Zeeuws geld in Nepal Koloniaal verleden Staten stellen begroting 1989 vast Versieren volop in zwang: Veel details Albert Heyn maakt Chinees kookboek ïaten bij de RABO N ABN Drie Bulderende bands in 't Beest te Goes Informatieblad begroting Van nieuwe bril tot oogdruktest Stremming Kruiningen-Perkpolder Van Randwijckschool viert 10-jarig bestaan Vrijdag 4 november en dinsdag 8 november vergaderen pro vinciale staten over de begroting 1989. Behalve om de be groting van de provincie, gaat het om die van de Provinciale Stoombootdiensten Zeeland, de nv Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij en de nv Westerschelde oeververbinding. 4 november 8 november IX BKHOEl» I 'Tussen Kunst en Kitsch' in Middelburg Woensdag 26 oktober 1988 ABDIJ A-^.hrA 3 ri.W' awSüGui Yav Het Unicef-kantoor in Nepal heeft verslag uitgebracht van de besteding van het Zeeuwse geld - zo'n 750 duizend gulden - voor het scholenproject. Gemeld wordt, dat behalve voor de bouw en het onderhoud van schooltjes, het geld wordt gebruikt voor papier en het drukken van schoolboeken en vervolgens de verspreiding van de boeken over de verschillende scholen in het land. Dat elementair onderwijs nodig is in Nepal moge blijken uit het feit, dat maar ongeveer 35 pro cent van de bevolking kan lezen en schrijven. Het percentage is onder te verdelen in 52 voor jon gens en mannen en 18 voor meisjes en vrouwen. Op basis van plannen van de Nepalese re gering wordt ernaar gestreefd rond 1995 een percentage van 38,9 te bereiken van mensen die kunnen lezen en schrijven. Er wonen in Nepal in totaal zestien miljoen mensen. Ook wordt ge probeerd meer meisjes naar school te laten gaan. Tot nu toe bezoekt maar een derde van hen de lagere school. Unicef helpt de Nepalese rege ring daarbij, onder meer gesteund door de bijdragen uit Zeeland. Er zijn schoolboeken gemaakt voor kinderen van de eerste tot en met de derde klas en verwacht wordt, dat daar mee 1,8 miljoen kinderen kun nen worden bereikt. Ook is er geld nodig voor de verspreiding van de boeken over het land. Voor een deel gaat het tran sport per drager - te voet - en voor een ander deel via de lucht. Bijna de helft van het Zeeuwse geld was met het ma ken en verspreiden van de boe ken gemoeid. De andere helft wordt gebruikt voor de school- gebouwtjes. Tot en met 1989 kan men in Nepal met dat deel van het Zeeuwse geld vooruit. Tijdens het VOC-festival vorig jaar organiseerde het Roosevelt Studiecentrum in Middelburg een studiedag over de dekoloni satie van Indonesië. De weer slag van de studiedag is gebun deld in The decolonization of In donesia - international perspecti ves. Het boekje bevat de teks ten van de inleiders tijdens de studiedag: Soedjatmoko, J.J.P. de Jong, P.J. Drooglever en Le on Gordenker. Soedjatmoko was van 1 947 tot 1951 lid van de Indonesische delegatie bij de Veiligheidsraad. Ook is hij een aantal jaren am bassadeur van zijn land geweest in de Verenigde Staten. De Jong werkt bij het ministerie van bui tenlandse zaken, bureau Indone sië, Drooglever is mede-auteur van de Officiële bescheiden be treffende de Nederland-Indone sische betrekkingen 1945-1950 en Gordenker doceert internatio nale betrekkingen in Zwitser land. Het boekje is in het Engels ver schenen. Het is voor f 29,50 te koop bij het Roosevelt Studie centrum, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Bestellingen kunnen alleen schriftelijk wor den gedaan. Zondag 6 november is het veer Kruiningen-Perkpolder gestremd voor autoverkeer. Die dag wordt onderhoudswerk uitgevoerd aan de afmeerinrichting in Kruiningen. Voor fietsers en voetgangers wordt het schip Stad Zierikzee ingezet. Voetgangers en fietsers kunnen via de zijsteiger in Kruiningen en Perkpolder aan en van boord. De Stad Zierikzee begint in Kruiningen om 8.00 uur en de eerste vaart vanaf Perkpolder is om 8.30 uur. De vaarten van 7.00 uur vanaf Kruiningen en 7.30 uur vanaf Perkpolder komen die dag te vervallen. Verder wordt de normale zondagsdienst gevaren. De kaartverkoop is aan boord en de tarieven zijn de gebrui kelijke. Op het veer Vlissingen-Breskens zal 6 november vanaf 14.20 uur (Vlissingen) en 14.50 uur (Breskens) met twee boten worden geva ren om het autoverkeer, dat niet van de lijn Kruiningen-Perkpolder gebruik kan maken, vlot te kunnen verwerken. Een ander alternatief voor automobilisten is de route over Antwerpen. Verwacht wordt, dat de werkzaamheden op die zondag hun beslag kunnen krijgen. Reizigers, die maandag 7 november vroeg met de boot over willen, wordt verzocht zondagavond nadere informatie te vragen bij de Provinciale Stoombootdiensten Zeeland, tel. 01130-1466 en 01148 1234, Als zich speciale omstandigheden voordoen, zullen die worden be kendgemaakt via de radio-verkeersinformatie. Zondag 16 oktober is ook al onderhoudswerk aan de afmeerinrich ting in Kruiningen uitgevoerd. Het werk werd volgens de plannen gedaan. DE FAAM - DE VLISSINGER NIEUWS In de loop van volgende week worden de algemene beschou wingen van de zeven fracties bekend gemaakt. In die be schouwingen maken de politie ke partijen, die in de staten ver tegenwoordigd zijn, duidelijk hoe zij over de politieke en finan ciële toekomst van de provincie denken. Vrijdag 4 november, 10.00 uur, krijgen de fracties vervolgens de gelegenheid hun algemene beschouwingen nader toe te lichten en eventueel nog aan de laatste ontwikkelingen aan te passen. Per fractie is er tien mi nuten spreektijd en de volgorde van de fracties is: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D 66), Partij van de Arbeid (PvdA), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Christen Democra tisch Appèl (CDA), Reformatori sche Politieke Federatie/Gere formeerd Politiek Verbond (RPF/GPV) en Politieke Partij Radikalen (PPR). Rond half twaalf komt het ant woord van de dagelijkse be stuurders van de provincie: het college van gedeputeerde sta ten. De zes gedeputeerden en hun voorzitter - de commissaris der koningin - krijgen elk drie kwartier om de staten nader in zicht te verschaffen in het beleid voor volgend jaar en de daarmee gepaard gaande financiën. Iedere gedeputeerde geeft infor- matie over de zaken die tot zijn of haar takenpakket horen. Voor de commissaris der koningin zijn dat openbare orde en veiligheid. Voor de lunchpauze komen twee gedeputeerden aan het woord. Daarna de overigen en de commissaris. Verwacht wordt, dat de vergadering om vijf uur 's middags kan worden afgerond. Dinsdag 8 november, 10.00 uur, volgt de tweede zitting over de begroting. De fracties kunnen nu reageren op de antwoorden van het college van gedeputeer de staten. De sprekersvolgorde is dezelfde als op vrijdag. De spreektijd is nu korter: de kleine re fracties (D 66, SGP, RPF/GPV De provincie voert in 1989 een voorzichtig financieel beleid, in af wachting van de presentatie van de strategische beleidsplanning. In de planning wordt een visie op Zeeland voor de lange termijn ontwikkeld. Aan de hand daarvan zal het beleid moeten worden bepaald en uitgewerkt. Zolang niet bekend is in welke richting de planning gaat, wil de provincie het tot nu toe gevoerde beleid voortzetten. Dat staat in het informatieblad Begroting provincie 1989 - een samenvatting van de provinciale begroting. Aangeduid wordt hoe de provin cie 1,16 miljoen wil besteden aan jaarlijks terugkerende uitga ven en ruim 4,1 miljoen aan een malige - dus alleen in 1989 - te doene uitgaven. In de eerste categorie zijn onder meer opgenomen 50 duizend gulden voor ontwikkelingssa menwerking en 60 duizend gul den als extra subsidie aan het vliegveld Midden-Zeeland. De Hogeschool Zeeland krijgt in totaal 525 duizend gulden, waarvan 25 duizend gulden jaarlijks terugkomt op de begro ting. De vijf ton is eenmalig en speciaal bedoeld om de concur rentiepositie van de Hogeschool ten opzichte van soortgelijke onderwijsinstellingen in den lande te versterken. Het provinciale fietspadenfonds wordt volgend jaar met 2,5 ton gevoed en voor de stimulering verkeersveiligheid is er een ton. De provincie krijgt aan in komsten uit het provinciehuis bijna 59 miljoen gulden. Verder zijn er bijdragen van het rijk voor speciaal aan de provincie opgedragen taken, zoals beheer en onderhoud van wegen (ruim 42,2 miljoen) en ouderenzorg (ruim 60 miljoen gulden). Per hoofdstuk van de begroting wordt vermeld met welke in komsten en uitgaven rekening moet worden gehouden. Het informatieblad Begroting provincie 1989 is gratis ver krijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Het blad wordt automatisch toegezonden aan onder meer de scholen voor voortgezet onder wijs en de openbare bibliothe ken in Zeeland. en PPR) krijgen elk een kwartier en de grotere fracties (VVD, PvdA en CDA) elk twintig minu ten. Van half een tot drie uur wordt de vergadering geschorst. Gedeputeerde staten hebben dan gelegenheid hun antwoor den in tweede termijn voor te bereiden. Voor het uitspreken van die antwoorden krijgen zij ieder 22,5 minuten. Zoals alle statenvergaderingen is ook de begrotingszitting openbaar. De vergadering wordt gehouden in de Staten zaal, Abdij 11, Middelburg. De begrotingsstukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, Mid delburg. Dinsdag 1 november, 10.00 uur, houdt de derde kamer uit gedeputeerde staten zitting. Aan de orde is het beroep van de familie Verhage uit Hoedekens- kerke tegen de beslissing van burgemeester en wethouders van Borsele op het verzoek tot vergoeding van reiskosten voor basisschoolbezoek in Goes. Twee inwoners van Reimers- waal, een van Oostburg en een van Sas van Gent zijn het niet eens met de beslissing van hun gemeentebestuur op aanvragen algemene bijstand. De tweede kamer uit gedeputeerde staten behandelt de beroepschriften dinsdag 1 november. De Rei- merswaalse zaken dienen om 10.20 uur, die van Oostburg om 10.40 uur en die van Sas van Gent om 11.00 uur. Burgemeester en wethouders van Goes en de heer J. van Waarde uit Goes hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van gs geen toe stemming te geven voor een trailerhelling en een semi- permanente horecavoorziening op het plateau bij de voormalige haven van Kattendijke. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten hoort partijen op dinsdag 1 november, 11.20 uur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. V;, ?r£ahM* Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 'De Bril mij voert verschillende testen uit. China staat in het centrum van de belangstelling: de film "The Last emperor" van Bertolucci trok overal ter wereld volle za len en werd met Oscars overla den. Adriaan van Dis wist velen mee te slepen met z'n reis verslag "een barbaar in China" waarin hij over zijn tocht langs de oude Zijderoute vertelt. En de belangstelling voor "Ni Hao", de Teleac-cursus Chi nees, heeft alle verwachtingen overtroffen. Albert Heyn komt met een kookboek. Waarom? Omdat ook op culinair gebied dit immers uitgestrekte land in de belangstelling staat. Wie de keuken wat beter kent, ziet dat Chinees eten iets heel anders is dan het overbekend bordje bami speciaal. Om te be ginnen zijn er zeer uiteenlopende smaken te onderscheiden, uit eenlopend van mild tot scherp en van licht tot voedzaam en zwaar. In Nederland wordt met Chinees eten meestal de Canto nese keuken bedoeld. Dat is echter maar een van de vele keukens. Albert Heyn heeft daarom drie kookboekjes samengesteld waarin ze bewijst dat je beslist geen produkten uit China hoeft te halen om echt Chinees te ko ken. Daarnaast heeft ze zes typi sche Chinese ingrediënten op de markt gebracht onder de naam "Chinese chef", gesymboli seerd door een pandabeertje met een keukenschortje voor. Het gaat om sesamolie, oester saus, hoisinsaus, sojabonen, ge droogde paddestoelen en so jasaus. Ook tijdens de winter houdt de AVRO 'open huis' in diverse musea in ons land voor het pro gramma 'Tussen Kunst en Kitsch'. Samen met enkele des kundigen op het gebied van oude kunst, antiek en kunstnij- INTERNA T/ONALE SHOW NEUE MODE SUCCES Niets 'stoffigs' bij Neue Mode. Het begrip 'zelfmaakmodeshow' wekt al gauw de indruk stoffig te zijn. De internationale modeshowtoernee van Neue Mode, die Bri tannia in Vlissingen aandeed, was dat zeker niet. Delta Stoffenhuis (Oost-Souburg) en Naaimachinehandel Hemelaar (Vlissingen) had den de show voor het negende jaar achtereen naar Zeeland ge haald. De ruim 300 aanwezige klanten werd door middel van zo'n zeventig patronen duidelijk gemaakt dat de enige trend dit jaar de individuele smaak is. BRILMIJ IN MIDDELBURG De nieuwe vestiging van Brilmij in de Lange Delft in Middelburg, geopend sinds donderdag 13 oktober, geeft service aan zo wel brildragers als niet- brildragers. ledereen kan binnen lopen voor een gratis oogme ting, of, en dat is uniek in Mid delburg, een oogdruktest. Bedrijfsleider A.H. Deunhouwer legt uit: "De oogdruk is belang rijk om in de gaten te houden. Boven de veertig jaar kan de oogdruk gaan oplopen. Een te hoge oogdruk kan als gevolg hebben dat de voeding van het netvlies wordt dichtgedrukt, wat op de lange duur kan leiden tot blindheid. Het is een sluipend gevaar dat je alleen via regelma tige controle kunt herkennen. Bij een te hoge oogdruk verwijzen wij de klant door naar de spe cialist". Brilmij heeft een ruim assorti ment brillen, gerangschikt naar prijsklasse. Voor wie zoekt naar een speciaal montuur, kan wel licht iets van zijn of haar gading vinden in de zogenaamde 'design-groep' of in de regelma tig wisselende 'young-look' brillen. Wie een keer psychotische gi taarrock wil horen, zal zaterdag avond 29 oktober naar 't Beest in Goes moeten komen. Vanaf tien uur 's avonds spelen daar drie debuterende bands die al geruime tijd aan de weg timme ren. Achtereenvolgens zijn dit 'The Wastd Pinguins', de 'Para- dogs' en 'Hallo Venray'. 'The Wasted Pinguins', de eer ste van dit illustere drietal, is zelfs al een keer doorgedrongen in de underground tempel van Nederland, de zaal Paradiso in Amsterdam. Daar speelden ze in het voorprogramma van 'Crime and the City Solution'. En de link met 'Crime' ligt voor de hand: net als de Australische band spelen ook zij in de traditie van Nick Cave. Verder haalt de band - die na hun tape 'On the rocks' f Wie in de in de kleuren grijs, blauw en wit uitgevoerde winkel een keuze heeft gemaakt voor een montuur, heeft bovendien tot een jaar na aanschaf garantie op breuk en beschadiging van glazen en montuur. Reparatie van een montuur, al of niet ge kocht bij de Brilmij, kan bijna al tijd gratis gebeuren. De werk plaats is te vinden in de winkel zelf, zodat de klant ook nog eens getuige kan zijn van de re paratie. Brilmij heeft een groot aantal glazen op voorraad. Nieuwe gla zen kunnen daardoor vaak in lut tele uren worden ingezet. Ook voor contactlenzen en bijbeho rende vloeistoffen kan men te recht bij de nieuwe Middelburg se zaak. binnenkort met hun debuuteipee uitkomt - haar inspiratie uit de muziek van The Stones en The Stooges. 'Paradogs' maakt minder psy chotische, maar even stevige muziek. Komend uit Delft speel den ze al eerder in het Neder landse clubcircuit, onder andere als support act van 'The Gringo Locos' en 'The Fuzztones'. Als afsluiting van de avond - een uitwisseling met Zuid-Holland en mede tot stand gekomen door de provicie Zeeland - treedt de Haagse formatie 'Hallo Ven ray' op. Ze halen hun 'roots' bij 'gouwe ouwe' Neil Young maar ook bij 'Abba' waardoor er een versmelting optreedt van twee totaal verschillende muzieksoor ten. Constante factor in dit ge heel zijn de harde, slepende rockgitaren. De entree van deze avond is gratis. Brilmij is een zogenaamde 'vrije keuze zaak', wat zoveel wil zeg gen als dat de klant zelf bepaalt of hij - of zij - zelf een weg zoekt in het brillenassortiment, of daarin geholpen wil worden door een van de drie aanwezige deskundige mensen. Tenslotte kan men bij de Brilmij terecht voor diverse accessoi res,, zoals briletuis, eye care make-up en zonnebrillen. Brilmij, Lange Delft 13, Middel burg, tel. 01180-28886. Automatisch geldverkeer is in opmars. Dat blijkt wel uit de ge lijktijdige installatie van twee geldautomaten, de een bij de ABN bank in Middelburg, de an der bij de RABO bank in Vlissin gen. Op 1 november worden ze in gebruik genomen. Door deze nieuwe service kunnen klanten 24 uur per dag geld opnemen, iets wat volgens beide banken 'snel, veilig en gemakkelijk' gaat. Met behulp van een persoonlijke Op 25 oktober heeft de "Van Randwijckschool" voor open baar onderwijs in Nieuw- en St. Joosland haar tien-jarig bestaan gevierd. Schoolkinderen werk ten twee weken lang aan een tentoonstelling, getiteld "De school van vroeger en nu". De ze wordt op donderdagmiddag 27 oktober om 15 uur geopend door de wethouder van Onder- PIN-code, al ingevoerd bij de Post-, Cheque-, en Girodienst, kan een klant hiermee op elk ge wenst tijdstip geld verkrijgen. De klant stopt zijn/haar pas in de geldautomaat, toetst vervolgens zijn geheime code in en tenslotte het bedrag dat hij wil opnemen. De automaat controleert aan de hand van deze code of diegene daartoe bevoegd is. Als de gege vens kloppen, geeft de auto maat de pas terug en betaalt daarna het gevraagde bedrag uit. wijs van Middelburg, mevrouw Smitskamp. Twee dagen later houdt de school een feestmid dag voor leerkrachten, leerlin gen, ouders en leden van de vereniging voor openbaar on derwijs. In de tentoonstelling - toeganke lijk van drie tot half vijf 's mid dags en van zeven tot acht uur 's avonds - tonen de kinderen de heid, ontvangt presentator 3S van Drongelen mensen uit regio met hun artistieke be zittingen. Op maandag 7 november vinden dit programma televisie- nen plaats in het Zeeuws Museum op de Abdij 3 te Mid delburg. Belangstellenden uit Middelburg en omgeving kun nen 's morgens tussen 11.00 en 13.30 uur en 's middags tussen 13.30 en 16.00 uur hun kunst zinnige bezittingen laten taxe ren. De AVRO zendt de gemaak te televisie-opnamen van 'Tus sen Kunst en Kitsch' op 15 de cember uit. geschiedenis van het onderwijs in Nieuw en St. Joosland. De wortels van het onderwijs in de ze plaats gaan namelijk zeer ver terug: reeds in 1650 stelde de kerk een onderwijzer aan. Het huidige gebouw is gegrondvest op de restanten van het uit 1915 daterende schoolgebouw. Deze vormen zijn nog terug te vinden in het schoolplein. Neue Mode is een zelfmaakmo- deblad van Duitse oorsprong met eigenlijk alle soorten kle ding. Ook in de show waren alle soorten en maten te zien. Het publiek nam er driftig nota van. Vooral de Engelse stijl, met joc keybroeken, en met suede stuk ken afgewerkte getailleerde jas jes, sloeg aan. De ruitjes (liefst in bruin) werden ook gebruikt voor rokjes. Eveneens voor een jong publiek was het kost schoolstijltje, deze keer smaak vol gekruist met Schotse ruiten. Met behulp van dia's tegen het decor werd het publiek vast warmgemaakt voor de wat za kelijkere mode, waar de Duitsers zo goed in zijn. Knie-omspelende rokjes wonnen het net van de langere versies. Details zijn be langrijk dit seizoen. Opwindende ruches bij de knieholtes, plooien in de schitterende, getailleerde witte blouses, zakken, epaulet ten, alles mag. Omdat voor de wijde pantalonpijpen van dit jaar veel grijs of krijtstreepstof ge bruikt wordt, zijn ook de bro ches weer in zwang, liefst felge kleurde rozen. Presentator Helmut Scharen- berg verlegde bij elke serie heel diplomatiek het accent. Nu eens de kleur, dan het model, dan de stof en ook de mogelijkheden voor de grote maten - hoewel hij zeker wist dat niemand in dit pu bliek die nodig had - kwamen om de beurt aan bod. Voor de feestkleding had Neue Mode echter alle troeven tegelijk op ta fel gelegd. De Hollywood-stijl, in rijke stoffen als fluweel en bro kaat, vierde hoogtij in zwart met goud of zilver. Ook hier staken weer de details de kop op. Strik ken, schootjes, ceintuurs, bro ches, plooien, voiles - het droeg allemaal bij aan de feestelijkheid. De gastheren, Louis Hemelaar en Piet Baas, waren er trots op. "Deze show is maar op twee plaatsen in Nederland", weet Baas. "In Waalwijk en bij ons. Elk jaar zit het eivol. Een heel ge richt publiek dat meestal elk jaar terugkomt. En dat ook bijna stuk voor stuk in mijn winkel te rugkomt". De stoffen die op de planken te zien waren zijn niet allemaal in Oost-Souburg te koop. "Zij ko pen veel vroeger in. Maar het is wel dezelfde lijn. Ik heb eigenlijk altijd van alles, omdat er in alle stijlen zelfmaakmode bestaat". Ook de demonstratiemachines van Hemelaar, bijna halve fa briekjes, bewezen in de pauze dat er levendige belangstelling bestaat van doe-het-zelfsters. Vreemd genoeg heel weinig van mannen, terwijl de meeste ont werpers toch mannen zijn. Ook presentator Scharenberg kon te vreden zijn. Het publiek klapte aanhoudend voor elke serie, en dat mag in Zeeland gerust bij zonder heten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 9