Reclame: Niet alles geloven wat ze zeggen De veelzijdigheid van interieurkunst Sociaal/Milieu Cursus i Gezondheid i Stort Beurs Maatschappij Clubs Politiek Cultuur Allerlei Rommelen INTERIEURADVISEURS Buurt/Wijk Woensdag 26 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER üsim Droogbloemen - In de cursus 'werken met droogbloemen' van het Vlissingse buurthuis De Pa raplu kunnen zowel beginners als enigszins gevorderden zich bekwamen in het maken van de coratieve werkstukken. De eer ste van de vier bijeenkomsten is op donderdag 3 november van 13.45 tot 1 5.30 uur. Opgave en inlichtingen bij het buurthuis, te- lefoon 01184 - 65453. Vergaderen - Wat zijn de spel regels van een discussie, wat zijn de taken van de voorzitter en de deelnemers aan een vergade ring en hoe vergader je eigenlijk? Dat zijn zaken die aan de orde komen bij de cursus discussie- en vergadertechniek van het Vormings- en Ontwikkelings werk in Vlissingen. De cursus, die tien maandagavonden (van 19.30 tot 22 uur) in beslag neemt, begint op 31 oktober. In formatie en aanmelding in ge bouw De Wijzer, Julianalaan 13 in Vlissingen, telefoon 01184-17819. Hogeschool - De sector So ciaal Agogisch Onderwijs van de Hogeschool West-Brabant, Aca demie Markendaal, verzorgt de opleidingen maatschappelijk werk, cultureel werk (met aparte leerroute activiteitenbegelei ding), inrichtingwerk en perso neelsmanagement. Voor volwassenen die op latere leef tijd een HBO-opleiding willen volgen is er bij de studierichtin gen maatschappelijk- en cultu reel werk een dagopleiding voor volwassenen. Markendaal heeft op vrijdag 4 november om 14 uur een informatie-middag, waarbij inlichtingen worden ge geven over de opbouw en de in houd van de verschillende opleidingen, de stage, de be roepsmogelijkheden en de stu diefinanciering. Inlichtingen en opgave voor deze dag bij de Ho geschool West-Brabant, telefoon 076-659311, toestel 54. Ziekenverzorging - De drie Walcherse Kruisverenigingen hebben ook dit jaar weer een cursus ziekenverzorging thuis opgezet. Bij deze cursus, die uit vijf bijeenkomsten bestaat, kó men onderwerpen als dagelijkse verzorging, gevolgen van lang durig in bed liggen, voeding voor zieken en medicijngebruik aan de orde. De eerste bijeenkomst is op donderdag 10 november van 14 tot 16.15 uur in het wijk- gebouw aan de Weststraat in Koudekerke. Inlichtingen en op gave op werkdagen (behalve woensdag) van 9 tot 12 uur bij het Kruiswerk Middelburg, Roo- zenburglaan 18, telefoon 01180-14366. Verkoopmiddag - De jaarlijkse verkoopmiddag van de Welfare afdeling van het Vlissingse Rode Kruis is op woensdag 2 novem ber. De Welfare verkoopt daar handwerken van bejaarden en gehandicapten in Vlissingen. De middag met verloting wordt van 1 3.30 tot 16 uur in de recreatie zaal van Ter Reede aan de Kou- dekerkseweg in Vlissingen ge houden. Energie - Met visusalisatie- oefeningen, beweging, tekenen en het uitwisselen van ervarin gen wil Annetien Heering haar cursisten leren omgaan met hun eigen energie. De eerste bijeen komst in een serie van vijf is op woensdagavond 2 november in het Groenewoud 36 in Vlis- singen. Reformatieherdenking - De interkerkelijke stichting 'In de Rechte Straat' belegt zaterdag 29 oktober een reformatieher denking in de Nederlandse her vormde kerk in Arnemuiden. Sprekers zijn de dominees L.W.C. Ruygrok en C. Oorschot. De zangkoren van Arnemuiden ver lenen vokale medewerking. De aanvang is om 20 uur. Alleenstaand - De Fiom heeft voor mensen die na het verbre ken van een relatie alleen voor de opvoeding van hun kinderen staan een gespreksgroep opge zet. Doel van de groep is het verwerken van de scheiding. Daarbij worden uiteraard erva ringen uitgewisseld, maar ook praktische zaken zoals huis vesting, werk en kinderopvang komen aan de orde. De groep komt tien dinsdagavonden van 20 tot 22 uur in het Fiom-pand aan de Middelburgse Var- kensmarkt 1 bij elkaar. Belang stellenden kunnen bellen naar Fiom-Zeeland, 01180 - 27311. Conciliair Proces - In het ka der van het Conciliair Proces is er op donderdag 27 oktober een bijeenkomst van de Middelburg se Raad van Kerken waarbij het thema 'vrede' centraal staat. De voorzitter van de Raad voor Overheid en samenleving van de hervormde kerk, drs. L.J. Hoo- genbrink, spreekt als IKV- bestuurslid over 'De theologi sche visie achter het vredes werk in de kerken'. De bijeen komst begint om 20 uur in het Simpelhuis bij dè Engelse kerk in Middelburg. Herders - 'Leiders genoeg, her ders gevraagd' is het thema van de gezinsdienst op zondag 30 oktober in de Johanneskerk in Vlissingen. Voorganger van de dienst, die om 9.30 uur begint, is dominee J.W. Glashouwer. Het jongerenkoor Sjaloom en or ganist J. Hekhuis leveren een muzikale bijdrage. Voor de dienst is er een samenzang. Bevrijding - De Prins Willem- Alexanderschool in Sint Laurens heeft vorig jaar het oorlogsmo nument op de algemene be graafplaats geadopteerd en een plaquette in de hal van de school aangebracht. Met een kransleg- ging herdenken groep 7 en 8 van de basisschool maandag 7 november de mensen die in de tweede wereldoorlog zijn geval len. De plechtigheid begint om 14.30 uur. Die dag is het precies 44 jaar geleden dat Sint Laurens werd bevrijd. Inwoners en ande re belangstellenden worden uit genodigd om bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Mies Bouwman steunt de Wereldspelen. Wereldspelen - De stichting Wereldspelen voor Gehandicap ten Assen 1 990 zoekt 225.000 sponsors die negen tientjes op tafel willen leggen. Om dat doel te bereiken presenteert Mies Bouwman donderdag 27 okto ber om 20.30 uur live de Samen Show op Nederland 2. Het pro gramma eindigt pas als het gestelde doel is bereikt. Aan de Wereldspelen in 1990 doen 2275 deelnemers mee. Het sponsorgeld wordt gebruikt voor de aanpassingen'van hun onderkomens en de aanschaf van speciale bussen. Prestatieloop - Hardlopers kunnen zich zaterdag 29 okto ber uitleven bij de prestatieloop van av Dynamo op het Middel burgse Arnestein. De deelne mers starten om 14.30 uur. Het parcours heeft een lengte van twee kilometer. De hardlopers mogen tot een maximum van zeven zelf uitmaken hoeveel rondes ze lopen. Inschrijving, start en finish bij Garage Carlier aan de Elektraweg. Topper - Het Nederlands zaal voetbalteam komt zaterdag 5 november naar het sportcen trum in Goes. Ter voorbereiding op de wk in Nederland voetbalt de selectie van bondscoach Ron Groenewoud daar tegen het Zeeuws zaalvoetbalteam. De wedstrijd van 3tj< 25 minuten begint om 20.15'uur Collie - Collie-bezitters en ande ren die deze hond een warm hart toe dragen kunnen hun hart op halen op de regiodag van de af deling Zeeland van de collie-club. Deze dag wordt ge houden in manege De Zandbooi aan de Oude Zandweg in West- kapellek Een specialist laat om 10.30 uur zien hoe een collie voor een show moet worden klaargemaakt. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen, worden de bezoekers verzocht een hondeborstel mee te nemen. Na de lunchpauze leggen Jim Krijgsman en Wil van der Akker uit hoe het er aan toe gaat op shows. Daarna is er een ringtrai ning en eventueel een strand wandeling. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij regio commissaris Leny Jansen- Verhoeff, 01184-19515. Reclame, we hebben er allemaal mee te maken, we worden er soms mee overspoeld en het ene klinkt nog mooier dan het an dere. Er zijn regels voor reclame en het is mogelijk een klacht in te dienen als reclame bijvoorbeeld onjuist of misleidend is. Hier en daar zijn wettelijke regels te vinden, bijvoorbeeld in de Wet op de Geneesmiddelenverkoop en in het Burgerlijk Wet boek is iets geregeld voor misleidende reclame. Verder hebben de belanghebbenden richtlijnen gemaakt waaraan ze gebonden zijn. Een definitie van reclame is: iedere betaalde mededeling in de massamedia die ten doel heeft de verkoop van goederen en diensten te bevorderen. Als reclame onrechtmatig is kan een benadeelde schade vergoeding eisen of de recla me verbieden, maar wanneer is er sprake van onrechtmati ge reclame? Enkele voorbeel den zijn: Verwarring: reclame voor een produkt dat zoveel lijkt op een concurrerend produkt dat er verwarring ontstaat bij het pu bliek over de herkomst van het produkt of de identiteit van de adverterende onderne ming. Aanleunen: gebruik ma ken van de naam van een an der die bekendheid heeft. Ver gelijken: dit kan onder om standigheden onrechtmatig zijn. Misleiding: reclame wordt veelal wat overtrokken maar als ze onjuist is maar een of meer belangrijke gegevens verzwijgt die belangrijk zijn is er sprake van onrechtmatige reclame. Spant u hiertegen een procedure aan dan moet de adverteerder bewijzen dat dat wat hij adverteert wel juist is. Slaagt hij daar niet in dan staat de misleiding vast. Verder doet de adverteerder in zijn reclame een bindend aan bod, behalve een duidelijk waarneembare fout, zoals f 17,50 in plaats van f 1750,— voor een lederen bankstel of als er staat: zolang de voorraad strekt. Naast een procedure voor de rechter kunt u ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. U schrijft kort en duidelijk waarom u de reclame in strijd met de gedragsregels vindt. De voorzitter neemt de klacht- kosteloos - in behan deling. Wel zijn er kosten als de voorzitter de klacht naast zich neerlegt en u in beroep gaat bij de voltallige commis sie. Tenslotte kunt U in hoger beroep gaan bij het College van Beroep. Verder zijn er nog de brieven busreclame en de prijzenfesti vals, waarin honderdduizen den worden voorgespiegeld. De beste plaats hiervoor is de prullenmand. Er is een handel in adressen en wilt u deze re clame niet meer in uw brie venbus ontvangen dan kunt u een verzoek indienen bij het Genootschap voor Reclame, antwoordnummer 666 te Am sterdam om u te schrappen uit de adresbestanden. Binnen drie maanden moet aan uw verzoek gevolg worden gege ven. Met klachten over brie venbusreclame kunt u terecht bij de Beoordelingscommissie Brievenbusreclame en Huis- sampling. Door mr. Jan van der Velde mjios Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen 01184-17810 Trekpaard - Junior Kamer De Bevelanden viert dit jaar haar vijftien-jarig jubileum met de oprichting van de Stichting Het Werkend Trekpaard. Het doel van deze stichting is het op klei ne schaal in stand houden van de bedrijfsmatige toepassing van trekpaarden in de akker bouw en de bosbouw. Het stichtingsbestuur wordt op lu dieke wijze geïnstalleerd op de lustrumdag op 12 november. Waterzuivering - De rioolwa terzuiveringsinstallatie Walche ren bij Ritthem is af. De installa tie, die in totaal 33 miljoen gul den kostte, is sinds een paar maanden in gebruik. De com missaris van de koningin, C. Boertien, neemt woensdag 2 november om 14.30 uur de offi ciële opening voor zijn rekening. Gedeputeerde Greet de Vries- Hommes onthult een informa tiebord. ANBO - De contactmiddag van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Middel burg, is op dinsdag 1 november in De Schakel aan de Middel burgse Bachtensteene. Om 14 uur vertelt een woordvoerder van het bureau voorlichting van de provincie Zeeland meer over de zeehonden in de Zeeuwse wateren. De bezoekers kunnen er na de pauze vragen over stel- len. Tot slot is er bingo. Mannenkoor - Het Christelijk Vriezeveens mannenkoor laat de stemmen galmen voor de Pro testants Christelijke Vereniging Bartimeus, die zich inzet voor blinde en slechtziende en meer voudig gehandicapte kinderen. De volledige opbrengst van het optreden op zondag 30 oktober in de Middelburgse Ontmoe- tingskerk is voor deze vereni ging. Dominee Elseman opent de avond om 19 uur. Amnesty - Amnesty Internatio nal zet zich overal ter wereld in voor de mensenrechten. De or ganisatie onderzoekt de schen dingen van deze rechten, ver strekt informatie en organiseert schrijfbijeenkomsten en ten toonstellingen. Dat deze activi teiten geld kosten mag duidelijk zijn. Amnesty International Vlis singen houdt daarom in de week van maandag 24 tot en met maandag 31 oktober een collec te. Amnesty heeft ook leden en donateurs nodig. Belangstellen den kunnen zich tussen 18 en 19 uur melden bij Ineke Loman, 011 84-11 625. Wie de collecte bus mist kan een bijdrage kwijt op giro 45400 ten name van Amnesty International Am- sterdam. Mannenavond - De COC's Walcheren en de Bevelanden houden zaterdag 29 oktober een mannenavond. Vanaf 21 uur wordt er in het pand aan de Mid delburgse Eigenhaardstraat 2 een aantal video-films vertoond. Ook zijn er speciale verrassingen te verwachten. Uiteraard is er informatiemateriaal aanwezig. De aanvang is om 21 uur. Inlich tingen zijn verkrijgbaar via 01180-12280. Oosterschelde - Een aantal Zeeuwse milieu-instanties heb ben de brochure 'De Ooster schelde, natuurgebied in ont wikkeling' uitgegeven. Het boekje behandelt de waarden van de Oosterschelde als na tuurgebied en geeft suggesties over hoe de lagere overheden de huidige natuurwaarden kunnen behouden en versterken. Dit om de lagere overheden ertoe te be wegen hun volledige medewer king te verlenen aan de aanwij zing van het gebied tot natuur monument. Het boekje, dat ook. voor het grotere publiek bestemd is, is verkrijgbaar bij de Zeeuwse Milieufederatie, tele- foon 01100-28259. Provence - Het landschap en de flora, bijvoorbeeld de orchi deeën, van de Provence staan centraal in de dialezing van Henk Mandemaker. Mandemaker ver zorgt vrijdag 28 oktober een le zing voor de natuurvereniging Walcheren van de KNNV. De le zing begint om 20 uur in het bio- logielokaal van de CSW aan de Elzenlaan in Middelburg. Zondag 30 oktober is er van dezelfde vereniging een vogelexcursie naar de Inlagen op Schouwen. Deelnemers kunnen zich om 13.30 uur bij de Schouwburg aan het Middelburgse Molenwa ter verzamelen. Junior Kamer steunt het trekpaard. Vlissingen - De Vlissingse ge meenteraad vergadert donder dag 27 oktober om 1 9.30 uur in het gemeentehuis. De raad ver- Kunst - In Huize Sint Willibrord aan het Middelburgse Bach tensteene 1 is van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober een expositie van Afrikaanse en Oosterse kunst te zien. Aan de ze missietentoonstelling is ook een verkoop verbonden. De ten toonstelling is vrijdag geopend van 1 5 tot 18 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Zeeuws - Zanger/gitarist Peter Dieleman is gespecialiseerd in liedjes en sketches in Zeeuws dialect. Woensdag 2 november laat hij dat horen tijdens de acti viteitenmiddag voor ouderen in dienstencentrum Bachten Kom- me aan de Vlissingse Bad huisstraat. Tussendoor is er bingo, de aanvang is om 14 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in Bachten Komme. Spe(e)l-o-theek - De spe(e)l-o- theek op de Zuidburch in Middel burg draait al een paar maanden, maar wordt woensdag 2 novem ber officieel geopend. Met een levend ganzenbordspel nog wel. De speel-o-theek richt zich nu nog op de kinderen van de groe pen 1 tot en met 6. Een schen king van de ouders en een oud-papieractie moeten het mo gelijk maken dat ook de oudste groepen in de toekomst mee kunnen doen. Gevonden - Bij de gemeente politie te Vlisisngen zijn in de pe riode van 12 tot 19 oktober 1988 de volgende voorwerpen aangegeven: Honderiem met ketting, groen mapje met kaarten, rood mapje met kaarten, dameshorloge, re genbroek, knipportemonnee met inhoud, portemonnee met inhoud, 1 paar herensandalen, oorring, ring, 2 sleutels aan een ring, huissleutel in hoesje, 3 sleutels in een mapje, 1 nemef sleutel, tas met gymschoenen. Bij het dierenasiel te Vlissngen is in die periode een kruising Do- berman, een zwart/wit katertje en een rood katertje aan- gegeven. Handwerk - In huize Sint Willi brord, Bachtensteene 1 in Mid delburg houdt de Zonnebloem op dinsdag 1 november van 14 tot 16 uur de jaarlijkse verkoop tentoonstelling en verloting van handwerken van bejaarden. De opbrengst is bestemd voor nieuw materiaal en voor andere Zonnebloem-activiteiten. Snuffel - Het Katholieke Vrou wengilde Vlissingen steunt een meisjesschool in Kameroen met haar jaarlijkse bazaar en snuffel en kledingmarkt. De bazaar wordt op zaterdag 29 oktober van 10 tot 13.30 uur in het Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen gehouden. Speelgoed - Kinderopvang Kin derdijk houdt op zaterdag 29 ok tober van 10 tot 12 uur de jaar lijkse speelgoedbeurs aan de Zuidsingel 26a in Middelburg. Speelgoed en rijdend en glijdend materieel kan op vrijdag 28 ok tober tussen 19 en 21 uur wor den ingebracht. Een kwart van de opbrengst is voor het kinder dagverblijf. Inlichtingen zijn ver krijgbaar via telefoonnummer 01180 - 23569. Ein duidelijk antwoord in een wereld van compromissen. KREMERSTRAAT ö-iV. (IN T VIERKANTJE) BERGEN OP ZOOM. TELEEOON oiMo-J-WM diept zich onder meer in een aanvraag van de Stichting Wel zijn voor Ouderen voor een ex tra subsidie. De administratie, het beheer van de dienstencen tra en het beherend personeel zijn sinds vorig jaar bij de dfenst Welzijnsvoorzieningen onderge bracht. Dit omdat de stichting de door de gemeente opgelegde bezuinigingen niet meer alleen op kon vangen. Ondanks deze herstructurering kampt de Stichting Welzijn voor Ouderen toch nog met een exploitatiete kort van f 238.055,01. Arnemuiden - De kosten van de vuilnisophaal zijn in Arne muiden met een tientje per huis houden gestegen. De hoeveel heid opgehaald klein chemisch afval is een stuk groter gewor den en de kosten daardoor f 3,— hoger dan bij invoering werd verwacht. Door de toena me van de hoeveelheid huisvuil stegen de kosten met f 7,— per huishouden. B en w stellen daarom voor om de Afvalsto fenheffing met 2 x f 2,50 te verhogen. Daarmeekomt het ta rief op f 90, De gemeente raad van Arnemuiden behandelt deze verhoging op de vergade ring van maandag 31 oktober. De vergadering begint om 19.30 in het gemeentehuis. Fort - De Vrouwen Advies Com missie voor de woningbouw Vlissingen gaan het woongerief van de bewoners van het Fort onderzoeken. De bewoners krij gen rond 9 november een vra genlijst in de brievenbus. Rond 16 november wordt die weer op gehaald Vlisingen - Het wijkcomité Pa pegaaienburg vergadert don derdag 27 oktober om 19.30 uur in de Franciscusschool aan de Vlissingse Flamingoweg. Op de agenda staat onder meer werving van nieuwe leden voor de werkgroep wijkactiviteiten. Het wijkcomité Bonedijke ver gadert diezelfde dag om 20 uur in het kantoor van de Stichting Opbouwwerk Vlissingen aan de Badhuisstraat. Het comité bespreekt onder meer het acti viteitenplan 1989, waarin za ken als huisvesting, woomom- gev'ing en sociale veiligheid aan de orde komen. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente Zo. 10 uur: ds. R. W. van Mourik kand. 19.00 uur: ds. Spaans. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 en 15 uur ds. L. W. Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. N. J. Köther-Middelhoek, knd. DOMBURG: Hervormde Gemeente Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C. A. Westerveen. 19 uur: ds. Bouwer, gez. dienst in Herv. Kerk. Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. P. C. Klijnsma. 14.30 uur: ds. C. H. B. Weijs. Hervormde Gemeente Zo. 10.30 uur: ds. D. E. Heinsch. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A. Jobsen. 14.30 uur: ds. J. Brouwer. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: mevr. drs. Spaans-Moolenaar. 14.30 uur. ds. J. B. Beyer. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. HOOGELANDE: Christengemeenschap Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25 Zo. 9.30 uur: ds. Pannekoek KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 uur en 10.30 uur: gez. dienst in de Geref. Kerk, ds. M. J. de Jong. 17 uur: dhr. A. van Westen. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M. J. de Jong, gez. dienst in Geref. Kerk. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse knd. 4-7 jr. 14.30 uur: ds. P. Paulus., Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Za 9 uur: ds. N. J Köther-Middelhoek. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing. Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. D. J. Steensma. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: Br. Lak. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Za 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk. Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. P. Paulus 17.00 uur: ds. D. W. Dondorp. Hofpleinkerk, Hofplein 9.30 uur: ds. W. A. v.d. Berg. 14.30 uur: ds. P. Paulus. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. D. W. Dondorp. 17.00 uur: ds. W. A. v.d. Berg. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10 uur: ds. J. Dubbink. Oostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. D. van Boven, Wijkgem. geref. Bond 11 uur: ds. J. J. Verhaar. 18.30 uur: ds. A. Kastels. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10.00 uur: ds. O. Elseman. Jongerenkapel 10.00 uur: dhr. J. Schot. Thomaskapel. Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. A. P. Nauta. Engelse Kerk Simpelhulsstraat 19, 19.00 uur: ds. J. Dubbink. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst ds. A. F. Dingjan. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: C. Visser. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. U. Hummel. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel- huisstraat 19. Za 9.30 en 17.00 uur: ds. C. A. A. Struijk. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, za 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente lEglise Wallone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur:' pasteur R. F. Ie Gras Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: Br. C. v.d. Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: dhr. J. M. Schot. OOSTKAPELLE: Hervormde Gemeente Waterstraat 4. Zo. 10.00 uur: jeugddienst ds. den Hollander. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. J. M. Schot. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. L. Th. Witkamp. 17.00 uur: ds. A. Jobsen Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie O.I.v. br. Cornelisse Hervormde Gemeente Zo. 10.00 uur: mej. H. J. Buijs. 19.00 uur: ds. Spaans-Molenaar. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. D. E. Heinsch. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Za 10 uur: drs. D. Westerneng. 17.00 uur: ds. J. Staat. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R. E. R. v. Buiren. 19.00 uur: mevr. vd. Vlies-Takke. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. M. Allewijn Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. Chr. Weijs. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1. za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Za 10.00 uur: dhr. J. vd. Putte. 14.30 uur: ds. C. H. B. Weijs, gez. dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.30 uur: ds. Fagel. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Za 9.30 en 17 uur: ds. A. Srons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: zr. de Grauw. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: hr. Jorritsma. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Kalksma. 17.00 uur: ds. Glashouwer. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165. 9.30 uur: ds. Glas houwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Mak- kinga, 17.00 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. 19.00 uur: ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Za 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: ds. A. E. Dingjan, eredienst. 10.30 uur: bijbelstudie Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Za 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. Chr. Weijs. Rooms Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11.00 uur: eigen zanggroep. Ter Reede. Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: dameskoor, zo. 9.30 uur: jeugdkoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis. Koudekerkseweg 88. zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Hervormde Geente. Fort den Haackweg, za 14.00 uur: ds. L. Th. Witkamp. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans en Pfarrer J. Kramer, Ned.Duitse dienst m.m.v. het Vriezeveens Mannenkoor, t.b.v. Bar timeus. 19 uur: ds. v. Mourik uit Aagtekerke. Do. 27 okt. t/m 2 nov.. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Zondag tot 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 14664. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder af spraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: G. de Greef, Willem Klaaslaan 1, tel. 68021. Zondag tot 24 uur: F.G. Snijder, Burg. v. Woelderenln. 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND. ARNEMUIDEN. MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: N. Kapteijn, Lekstraat 6, O-Souburg, tel. 01184 - 61630. Zondag: M.M.L. Pen- nings, Amstelstraat 55. O-Souburg, tel. 01184 - 61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE. GAPINGE, OOSTKAPELLE. SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul- lens/M.J.M.E. Mol, Dorpstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188 - 1276. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE. BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: PK. Noor- lander, Middelburgsestr. 94, Koudekerke. tel. 01185 - 1231 OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186 - 1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: J.M. Jansen, J.V. Hoofdkwartier 90, Middelburg, tel. 01180 - 15595. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: L. vd. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Papegaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 01184 - 66345. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: A.M. Gaay, tel. 71768. MIDDELBURG: van vrijdag 18 uur tot zo. 24 uur: J. Drij- dijk, tel. 26045. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: L.J.J. Schafaerts, Vlissingen, tel. 01184 - 10910. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN OOST, (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale. tel. 01184-14444: KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. GGD ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 34085 GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384 ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer 01180-84000 BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. 01180 84000. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724, Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-183951.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 11