'Hoezo domme spierbundels die zichzelf in elkaar laten slaan?' Hop paardje hop, beestje in galop SKW Vlissingen en kerk slaan handen ineen voor NOVIB-aktie S£S EXTRAVOORDELIG 01184-84215 VOORDEELBON SAVOY 15 JAAR TREFCENTER, PEPSI COLA FEEST MEE! 15 JAAR TREFCEN 0M0 FEEST MEE 15 JAAR TREFCENTER, BECEL FEEST MEE (MSN reuzeGojed FOTO VERSCHOORE 10.95 19.99 2.04 144,- voordeel O 399,- VL/SS/NGS BOKSGALA THUISWEDSTRIJD VOOR DOS De Vlissingse boksvereniging DOS heeft het ein delijk voor elkaar. Zaterdag 22 oktober neemt de vereniging haar gloednieuwe ring in gebruik met een grots opgezet boksgala in sporthal Baskéns- burg te Vlissingen. Op het gala, dat om 20 uur begint, staan zesentwintig amateurs uit het hele land tegenover elkaar in de ring. Camal Asray uit Vlissingen en de Middelburger Bo Wesdorp vechten daarbij hun eerste 'thuiswedstrijd'. Slag room op de taart is ongetwijfeld de profpartij tussen de Belg Philip Houtkamp en Maurad La- vatie uit Den Haag. Dit is de eerste profpartij die ooit in Zeeland is uitgevochten. Zuiver Boer ZET'SEEN ANDERE BRIL OP! PZC WEEKBLADEN ONTBIJT IN DE WUK VOOR DERDE-WERELD-PROJEKT Programma Bangla Desh In ons restaurant: J.P.A. Rossël ft Kindertheater Rubrieken 0M0 N IV ER Weduwe Visser 100% graan jenever Weduwe Visser bessen jenever IMMer FNIGOEDK°°P IS HET BUITEN GUUR EN LOOPT U LIEVER NIET DOOR DE REGEN NAAR DE BRIEVENBUS? PAK DAN EVEN DE HOORN VAN UW TELEFOON EN TOETS ZO HAALT U UW PZC NOG SNELLER IN HUIS! w korting 4 delige PANNENSET SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG NUMMER 42 19 OKTOBER 1988 Een spannend evenement, dat boksgala. Voor de toeschou wers uiteraard, maar ook voor DOS zelf en zeker voor Camal Asray (17) en Bo Wesdorp (21). Asray en Wesdorp hebben er zin in. Eindelijk kunnen ze aan hun eigen publiek laten zien wat ze kunnen. En daarmee misschien ook wat misverstan den uit de weg helpen. Over de domme spierbundels die zich voor geld in elkaar laten slaan, bijvoorbeeld. Of over de cri minele, agressieve inslag die boksers zouden hebben. ','Boksers agressief? De agressie die ze hebben raken ze in de club juist kwijt", beweert voorzitter Isaak de Mey. "We hebben le den uit alle lagen van de bevol king en in de 43 jaar dat we bestaan is er nog nooit een lid bij een vechtpartij betrokken ge weest", vult trainer Henk Dik aan. Maar wat is er dan zo leuk aan boksen? "Het is een indivi duele sport", zegt Bo Wesdorp, die het zaterdag opneemt tegen Roy Elmond uit Utrecht. "Er kan er maar één winnen. En boven dien, als je de techniek goed be heerst, krijg je ook geen pak slaag". Techniek. Geen kwestie van stomweg 'rammen' dus. "De meeste mensen kunnen knokken. Maar niet iedereen kan boksen", meent Camal Asray, in het dagelijks leven Havo scholier. "Er komt wel degelijk denkwerk aan te pas. Je moet de baas zijn over je agressie en weten wat je tegenstander gaat doen. Dat is moeilijk. Daarnaast moet je natuurlijk over kracht en een ijzersterke conditie be schikken". Trainer Henk Dik amuseert zich kostelijk aan het begin van het seizoen. "Dan komen er weer ladingen stoere jongens om zichzelf te bewijzen. Als ze mer ken dat ze bij de training ook touwtje moeten springen is dat zo over. De leden selecteren zichzelf. Boksen is een van de zwaarste sporten die er is. Als je veel rookt en drinkt hoef je er niet aan te beginnen". De eisen waaraan een goede bokser moet voldoen, blijken vaak te zwaar te zijn voor de be ginnelingen. "De meesten we ten niet wat het is", peinst De Mey. "Voor hun eerste partij moeten ze minimaal een jaar trainen. Want zo'n partij moet wel verantwoord zijn. Wij zijn niet op vechtpartijen uit, maar op zuiver, technisch boksen. Op punten winnen is veel mooier". Het gevolg daarvan is dat DOS te weinig 'eigen jongens' heeft voor wedstrijden. Wesdorp en Asray zijn momen teel de enige twee van de veer tig leden die in staat zijn om een partij te boksen. Als ze de kans krijgen tenminste, want zo ont zettend veel gala's zijn er nou ook weer niet. De competitie in de amateurklasse is namelijk niet georganiseerd. Wie op wil klimmen van de C- naar de A- klasse, moet vaak uitkomen in partijen. Wie dat wil moet daar door een andere vereniging voor worden uitgenodigd. Wie uitge nodigd wil worden moet andere verenigingen uitnodigen. Alle kosten - ook de reis- en verblijfs kosten van de deelnemers - zijn voor de organiserende vereni ging. Met het boksgala neemt DOS dus een behoorlijk finan cieel risico. "Maar dat is het waard", vindt Dik. Beide Walcherse boksers komen uit in de C-klasse. Hun eerste partijen vochten ze in de grotere steden uit. Daarbij werden ze nog al eens met hun Zeeuwse afkomst om de oren geslagen. "Dan joelden ze iets over boe ren. Maar dat was na het bok sen wel over", zegt Bo Wesdorp lachend. "Toch is het bokspu- Camal Asray en Bo Wesdorp: klaar voor de strijd. bliek over het algemeen erg sportief. Het is niet zo van 'hak z'n kop er af' of zo. Als je iets presteert wordt er voor je ge klapt. Ook door de fans van de tegenstander". Angst voor de ring zeggen de heren niet te kennen. "Nou ja, ik ben wel bang, maar dan om niet in vorm te zijn en te verliezen", zegt Camal Asray. "Je traint er voor. Je weet waar je voor staat. Je hebt in de ring trou wens helemaal geen tijd voor angst", meent Wesdorp. "Tij dens de partij voel je ook geen pijn. En voor m'n gezicht ben ik ook niet bang. Dat lappen ze wel weer op", alsdus de bokser, die overigens nooit ergere verwon dingen als een blauw oog of een bloedneus opliep. De drang om voor het eigen publiek te winnen is bij beiden even groot. "Ik heb er maanden en maanden voor getraind", verzucht Camal As ray. "Deze wedstrijd moet voor mij zijn". Fluister een amazone of een rui ter 'samengestelde wedstrijd' in het oor en hij of zij begint di rect te vragen waar wanneer. Voor wat het laatste betreft dan sj^ordefoi? Oplage: 23.450 Gratis huls-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- hulsbladen In Zeeland. Totale oplage: 160.480 De landelijke aktie die De Nederlandse Organisatie voor Ont wikkelingssamenwerking (NOVIB) in de week van 16 tot 23 oktober voert, zal in de Vlissingse wijk Paauwenburg niet onopgemerkt voorbij gaan. De Stichting Sociaal Kultureel Werk (SKW) in de Scheldestad heeft, gesteund door leden van Kerkcentrum 'Open Hof', het ludieke voornemen om op zondag 23 oktober de bewoners van Paauwenburg een gra tis ontbijt/brunch aan te bieden in Buurthuis De Paraplu. Tij dens deze maaltijd zijn er tal van activiteiten en optredens waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan een derde-wereld-projekt van de NOVIB. Ontbijters kunnen vanaf 11 uur aanschuiven. "De NOVIB, bekend van 'Gast aan Tafel', heeft voor de aktie- week van dit jaar het thema 'Vrouwen in de stad' gekozen. "Juist bij de arme bevolkings groepen in de steden van de Derde wereld speelt de vrouw een belangrijke rol", zegt Fred Hanny, cultureel werker bij het SKW Vlissingen. "Aan de basis voeren zij de strijd tegen armoe de en honger. De NOVIB koos drie projecten in Peru, Kenia en India als speerpunten voor haar aktieweek. Het eerste betreft steun aan vrouwen in Lima die, in hun strijd tegen de ondervoe ding, een aantal gaarkeukens opzet. In Nairobi wordt hulp ge boden bij de scholing van - en credietverlening aan - vrouwen in de straathandel. En tenslotte krijgen kolensjouwsters in de In diase stad Ahmedabad steun bij het oprichten van een vakbond, die de strijd aan moet binden te gen de lage lonen en het gebrek aan sociale voorzieningen". menlijk ontbijt van buurtgenoten voor de wijk kan hebben. Ik zie daarin ook een taak voor onze kerk en verschillende mensen waren dan ook bereid aan dit plan mee te werken". Ontbijten Desh. voor Bangla Hoewel het SKW deze landelijke aktie van harte ondersteunt, is er in overleg met de gemeente toch gekozen voor het scho- lingsprojekt in Bangla Desh, dat indertijd al door de gemeente Vlissingen werd geadopteerd. Dit zogenaamde BRAC-projekt van de NOVIB houdt zich bezig met de ontwikkeling van de dor pen. Hulp wordt geboden bij het ontwikkelen van nieuwe land bouwtechnieken, het opzetten van spaarsystemen en het be vorderen van onderwijs aan de allerarmsten in Bangla Desh. Voor dit projekt wordt dus 'het ontbijt in de wijk' Paauwenburg georganiseerd. In de voorberei dingsgroep hebben ook leden van de 'Samen-op-weg kerk', een samenwerkingsverband van hervormden en gereformeerden, zitting. Dominee G. Kalksma: "Dit projekt sprak ons niet al leen aan vanwege de hulp aan de Derde wereld, maar ook door de sociale funktie die een geza- Gehakte biefstuk met gebakken uienringen, Franse frietjes en een kleine salade van het saladebuffet. Met gratis een groot glas Fepsi-Cola Geldig t/m zater dag 22 oktober tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Aan de gezamenlijke koffietafel, die vanwege het tijdstip meer een brunch dan een ontbijt ge noemd mag worden, kan ieder een gratis deelnemen. Van elf tot één uur is in wijkcentrum Open Hof de tafel gedekt met een lopend buffet. Daar kan de 'gast aan tafel' bij de verschil lende stands kennis maken met het werk van NOVIB, de Wereld winkel en andere instanties. De muzikale omlijsting wordt ver zorgd door de groep Gong, een gelegenheidsformatie die bestaat uit Dries Alexander, Fer dinand Telehala en Israël Wan- neeë. Zij brengen een sa mensmelting van Oosterse en Westerse muziek en treden be langeloos op, evenals de vorige artiesten. Bij het Rad van Avontuur, dat door de dominee wordt bediend, kunnen uiteraard prijzen worden gewonnen. Voor de kinderen is er een optreden van het poppen theater van Clarien Wahbeke en ook bij de videofilms en de han- denarbeidhoek hoeven zij zich geen moment te vervelen. De organisatoren hopen op sponso ring door het bedrijfsleven, dat hierover al werd aangeschreven. "Als de bedrijven reageren, kun nen wij de hele opbrengst van de activiteiten rond deze koffie maaltijd voor het projekt in Bangla Desh afdragen en dat is natuurlijk het mooiste", zegt cultureel werker Wendy Pieterse tenslotte. "We heben geen flauw idee hoeveel mensen er komen ontbijten, maar dat maakt het extra spannend". direct het antwoord: zaterdag 22 oktober op 'De Schotsman' in Kamperland. Een samengestelde wedstrijd is -en de naam geeft dat eigenlijk al aan- een volledig gecombi neerde wedstrijd die bestaat uit een dressuurproef, een uithou- dingsproef (vier kilometer over de weg met aansluitend de cross) en een springproef. Voor ieder wat wils dus. Tevens wordt in het kader van deze samengestelde wedstrij den de jaarlijkse prestatieproef voor New Forest Pony combinaties verreden. De dag begint voor rijders en paarden om 9 uur met de dressuur, om 10 uur is de start van het weg- parcours, 10.30 de cross en om 12.30 wordt begonnen met het springconcours. De prijsuitrei king is rond 17.30 uur. Er wordt dit seizoen een serieus begin ge maakt met een jeugd- en kindertheatercir cuit. De kinderateliers gaan op vier plaatsen in Zeeland van start. Het Vlissingse buurt huis 'De Piek' begint al eerder met dit ini tiatief, namelijk al op zaterdag 22 oktober. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. 6 Kilo. Met gratis keukendoek. Van 22.60 Voor Geldig t/m zaterdag 22 1 liter -l^^T Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 22 oktober 1 liter BECEL LIGHT, Kuip 500 gram Voor Geldig t/m zaterdag 22 oktober 1988. 50% Ik accepteer jullie uitnodiging. Bezorg me de PZC 'n dijk van een krant, gedu rende 4 weken voor 12,-. Naam Adres PC Woonplaats. Hierna blijf ik abonnee en betaal per: Handtekening 24,35 70,65 hokje aankruisen maand kwartaal

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1