Filmtheaters Middelburg zeer actueel met Pinter Jengelende kinderen die wachten op Tom en Jerry Pas de deux HEBBEN UW OREN HULP NODIG? -CD •CD •CD jj«i2 gaas Pinter-programma hoortoestellen Bekende pianiste laatste gast van Oude Muziek 27 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND Commentaar Erotische thriller in Schuttershof Winti-cultuur voor het voetlicht tijdens sociaal-culturele avond PREMIERE KINDERMODEB/OS GEZIEN Veel aandacht T rashmetalband in Middelburg Opera in Boscoop: een eclatant succes Fatnose inMidgard Balkansfeer in 'Razzmatazz' METEEN HOORTOESTEL VAN SCHOONENBERG HOORT U ER WEER HELEMAAL BIJ In overleg met uw oorarts krijgt u elk merk hoortoestel vrijblijvend op proef. Blues Brothers avond in Pup Tweeluik van Marsha Norman Strijkkwartet in Hoogelande DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 26 oktober 1988 De Stichting Filmtheaters Middelburg stelt in de maand no vember Harold Pinter centraal. Deze Engelse schrijver is naast Samuel Beckett één van de invloedrijkste toneel- en scenaarioschrijvers van de afgelopen decennia. Ze worden vanaf 4 november in het Schuttershof-theater te Middelburg acht films van deze scenarioschrijver vertoond. Twee we ken daarna volgt een studie-weekeinde, verzorgd door Hans van Driel en Liesbeth Kerpel, beiden docenten aan de Katho lieke Universiteit Brabant. In dit studie-weekeinde staat de betekenis van Pinters werk centraal. Hans van Driel, docent aan de faculteit Letteren van de voor malige Tilburgse universiteit, vertelt boeiend over de schrij ver. "In z'n werk vallen twee constanten aan te wijzen. Aller eerst de veilige ruimte die ver stoord wordt door een indringer. Deze indringer veroorzaakt met z'n gepraat een vaak onuit gesproken dreiging". Meteen daarop geeft de voor malige leraar Nederlands een voorbeeld uit de romanbewer king van 'The French Lieute nants' Woman', een boek over een negentiende eeuws liefdes drama. Een jongeman past zich helemaal aan aan de toen heer sende Victoriaanse moraal. Plot seling treedt een natuurvrouw - de vrouw van een Franse luite nant - zijn wereld binnen. De jongen verbreekt zijn verloving en gaat haar achterna, een on gehoorde daad voor die tijd. "Pinter laat in dit stuk de ik figuur tegelijk een sociaal en een verhaal-techriisch commentaar geven. Zo vraagt deze figuur aan de zaal: 'zal ik ze met elkaar laten trouwen?' Er ontstaat daardoor een dubbele laag", do ceert Hans van Driel. "Maar hoe moet je dat nu in een film ver-^ pakken?" Dan vol bewondering: "De schrijver kwam toen op het Diana Lane speelt de hoofdrol in 'Lady Benare' van Karen Ar thur. Deze erotische thriller be leeft zijn Zeeuwse premiere vrij dag in het Schuttershoftheater in Middelburg. Diana Lane speelt een etalage-ontwerpster. Ze lijkt een beetje op de poppen die ze uitdagend uitkleedt en in erotische taferelen neerzet. Ze tracht daarmee de voyeuristi sche gevoelens van de voorbij gangers te prikkelen. Een over buurman raakt er vreselijk opge wonden van, laat zijn fantasie de vrije loop en holt als het ware achter de etaleuse aan. Op den duur bedreigt hij haar zelfs. Ka ren Arthur wil met deze film waarschuwen tegen de manne lijke perversies. Cinemien bracht deze film in Nederland uit. geniale idee om met een 20e eeuwse filmploeg het negentien de eeuwse liefdesdrama te ver filmen. Deze leverde het com mentaar op het drama zonder een einde aan te geven. Of lie ver: twee eindes. In het ene ein de trouwen ze, in het andere niet". De andere constante in het werk van Pinter is dat nooit vaststaat wat wel en niet waar is. Hans van Driel verduidelijkt: "In 'The Lover', een stuk dat hier ook op gevoerd wordt, speelt een echt paar een prostituee en een be zoeker. Gaandeweg het to neelstuk kun je de rollen niet Vrijdag 4 november: 'Accident' 20 uur met Dirk Bogarde en Stanley Baker en 'The Go-between' 22.30 uur met Julie Christie en Alan Bates. Zaterdag 5 november: 'The caretaker' 20 uur met Donald Plea sant en Alan Bates en 'The last tycoon' 22.30 uur met Robert de Niro, Jack Nicholson, Jean Moreau en Tony Curtis. Zondag 6 november: 'The quiller memorandum' 20.30 uur met George Segal en Alec Quiness. Maandag 7 november: 'The Pumpkin eater' 20.30 uur met An ne Bancroft, Peter Finch en James Mason. Dinsdag 8 november: 'The servant' 20.30 uur Dirk Bogarde en Sarah Miles. Woensdag 9 november: 'Betrayal' 21.30 uur (in Bibliotheek theater met Jeremy Irons en Ben Kingsley. Carel Alphenaar ver zorgt voor aanvang van de film een lezing. Het studie weekeinde op 18, 19 en 20 november wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek. Voor mensen 'van elders' heeft de filmstichting speciale arrangementen in Middelburgse hotels. Op de zaterdagen 29 oktober en 5 november worden twee één- akters gespeeld in het Middelburgse Minitheater. De voorstelling van 'The Lover' en 'One of the road' begint om 20 uur. De Winti-cultuur is in Nederland nog steeds vrij onbekend. En toch komt het uit onze vroegere overzeese gebiedsdelen. Daar om houdt Stichting Surant- Vlissingen op zaterdag 29 okto ber een culturele avond in het V.T.V. gebouw achter het zwembad. De sociaal culturele formatie Alla Kondre laat dan meer zien over deze de verschil lende vormen van het Winti- geloof. Vele Surinamers en Creolen ge loven namelijk dat bovennatuur lijke wezens bepaalde mensen in bezit kunnen nemen. Daarna zijn deze mensen in staat tot het openbaren van heden, verleden en toekomst, en het genezen van ziekten van bovennatuurlij ke aard. Alla Kondre probeert deze cul tuur zo puur mogelijk te brengen zoals zij ook in Suriname beoe- fend en beleefd wordt. De be zoekers krijgen daarom een stukje folklore te zien en te ho ren, compleet met zang, dans en muziek. Tijdens de uitvoering geven de dertig actieve leden van Alla Kondre steeds een be knopte Nederlandse uitleg. Naast het uit dragen van de ver schillende vormen van de Winti cultuur, staat verder een optre den van de reggae-band "Ken- dred and Dasjan" op het pro gramma. Tevens brengen "The Black Pearls" moderne Zuid- Amerikaanse muziek terwijl de Deejays Dennis en Harold ook van de partij zijn. De avond, waarin de Surinaamse keuken niet zal ontbreken, begint om half negen in het V.T.V. gebouw achter het zwembad. DE Kindermodebios. Jengelende kinderen en beleefd aandachtige ouders tijdens de mo deshow. De sfeer van een schoolbus na een te lang uitgelopen reisje. Kleverige lollies. Tom en Jerry. Eindelijk lol en eindelijk rust. In de Vlissingse bioscoop Alhambra beleefde de Kindermodebios vorige week dinsdag zijn première. Een combinatie van tekenfilms en kindermodeshows. Een prima idee. Helaas viel de uitvoering in het water. Dat lag niet aan Alhambra. En ook niet aan de deelnemen de zaken. Maar wel aan het uitvoerende re clamebureau Mode Aksenten Vlissingen. Het thema van de eerste show was 'Kinderen in beweging'. Leuk. De mini-modellen ver maakten zich in ieder geval nog opperbest. De kleding was fris, de kleuren fel. "Dit spreekt kinderen aan", meldde het zich overal mee be moeiende aanvoerstertje van Mode Aksenten, Antoinette Akkermans. De presentatrice vond dat kennelijk ook. Met zalvende stem probeer de zij de kinderen naar de betreffende winkel te lokken. "Ze hebben héle mooie spulletjes. Je moet er toch vooral eens gaan kijken", fleemde ze. De ouders (met de portemonnee) knikten gedwee. Even was het leuk Bij de volgende show ging het mis. De eerstè traantjes vloeiden. Bij de toeschouwers "Ik verveel me zo" en bij de modellen, die door te weinig oefening geen flauw benul hadden van wat ze nu eigenlijk op dat podium moesten doen. "Tja, de arbeidsinspectie", pufte Akker mans, kennelijk niet in staat iets anders te be denken. "Tja, kinderen, leuk, maar ik werk lie ver met volwassenen", gaf de regiseuse - die er nog wat van probeerde te maken - toe. Bij de derde show - de plotseling spoorloos verdwenen kleding was gelukkig gevonden - begonnen ook de volwassenen beschaafd te verzitten en te mompelen. "Wanneer begint Tom en Jerry nou", kreunde een wanhopige moeder. "Jaaé, wanneer begint Tom en Jerry nou", beaamt haar verveelde dochtertje vol mondig. Het bioscooppersoneel zweeg grimmig. De Kindermodebios. Te lang. Te vaag. Te saai. Maar het blijft een goed idee. Dat voor herha ling vatbaar is. Als Mode Aksenten zich er als jeblieft maar buiten houdt. Bettie Hollestelle Harold Pinter meer uit elkaar houden. Pinter wil daarmee aangeven dat spel en werkelijkheid niet te scheiden zijn". Van Driel vervolgt met een anecdote: "Een vrouw schreef aan Pinter ooit: 'wie zijn de men sen, waar komen ze vandaan en zijn ze normaal?' Pinter ant woordde: "Voordat ik uw brief kan begrijpen, moet ik eerst we ten wie u bent, waar u vandaan komt en of u normaal bent'. De vrouw stelde volgens mij op de verkeerde manier de vraag, le dereen probeert de wereld te be grijpen en een verklaring op te zoeken. Maar de dingen kunnen ook gewoon zijn. De wereld is ook irrationeel". Volgens de docent audio-visuele communicatie aan de KUB blijkt er plotseling veel aandacht voor de toneel- en filmschrijver te bestaan. Hij geeft al sinds twee jaar filmcursussen bij de Stich ting Filmtheaters die "bijzonder goed lopen". Langzamerhand groeide het idee om in plaats van cursussen een geheel week einde over film te organiseren. De keus viel toen op Harold Pinter. "En dat onschuldige idee bleek plotseling een revival van Harold Pinter te zijn", stelt Van Driel opgetogen vast. "Niet alleen hebben de Brabantse Filmthea ters er al maandenlang mee rondgelopen maar ook de BBC wil aandacht besteden aan Pin ter. In de maand november zen den zij zijn nieuwste toneelstuk uit. Daarnaast wil de NOS in de maand januari enkele één-acters uitzenden". Toeval bestaat vol gens Hans van Driel niet. De trashmetalband Deadserious laat vrijdag 28 oktober de grondvesten dreunen van Bar American in Middelburg. Deze Belgische formatie is hard van plan om door te breken en spant zich daar ijverig voor in. Het concert begint om 20.30 uur. Opera in de bioscoop is een eclatant succes, ervaart uitba ter Ad Weststrate van de beide Alhambra filmzalen in Vlissin gen en het Grand Theater in Goes. Hij draait deze giganten- produkties steeds voor volle za len, zegt'ie. Aanstaande zon dag staan weer twee opera's klaar. In Vlissingen komt Tosca van Puccini op het doek en in Goes wordt Mac Beth van Verdi gedraaid. Beide voorstellingen beginnen om 11 uur. Vrijdagavond 28 oktober treedt rhythm blues groep "Fatno se" op in jongerencentrum Mid- gard te Vlissingen. De vierkoppige formatie, afkom stig uit Koudekerke, speelt sinds kerst '87 stevige rhythm blu es met duidelijke soul-invloeden. Hoewel de groep pas om tien uur zal spelen, is de zaal al open rond een uur of acht.- Zaterdagavond 29 oktober treedt de zesmans-formatie Pen del in Razzmatazz op. Op een na zijn alle leden van de groep be roepsmusici en afgestudeerd aan het Brabants Conservatori um. Hun muziek - die te om schrijven valt als een versmel ting van jazz-, folk-, en klassieke melodieën - is geïnspireerd op de volksmuziek uit de Balkan. De traditionele muziek wordt op een zodanig eigen manier gear rangeerd dat de typische Bal kansfeer behouden blijft. De avond begint om negen uur. Toneelgroep Area speelt vrijdag 28 oktober in de Middelburgse Stadsschouwburg 'Pas de deux' van Hugo Claus. De voor stelling begint om 20 uur. Afbeelding op ware grootte. Goes, Oostsingel 94, tel. 01100 - 2 72 15 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180 - 1 31 13 Terneuzen, Axelsestraat 20b, tel. 01150 - 3 02 33 MIDDELBURG Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Al het figuratieve werk van Gera Dauvillier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Al het abstrakte werk van Gera Dau villier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uurenvan 14tot 16uur. Rabobank (Lange Geere 3). In de hal Harold Linker, openingstijden van de bank, (t/m 28oktober). Amrobank (Kliëntenhal, Markt 7) Potbackery de Sneeuwpot. Schouwburg (Café-restaurant Du Theatre) "kleuretsen"Jon Lamper. De Vleeshal (Markt). Ugo Duchate, di. t/mzo. van 13 tot 17 uur. Huize St. Willibrord (Bachsteene 1) Missietentoonstelling, Afrikaanse en Oosterse kunst. Vr. van 15.00 tot 18.00 uur, za. en zo. van 10.00 tot 18.00uur. Het Holografie Museum Gortstraat 36). Alleen op afspraak per groep. Tel. 01180-38810. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Mecky van den Brink, sieraden. Peter vander Hurk, schilderijen en beelden. Di.t/mza. van 13.00tot 17.00uuren do. avond van 19.00 tot 21.OOuur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). In de expositieruimte: Kunst in Zeeland 1900-1940, geschiedschrij ving. 1e Verdieping: Joden in de Sovjet-Unie, fototentoonstelling. Leeslectuur in Middelburg (vanaf 31 oktober). Ma. van 17.30tot21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). 1e Verdieping Frank van Hattum. foto's (t/m 27 ok tober). Lex de Meester, foto's (vanaf 28 oktober). Kunst boven water. Ma 18.00 tot 21.00 uur, di. t/m vr. van 10.00 tot 21.00 uur, za. van 10.00 tot 13.00 uur. Zeeuws Documentatiecentrum (Kousteensedijk 7). Johan de Brune de oude Ma. van 17.30 tot 21.00 uur, di.t/mvr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Oog op de deltawerken, Bukkels, boeken. Di. t/mvr. van 11.00tot 17.00 uur, za. t/m ma. van 13.30tot 17.00uur. NEELTJEJANS Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove, Duin- vlietweg 6). Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30tot 17 uur. VEERE Potterie S (S. Oomstraat 1). Unieke collectie replica-spreeuwenpot- mode/len. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. Stichting 'De Schotse Huizen' Jos Errens, aquarellen en potloodteke- ningen van o.a. Veere. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en za. van 14 t/m 17.30 u. Di., wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14tot 17.30uur. Bethesda St. Joseph ziekenhuis Kou- dekerkseweg 88, benedengang). Fotoclub "de Schelde", recent werk van leden van de club. De Gevangentoren (Boulevard de Ruyter). Vlissingen Vestingstad 1940-1945, tekeningen, schilderijen, schaalmodellen en maquettes. Za., zo. en wo. van 11 tot 17 uur. Café Soif (Bellamypark 14). Bob Pin gen, 'Een geschilderde selectie'. Tij dens openingsuren. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het ge ven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Theo Jor- dans, lithografieën. Galerie Bellamy (Bellamy 19). Karei Goudsblom. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30uur,envan 13.30tot 17uur,za. van 13tot 17uur. (Vanaf 29oktober). VRIJDAG 28 OKTOBER •Pas de deux, Hugo Claus, Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. *Fatnose, Rythm blues mu ziek, Jongerencentrum Mid- gard. Kuiperspoort 12, Middel burg, 20 uur. •Dead Serious, Bar American, Plein 40, Middelburg, 20.30 uur. ZATERDAG 29 OKTOBER *Chr. Vriezeveens mannen koor, Johannus kerk, Vlissin gen, 20 uur. •Pendel, Razzmatazz, Middel burgsestraat 113, Oost- Souburg, 21 uur. •Reggae band Kendread and Dasjan, the Black Pearls, Stich ting Surant, V.T.V. gebouw, Vlissingen, 20.30 uur. •Fania Shapiro, piano. Klove niersdoelen, Middelburg, 20.30 uur. •Cosa Nostra Jassgang, jazz club D.S.M., Middelburg, 21 uur. •Unites Sweat Produkties speelt Marsha Norman's twee luik "Wasserette/Biljart", Vest zaktheater, Bellamypark 3-5, Vlissingen, 20.30 uur. •Zeeuwse Band, De Piek, Helle- bardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. •The wasted Pinquins, Para- dogs en Hallo Venray, 't Beest, Goes, 22 uur. ZONDAG 30 OKTOBER *Chr. Vriezenveens mannen koor, Hervormde Ontmoetings- kerk. Middelburg 19 uur. •Muziekconcert, Kloveniers doelen, Middelburg, 11.30 uur. •Tarisio Quartet, concert. Stichting Kapel van St. Maar- ten, Hoogelande, 14.30 uur. WOENSDAG 2 NOVEMBER •Peter Dieleman, zanger/gita rist, dienstencentrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104, Vlissingen, 14 uur. Het gaat er woensdag 2 novem ber ruig aan toe in De Pup in Vlissingen. De bezoekers wor den vriendelijk verzocht hun zonnebril en hun gangsterhoed te voorschijn te halen. De avond staat dan namelijk hele maal in het teken van de aardige boeven The Blues Brothers. Met de film uiteraard en met een op treden van de inmiddels beruch te band Earthquake Roody and the Trembling Walls. Het personeel staat 'op z'n Blues Brothers' vermomd ach ter de tap. Ook wordt er aange past eten geserveerd. Behalve in de Blues Brothers draaft John Bellushi ook op in videofilms als National Lampoon's Animal House. De avond begint om 22 uur. Het Vestzaktheater in Vlissin gen is zaterdag 30 oktober de cor voor het tweeluik 'Wasse rette' en 'Biljart' van Marsha Norman. Voor de uitvoering van de stukken tekent United Sweet Produkties. De voorstel ling begint om 20.30 uur. De pianiste speelt zaterdag 29 oktober werken van Mozart, Haydn, Beethoven en Schubert op uitnodiging van de werk groep muziek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der We tenschappen. Het concert be gint om 20.30 uur en het is het laatste in de serie Oude Muziek 1988. Chapiro is een zeer bekende in muziekland. In binnen- en bui- Het Tarisio Quartet geeft zon dag 30 oktober een concert in de Kapel van St. Maarten in Hoogelande. Gespeeld worden werken van Haydn, Mozart, Mendelssohn, Puccini en Boro din. Het concert begint om 14.30 uur. Het ensemble bestaat uit twee violisten, een altviool en een cello. tenland gaf ze veel concerten, onder meer met het Boston Symphony Orchestra. In Mid delburg speelt ze op de Zierer vleugel, een trots bezit van de werkgroep muziek. Alhambra theater, Coosje Buskenstraat 144, tel. 01184-12260. Grand theater Goes, Singelstraat 5a, tel. 01100-15165. Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180-38900. Schuttershoftheater, Schuttershofstraat 1, tel. 01180-13482. Bibliotheektheater, Kousteensedijk 7, tel. 01180-30235. Middelburgs Minitheater Verwerijstraat 53, tel. 01180-33996. DONDERDAG 21 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Co ming to America' 14 en 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Cry Freedom' 20 uur. •Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'The last temptation of christ' 20.30 uur. VRIJDAG 28 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Co ming to America' 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 19 en 21.30 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 19 uur, 'Cry Freedom' 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'Lady Beware' 20 en 22.30 uur. ZATERDAG 29 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Co ming to America' 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 19 en 21.30 uur. •Grand theater Goes, 'Salsa' 19 uur, 'Cry Freedom' 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'Buster's Wereld 'Lady Beware' 20 en 22.30 uur. •Middelburgs Minitheater, 'the lover en One for the Road' 20 uur. ZONDAG 30 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Bios- copera Tosca' 11 uur, 'Coming to America' 14, 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Red Heat' 19 en 21.30 uur. •Grand theater Goes, 'Biosco- pera Macbeth' 11 uur, 'Salsa' 19 uur, 'Cry Freedom' 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'Alice' 14 uur, 'The last temptation of christ, 20.30 uur. MAANDAG 31 OKTOBER •Alhambra I Vlissingen, 'Co ming to America' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Cry Freedom' 20 uur. Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'The last temptation of christ' 20.30 uur. •Bibliotheekteater Middelburg, 'filmcollege' 19 uur, 'Der blaue Engel' 20.30 uur. DINSDAG 1 NOVEMBER •Alhambra I Vlissingen, 'Co ming to America' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Cry Freedom' 20 uur. •Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'The last temptation of christ' 20.30 uur. WOENSDAG 2 NOVEMBER •Alhambra I Vlissingen, 'Co ming to America' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Red Heat' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Cry Freedom' 20.00 uur. •Electro Middelburg, 'De on draaglijke lichtheid van het bestaan' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'Alice' 14 uur, 'Lady Be ware' 20.30 uur. Fania Chapiro. ZONDAG 30 OKTOBER •Alhambra II Vlissingen, 'My little Pony' 14 uur. •Grand theater Goes, 'De Red- lertjes' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 7