UUR Enorm drijvend dok stelt installatie in werking Horeca Beursplein blij met oprit Keizershoofd Bang&Olufcen dealer! 8'Ssnaas Open kijkdag Vogelgroep schor en slik Rammekens FOTO VERSCHOORE HUIDIGE WELZIJNSZORG SCHIET TE KORT ROTTERDAMSE HANDELAAR WEER IN OPSPRAAK Hutschenreuther Gaüeria* GRATIS Kodak Express Geert Pasveer is een tachtigjarige weduwnaar met opmerkelijke ideeën: "Onder de bejaarden heb ik een grote nood bemerkt die niet, of te weinig wordt opgelost door de huidige welzijns zorg. Velen zijn eenzaam, kunnen de kosten voor hun dagelijkse levensonderhoud nauwelijks opbrengen en hebben weinig mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding". Sinds twee weken is de Souburger daarom bezig met het opzetten van een particuliere Stichting/Vereniging voor ouderenparen en alleenstaande AOW-ers. Hij wil daarmee een commune-achtige levensvorm op zetten. Volgens hem kan deze vorm van leven de specifieke problemen van ouderen wel op vangen. Bruisend Gebod Burg(herfst) week Pinter Afscheid Kindermodebios Winti-cultuur PZC WEEKBLADEN |5V3 - televisie n V mj video-hifi u w 1 1 Introduktie nieuw servies bij-aanschaf van een 23 delig tafelservies van 1 868,- 12 delige aanvulset t.w.v. 1 261,- Kom even kijken naar deze prachtige nieuwe vorm. Exklusief bij: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ouoltty control service 1 18e JAARGANG NUMMER 43 26 OKTOBER 1988 Eenzaamheid bejaarden oplossen met commune In z'n slaapkamer bij familie Crielaard te Oost-Souburg - de plaats waar hij al vijf jaar woont - vertelt de veerkrachtige bejaar de iets meer over het ontstaan van z'n plannen. "Tot op he den", zo zegt de streng kijkende Pasveer, "heb ik het gevoel dat m'n leeftijdsgenoten in bejaar dencentra worden opgeborgen in plaats van opgevangen. Van echte geestelijke steun heb ik niets ontdekt. De geestkracht van oudere mensen takelt, voor namelijk door eenzaamheid, steeds verder af". En dat is niet nodig, vindt Pas veer. Daarom heeft hij een reg lement opgesteld. Het 'plan- ontwerp' begint meteen al met een mogelijke oplossing: al leenstaande ouderen vormen op vrijwillige basisgroepen van ten minste zes personen. Elk op zich huren deze groepen een voor hen geschikte woning. Schuin vanachter z'n typema chine verduidelijkt de bruisende bejaarde dit grond-idee: "De huur is voor vele ouderen veel te zwaar. Gezamenlijk kunnen ouderen deze kosten echter wel opbrengen", zo meent hij. "Daarom wil ik een Vereniging of een Stichting - maar dat wil ik nog onderzoeken - opzetten voor samenwondende ouderen". Hoe hij de praktische invulling van zijn plannen ziet? Enthousi ast praat Geert Pasveer verder: "De administratie kan op koste loze basis door de bewoners zelf gedaan worden". Hij vindt dat de inwoners niet moeilijk moe ten doen over geloven: "De per- Geert Pasveer. soonlijke ontwikkeling van de mensen staat centraal in mijn plan. ledereen is vrij om te gelo ven wat hij zelf wil. Het belang rijkste is dat we elkaar verdra gen. Als er wrijvingen zijn, kun nen die onderling worden opge lost. Daar ben ik van overtuigd". Via een kennis heeft de plan ontwerper, zoals hij zichzelf noemt, gehoord dat er in Duits land en in Drenthe al zo'n commune-achtige levensvorm bestaat. "We moeten alleen de geschikte mensen bij elkaar zoe ken. Hoe groot de groep wordt, maakt niet uit", aldus Geert Pasveer. "Ik gooi er alles voor in de strijd om zoiets te bereiken. Het is toch vreemd dat de be jaarden niet kunnen leven zoals ze zelf willen? In bejaardentehui zen is het niet eens mogelijk om een hond of kat te houden. Met mijn plan wordt dit juist bespreekbaar". De herfstweek zit er weer op voor de de taillisten van de Burg promenade in Middel burg. Een enorm suc ces, oordelen de deelnemers. De Middelburgse film theaters zetten Pinter centraal voor hun films in november. Grote namen verschij nen op het doek. Een markant persoon nam afscheid van de PZC-weekbladen. Wim Melse, de man die als acquisiteur aan de wieg stond van De Vlissinger. De kindermodebios werd een flop. Dat lag niet aan de film of deelnemende zaken. 'Te lang, te vaag' was het allemaal georga niseerd. De Winti-cultuur krijgt aandacht in Vlissin- gen. In het ViVi- gebouw achter het zwembad komt deze Surinaamse cultuur voor het voetlicht. Een kijkje op het schor en slik Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren houdt zaterdag 29 oktober een open kijkdag rond het schor en slik bij Fort Ram mekens. Tijdens de laagwater- periode - zo tussen negen en twaalf uur 's morgens - verrich ten leden van deze Vereniging zelf wat onderzoek. De gege vens die uit dit onderzoek rol len, kunnen later van pas ko men in de strijd tegen de diver se bedreigingen van het schor en slik. Zoals bekend wil het Havenschap Vlissingen via het Ministerie van Verkeer en Wa terstaat de waardevolle omge ving gebruiken als opslagplaats voor verontreinigd havenslib terwijl daarnaast twee plannen klaarliggen voor het plaatsen van een negental windmolens en de afmering van een enorm werkeiland. Behalve het bepalen van vogel aantallen en -soorten gaan de le den van de Vogelwerkgroep Walcheren na welke uitwisse ling de vogels met andere gebie den hebben, hoeveel tijd de ver schillende vogelsoorten aan eten en uitrusten besteden en I wat de invloed van verstoringen op dit proces is. De leden verrichten niet alleen onderzoek in dit gebied maar De maat vol na Aan de praktijken van de hande laar C.J.H. lijkt een einde geko men te zijn. De Rotterdamse po litie heeft hem vorige week even achter de tralies gezet. De Rotterdammer verscheen tradi tiegetrouw op de derde dinsdag D© Wlssflmg®? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 van de maand in Vlissingen om zijn geld te innen. Aangemoe digd door het verzet van de fa milie J. uit het Bellamypark had den andere Vlissingse 'klanten' stappen tegen hem onderno men. Uit pure woede ontvoerde H. dezelfde middag het driejari ge pleegdochtertje van I.J. uit Vlissingen. I.J., een dochter van de familie J. uit het Bella mypark, heeft aangifte bij de politie gedaan. De handelaar kwam vorige maand in deze krant in het nieuws toen buurtbewoners hem verdachten van louche praktijken. Hij zou de familie J. al jaren onder dwang geld afhan dig maken voor spullen die ze ooit van hem hadden gekocht. "Veel te veel", oordeelden de gealarmeerde buurtbewoners, die het voor hen opnamen. De zaak escaleerde toen H. een buurman met een mes te lijf wil de gaan. Andere buurtbewoners grepen in en H. ging er als een haas vandoor. Het echtpaar J. is na een kort verblijf in een op vangtehuis weer terug in Vlis singen. H. heeft zich niet meer op het Bellamypark laten zien. In plaats daarvan bezocht hij I.J. in de Vlissingse wijk Het Fort. "Onze kostganger L. moest veel te veel geld aan H. afstaan", zegt de geëmotioneerde vrouw. "Daarom heeft hij zijn bankreke ning geblokkeerd. H. kwam na tuurlijk verhaal halen, maar L. gaf niet toe. Toen werd hij zo ra zend dat hij het kind van hem af pakte. Hij zou haar mee naar Rotterdam nemen zei'ie". Ken nelijk geschrokken van zijn daad ging H. eerst naar Kinderzorg in Middelburg. Daar wisten mede werkers hem over te halen het meisje terug te brengen, waarop H. terug naar Rotterdam ging. Daar werd hij 's nachts door de Rotterdamse politie van zijn bed gelicht. H. was die dag al eerder langs geweest. "Mijn man en ik ken nen hem goed", legt I.J. uit. "Hij logeerde regelmatig bij ons. Sinds de afpersing van mijn ouders komt hij er niet meer in. Toen we hem dinsdag niet bin nen wilden laten, dreigde hij on ze auto in elkaar te trappen". Maar ook hier grepen buurtbe woners in. "H. hoeft echt niet meer in Het Fort te komen", zegt I.J. "Want dan is het ge daan met hem. Kijk, dat je vol wassenen pakt, dat kan ik me nog voorstellen. Maar een kind....". Ook de Vlissingse sociaal raads man Jan van der Velde, die de De installatie van de nieuwe hoogwaterkering bij de Koopmanshaven en de keersluis naar de vroegere Vissershaven zijn afgelopen week donderdag met een enorm drijvend dok in wer king gesteld. Tevens ligt er nu een voetgangersbrug. Dit prestige-project, opge zet door Rijkswaterstaat en de gemeente Vlissingen, kost volgens projectleider Van der Linden in totaal on geveer achttien miljoen gulden. De gemeente hoopt hiermee de aantrekkelijkheid van de Vlissingse boulevard te ver goten. Daarnaast zijn in de stormvloedkering doorzichti ge schotbalken geplaatst waardoor het uitzicht op de Koopmanshaven bewaard blijft. Een onvoorziene post in dit geheel bleek de ver nieuwde oprit naar het kei- zershoofd. Deze kost onge veer een miljoen. Door dat laatste bedrag zal men, al dus wethouder Willem Wis se van openbare werken, 'op andere posten gedeelte lijk moeten bezuinigen'. zaak van de familie J. uitzocht, kreeg bezoek van H. Meer dan "hij was boos", wilde de raads man niet kwijt. Commissaris L.E. Schuller van de Vlissingse gemeentepolitie geeft toe dat er proces verbaal op grond van 'wederrechterlijke vrijheidsbero ving' tegen H. is opgemaakt. Wat er verder gaat gebeuren of dat er meer aanklachten tegen hem zijn ingediend, kon hij maandagmiddag niet zeggen. Wel meldt Schuller dat de Rot terdammer "na een kort voorar- kind rest vorige week weer op vrije voeten is". I.J., die vermoedt dat H. nog minstens zes andere Vlissingers 'afperst', kan het weinig sche len. "Wij zijn niet langer bang voor hem. Hij heeft deze maand van niemand geld gekregen. Het is natuurlijk verschrikkelijk sme rig dat hij zich verlaagt tot het ontvoeren van een kind. Maar aan de andere kant ben ik blij dat hij een misstap heeft gemaakt. Nu kunnen ze hem misschien eindelijk eens aanpakken". stellen ook de belangstellende bezoekers op de hoogte van de verschillende natuurwaarden die het schor en slik bij Fort Ramme kens heeft. Voor dit doel staan enkele bino- culaire en gewone telescopen opgesteld waarmee de bezoe kers de verschillende vogelsoor ten kunnen gadeslaan. Via een bandrecorder is het eveneens mogelijk om de karakteristieke geluiden van de verschillende vogelsoorten te beluisteren. Dit wordt nog eens verduidelijkt door kaartmateriaal, tekeningen en posters. Natregenen kan niet want de vogelwerkgroep kan bij slecht weer enkele schuiltenten opstellen. Omdat dp afdeling Walcheren van de Koninklijke Natuurhistori sche Vereniging echter de plant kundige aspecten van het schor belicht, is het raadzaam om een linker- en rechterlaars mee te ne men. Onder leiding van een gids van de Educatieve Werkgroep kan men het schor bezoeken. Belangstellenden krijgen tijdens deze tocht een deskundige uit leg over de groeiende en steeds bloeiende natuur die in dit ge bied (nog) aanwezig is. Keramisch beeldhouwer tweede in expositiereeks In de expositiereeks 'Sculptuur in keramiek en textiel' wordt za terdag 29 oktober een ten toonstelling geopend van de beeldhouwer Karei Goudsblom. Gallerie Bellamy 19 in Vlissin gen is decor voor de beelden. De Amsterdammer is de twee de exposant in de serie. Goudsblom - hij volgde onder meer een opleiding aan de Riet veld academie - noemt zich een beeldhouwer die met klei werkt. Zijn forse sculpturen zijn assemblages van keramische vormen, in sommige gevallen gecombineerd met andere ma terialen zoals gips. Bij de opening van de expositie aanstaande zaterdag (15 uur) verschijnt een catalogus met bidjragen van de zeven expo santen in deze tentoonstellings reeks. Kunstkenner Nico Out schreef er het voorwoord bij. De drie horeca-gelegenheden aan het Beursplein slaakten een zucht van verlichting. Na ruim negen maanden afsluiting van de oprit naar het keizershoofd, kunnen zij weer normaal zaken doen. Juist tijdens de zomer maanden bleken De Beurs, De Albatros en Van Speyk moeilijk bereikbaar. Alle drie de gelegen heden hebben daarvan redelijk veel schade ondervonden. Volgens Izaak Vogel van De Al batros is moeilijk aan te geven hoeveel deze schade precies be draagt. "Ik schat dat onze om zet gedurende de zomermaan den met een kwart verminderd is. We waren de helft van ons terras kwijt en de normale pas santen kwamen niet langs". Dat de drie gelegenheden een scha devergoeding bij de gemeente ingediend zouden hebben, ont kent hij echter: "Dat is niet aan de orde geweest". Van de drie etablissementen heeft het pas gestarte restaurant Van Speyk, de meeste schade geleden. Een kwaad reagerende bedrijfsleider Frans van Wenstenbrugge: "Aan ons is toegezegd dat het werk al in maart af zou zijn ter wijl dat pas twee weken geleden gebeurde. Ook is de gemeente andere dingen niet nagekomen zoals een beloofde bailey-brug. Deze stond op het werkeiland Neeltje Jans en kon volgens de gemeente gemakkelijk naar Vlis singen vervoerd worden". Nu al merkt de bedrijfsleider het ver schil met de nieuwe oprit: "Vroeger kon je er niet langs en was er geen doorstroming. Nu wel. De klanten vinden ons weer". De gemeente vindt daar entegen juist dat ze zich zo goed mogelijk van hun taak gekweten hebben. Willem Wisse, wethou der van openbare werken: "We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de middenstand. Tijdens de zomermaanden kon de toerboot de Flandria gewoon afmeren in de Koopmanshaven. Daarnaast hebben we een nood- trap aangebracht waardoor de voetgangersverbinding tussen- boulevard en binnenstad ge handhaafd bleef". Volgens de wethouder is de bereikbaarheid van de binenstad en het Beursplein weliswaar geschaad maar weegt de aantrekkelijkheid van de Vlissingse boulevard zwaarder. Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1