i 'Werken voor de kost. Of je nou getrouwd bent of niet' I Waterschap kan in Ritthem 24 milj. liter water reinigen mI5? FOTO VERSCHOORT OPEN DAG RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE PER METER BEDRUKTE MOUSSELINE DE 1990-MAA TREG EL EN DE GEVOLGEN VOOR MEISJES m® to©©?— Serie verhalen uit de crisisjaren van Zwemer 150 pagina's bibliografie over Tweede Wereldoorlog De nieuwe wintercollectie is binnen. WfflMIMM CASSETTES R+B WILKENS BSF CHRISTOFLE WMF v Kodak Express 'Morgen zal dat anders zijnZo luidt de titel van de studiedag van de Zeeuwse Vrouwenraad op 7 november in De Vroone in Kapelle over een toekomst die er voor alle jongeren, maar vooral voor meisjes heel anders uit gaat zien. Sprekers zullen die dag ingaan op de verstrek kende gevolgen van de zogenaamde '1990-maatregel'. De overheid heeft bepaald dat alle jongeren, die na dat jaar achtien wor den, economisch op eigen benen moeten staan. Wat dat betekent wordt nog nauwelijks onder kend. Meisjes zullen vakgerichter moeten leren, menen mensen die voorzichtig aan antwoorden werken. Goed tegen kwaad in 'Stil, zeg ik' PZC WEEKBLADEN Zeeuws meisje Technisch Werkgroep Podotherapie Brass Rubrieken J.P.A. Rossël Drie avonden over apartheid Lange Vorststraat 24, Goes Korte Meestraat 27, Bergen op Zoom. MEER METERS MODE Gigantische keus in schitterende najaars-dessins voor blouses, rokken en japonnen. In viscose en poly-silk. KOM, KIJK EN VERGELIJK!! "Sfeervol tafelen" Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service M 18e JAARGANG NUMMER 44 2 NOVEMBER 1988 Nederland is qua emancipatie lang niet zo vooruitstrevend als wel eens wordt voorgesteld. Met Ierland telt ons land het laagste aan tal buitenshuis werkende vrouwen van Europa. Ook de kinderop vang is hier slecht geregeld. Gedeputeerde Esther Maris-Koster met onder meer emancipatiezaken in de portefeuille en J.L.J. Swinkels, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Walcheren zijn sprekers in De Vroone. Zij leggen daar aan de Vrouwenraad uit welke mogelijkheden de meisjes hebben om straks niet uit de boot te vallen. "Werken voor de kost, of je nu getrouwd bent of niet. Of je nu vrouw bent of man", meent Maris Koster. "Een maatschap pij, waar iedereen voor zichzelf zorgt en daarbij gelijke plichten, maar ook gelijke rechten heeft. Daar gaan wij naar toe", stelt ze vast. "Het huwelijk is daarbij Aan de vooravond van het veer tigjarig jubileum voert de to neelvereniging STEC uit Oost- Souburg het blijspel 'Stil, zeg ik' op. De voorstellingen zijn op de zaterdagen 5 en 12 november in De Zwaan aan de Kromwege- singel in Oost-Souburg. De aan vang is om 19.30 uur. 'Stil, zeg ik' is de strijdkreet van pa Brink. Brink is een gehaaid zakenman, rijk geworden van al lerlei louche zaakjes. Eén van zijn slachtoffers is Jo, de doch ter van zijn geëmigreerde broer. Brink deed erg veel met haar ka pitaal en erg weinig aan haar op voeding. Dat laatste nam zijn buurvrouw Jet voor rekening. Maar, kleine meisjes worden groot. En zo ook Jo, die op een goede dag ontdekt dat zij recht heeft op het kapitaal van Brink. Gelukkig is het nichtje heel wat aardiger dan haar oom. Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie rioiiesteiie, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 geen vrijbrief om thuis te blij ven. De 1990-maatregel is een eerste aanzet tot een mentali teitsverandering, die er gewoon moet komen". Na invoering van de nieuwe maatregel moet ook de partner van een uitkerings gerechtigde op zoek gaan naar werk en vervalt de kostwin nerstoeslag. Alleen als er kinde ren onder de twaalf jaar zijn, hoeft maar één van de ouders zich in te laten schrijven bij het arbeidsbureau. Maris: "Met name meisjes zul len in de toekomst beroepsge richte opleidingen moeten gaan volgen, die ook afgestemd zijn op de arbeidsmarkt. Vooral in Zeeland kiezen meisjes nog tra ditioneel voor de dienstverle ning en het verzorgingsonder wijs. Tegenover een landelijk gemiddelde van 53%, gaat in Zeeland slechts 43% naar het algemeen voortgezet onder wijs. Niet alleen in opleiding maar ook in haar aandeel op de arbeidsmarkt loopt het Zeeuws meisje achter bij de rest van ons land. De mentaliteitsverande ring zowel bij meisjes als bij jon gens, moet in gezin en school beginnen. De gedachte dat ie- Groot tekort aan schilders en timmerlieden Foto: Lex de Meester. werken. Maar zijn er momenteel eigenlijk wel banen voor vrou wen? "Meisjes kiezen nog steeds over het algemeen een' andere, vaak ook minder ar- beidsgerichte opleiding dan jon gens", zegt J.L.J. Swinkels, di recteur van het Gewestelijk Ar beidsbureau Walcheren. "H^t diploma van het lager huishoud- nijverheidsonderwijs (LHNO) biedt veel slechtere kansen op een arbeidsplaats dan het lager technisch onderwijs. Juist in de sector verzorging, die door veel jonge vrouwen wordt gekozen, vermindert het aantal banen in Zeeland door fusies van zieken huizen en inkrimpingen. Op dit gebied is alleen nog maar be hoefte aan arbeidskrachten met een hogere opleiding. Ook bin nen de dienstverlening en de horeca worden steeds hogere eisen gesteld". Banen moeten dus op een heel ander vlak worden gezocht. "Waar in onze regio nog wel' heel duidelijk vraag naar is, zijn vaklieden in de installatietech niek, lassers, loodgieters, elek- tromonteurs, maar ook schil ders en goede timmerlieden. Van oudsher mannenberoepen dus. Op die markt zal het meisje zich moeten gaan richten. Daar is ook geen concurrentie van de herintredende oudere vrouw", stelt Swinkels. "Bij Hoechst volgen momenteel zes meisjes een vakopleiding procesopera tor, die van alle kanten naar vol le tevredenheid verloopt". dereen voor zichzelf zorgt moet gemeengoed worden". De gedeputeerde is blij met de studiedag. "Het is een goede zaak dat de Zeeuwse Vrouwen raad aandacht besteedt aan de ze belangrijke, maar nog zo on bekende maatregel. Via de bij haar aangesloten organisaties worden zo duizenden vrouwen bereikt. Het gezin is de plaats waar deze mentaliteitsverande ring moet beginnen. De Zeeuw se gemeentes hebben nauwe lijks gereageerd op de dringen de suggestie deze toekomstige maatregel onder de aandacht van de bevolking te brengen". Behalve Middelburg hebben de Zeeuwse gemeentes nauwelijks op de dringende suggestie deze toekomstige maatregel onder de aandacht van de bevolking te brengen. Vijftien- en zestienjari ge meisjes in Middelburg ontvin gen een brief waarin b en w uitleggen wat de maatregel voor hen inhoudt. Voor zo ver Maris weet, heeft - van alle scholen op Walcheren - alleen het Middelburgse Delta College een brochure over het nieuwe toekomstperspectief samengesteld. Dat is te weinig, .vindt ze. "De scholen hebben hier een belangrijke taak, die nog te weinig wordt ingezien. Dat moet veranderen. Daarbij zullen meisjes uit etnische min derheden het nog eens extra moeilijk krijgen door hun cultu rele achtergrond". Alle meisjes moeten dus gaan In verband met de 1990-maatregel is in Zeeland inmiddels een inititatiefgroep opgericht, die zich bezig gaat houden met voorlichting aan al le betrokkenen en met de con tacten onderwijs-arbeid. Swin kels: "Het mooiste zou natuur lijk zijn als de school, het ar beidsbureau, de werkgever en de vakbonden op regionaal ni veau afspraken kunnen maken over een opleiding, die dan ook gegarandeerd leidt tot een baan. Want wat heb je aan een scholing waarmee je uiteindelijk nergens terecht kunt? Meisjes zullen daar in de toekomst meer rekening mee moeten houden, want 1990 is al akelig dichtbij". De historicus Jan Zwemer (voor wie er belangstelling in heeft, hij is echt doctorandus) heeft weer een serie verhalen voor ons geschreven. Velen herinneren zich ongetwijfeld nog de serie 'In de scheerwinkel' vorig jaar in deze krant, waarin hij anecdotes uit het Walcheren van vroeger ophaalde. Het accent lag daarbij op het platteland. Ook deze keer grijpt hij in de oude doos en citeert mensen die zich de crisisjaren nog kunnen herinneren. We zijn er zeker van dat deze verhalen van Zwemer - die inmiddels ook een aantal snel uitverkochte boekjes op z'n naam heeft staan - weer razend populair zullen zijn. In totaal worden zes verhalen in principe wekelijks ge plaatst in deze krant. De Middelburger Hans Hou terman heeft wat lijn ge bracht in de publicaties over Zeeland in de Tweede We reldoorlog zoals deze zijn te vinden in de Zeeuwse Biblio theek. Zijn bibliografie bevat enkele honderden titels die door trefwoorden en een uit gebreide index eenvoudig toegankelijk zijn gemaakt. Naast werken met betrekking tot de regionale geschied schrijving is een groot aantal titels opgenomen over de Slag om de Schelde, de mili taire operaties over de vrijma king van de Scheldemonding en Antwerpen in de herfst van 1944. De bibliografie bevat naast Nederlandse veel buitenland se titels zoals Noorse, Britse, Belgische, Poolse, Canadese, Duitse en Franse. De publica tie omvat 150 pagina's. Het werk is voor vijfentwintig gul den te koop in de Zeeuwse Bi bliotheek. De eerste podothera- peute heeft zich op Walcheren gevestigd. Alleen: ergerlijk dat fonds en verzekering nauwelijks wat ver goeden. De beroemde Engelse band James Shephard Versilate Brass con certeert in Oostkapelle in het kader van het 50-jarig bestaan van Crescendo. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Wie meer wil weten over het le ven in Zuid-Afrika kan terecht op drie thema-avonden van de Werkgroep Zuidelijk Afrika. De avonden worden gehouden op 8, 12, en 22 november in het gebouw van de Jongerenbewe ging, Dam 12-14 in Middelburg. Op de eerste avond kan de be zoeker een video over het land zien, waarbij waarschijnlijk de journalist Karei Roskam zijn in drukken over Zuid-Afrika zal ver tellen. Tijdens de tweede bijeen komst zijn gemeenteraadsleden uit Delft en Dordrecht aanwezig, die hun gemeentelijk beleid inza ke de apartheid zullen toelichten en op de derde avond wordt Klaas de Jonge verwacht. Hij vertelt over de situatie van het verzet in Zuid-Afrika. Een informatiemap over dit the ma kan worden besteld door overmaking van f 4,50 op giro 5681431 onder vermelding 'In formatiemap'. Alle avonden be ginnen om 20.00 uur. Wie wil zien hoe het Wal- cherse afvalwater wordt ge zuiverd kan zaterdag 5 november een kijkje gaan ne men in de zuiveringsinstalla tie in Ritthem. Het Waterschap Walcheren heeft dan een open dag ge organiseerd. Belangstellen den kunnen tussen 10 en 16 uur terecht aan de Fort den Ruyterweg. De aanwezigen kunnen elk heel uur deelnemen aan een rondlei ding, waarbij terzake deskundi gen uitleg zullen geven. Ook is er een tentoonstelling waar via foto's van A tot Z uit de doeken wordt gedaan hoe de opbouw van de rioolwaterzuiverings installatie verliep. Zuivering van het afvalwater is nodig. Niet alleen het water dat de industrie afvoert is verontrei nigd, ook het water dat de gootsteen in huis verlaat kan niet zomaar in zee worden ge dumpt. Afwas- en wasmiddelen of de wasbeurt van een auto - er zit van alles in. Per huis wordt al gauw zo'n honderd liter water gebruikt per dag. Per dag loost de zuiverings installatie in Ritthem tegen de 24 miljoen liter water, leert een folder die onlangs uitkwam. Aan de bouw zijn jaren van voorbereiden en ontwerpen voorafgegaan. Via een biolo gisch proces wordt het water nu schoongemaakt, waarbij te vens gebruik wordt gemaakt van een aantal recyclingmetho- des. Zo wordt een gas dat vrij komt gebruikt voor 'het stoken' van een motor en het achterge bleven slib is zo stikétofrijk, dat het kan worden gebruikt als mest. Het Waterschap Walche ren hoopt dat de boeren dit slib zullen afnemen om op hun ak kers te strooien. De werkplaats van de rioolwa terzuiveringsinstallatie is aan staande zaterdag ingericht als ontvangstruimte. Icdermode Fotoreportage Zoutelande Medewerker Gerrit Gouthaan van de zuiveringsinstallatie toont het verschil; zo komt het erin (rechts) en in het andere monsterpotje het schone water zoals het op de Westerschelde wordt geloosd. Foto Jaap Wolterbeek. LEO HORN Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 106.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1