informatiepagina van de gemeente vlissingen II J3 1/ (Het ZOU Aanpassing tarieven gemeentelijke belastingen LT"" r Herdenking bevrijding Vlissingen GROENTE- TUIN- EN FRUITAFVAL: EWUST VLISSINGEN Zien en gezien worden! Voltooiing renovatie flats Paauwenburg MAG HET IETSJE MIND ^^IN?^ I Emancipatie-commissie over kinderopvang De inkomstenverklaring I Commissies vergaderen luit, óók in het Vestzaktheater Ter inzage Fietsers De agenda NIET WEGGOOIEN MAAR C0MP0STEREN! I Informatiehoeken Baatbelasting overkapping St. Jacobsstraat Toeristenbelasting Verkeer Sportbelangen Donderdag 3 november Niet ontvangen? Even bijpraten met burgemeester Ivan der Doef Objectief belangrijker zaken Gedaalde omzet vismijn Blusboten op de Westerschelde Woensdag 26 oktober 1988 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KI redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 Exploitatie Vissershaven, ho- telbouw Boulevard Bankert, "Regenboogflats" Paauwen- burg (woonbuurt-verbetering), aanpassing tarieven onroe rend goedbelasting en andere belasting-verordeningen Zomaar, een vijftal onderwerpen die op de agenda voor de raads vergadering staan. Die bijeen komst wordt morgen gehouden, in het stadhuis. De aanvang is om 19.30 uur. Het zou dan best wel eens aardig vol kunnen wor den op de publieke tribune. Om dat er heel wat Vlissingers zijn die belangstelling hebben voor de hierboven en/of hieronder ge noemde onderwerpen. Sterker nog, velen hebben (in)direct be lang bij wat de raad besluit. Ook u? Een aanwijzing voor het ant woord op die vraag staat moge lijk in het tweede deel van dit artikel. Neemt u het eens door. U zult zien dat er meer interessan te dingen tussen zitten dan u misschien zou verwachten. Kom daarom eens rustig een kijkje nemen "achter de scher men". U kunt, bijvoorbeeld, mor gen in het stadhuis de vergadering bijwonen. Heel ge makkelijk is de populaire raads- agenda die u cadeau krijgt wan neer u de vergadering bezoekt. Daarin staan alle voorstellen op overzichtelijke wijze samenge vat. Bovendien kunt u de agenda en alle voorstellen inzien in de ge meentelijke informatiehoeken. De adressen en openingstijden daarvan staan in een bericht el ders op deze pagina. Of u kunt informeren naar de achterlig gende stukken zoals nota's, te- Een van de uitspraken die deze tijd van het jaar nogal eens wordt gedaan is: "wat wordt het toch vroeg donker", 't Is waar. De lampen kunnen thuis steeds eerder aan. Ook de straatverlichting gaat steeds vroeger branden. In Vlissingen gaan ze op vele plaatsen om- en-om aan. Uitzondering vor men drukke punten en plaat sen waar de raad dat om andere (veiligheids)redenen nodig vond. Hoe dan ook, oplettendheid van de verkeersdeelnemers blijft ge boden. Zeker met de storm en regen, zoals we al een paar keer van hebben mogen genieten. Zeker in de herfst en de winter geldt dan ook voor alle verkeers deelnemers: zien en gezien wor den! Voor (brom)fietsers geldt dat een goed werkend voor- en achter licht geen overbodige luxe is. Ui teraard mogen daarbij de reflector aan de achterzijde en de reflecterende wielcirkels niet ontbreken. Het is echt niet voor niets dat de wet die dingen voor schrijft. Want het is gewoon be langrijk dat men u van een ruime afstand voor zich ziet. Een schrikreactie, omdat men plotse ling iemand voor zich ziet op doemen, kan vervelende gevolgen hebben. Het dragen van lichte kleding maakt u daar bij voor de andere verkeers deelnemers alleen maar beter zichtbaar. keningen en dergelijke die bij de raadsvoorstellen horen. Deze liggen ook ter inzage, maar al leen bij het Stafbureau voorlich- 4-3 ting en inspraak in het stadhuis. Opening 4-4 Beëdiging en installatie van het lid van de raad, de heer W. Meijer. 51 Mededelingen 5-2 Over te leggen stukken Te behandelen voorstellen 0-1 Wijziging reglement van 6-1 orde voor de raad. Vervulling vacature Stichting Welzijn voor Oude ren Vlissingen. 7-1 Vacature diverse commissies in verband met vertrek van het raadslid M. 8-1 Nelemans. Intrekken vergunning 8-2 standplaats van de heer J.P.W. de Bie. 8-3 Procesvoering in hoger beroep inzake verhaal 8-4 kosten brandweeroptreden Rize K. Exploitatie Vissershaven. Wijziging 8-5 afvloeiingsregeling 8-6 openbaar basisonderwijs. Medewerking ex-artikel 74 8-7 Wet op het Basisonderwijs (WBO) voor de vervanging 0-2 0-3 1-1 1-2 2-1 4-1 4-2 Een van de meest omvangrijke projecten voor verbetering van woningen vormde afgelopen jaar het herstel van flats in Paauwenburg. In totaal werden 250 woningen in Vlissings' vijf hoogste gebouwen in een nieuw jasje gestoken. Ze wer den wind-en waterdicht ge maakt en geïsoleerd. Bovendien werd de hoofdin gang van ieder flatgebouw aangepast. Het meest opval lend, ook van grotere afstand, is echter het gebruik van ge kleurde gevelelementen. Daar aan hebben de flats dan ook hun nieuwe naam te danken: Regenboogflats. Eén onderdeel op de flats valt nog uit de toon. Dat is de liftop- bouw, het 'hokje' bovenop de flat. De wanden daarvan bestaan nog steeds uit metsel werk. Hetzelfde dat voorheen ook andere onderdelen van de gebouwen beschermde. Samen' met de woningbouwvereniging Basco, eigenaresse van de flats, wil de gemeente daar wat aan doen. Dit, door de liftopbouwen te voorzien van kunststof ele menten die dezelfde kleuren hebben als de (nieuwe) gevels. Dat gaat f 87.310 kosten. Burge meester en wethouders hebben de raad voorgesteld daarvan de Informeer naar composteermogelijkheden bij: Afdeling Reiniging Gemeente Vlissingen, Edisonweg 9, Vlissingen, tel. 62291 Afdeling Beplantingen Gemeente Vlissingen, Zaaihoekweg 2, Vlissingen, tel. 13902 helft te betalen. Morgen (don derdag) behandelt de gemeen teraad een voorstel om dat bedrag beschikbaar te stellen. In dat voorstel schrijven b. en w. dat de (kleuren van) de nieuwe gevels duidelijk positief beoor deeld kunnen worden. Zij vinden het dan ook van belang dat de liftopbouwen, omdat ze een op vallend onderdeel van de gebou wen vormen, een 'passend jasje' krijgen. Een bijdrage van de gemeente vinden ze daarbij op de plaats. Ook al, omdat het verbeteren van het aanzien van de Regenboogflats gezien kan worden als een eerste aanzet tot verbetering van de woonomge ving. U kunt de gemeentelijke infor matiehoeken vinden in de volgende gebouwen: - de openbare bibliotheek (Lange Zelke 91), geopend op maandag van 13.30- tot 20.00 uur, dinsdag, woens dag en vrijdag van 10.00- tot 20.00 uur en 's zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur. - het wijkcentrum 'Middenhof' (Kanaalstraat 64, Oost- Souburg), geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag avond; bovendien op dinsdag-en donderdag middag. - het wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59, Paauwenburg), geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. - het buurthuis 'Aldegonde' (Westerzicht 386), geopend op onregelmatige tijden. Bij een eventueel bezoek is het raadzaam van te voren te bel len (tel. 66318). - het stadhuis, bij het Stafbu reau voorlichting en in spraak, geopend op maandagvtot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. 8-8 8-9 8-11 9-2 van enig meubilair ten behoeve van de 'Ichtusschool'. Wijziging verordening commissie Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs. Kredietuitbreiding electrische installatie gemeentelijke Middelbaar Technische School (MTS). Garantie geldlening muziekvereniging ONDA. Krediet voor kantoor automatisering bij de Culturele Raad. Extra subsidie voor Stichting Welzijn voor Oude ren over 1985 tot en met 1987. Intrekken verordening op de heffing van gelden besmettelijke ziekte. Voorbereidingsbesluit Rosenburg. Voorbereidingsbesluit Gravestraat. Gedeeltelijke kwijtschelding verlies gemeentegarantie. Subsidieverordening stadsvernieuwing: hoofdstuk woonconsumenten. Resultaten grondexploitatie. Hotelbouw Boulevard Bankert. Borgstelling geldlening woningbouwvereniging Basco. 9-3 9-4 Regenboogflat Paauwenburg; woonbuurtverbetering. Verkoop panden Badhuisstraat 123-135. 8-10 Verkoop grond Slijkstraat- B reestraat. Beroep tegen weigering bouwvergunning kelderafdak St. Kruislaan. Wijziging verordening op de heffing van onroerend- goedbelasting 1987. Wijziging tran de verorde ning op de heffing en invordering van een toeristenbelasting uitbreiding informatie-uren VVV. Wijziging belastingverorde ningen (reinigingsrecht/le- ges/marktgelden). Vaststelling begrotingswijziging 1988: 10de wijziging gemeentebegroting. Rondvraag Sluiting Het hoofdartikel op deze infor matiepagina, vorige week, ging over het plan voor over kapping van de St. Ja cobsstraat. In het laatste gedeelte bleek achteraf een vervelende fout geslopen te zijn. Het bedrag dat de onder nemers, als het plan doorgaat, aan baatbelasting gaan beta len wordt f 404,— (per strek kende meter gevel). Bij het berekenen van het tarief voor de baatbelasting, was he laas verzuimd het renteverlies dat de gemeente heeft te verre kenen. Uitgaande van een af schrijvingstermijn van 10 jaar en een rentevoet van 7% komt de baatbelasting per strekkende meter op f 404,Vorige week werd gemeld dat dat f 285,—j zou zijn. De direct betrokkenen zijn vorige week per brief van de ze aanpassing op de hoogte ge bracht. Morgen, donderdag, behan delt de gemeenteraad enkele voorstellen over het aanpas sen van diverse gemeentelijke belastingen. Deze gaan onder meer over de onroerend goed belasting, de toeristenbe lasting en de reinigingsrechten voor bedrij ven. De meeste Vlissingse 'huishoudens' zullen alleen iets merken van de aanpassing van de onroerend goedbe lasting. Uiteraard als de raad en later, zoals de wet in dit ge val voorschrijft, de Kroon de aanpassing goedkeurt. Aanleiding tot dat voorstel vormt een wetswijziging, die momen teel in behandeling is bij de Tweede Kamer. Deze wijziging gaat, zo is de bedoeling, per 1 januari in. Doel is onder meer nieuwe grenzen vast te stellen. De verhouding eigenaren en ge bruikers zou daarbij respectieve lijk 60% en 40% moeten worden. Momenteel is die ver houding in Vlissingen 62,7% en 37,3%. Burgemeester en wet houders vinden, dat nu al met de nieuwe normen rekening moet worden gehouden. Zij stellen de raad voor het gebruikers aandeel over een periode van drie jaar 'op te trekken'. Momen teel bedraagt het f 4,— per f 3000,— woningwaarde. In 1989, 1990 en 1991 zou er ach tereenvolgens 1 0,20, f 0,20 en f 0,09 bij moeten komen. Gaat de raad akkoord, dan kan er vol gend jaar worden gerekend op een meeropbrengst aan onroe rend goedbelasting van in totaal f 160.000,—. Verlaging van het eigenaren- aandeel vinden b. en w., zo schrijven zij in het voorstel, niet verantwoord. Dit, gezien de krappe financiële positie van de gemeente. Het college stelt dan ook voor het tarief voor eigena ren te handhaven op f 6,73 per f 3.000,— woningwaarde. Het tarief voor toeristenbelasting Volgende week donderdag (3 november) wordt herdacht dat op dezelfde datum in 1944 Vlissingen werd bevrijd. Dat gebeurt met een sobere plech tigheid bij het monument voor de Commando's no. 4 en bij de herdenkingssteen van de 52ste Lowland Division. Deze staan aan de Commandoweg, op de plaats waar indertijd de geallieerde troepen aan land kwamen. De strijd om Walche ren kostte ook velen van hen het leven. De herdenking begint op 3 no vember om 11.00 uur. Burge meester J.C.Th, van der Doef zal daar met respectievelijk de wet houders W. Wisse en T.R.K. Meijers kransen leggen bij de monumenten. Bovendien heeft de Vereniging van Schotse Oud- Strijders, de King's Own Scot tish Borderers aan de burge meester gevraagd namens haar een krans te leggen. De burge meester zal uiteraard aan dat verzoek voldoen. Vervolgens zijn andere organisa ties en particulieren in de gele genheid om kransen te leggen. Daaronder bevindt zich in ieder geval het Korps Commandotroe pen. Leden van dit korps zullen bovendien met trompetsignalen begin en einde van de één mi nuut stilte aankondigen. Dat is voor de kransleggingen. Tijdens de plechtigheid zullen geen toespraken worden gehou den. De organiserende instantie, het Comité Bevrijding Vlissingen, nodigt de inwoners van deze ge meente en andere belangstel- uit het gebeuren bij te lenden wonen. Bewoners van het Eiland en hun eventuele gasten worden verzocht om tijdens de plech tigheid zo min mogelijk met de auto, motor en brommer van de Commahdoweg gebruik te maken. Dit, om onnodige ver storing van de herdenking te voorkomen. k Compost is goed voor uw sier- en moestuin en vermindert de afvalhoop A mi Het onderwerp "kinderop vang" neemt een centrale plaats in tijdens de vergade ring van de Emancipatiecom missie, volgende week woensdag. De commissie ver gadert die dag in het stadhuis (vanaf 20.00 uur). De kinderopvang komt bij twee agendapunten terug. Zo hebben burgemeester en wethouders aan de commissie advies ge vraagd over richtlijnen voor de opvang van kinderen van perso neel, dat in dienst is bij de ge meente Vlissingen. Geheel los daarvan kan worden gezien de bespreking van een, door enkele leden van de commissie op gestelde, notitie over kinderop vang (in het algemeen). Hebt u belangstelling voor bo vengenoemd onderwerp? Of voor andere zaken op het ge meentelijke emancipatie-terrein? Dan bent u volgende week woensdag uiteraard welkom. U kunt zich op verschillende ma nieren op de vergadering voor bereiden. Door, bijvoorbeeld, in een informatiehoek de agenda en bijbehorende stukken/notities door te nemen. Of door contact op te nemen met de ambtelijk secretaris van de commissie. Zij werkt bij het bureau welzijn in het stad huis; haar (rechtstreekse) tele foonnummer is 87268. is in de gemeente Vlissingen la ger dan bij de meeste andere gemeenten op Walcheren. Daar wordt meestal, f 0,60 per per soon per overnachting ge vraagd. In Vlissingen 'ligt' dat bedrag nog op f 0,52. Mede daarom lijkt het b. en w. een re delijke zaak de toeristenbe lasting te verhogen. De aanslagen voor de toeristenbe lasting, die de eigenaren van ho tels, pensions en andere verblijfsaccommodaties krijgen, is gebaseerd op het aantal bed den en het gemiddeld aantal nachten dat daar gebruik van is gemaakt. Bij hotels en dergelijke is dat tarief f 31,80 per bed. Dat wordt, als de raad met het voor stel van b. en w. akkoord gaan, f 36,65. Het tarief voor caravans, campers en dergelijke gaat dan van f 66,85 naar f 77,10 (per plaats). Naar verwachting levert deze aanpassing de gemeente in 1989 f 6.000,— meer op aan toeristenbelasting dan dit jaar. Dat bedrag zal geheel ten goe de komen aan personeels uitbreiding bij de VVV. Vanavond (woensdag) komt de commissie Sportbelangen bij een. Deze 'club' vergadert in het stadhuis. De aanvang is om 19.30 uur. De agenda en stukken voor deze vergadering liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoe ken. Misschien kunt u daar niet meer terecht. Een 'belletje' met het kantoor van Sportbelangen kan dan uitkomst bieden. Bovendien heeft de secretaris voor belang stellenden 's avonds meestal nog een extra set vergaderstuk ken beschikbaar. De cliënten van de GSD (socia le dienst) met een ABW-, RWW-, loAW- of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een in komstenverklaring in te leve ren. Deze maand is dat maandag as. (31 oktober). Indien u, als cliënt van de Ge meentelijke Sociale Dienst, de inkomstenverklaring niet of niet tijdig hebt ingelevercj, wordt de betaling van de uitke ring automatisch beëindigd. Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken ver gen. In die tussentijd kunnen ook geen voorschotten wor den verstrekt. Nu kan het zijn dat u de in komstenverklaring ry'pt tijdig hebt ontvangen, bijvoorbeeld omdat deze verkeerd is bezorgd. In dat geval moet u tijdig naar de sociale dienst (Dokter Gallan- datstraat 1). Daar kunt u een ver vangend exemplaar invullen. Doet u dat niet, dan wordt uw uit kering automatisch geblok keerd. Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan heel veel narig heid voorkomen. Dat de GSD maandelijks die opgave van u verlangt, is een rechtstreeks gevolg van eisen die de rijksoverheid stelt. Op 15, 16 en 18 november, be handelt de gemeenteraad de begroting voor 1989. Dat gaat lastig samen met de vergade ringen van de vaste commis sies van advies en bijstand, die normaliter in die (derde) week worden gehouden. Alle commissie-vergaderingen zijn daarom een week ver vroegd. Zodoende komen de eerste volgende week al bijeen. Het gaat om de commissies voor de volgende beleidsterreinen: - ruimtelijke ordening op dins dag 1 november, aanvang 19.30 uur; - sociale aangelegenheden op dinsdag 1 november, aan vang 16.00 uur; (Dit is een ex tra vergadering. De agenda vermeldt onder meer: voor- ontwerp onderzoek begroting 1989.) - verkeer op woensdag 2 no vember, aanvang 19.30 uur; - volksgezondheid op dinsdag 1 november, aanvang 17.00 uur. Al deze vergaderingen worden gehouden in het stadhuis. Ze zijn openbaar. En, niet te verge ten, het publiek heeft er ook recht van spreken! Over, bijvoor beeld, onderwerpen die op het beleidsterrein van betreffende commissie liggen. Of over zaken die op de agenda staan. De laat ste kunt u, met bijbehorende ontwerp-voorstellen, inzien in de informatiehoeken. Ook de secre tarissen - hun namen en tele foonnummers staan in de gemeentelijke informatiegids - kunnen u nader informeren. New York, een wasserette. Het holst van de nacht. Twee vrou wen ontmoeten elkaar. De een, Alberta, een gereserveerde en oudere vrouw. De ander, Dee- dee, een vulgaire jonge meid. Twee tegenpolen. Eerst bekij ken ze elkaar met argwaan. Gedurende de lengte van één was vinden ze elkaar. Dat is het verhaal van 'Wasseret te'. Zaterdag wordt het gespeeld in het Vestzaktheater. Door Anita Menist (Alberta) en Wivineke van Groningen (Deedee). Het is de ene helft van een toneel tweeluik, waarmee de theater groep 'United Sweat Produkties' door het land trekt. De andere helft heet 'Biljart'. Dat speelt zich af in het café naast de wasserette. Ook rond drie uur in de nacht. Ook met twee per sonages, tevens tegenpolen. Shooter is een succesvolle disc- jockey, Willie is de biljartvriend van diens overleden vader. Wil lie heeft zijn leven achter zich. Maar: hij kan biljarten. Shooter heeft succes, geld en een vrouw. Hij kan niet biljarten. Coen van Vrijberghe speelt Wil lie, Jaap Vrenegoor 'is' Shooter. Het tweeluik 'Wasserette' en mih- 'Biljart' werd geschreven Mars- ha Norman. De regie van de Ne derlandse versies, zoals die in het Vestzaktheater worden uitge voerd, is in handen van Margrith Vrenegoor. De voorstelling begint zater dag om 20.30 uur. Toegangs kaarten zijn vooraf te koop bij de VVV (Nieuwendijk 15). Ze kosten per stuk f 17,50. Hou ders van een CJP of een Pas 65 betalen f 14,00. Vlissingen vormt door de proble men in de visserij in de afgelopen weken bijna dagelijks voorpagi nanieuws. Onze gemeente is in het nieuws over een onderwerp en met een inhoud die weinig bij dragen aan een positieve beeld vorming van de stad. Dit, terwijl het gemeentebestuur nu juist probeert om in het dagelijkse be leid Vlissingen vooral als recrea- tiestad bekendheid te geven. Het is heel wat moeilijker om in de publiciteit door te dringen met positieve zaken dan met inciden tele negatieve dingen. Het is helaas niet te voorzien dat we in Vlissingen binnenkort uit de visserijproblemen zullen zijn. De Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw en Visserij heeft door tal van ervarin gen de opvatting dat zij alleen met voldoende politiebescher ming hun controlewerk op de vismijn kan doen. En politiebe scherming betekent in dit geval dat moet worden voorzien in tal van omstandigheden, waardoor al direct over grote aantallen poli tiemensen moet worden gespro ken. Ook als er niets gebeurt - en laten we daar van uit gaan - is de inzet van onevenredig veel politie nodig. Dat is een gigantische be lasting voor het Vlissingse politie korps waar zonder twijfel ander en noodzakelijk werk onder leidt. Hetzelfde geldt voor al die ande re korpsen die politiemensen als ME-ers moeten afstaan. Ook daar worden politiemensen ont trokken aan werk dat objectief gesproken van veel groter belang is voor de burgers dan in het ka der van de visserijproblemen aan de orde is. Nu hoop ik dat we de aanstaan-' de weken zonder incidenten doorkomen, maar dan nog is er niets opgelost van het structurele visserijprobleem. Een bijkomend effect van het overheidsbeleid voor Vlissingen is dat niet alleen een groot deel van de vis buiten de vismijn om wordt verkocht maar dat ook enkele schepen uit wijken naar andere visserijha vens. Het gevolg hiervan is een dramatisch gedaalde omzet van de Vlissingse vismijn. Deze vismijn is een gemeentelijk be drijf - waarin de gemeente miljoe nen guldens heeft geïnvesteerd - dat tot voor kort redelijk rende rend werkte. De dienstverlening van de mijn is goed voor de vis sers en voor de gemeente. Voor 1988 dreigt nu een ernstig finan cieel tekort op de exploitatie van de vismijn en dat is voor de ge meente buitengewoon scha delijk. Een ander onwerp nu. Er tekent zich een mogelijkheid af om de veiligheid op de Westerschelde te verbeteren. Het Directoraat Generaal Scheepvaart en Mari tieme zaken (DGSM) - de "be heerder" van de Westerschelde - gaat namelijk in de komende tijd twee vaartuigen vervangen. DGSM doet daarbij aan de ge meenten langs de Westerschelde het aanbod de nieuwe boten te voorzien van bepaalde bluscapa- citeit en wordt de mogelijkheid geboden deze te gebruiken als commandocentrum voor de ope rationele leiding bij rampen bestrijding op de Westerschelde. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Niet alle burge meesters van de gemeenten langs de Westerschelde zijn hier over even enthousiast en zien met name op tegen deze kosten voor hun gemeente. Ik beschouw echter het belang dat Vlissingen heeft bij de Westerschelde en bij alles wat tot verbetering van de veiligheid bijdraagt, als zo groot dat ik het in beginsel aanvaard baar vind - en het college van b. en w. is het hiermee eens - dat Vlissingen hieraan ook financieel bijdraagt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5