UUR 'Kunst is net voetbal. Als je de regels kent is het veel leuker' 'Onze boekenkrant' 10.000 keer gratis Bang&Olufsen dealer! AANKOMST S/NT IN MIDDELBURGVLISSINGEN EN SOUBURG Intocht Sint Nicolaas zaterdag 19 november DERT KAMGAREN-RUITEN EUROPEES TOPMERK! FOTO VERSCHOORE KWALITEITS- GESCHENKEN Kodak Express Zaterdag 19 november wordt een drukke dag voor Sint Nicolaas in Zeeland. De goedheiligman arriveert dan niet alleen in Zierikzee, waar de televisieploeg van de NOS aanwezig is om van deze aamkomst in de huiskamer verslag te doen. Ook in Middelburg, Vlissingen en Souburg zal het 'zie ginds komt de stoomboot' uit volle borst gezongen kunnen worden. Champagne 125 kilo pepernoten Middelburg Vlissingen Vlissingen Souburg PZC WEEKBLADEN CURSUS CUL TURELE EDUCA TIE: KUNST IN DE PRAKTIJK Belevingskant Versieren Souburg Verhuizen Jeroen Brouwers Einde Wol ff-ja ar Films Rubrieken J.P.A. Rossël jsn televisie lis£9/ video-hifi MEER METERS MODE PER METER Enorm assortiment in een superkwaliteit polvester/viscose. KOM, KIJK EN VERGELIJK! Exklusieve in alle prijzen Alles voor de sfeervol GEDEKTE TAFEL SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service A 18e JAARGANG 16 NOVEMBER 1988 NUMMER 46 Sint ging er op drafje vandoor Zij zijn er weer goed druk mee de organisatoren van het Sint Nicolaas-comité Middelburg, van de Stichting Vlissings Akti- viteiten Fonds en van de Vereni ging 'Souburgs Burgerzin'. Hoe wel sommigen van de bestuursleden al tientallen jaren meedraaien bij het opzetten van dit feest, wordt er ieder jaar toch weer een draaiboek gemaakt, zodat er bij de intocht van de kindervriend niets mis kan gaan. Dat het niettemin toch wel eens een beetje anders loopt, daar over kan Sjaak van Houte sma kelijk vertellen. Deze oude rot in het vak zit al bijna veertig jaar in het Middelburgse Sint Nicolaas- comité, dat pas ver na de oorlog weer actief werd. "De binnenstad lag plat na de oorlogsjaren en voordat de hui zen enigszins hersteld waren was het 1950," vertelt Van Houte, die tot enige jaren terug een schoenenzaak aan de Nieu we Burg had. "Toen kwam wet houder van 't Westende met het idee de intocht van Sinterklaas in ere te herstellen en werd er weer een comité gevormd. In die jaren moest Sint vooral re presentatief zijn, vanwege de ontvangst op het stadhuis. Dat hij niet kon paard rijden was aanvankelijk geen bezwaar, want de heiligman reed met zijn hoofdpiet in een koets van stal houderij Wielemaker door de stad. Hij werd daarbij voorafge gaan door een karos van het co mité, dat zich voor deze gele genheid in jacquet en hoge hoed had gestoken. In die beginjaren hield de stoet altijd stil bij een hotel-restaurant in de Noordstraat, waar de bejaarde eigenaar de Sint plechtig een glas champagne aanbood," ver telt Van Houte glunderend. Na enige jaren vonden de orga nisatoren het toch leuker als Sint te paard zijn tocht door de hoofdstad kon afleggen. Een schimmel werd gevonden en ook een oude cavalerist (soldaat te paard), die echter 25 jaar ge leden het laatst op zo'n dier ge zeten had. Van Houte: "Dat bleek al gauw tijdens de intocht, want het lukte de goede Sint niet dat paard in toom te hou den. Hoewel hij opgesteld stond in het midden van de stoet ach ter de muziek, raakte hij tijdens de rit door de stad steeds meer voorop om uiteindelijk in gestrekte draf, de mijter scheef op het hoofd, ver voor de stoet uit bij het stadhuis aan te ko men. Daar stond men al met een trapje gereed, vermoedend dat ook het afstappen na deze dolle rit wel moeite zou opleveren." Hoewel de tijden veranderd zijn, is de sfeer rond de intocht van Sinterklaas in Middelburg het zelfde gebleven, denkt organisa tor Van Houte. De financiële steun komt van de Vereniging 'Uit het Volk-voor het Volk' en uit het bedrijfsleven. "Er wordt nu weliswaar 125 kilo peperno ten gestrooid en er zijn tientallen pieten te voet en op het paard, maar er wordt nog steeds van uit gegaan dat dit feest er is voor de kinderen. Dus geen ellelange stoet met reclamewagens en geen moeilijke toespraak bij het stadhuis. De kinderen komen voor Sinterklaas en zo moet het blijven. Maar de muziek hoort er bij en het is vermeldenswaard dat het Korps Juliana al die 38 jaar aan de stoet vooraf is ge gaan. Ook de majorettes doen weer mee, evenals de muziek vereniging ONDA. Het Rode Kruis en de Reddingsbrigade staan als altijd paraat, ook al hebben zij gelukkig tot nu toe nog nooit hoeven optreden. Le- 13.45 aankomst per boot bij de Beatrixbrug, waar de stoet voor de rijtoer wordt opgesteld. Route Rouaanse kaai, Bierkaai, Londense Kaai, Segeersstraat, Lange Delft, Korte Delft, Damplein rond, Korte Delft, Lange Delft, Nieuwe Burg, Groen markt, Bachtensteene, Lan ge Noordstraat, Markt, Vlasmarkt, Kromme Weele, Seisdam, Achter de Houttui nen, Langeviele, Potten- markt, Plein 1940, Markt, Granenstraat, Zusterstraat, Plein 1940, Korte Geere, Lange Geere, Langeviele, Markt stadhuis. 14.45 aankomst bij het stadhuis en ontvangst door het gemeentebestuur. Sint en Piet per koets door Middelburg in 1952. (Foto Zeeuws Documentatiecentrum) den van de Scouting- Lutemgroep varen rond het schip als dat afmeert bij de Bea trixbrug en op die manier wordt Sint al jaren binnengehaald. Dat moet zo blijven, want zo is het voor de kinderen het leukst," stelt deze organisatie-veteraan tenslotte. Vlissingen werd tweemaal uit gekozen (in 1965 en 1975) om als achtergrond te dienen voor de landelijke intocht van Sinter klaas op de televisie. Maar de Stichting Vlissings Aktiviteiten Fonds, organisator van de jaar lijkse intocht zag de jongens van .de NOS liever gaan dan komen. "Dat was erg, je was geen baas meer in je eigen stad," verzucht bestuurslid Guus Marquinie. "Overal moesten camera's ko men en de kinderen werden al leen als opvulling gebruikt voor de uitzending. Er was zoveel volk op de been, ook veel men sen van elders, dat het zwart zag. Voor ons hoeft dit nooit meer." Voorzitter G. van Geelkerken weet zich nog te herinneren hoe het in de jaren zestig ging:' "Toen kwam Sint op zijn paard over de Keersluisbrug de Schel- destad binnen. Daar stonden in het donker kinderen met hun lampions te wachten. De intocht was toen 's avonds omdat de winkels tot tien uur open waren. Eén keer stormde en regende het zo hard, dat ik de heiligman daar hoog op die brug heen en weer zag zwiepen op zijn paard. En de kinderen maar zingen met hun doornatte lampions. Dat vergeet ik nooit meer," zegt Van Geelkerken die ook al meer dan 20 jaar in de organisatie zit. Tegenwoordig komt ook in Vlis singen Sinterklaas met de boot aan. Aan de kop van de Boule vard, bij de Koopmanshaven zal de sleepboot 'Spanje' dit jaar af meren om 1 2.45 uur. In het Bel lamy park wordt hij zoals ge woonlijk opgewacht door de burgemeester. "Daar maakt hij ook altijd een paar rondjes te voet om de kinderen de hand te schudden," zegt secretaris C. Louwerse. De stoet bestaat uit reclamewagens van verschillen de Vlissingse bedrijven en bo vendien ook nog uit twee dans groepen van Dansschool de Jong en het Jeugdcircus 'Hoger op' uit Goes, die onderweg op tredens verzorgen. De muziek wordt verzorgd door verschillen de bands en een majorettepelo ton. Ook de Ruitersportvereni ging 'Scheldestad', de Scouting groep 'De Scheldezwervers' en de RAWA werken aan de in tocht mee. Na de optocht door de stad begeeft Sinterklaas zich met zijn gevolg naar het zieken huis, waar hij de kinderafdeling bezoekt. "Dat is het mooiste van de hele dag, want die kinde ren hebben het 't hardste no dig," is de eensluidende conclu sie van het organisatie-comité in Vlissingen. Sinterklaas staat voor niets, dat weten wij allemaal. Zo speelt de kindervriend het klaar om ook Souburg op dezelfde zaterdag middag met een bezoek te vere ren. Om drie uur wordt hij op de kade begroet door Wethouder T.R.K. Meijers. Voorafgaande aan de intocht is er voor de kin deren een voorstelling van pop pentheater Ko Vos. Bovendien kunnen alle kinderen meedoen aan een kleur wedstrijd. Bij boek handel Huson en bij de openbare bibliotheek kunnen al vanaf 21 november de kleurplaten wor den opgehaald. Oplage: 23.450. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Kunst is dor en saai en alleen weggelegd voor een beperk te groep mensen. Onzin, vin den Yola Heymans van de Stichting Basiseducatie en Nico Out van het Zeeuws Steunpunt voor kunstzinnige vorming. Met z'n tweeën lei den ze de cursus culturele educatie. Een cursus die nu eens niet van droge theorie uitgaat, maar van de inbreng èn de kunstuitjes van de deel nemers zelf. In totaal worden er vijf voorstellingen en expo sities bezocht. De cursus, bestemd voor mensen met lagere school of een paar jaar vervolgonderwijs, begint woensdag 30 november in het gebouw van de Stichting Basiseduccatie aan de Vlis singse Julianalaan. In de cursus culturele educatie staan de zes kunstvormen litera tuur, beeldende kunst, muziek, dans, toneel en film centraal. De bedoeling is dat de deelnemers 'al spelenderwijs' meer over kunst en haar achtergronden te weten komen zodat de drempel naar theater, museum of bio scoop lager wordt. En dat is no dig, denken Nico Out en Yola Heymans. "Het elitaire sfeertje dat altijd om kunst'heeft gehan gen houdt veel mensen weg," legt Yola Heymans uit. "Ze heb ben wel belangstelling, maar denken dat ze er toch niks van zullen begrijpen. Jammer, want Nico Out en Yola Heymans: hartstikke leuk dat de wereld wordt versierd. je hoeft er niet eens zo ontzet tend veel van af te weten om kunst te kunnen waarderen." "Het is net als met een voetbal wedstrijd," vult Nico Out aan. "Als je nog nooit van corners of buitenspel hebt gehoord, is er niks aan. Ken je de regels beter, dan is het veel leuker." Om die basiskennis onder de knie te krijgen, wordt er om te begin nen bekeken wat de cursisten zelf in huis hebben en wat Wal cheren aan kunst heeft te bieden. "De beelden aan de boulevard, oude en nieuwe gebouwen, het stadhuis van Middelburg, er is zo veel te zien," zegt Nico Out. "De nadruk ligt daarbij op de bele vingskant, dus hoe je hebt geke ken en wat je hebt gezien. Daar naast worden ook de verschillen de stromingen en achtergronden in de maatschappij en de ge schiedenis behandeld." Van elke kunstvorm wordt een voorstel ling bezocht. Zo staan er onder meer het toneelstuk 'Tropenja ren' van Adriaan van Dis, opge voerd door de Zeeuwse toneel groep Split, een dansvoorstelling van 'De Nieuwe Danserije' op het programma. De cursus is gericht op mensen met geen of weinig vervolgoplei ding. "Over het algemeen geldt hoe hoger de opleiding, hoe meer kennis van kunst. De drempel voor mensen met alleen lagere school is dus hoger, terwijl die net zo veel recht hebben op ge subsidieerde en met bloed, zweet en tranen gemaakte kunst," verklaart Nico Out. "Het is trouwens niet leuk om dan een cursus te volgen met ménsen die al veel voorstellingen hebben ge zien en die nog wat meer willen weten." Out en Heymans hebben duide lijk zin in de cursus, maar zij zijn dan ook cultuurgek, zoals ze het zelf uitdrukken. "Kunst geeft je leven meer inhoud," meent Nico Out. "Kunst confronteert je voortdurend in allerlei vormen met allerlei menselijke mogelijk heden. Doordat je de gedachten en gevoelens van andere mensen leert kennen, leer je ook die van jezelf kennen. Het stimuleert je fantasie. Neem nou alleen de film al, daarmee kom je op plaatsen waar je zelf nooit zou komen." Yola Heymans is het er mee eens. "Daarbij is het gewoon hartstikke leuk dat de wereld wordt versierd." De werkgroep culturele educa tie, die bestaat uit vertegenwoor digers van het ZIKV en de Zeeuwse creativiteitscentra, volgt met deze cursus een soort gelijk initiatief in Heerenveen. De cursus liep daar zo goed dat er uiteindelijk landelijke subsidie voor vrijkwam. In Zeeland ligt dat nog wat moeilijker. De bedoeling was dat de cursus in Vlissingen, Goes en Terneuzen zou gaan lo pen. Voorlopig is alleen de ge meente Vlissingen met subsidie over de brug gekomen. Doordat ook het comité Zomerpostzegels een bijdrage leverde, is een lage cursusprijs van f 50,— mogelijk. In de toekomst, als ook de pro vincie het juiste subsidiepotje heeft gevonden, wil de werk groep het aantal cursusplaatsen uitbreiden en een vervolgcursus voor deelnemers van de basi scursus en cursusleiders opzet ten. Deelnemers kunnen zich op geven bij Yola Heymans van de Stichting Basiseducatie, tele foon 01184-1 7819. 12.45 aankomst per boot aan de kop van de Boulevard bij de steiger van het Neder lands Loodswezen. 13.15 verwelkoming door de burgemeester in het Bel- lamypark. 13.30 rijtoer. Route Bella- mypark, Spuistraat, Lange Zelke, Walstraat, Betje Wolffplein, Aagje De kenstraat, Scheldestraat, Paul Krugerstraat tot Bloe- menlaan, terug op de Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Betje Wolffplein, Walstraat, Nieuwendijk, Beursplein. 15.15 aankomst bij zieken huis 'Bethesda St. Joseph'. 16.00 vertrek van het zie kenhuis. 13.30 Kindervoorstelling poppentheater Ko Vos in de gymzaal aan de J. de Priesterstraat. 1 5.00 Aankomst van Sinter klaas op de kade van Oost- Souburg en verwelkoming door wethouder T.R.K. Meij ers. Daarna rijtoer langs vol gende route. Kanaalstraat, Paspoortstraat, Karolingen- baan, verlengde Kanaal straat, Vlissingsestraat, Bu- teuxstraat, J.l. Sander- sestraat, Zeewijksingel, Pad- weg, Wittezeestraat, Zuider zeestraat, Bermweg, Stuart Makkerstraat, Padweg, Zee wijksingel, Dijkstraat, J. de Priesterstraat, Corn, van Pe restraat, Kanaalstraat, Wijk centrum 'Middenhof'. 13.30 Kindervoorstelling poppentheater Ko Vos in de gymzaal aan de J. de Priesterstraat. Van sjouwende spier bundels tot geschool de vakmensen. Een verhuisbedrijf toen en nu. Wim Vogel aan het woord. De schrijver Jeroen Brouwers is één uur te gast in Middelburg. Vlissingse scholieren spelen 'De Beemster voorbij', en dat is te vens het sluitstuk van het Betje Wolff-jaar. Een Nederlandse film première in Electro ('Bagdad Café'), en een nieuwe film in Al- hambra ('Good mor ning Viëtnam'). Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen rmmA Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 Voor de tweede keer geeft de Zeeuwse Bibliotheek 'Onze Boekenkrant' uit. De 'Boeken krant' is een literaire krant voor kinderen van het reformatorisch basisonderwijs en dan met na me voor de groepen van de bo venbouw. De krant biedt een zeer actueel overzicht van kinderboeken die dit najaar verschijnen en naast boekentips en fragmenten uit re cent werk bevat de krant een beschrijving van een klassebe- zoek van auteur Evert Kuijt. Poë zie voor kinderen en hoe je zelf kunt dichten is een tweede on derwerp dat aan bod komt. Op de middenpagina staat een ver haal van Evert Kuijt dat speciaal voor deze krant is geschreven en is geïllustreerd door Mar Slin gerland. Om het gebruik van de boekenkrant in de klas te bevor deren zijn er voor de leerkrach ten lessuggesties ontwikkeld, die bij de verschillende artikelen aansluiten. Daarnaast is bij iede re krant een kleurplaat gevoegd. 'Onze boekenkrant' is versche nen in een oplage van 10.000 exemplaren en wordt gratis toe gezonden aan basisscholen. De kranten zijn te bestellen bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg: 01180-30328. LEO HORN Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 106

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1