UUR 'Geen literaire hoogstandjes. maar gewoon: een leuke hobby' 'Mensen realiseren zich niet dat iedereen suikerziekte kan krijgen' AANBIEDING 20% korting Aanmoediging minstens zo belangrijk als het dieet FOTO VERSCHOORE NIEUWE BUNDEL VAN PENNEVREUGD RESEARCH DIABETES BUJFT NODIG KWALITEITS- GESCHENKEN 01184-14081 Doorslag. Dat is de naam van de tweede gedich tenbundel van de Zeeuwse amateur- schrijversvereniging Pennevreugd. In het 122 pa gina's tellende boekwerk verzamelden de leden hun pennevruchten. Anneke de Jong liet zich er door inspireren en maakte de illustraties. Kritiek PZC WEEKBLADEN Meer leden Spontaan Wegens nieuw te openen filiaal (donderdag 10 november a.s.) te Goes op al de koffers van onze SAMSONITE OYSTER LIJN (v.a. donderdag 10 november) mode in lederwaren Geere Passage 7a St. Adriaanstraat 2 Middelburg Goes 01180-33903 01100-32941 Oorzaak Nieuw! SCHEEPVAART '89 Sint Nicolaas winkelactie Vlissingen op herhaling WEIGHT WATCHERS VIERT JUBILEUM Chantage? ledermode De nieuwe wintercollectie is binnen. Lange Vorststraat 24, Goes Korte Meestraat 27, Bergen op Zoom. Cynisch - jv Exklusieve in alle prijzen Alles voor de sfeervol GEDEKTE TAFEL SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw, afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 18e JAARGANG 9 NOVEMBER 1988 NUMMER 45 Doorslag is een bundeling van alledaagse dingen, van erva ringen of impressies, vertaald in proza of in poëzie. Of een enkele keer beschreven in een kort verhaal. Herkenbaar voor de lezer die even stil wil staan bij het leven en de dood, die houdt van de natuur en haar seizoenen, of begaan is met de medemens. Alle schrijvers lichten hun stukken toe met een motivatie. Het uitgeven van de bundel is een van de activiteiten van de vereniging, waarmee ze haar le den probeert te stimuleren om te schrijven. Want dat is het eigen lijke doel van Pennevreugd. "Voor de een is het schrijven een manier om zich te uiten. Voor de ander is het een liefheb berij. Om wat voor reden men sen ook mogen schrijven, ze kunnen elkaar vinden in Penne vreugd", zegt Tjebbe van Dijk, voorzitter van de vereniging. Koos Koole, lid van de vereni ging, legt de nadruk op de ama- teurstatus. "We maken geen li teraire hoogstandjes. We heb ben er gewoon plezier in. Dat hebben we gemeenschappelijk en daar kunnen we over praten en tegelijkertijd iets van leren. Om dat te stimuleren organise ren we elf keer per jaar een bij eenkomst, waarin ieder lid de kans krijgt om iets van haar werk voor te dragen. De andere leden geven dan kritiek. En dat werkt inspirerend," meent Koole. Een andere activiteit van Penne vreugd richt zich op de zieke medemens. Maandelijks worden gedichten voorgedragen via de ziekenomroep Radio Walcheren. En dat je daarmee niet alleen je zelf een plezier doet blijkt wel uit de reacties. "Goh, ik heb een gedicht van je gehoord en daar stond precies in wat ik dacht," hoort Rita Boone wel eens. "Dat zijn natuurlijk leuke momenten," Oplage: 23.450. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. geeft ze toe. "Ik wordt ook wel eens gevraagd om gedichten voor te dragen. Bijvoorbeeld in de kerk." Pennevreugd wil schrijflustige mensen de kans geven om hun werkstukken te verspreiden. Tjebbe van Dijk: "Wie wil schrij ven, maar niet zo goed weet hoe het op papier te zetten, kan wel licht steun hebben aan de leden van de club. Door er over te pra ten en gezamenlijk activiteiten te ondernemen, blijkt het aanblik van een leeg vel papier niet lan ger meer een drempel te zijn, maar juist een uitdaging." Ter stimulering van het schrijven onderhoudt de amateur- schrijversvereniging ook contac ten met soortgelijke verenigin- Vreugde in het pennen. Riek Suurbeek, Koos Koole, Tjebbe van Dijk en Rita Boone. gen en geett maandelijks het blad Pennevreugd uit, waarin le den kunnen publiceren. Momen teel telt de vereniging acht le den. "Dat kan best uitgebreid worden. We denken aan zo'n vijftien leden. Anders zou niet ie dereen meer kunnen voordragen tijdens de bijeenkomsten," vindt penningmeester Riek Suurbeek. De leeftijd van de schrijvers speelt geen rol. "Wie wil schrij ven kan komen. De contributie bedraagt zeven gulden per maand," zegt Tjebbe van Dijk. Pennevreugd is een afsplitisng van de landelijke schrijversvere niging 'Vrienden van het schrij ven' en bestaat al weer zes jaar. "Het tweemaandelijks tijdschrift 'Inkt' van deze vereniging heeft mede door onze inzet zijn huidi ge vorm gekregen," zegt Riek Suurbeek. De bundel Doorslag is voor f 9,90 te koop bij de Middel burgse boekhandels Fanoy en Loek. Wie zijn schrijftalenten wil ontdekken door lid te worden van Pennevreugd kan zich opge ven bij Tjebbe van Dijk, Eiken laan 20, 4356 HE Oostkapelle, telefoon 01188-2061. Ais bestuursleden van de afde ling Walcheren van de Diabetes Vereniging Walcheren zetten Bea de Quellery uit Vlissingen en Judith Briars uit Oost- Souburg zich elk jaar weer in voor de collecte in de Nationale Diabetesweek. De motivatie is er nog steeds. "Met de op brengst kan weer wetenschap pelijk onderzoek worden uitge voerd. En dat is nodig. Niet voor ons, maar juist voor de jonge diabeten". Bea de Quellery is vijfendertig jaar en al achttien jaar suikerpa tiënte. Ook zij plukte de vruch ten van het researchwerk. De uitkook-injectiespuiten werden wegwerpspuiten en later een insuline-pen. Het suikergehalte in de urine hoeft niet meer op een spiritusbrandertje te worden gecontroleerd. De urine hoeft sowieso niet meer te worden gecontroleerd, "ledereen heeft een andere nierdrempel", legt ze uit. "Je hebt dus nooit een exact gehalte. In plaats daarvan controleren we nu het bloed met Judith Briars en Bea de Quellery. een bloedsuikerapparaat. Ik was één van de eerste diabeten die zo'n apparaat gebruikte. Het kostte destijds twaalfhonderd gulden en dat werd niet door het ziekenfonds vergoed. Je kon je bloed tenslotte in het ziekenhuis laten controleren. Tegenwoor dig kost een bloedsuikerappa raat vijf tientjes, die wél door het ziekenfonds worden vergoed". Ook kwam er een insulinepomp op de markt. "Die pomp regelt zelf de noodzakelijke insuline- hoeveelheid", zegt Bea de Quel lery. "Makkelijk, maar de pomp die ik had, kost tienduizend gul den. Spontaan stoeien of vrijen was er dus niet bij. De nieuwste versie van de pomp is zo groot als een sigarettedoosje. Helaas is die niet in het ziekenfondspak ket opgenomen, zodat ik weer ben gaan spuiten". Dat klinkt er ger dan het is, relativeert ze meteen. "De insulinepen ziet er uit als een vulpen. Je neemt hem makkelijk mee en je kunt hem makkelijk in het openbaar gebruiken. Je hoeft hem alleen maar in te drukken. Iedere druk is twee eenheden sterk gecon centreerde insuline, die je ook niet meer koel hoeft te bewaren. Ik kon er mee op vakantie naar Turkije". Volgens een recent onderzoek mogen diabeten best suiker ge bruiken. "Dat klopt. Maar het blijft een kwestie van kiezen. Een boterham met jam in plaats van drie boterhammen met kaas of vleeswaren. Je moet altijd het juiste evenwicht zien te vinden, anders gaat het mis. En niet al leen op dat moment, maar voor al op langere termijn". Op lange termijn gaat het om ernstige complicaties, zoals blindheid en het verslijten van de nieren. De research richt zich dan ook met name op deze gevolgen. Naast niertransplantaties wordt er mo menteel ook een voorzichtig be gin gemaakt met transplantaties van de alvleesklier, die onder meer het insulinehormoon pro duceert. Een zware operatie, omdat tegelijkertijd ook de nie ren worden getransplanteerd. "De meeste transplantaties mislukken", zegt Bea de Quelle ry. "Maar het is een begin en éls de alvleesklier door het lichaam wordt geaccepteerd dan is de suikerziekte verleden tijd". Er is dus nog veel te doen. "Na tuurlijk, diabeten zijn een stuk onafhankelijker geworden en je gaat niet direct dood aan suiker ziekte. Maar de meeste mensen realiseren zich niet dat iedereen diabetes kan krijgen. De oorzaak is nog steeds niet ontdekt. Ik be doel maar, je kunt er mee leven, maar je hebt het je leven lang". De collecte wordt gehouden in de week van maandag 14 tot en met zondag 20 november. Col lectanten kunnen zich opgeven bij Judith Briars, 01184 - 70852/61399 of Bea de Quelle ry, 01184 - 15111. 3 ETAGES BOEKEN Het complete jaarboek paperback f 27,50 gebonden f 37,50 B Ijk K E P ~BO)E ken WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN De formule van vorig jaar was zo'n succes dat de Vereni ging Winkelcentrum Vlissin gen de Sint Nicolaaswinke- lactie herhaalt. Klanten krij gen bij een aankoop ter waar de van een tientje een bon. Die bon geeft óf een niet, óf een lot, óf een geldprijs van f 10, die direct wordt uit betaald. De actie loopt van dinsdag 15 november tot za terdag 3 december. In de prijzenpot zit ruim twaalfduizend gulden. Zesdui zend gulden aan tientjesprij- zen en zesduizend gulden aan koopcheques. De koopche ques - naar eigen smaak te besteden bij de deelnemende zaken - zijn te winnen met de loten. Het enige wat de klant hoeft te doen is zijn naam en adres in te vullen en de bon in de bus te gooien bij Boekhan del Geysen, Wim de Bruijne Lederwaren, Sigarenspeciaal- zaak Ter Meulen, Lunchroom Panacjjé,. Damesmode Steke- tee, Foto Back, Fa. Dert of Van Kampen Schoenmode. Winnaars krijgen automatisch bericht. "Een klantvriendelijke actie", vindt de winkeliersve reniging dan ook. Notaris A.J. Sauter verricht, onder toe ziend oog van Sint Nicolaas, zaterdag 3 december de trek king op de hoek Lange Zel- ke/Walstraat. De deelnemen de zaken zijn te herkennen aan een raamaffiche. Dikke mensen gezellige mensen? Jawel, maar dan pas als ze gezamenlijk gaan af slanken. Dat blijkt wel op de bijeenkomsten van Weight Watchers, een wereldwijde or ganisatie die dit jaar vijfentwintig jaar bestaat. In Zeeland draait de 'afslankclub' precies vijftien jaar. De Middelburgse cur sisten, die elke dinsdagavond in De Hoeksteen in Dauwendaele bij elkaar ko men, leggen uit hoe de afvalrace bij Weight Watchers werkt. "Er stond op mijn lijstje dat ik een koekje mocht eten", zegt een aarzelende cursiste tijdens het wekelijkse praatuurtje. "Toen heb ik het hele pak leeg gegeten". De zaal ligt onmiddellijk plat. De herkenning is kennelijk groot. "Tja, er wordt hier heel wat af gelachen", zegt cursusleidster Anne- marie van Leeuwen, zelf ook ooit cursiste. "Maar in de auto worden heel wat traantjes afge- plengd". En het is ook niet gemakkelijk. De deel nemers moeten van zichzelf of van de arts vaak twintig, dertig of zelfs zestig kilo afvallen. De leden voor het leven worden maande lijks gecontroleerd. Pita Schoe en Annemarie van Leeuwen. Wanneer een cursist zich bij Weight Watchers aanmeldt, wordt er in overleg met de cur susleidster een streefgewicht en een dieetprogramma vast gesteld. Op de bijeenkomsten wordt de 'afvalstand' bijgehou den en advies gegeven. "Het gaat niet om domweg afvallen", legt Annemarie van Leeuwen uit. "Het gaat om een mentali teitsverandering in je gedrag en je houding tegenover voedsel". Is het streefgewicht bereikt, dan wordt de cursist lid voor het le ven. Dat betekent een vrijstel ling van de contributieregeling. Als de cursist tenminste op het Fotoreportage Zoutelande streefgewicht blijft. Er boven betekent weer dokken. "Geen chantage", vindt Pita Schoe uit Middelburg. "Juist een stok achter de deur. Je weet dat dat ene koekje je zeventien gulden kan kosten". Pita Schoe kan er over mee praten, zij ging van 85 naar 65 kilo. En als cursiste van het eerste uur houdt ze dat al vijftien jaar vol. Daarmee is ze de enige in heel Zeeland. "Als je op je streefgewicht bent, begint het pas. Je eerste gedachte is 'wat gaan we nu allemaal eens lekker eten'. Ik heb deze bijeen komsten gewoon nodig. Want je blijft, ook als je zo veel bent af gevallen, een psychische en een lichamelijke neiging tot aanko men houden. Als je maar even ontevreden bent, grijp je meteen naar de koekjestrommel". Weight Watchers werd vijfen twintig jaar geleden opgezet in een Amerikaanse huiskamer door een vrouw die vond dat er te veel dieet en te weinig bege leiding was. "Vroeger gebruik ten ze echt een crisisprogram ma, met veel vis en water", ver telt Annemarie van Leeuwen. "Tegenwoordig eet je gewoon met de pot mee". Geen rauwe worteltjes dus, maar mango mousse (met Cointreau en zure room), Japans varkensvlees met kiwi en maissoep. "Eigenlijk al les, behalve spek", zegt Pita Schoe. "Op den duur wordt het een sport om zo lekker mogelijk te koken". Wat wel hetzelfde is gebleven, is de begeleiding. Leidsters we ten waar ze over praten omdat ze zelf de nodige kilo's bij Weight Watchers zijn afgeval len. Belangrijk, want de begelei ding is volgens de cursisten nog belangrijker dan het dieet. Tij dens het praatuurtje worden ze aangemoedigd met standjes en schouderklopjes. Van de leidster, maar ook van de ande ren. "Op welk dood punt je ook zit, of welke rot opmerking je ook weer naar je hoofd hebt ge kregen, er is altijd wel iemand die op hetzelfde punt heeft ge zeten of hetzelfde heeft ge hoord", zegt een cursist. "Dat helpt". En de cynische opmerkingen die wel eens in de groepsgesprek ken klinken? "Ach", zegt Anne marie van Leeuwen. "Wat zou jij doen als je met veel moeite der tig kilo bent afgevallen en je krijgt te horen dat je er ook niet mooier op bent geworden?"

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1