkaar passen" is er een selectie gemaakt. Deze dieetkookcursus richt zich vooral op mensen met een dieet voorgeschreven bij hart- en vaat ziekten, hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte (eventueel in combinatie met een overgewicht). Echter ook mensen met een ander dieet kunnen zich opgeven, waarbij bekeken wordt of het dieet in deze cursus past of dat er mogelijk een andere oplossing is. In deze cursus die zowel voor vrouwen als mannen bestemd is, wordt er van uitgegaan dat de deelnemers al kunnen koken en de basisprincipes kennen. Ook deelnemers die zelf geen dieet houden maar koken voor een part ner of huisgenoot met een dieet, zijn van harte welkom. De cursus begint op donderdag 19 januari 1989. Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten, alle op donderdag van 10.30 tot 13.00 uur. Tijdens de lessen wordt opgegeten wat is klaargemaakt. De kosten voor 8 bijeenkomsten zijn BEREIKBAAR OP WERKDAGEN TUSSEN 9.00 EN 11.00 UUR VOOR: - Boodschappen doen, medicijnen en recepten afhalen of oppassen in noodgevallen, bijvoorbeeld bij ziekte. - Bezoek bij mensen die moeilijk uit huis kunnen en weinig contacten hebben. - Voorlezen en/of boeken ruilen. - Begeleiding naar arts, ziekenhuis, winkels e.d. - Etc. etc. Maar ook voor informatie over alle soorten vrijwilligerswerk in Vlis singen. Op zaterdag 10 december 1988 start Teleac met de nieuwe serie 'Ouderenwij- zer', met daarin informatie over allerlei zaken die van belang zijn voor wie een dagje ouder wordt. In de serie 'Ouderenwijzer' zal centraal staan hoe ouderen zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan hun eigen stituatie. Er wordt kennis gemaakt met allerlei ouderen, die zelf heel actief en bewust met hun leven en hun si tuatie bezig zijn. Door de ervaringen van deze ouderen wordt men wellicht op ideeën gebracht voor de eigen situatie. Daarnaast worden er allerlei praktische informatie en handige tips gegeven omtrent verschillende thema's, die in de eerste televisie- en radioles worden ingeleid. Er komen ouderen aan het woord die vertellen hoe zij omgaan met hun leven. Zowel de radio als de televisie beste den aandacht aan vijf verschillende thema's: 1. Huisvesting Hoe kunnen woonwensen met be trekking tot de eigen huisvestingssi tuatie gerealiseerd worden? Belicht worden een aantal projecten, waar bij ouderen zelf een groot deel van hun woonwensen in praktijk hebben gebracht. 2. Gezondheid Er bestaan vele vooroordelen en my then op het gebied van de gezond heid van ouderen. Ouderen worden vaak afgeschilderd als ziek, afgeta keld en hulpbehoevend. Deze en vele andere vooroordelen worden door ervaringen van ouderen uit de weg geruimd. 3. De financiële positie Bij het ouder worden, dient men zich tijdig voor te bereiden op finan ciële veranderingen. Bij het bereiken van de VUT- of pensioengerechtigde leeftijd en bij het overlijden van de partner, gaat het inkomen veelal achteruit. Dit kan gevolgen hebben voor de le vensstijl: de manier waarop tot dus ver het sociale- en privé-leven werd gevoerd. 4. Bezigheden 'Actief blijven, anderen ontmoeten, kennis vergroten, iets voor anderen betekenen...' Iedereen heeft een ei gen motivatie om actie te onderne men. Op televisie en radio brengen ouderen verschillende hobbies ter sprake en bepaalde vormen van vrij willigerswerk, waar ouderen zich ac tief voor inzetten. Ook komen de mogelijkheden aan bod voor oude ren die beslissen om weer terug naar de schoolbanken te gaan. 5. Relaties De relatie die men heeft met de (huwelijks-)partner, met de kinderen en kleinkinderen, maar ook met vrienden en buurtbewoners is heel belangrijk. Activiteiten samen met anderen ondernemen is vaak zoveel leuker dan alleen. Voor veel ouderen is het echter moeilijk: allerlei vriend schappen verwateren, omdat men verhuist; kinderen wonen zo ver weg dat ze maar af en toe komen; de partner overlijdt. De oudere moet zelf actief op zoek gaan naar nieuwe vriendschappen. TELEVISIE EN RADIO De zes televisieprogramma's van de cursus 'Ouderenwijzer' worden uit gezonden op de zaterdag vanaf 10 december 1988, van 18.30 - 19.00 uur via Nederland 3. De zes radioprogramma's zijn te be luisteren op de dinsdag vanaf 13 de cember van 20.30 - 21.00 uur via Ra dio 5. In samenwerking met de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen start de Stichting voor Basiseducatie Vlissingen in Bachten Poorte met een themagroep voor ouderen onder de titel 'U bent nooit te oud om te leren'. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld tijdsbesteding, po BON kookcursus mannen Basiscursus koken voor mannen 55 Naam: BON dieetcursus Bon themagroep Naam: Postcode/woonplaats: Postcode/woonplaats: Telefoonnr.: Postcode/woonplaats: Wenst meer informatie. Meldt zich aan voor de themagroep 'U bent nooit te oud om te leren. Terugzenden aan: Stichting voor Basiseducatie, Antwoordnummer 3 4380 WB Vlissingen Een postzegel is niet nodig Leeftijd: geeft zich op voor de basiscursus koken voor mannen 55 Zenden aan: Stichting Welzijn voor Ouderen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen. geeft zich op voor de cursus dieetkoken voor ouderen. Soort dieet: litiek, cultuur, bezuinigingen en de gevolgen voor Uw portemonnaie, voeding en diëten, woonvoorzienin gen voor ouderen etc. etc. Bij de bespreking van deze onder werpen wordt ook gewerkt aan in vullen van formulieren, schrijven van brieven, maken van verslagen, spreken in een groep en het maken van eenvoudige berekeningen. De cursus is bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder die lange tijd geen onderwijs meer hebben gehad en het prettig vinden om met ande ren te praten over onderwerpen, die met de eigen leefsituatie te maken hebben en daar iets van willen opsteken. De cursus duurt één jaar met weke lijks één bijeenkomst en begint in ja nuari 1989. Tijdens de schoolvakan ties worden er geen bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten vinden plaats in het dienstencentrum Bach ten Poorte (woensdagmiddag). Kosten 2,50 per bijeenkomst. klivilcitcii Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen. Telefoon 16957. Funktionarissen P.J.F. ten Hac ken en R. Balkenende. Sociëteit (biljarten, kaarten, dammen, sjoelen, etc.) dagelijks van 13.30-17.00 u. Gymnastiek 'dinsdagmorgen van 9.30-10.30 u. dinsdagmiddag van 14.45-15.30 u. Volksdansen dinsdagmorgen van 10.30-11.30 u. woensdagmiddag van 13.30-16.30 u. Handwerken donderdagmiddag van 14.00-16.00 u. Biljartvereniging 'Het Groene Laken' dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.30-12.00 u. Bridgeclub donderdagmorgen van 9.30-12.00 u. Zangvereniging 'Zanglust' maandagmiddag van 13.30-16.00 u. KAPSTER voor afspraken bellen van 11.30-12.00 u., behalve donderdags PEDICURE, tel. 61599 Sociëteit (biljarten, kaarten, dam men, sjoelen, etc.) Gymnastiek woensdagochtend van 10.30-11.30 u. Volksdansen (Ter Reede) donderdagmiddag van 13.45-17.00 u. Handwerken dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30-11.30 u. dinsdagmiddag van 14.00-16.30 u. Koersbal dinsdagmiddag van 14.00-17.00 u. Biljartvereniging 'Tot ons genoegen' dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00-12.00 u. Sjoelen maandag- en woensdagmiddag van 14.00-17.00 u. Dam- en schaakclub woensdagmiddag van 14.00-17.00 u. Bridgeclub dinsdagmorgen van 9.00-12.00 u. Zangvereniging 'Con Agitazione' (Ter Reede) maandagmiddag van 13.30-16.00 u. PEDICURE maandag, donderdag en vrijdag WASSERETTE dagelijks van 9.00-16.00 u. •PUZZELTHEEK woensdag van 10.00-12.00 u. BIBLIOTHEEK donderdag van 14.00-16.00 u. Sociëteit (biljarten, dammen, kaarten, etc.) dagelijks van 13.00-17.00 u. Gymnastiek woensdagmiddag van 14.45-15.15 u Volksdansen woensdagmiddag van 13.30-16.30 u. Sjoelen maandagmiddag van 14.00-17.00 u. Handwerken dinsdagmorgen van 9.30-11.15 u. donderdagmiddag van 14.00-16.15 u. Koersbal woensdagmorgen van 9.45-11.30 u. Ouderenkoor 'Souburg' maandagmorgen van 10.00-11.15 u. Biljartvereniging 'Souburg' dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00-12.00 u. PEDICURE tel. 13823 WASSERETTE dagelijks van 8.00-16.00 u. PUZZELTHEEK voor openingstijden bellen naar tel.no. 67339 Sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 u. Volksdansen dinsdagmiddag van 13.00-13.30 u. Gym dinsdagmiddag van 13.30-14.00 u. PEDICURE tel. 67078 Sociëteit woensdagmiddag van 14.00-17.00 u. TAFELTJE DEKJE: tel. 16440 TELEFOONCIRKELS VLISSIN GEN: tel. 70246 en 70218 TELEFOONCIRKELS SOU BURG: tel. 63705. N 'ful

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 10