informatiepagina van de gemeente vlissingen Aanvraag voor nieuwbouw/uitbreiding drie scholen I f De vrijwilliger verzekerd i Bellamy 19: Liliane Vertessen Emancipatie en onderwijs Volop herstel en nieuwbouw woningen Slijkstraat De Zilveren Camera Windmolens Westerhavendam Gemeente neemt deel aan beurs Contacta BATTERIJEN: Commissies vergaderen De Belt 'De Houtuyn' I Boulevards zaterdagmiddag afgesloten 'De Vaste Burgh' I Vergaderingen adviescommissies Jeugd- en jongerenwerk Ouderenbeleid Parkeervakken in Koestraat Verzekerd VLISSINGEN MI EWUST MAG HET IETSJE MIND IR ZIJN? I Verbetering kruispunt Twee woningen in Breestraat Zilveren Camera "BUITENLANDERS HEBBEN VAN DIE RARE EETGEWOONTEN!' Avond over welzijnsplan voor vrouwen organisaties De kunstenares, haar werk 'S EEN ANDERE BRIL OP! «fe Vanavond Onderwijs Even bijpraten met wethouder Meijers De galerie Prioriteiten Onroerend goed-belasting Volksgezondheid Woensdag 12 oktober 1988 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITE redactie: stafbureau voorlichtingen inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 De gemeenteraad hoopt, dat er in 1990 twee scholen kun nen worden uitgebreid. Dat zijn de openbare basisschool 'De Houtuyn' en de bijzondere basisschool 'De Vaste Burgh'. Bovendien is het streven in hetzelfde jaar de huidige noodlokalen van de openbare basisschool 'De Belt' te ver vangen door permanente nieuwbouw. Dit wensenlijstje werd tijdens de laatstgehouden vergadering door burgemeester en wethou ders voorgelegd aan de raadsle den. Die gaven er allemaal hun goedkeuring aan. De lijst zal nu aan de minister van onderwijs worden voorgelegd. Mèt het ver zoek om de nieuwbouw en uit breiding te vergoeden. Of deze doorgaan, zal met name afhan gen van de goedkeuring van de minister. De raad heeft zijn verzoek aan de minister uiteraard onder bouwd. Wat betreft 'De Belt', wordt daarbij onder meer gesteld, dat het huidige gebouw bestaat uit noodlokalen. Deze zijn gebouwd in de jaren 1975/1976. De Souburgse school heeft inmiddels zijn bestaans recht bewezen. Bovendien mag verwacht worden, berekeningen hebben dat geleerd, dat er ook op lange termijn (15 jaar) behoef te aan deze openbare school blijft bestaan. Wel zal de om vang dan kleiner worden; gere kend wordt op vijf groepen. Al met al, zo vindt de raad, recht vaardigt dat nieuwbouw. De openbare basisschool 'De Houtuyn' moet, zo vindt de raad, worden uitgebreid met een op vangcapaciteit voor één groep. Het noodlokaal dat daarvoor bij de school staat, dateert al uit 1975. Naar verwachting zullen ook in de toekomst zoveel leer lingen de, middenin Bossen- burgh gelegen, school blijven bezoeken dat een het extra lo- Eén van de tradities, die niet meer uit het Vlissingse sport leven is weg te denken, is de 'Boulevardloop'. Dat is een verzamelnaam voor loop wedstrijden in meerdere cate gorieën. Zaterdag wordt 'ie weer gehouden, voor de 53ste keer! Burgemeester en wethouders hebben de Vlissingse Sport vereniging 'Marathon' er uiter aard vergunning voor verleend. In verband met het sportieve festijn worden de Boulevards Evertsen- en Bankert zaterdag omstreeks 13.00 uur afgesloten voor al het rijdende verkeer. Boulevard De Ruyter wordt wat later, omstreeks 14.30 uur, afge zet. Zo spoedig mogelijk na af loop van de Boulevardloop, maar uiterlijk om 16.30 uur, zul len de rijbanen van de drie bou levards weer worden vrijgegeven voor alle verkeer. Het wordt aangeraden om op genoemde uren de boulevards met de auto te vermijden. Wel iswaar is het op- en afrijden voor omwonenden mogelijk, maar alleen na toestemming van de politie-agenten bij de toegangspunten tot het parcours. Het huidige gebouw van de openbare basisschool 'De Belt' in Oost- Souburg (foto Ruben Oreel). kaal nodig blijft. Dit, onder meer als gevolg van de nieuwbouw in de wijk Rosenburg. Reden voor de raad om aan de minister te vragen een nieuwe ruimte voor één groep te mogen realiseren, als vervanging van het nood- lokaal. Deze school valt onder bestuur van de Vereniging voor protestants-christelijk ba sisonderwijs Vlissingen. Dat bestuur heeft gevraagd de school, gelegen bij Papegaai enburg, te mogen uitbreiden. Er is nu ruimte voor 6 groepen. Er wordt echter op gerekend Morgen, donderdag, vergadert de adviescommissie voor het jeugd-en jongerenwerk. Plaats; welzijnscentrum 'Bachten Komme' (Bad huisstraat 104). Aanvangstijd: 20.00 uur. Onderwerpen van bespreking zullen onder meer zijn: de onderdelen over het jeugd- en jongerenwerk in het ontwerp- welzijnsprogramma 1989; subsidieverzoeken van de Centrale Stichting voor So ciaal Kultureel Werk ten be hoeve van actviteiten voor kinderen tijdens de kerstva kantie. Dit, in de buurthui zen 'De Paraplu' en 'De Zwaan'. De adviescommissie voor het ouderenbeleid komt volgende week woensdag (19 oktober) bij een. Plaats: stadhuis. Aan- vangstijdstip: 10.00 uur. Op de agenda staat onder meer: bespreking van het ontwerp- welzijnsprogramma 1989, met name de onderdelen die (ook) betrekking hebben op ouderen; enkele hoofdstukken uit een ontwerp voor de Nota Oude renbeleid. Het gaat hier om een ambtelijke notitie, waar over burgemeester en wet houders nog geen standpunt hebben bepaald. De stukken voor beide commis sies liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. Ook kunt u er nadere informatie over krijgen bij het bureau wel zijn in het stadhuis (eerste ver dieping). De ambtelijk secretarissen van beide com missies kunt u rechtstreeks bel len via respectievelijk de telefoonnummers 87336 en 87334. dat in de toekomst 8 groepen onderdak geboden moet wor den. Ook hier speelt de bevol kingstoename, dankzij de nieuwbouw in Rosenburg, een rol. Een redelijk verzoek, zo meende de raad. Deze en volgende week verga deren de commissies van ad vies en bijstand voor: - onderwijs op woensdag 12 oktober (vandaag), aan vang 19.30 uur; - verkeer op donderdag 13 oktober, aanvang 16.00 uur. - openbare werken op maan dag 17 oktober, aanvang 19.30 uur; - detailhandel op dinsdag 18 oktober, aanvang 19.30 uur; - financiën op woensdag 19 oktober, aanvang 17.00 uur: - personeelszaken op woens dag 19 oktober, aanvang 17.00 uur. Eén onderwerp staat op alle agenda's. Dat is: het vooronder zoek van de ontwerp-begroting voor 1989. De raadsleden kun nen er detailvragen kwijt over die begroting. Maar, niet te ver geten, ook belangstellenden bij de commissies kunnen met vra gen en opmerkingen komen. Dankzij het spreekrecht voor het publiek! Dat maakt het mogelijk dat men zich als burger heel direct tot meerdere leden van de gemeen teraad kan richten! Overigens: het spreekrecht geldt ook voor de andere onder werpen op de agenda's van de commissies. De meeste daarvan liggen ter inzage in de gemeen telijke informatiehoeken. De gemeente wil parkeervak ken in de Koestraat aanleg gen. Het plan is voorgelegd aan de bewoners van deze straat. Zij kunnen er tot 21 ok tober aanstaande hun mening over geven. Al eerder had het wijkcomité Binnenstad, namens de bewo ners, om aanleg van deze par keerplaatsen verzocht. Ook in het "opknapplan" voor dit ge deelte van de binnenstad zijn deze parkeerplaatsen in de Koestraat opgenomen. Het gaat om "gestoken" parkeerplaatsen aan een zijde over de hele leng te van de Koestraat. Er zijn er veel, heel veel: vrij willigers. Ook in Vlissingen. Sportverenigingen, muziek verenigingen, kerken, het Ro de Kruis, de Unie van Vrijwilli gers, het sociaal-cultureel werkvult u zelf maar aan. Een compleet overzicht van organisaties waarin vrijwilli gers actief zijn is bijna onmo gelijk te geven. Laat staan, dat duidelijk is te ma ken wat al die vrijwilligers doen. Heel veel dus. Wat zou het brede maatschappelijke leven in Vlis singen zijn zonder hen? Er zijn allerlei manieren om dat te waar eens 'aardig' in de knel komen te zitten. Organisaties met vrijwilligers doen er daarom goed aan te kij ken hoe het met hun verzeke ringen) zit. Bent u actief als vrijwilliger? Informeer dan eens bij het bestuur. Er is een folder die u daarbij op weg kan helpen. deren. Een daarvan is om, als bestuur, eens te kijken naar de verzekering. Als vrijwilliger kan je nu eenmaal in situaties te recht komen, waar je als privé- persoon normaal nooit in ver zeild was geraakt. Daarbij kun nen de vrijwilligers zelf schade aanrichten. En ze kunnen een ongeluk(je) overkomen. Als dat in een 'werksituatie' - volgens de kleine letters -- gebeurt, dan biedt niet iedere persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering uitkomst. Als de organisatie dan ook geen verzekering heeft, dan kunnen de betrokkenen wel Die uitgave heet, veelbeteke nend, "wie zorgt er voor de vrij williger als de vrijwilliger iets overkomt?" Het Landelijk Steun punt Vrijwilligers en het Ministe rie van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur 'tekenden' er voor. Ze hebben ook telefoon nummers van diverse organisa ties op de folder gezet. Daar kan nadere informatie worden verkregen. De folder is verkrijgbaar op alle postkanto ren, in alle gemeentelijke in formatiehoeken en in de bibliotheken. f NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN! Banenien bevallen rooenaamde zware melalen zoals kwik cadmium zink. nikkel en zilver Deze slollen horen met m ons milieu en dus niel in de vuilniszak, maar m de Datteriicontamer! En niet alleen grote, maar vooral kleine' Tegenwoordig verschijnen meer en meer windmolens in het landschap. In Vlissingen- oost staat er al een aantal en langs de dijk bij de Buitenha ven zullen er in de nabije toe komst diverse worden gebouwd. Momenteel is bij de gemeente ook een aanvraag in behandeling voor de bouw van windmolens op de Westerha- vepdam, in de buurt van Fort Rammekens. De aanvrager is de firma East Asiatic Timber Holland. Deze wil op de dam negen windmolens bouwen met een masthoogte van 31 meter en een rotordiame- ter van 24 meter. De op te wek ken electriciteit kan worden geleverd aan de in Vlissingen- oost gevestigde houtdrogerij. Omdat er naast voordelen ook nadelen aan windmolens kleven en omdat er voor de gevraagde plek planologische belemmerin gen zijn, is het plan vorige week aan een aantal betrokken instan ties voorgelegd. Pas nadat deze zijn gehoord, zullen burgemees ter en wethouders een beslis sing nemen over het wel of niet mogelijk maken van de bouw van de windmolens. Momenteel wordt gewerkt aan het vernieuwen van de riole ring op de Singel. Van deze ge legenheid wordt tevens gebruik gemaakt om het kruispunt Singel/Brouwe- naarstraat te verbeteren. Op het kruispunt komen uitritban den tussen de Singel en de Brouwenaarstraat en worden de rijbanen van de Brouwe naarstraat versmald. Het ge volg daarvan is dat de trottoirs breder worden. Naar verwachting zal de ver keersveiligheid op het kruispunt hiermee toenemen. Het autover keer zal er meer worden "ge leid" terwijl de oversteek voor de voetgangers korter zal worden. Alle omwonenden van het kruispunt zijn vorige week over de nieuwe situatie-in-aanleg in gelicht. Een woning herstellen of nieuw bouwen is niet 'even te regelen'. Plannen maken, teke nen, berekenen, overleggen, corresponderen....'t kost alle maal tijd. De gemeente zou doorgaans wel sneller willen, maar kan nu eenmaal niet om die dingen heen. 3 stonden ook de plannen voor het herstel of nieuwbouw van verschillende panden aan de Slijkstraat al een poos op het stadsvernieuwings-lijstje. Die plannen zijn nu werkelijkheid aan het worden. Een aannemer is, in opdracht van een project ontwikkelaar, onlangs aan de slag gegaan. De panden op de nummers 20, 28 en 30 zullen ge heel worden hersteld. Het stre ven is daarbij om de huidige gevel weer in goede staat terug te brengen; een aanwinst voor straatbeeld! De resultaten van de nieuwbouw van de panden op nummer 14, 38 en 40 zullen er overigens nauwelijks voor on derdoen; bij het ontwerp ervan is uiteraard rekening gehouden met het 'eigene' van de straat. De panden Slijkstraat 28 en 30, nu nog in vervallen staat. De ge vels van deze panden zuilen straks echter het straatbeeld weer sieren, (foto Ruben Oreel) De beste foto's van 1987. Die kunt u nü zien. Een deel in de openbare bibliotheek, een deel in de hal van het stadhuis. Maar wacht niet te lang. Want de exposities duren maar tot en met 19 oktober. Op een formaat, veel groter dan meestal in krant en tijdschrift mogelijk is, kunt u ze haar scherp bekijken. Sommige in kleur, de meeste in zwart-wit. Voor de zeggingskracht doet dat er niet zoveel toe; de indringend heid van een foto is niet alleen afhankelijk van kleur..... De persfoto-competitie voor de Zilveren Camera vormt de bron voor de expositie. De Zilveren Camera is de hoofdprijs van een nationale competitie van persfo tografen. Uit de ingezonden fo to's - jaargang 1987 - werd een selectie gemaakt. Er zijn zeven categorieën: nieuws, features, sport, kunst en cultuur, sociaal, portretten en buitenland. Aan verscheidenheid ontbreekt het dan ook echt niet! In het stadhuis kunt u de expo sitie bekijken op werkdagen van 9.00- tot 17.00 uur. De fo to's hangen er in de hal, direct na de ingang èn achter de trap. De expositieruimte van de openbare bibliotheek is geo pend op: maandag van 13.30- tot en met 20.00 uur; - dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 20.00 uur; - zaterdag van 10.00- tot 12.30 uur. (Op donderdag is de biblio theek gesloten.) In het nieuwbouw- en renova tieproject in de Slijkstraat is overigens ook het herstel van de nabij gelegen panden Breestraat 12 en 14 op genomen. Het streven is de nieuwe/her stelde woningen volgend jaar zomer gereed te hebben. De gemeente wil alle betrok ken organisaties hun mening laten geven over het onlangs verschenen welzijnsplan voor 1989. Er kan zowel schriftelijk als mondeling op het plan wor den gereageerd. Voor het in winnen van mondelinge reacties wordt een speciale avond voor vrouwenorganisa ties gehouden. De vrouwenor ganisaties zijn uitgenodigd voor donderdag 13 oktober aanstaande (aanvang: 20.00 uur). De avond wordt gehou den in "Bachtenkomme", Bad huisstraat 104. Sculptuur in fotografie, textiel en keramiek. Deze richting in de hedendaagse beeldende kunst, zal centraal staan in een reeks exposities in 'Bellamy 19'. Zeven, die worden gehou den in de periode oktober '88 tot mei '89. De spits is inmiddels afgebeten door Liliane Vertessen (35). Haar expositie duurt nog tot en met 26 oktober. Behalve aan de Kunstakademie studeerde deze Belgische kunstenares aan de School voor theater, film en t.v. in Brussel. Invloeden van film en theater vormen dan ook een on miskenbaar onderdeel van haar werk. Niet alleen in materiaalge- Volgende week wordt in de Zeelandhallen in Goes de beurs "Contacta" gehouden. De gemeente Vlissingen neemt ook deel aan deze beurs met een eigen stand. In de stand is alle informatie ver krijgbaar over onder andere de plannen voor het Arsenaal- en het kernwinkelgebied en over de beschikbare bedrijfster reinen. In 1985 stelde de gemeente raad de Emancipatienota vast. Daarmee legde de raad in feite vast, op welke wijze er inhoud gegeven zou kunnen worden aan het beleid op dit veelom vattende terrein. Op perso neelsgebied bijvoorbeeld, maar ook ten aanzien van voorlichting en onderwijs. Een van de uitvloeisels van het vaststellen van de nota, vormde de instelling van een adviescom missie. Deze Emancipatiecom missie is, naast diverse activiteiten, nu bezig met een evaluatie van de nota. In hoever re zijn de voornemens, plannen zoals die in de nota waren vast gelegd ook in de praktijk uit gevoerd? Het hoofdstuk onderwijs is in middels 'doorgelicht'. Vanavond, woensdag, wordt het eindadvies behandeld in de Emancipatie commissie. Deze vergadering wordt gehouden in het stadhuis. De aanvang is om 20.30 uur. Be langstellenden zijn uiteraard van harte welkom! De agenda en de diverse, bijbehorende stukken, kunt u inzien in de gemeentelijke informatiehoeken. Inlichtingen kunt u ook telefonisch inwinnen bij de secretaris van de commis sie. Zij werkt bij het bureau wel zijn in het stadhuis (tel. 87268). Het hoofdstuk onderwijs uit de emancipatienota is op alle on derdelen door een werkgroep uit de commissie doorgenomen. Daarbij is ook overleg gepleegd met de afdeling onderwijs in het stadhuis. De ontwikkelingen sinds 1981 zijn daarbij naar vo ren gekomen, mede op basis daarvan komt de werkgroep met zeven adviezen om het onderwijs-emancipatiebeleid bij te stellen. Gaat de commissie daar vanavond mee akkoord, dan zullen ze te zijner tijd wor den voorgelegd aan het collge van burgemeester en wethou ders. Het is uiteindelijk dit colle ge of de gemeenteraad die beslissen of en in hoeverre de adviezen worden opgevolgd. De adviezen hebben onder meer betrekking op: - de benoeming van vrouwelij ke direkteuren; - het op de hoogte stellen van het bijzonder onderwijs; - schooltijden, overblijf moge lijkheden en lesuitval; - de subsidie in het kader van de Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk en het door de gemeente gecreeërde re servefonds; - het onderwijs- emancipatiebeleid, zoals ge noemd in de nota 'Lerend spelen, spelend leren'; - onderwijzend personeel; - de mogelijkheden van een gemeente-bestuur op het ge bied van vorming en on derwijs. De complete versie van het ad vies van de werkgroep aan de Emancipatiecommissie is ver krijgbaar bij het bureau welzijn in het stadhuis. bruik, ook in presentatie en vormgeving. Macht en onmacht spelen een belangrijke rol in haar onderwerpkeuze. Door machtssymbolen af te beelden, stelt zij deze ook ter discussie. Uitersten worden daarbij niet ge schuwd. Veelzijdigheid die prikkelt. Galerie 'Bellamy 19' is gehuis vest onder hetzelfde dak als het Stedelijk Museum. Het adres spreekt voor 2<ch: Bella- mypark 19. De openingstijden van galerie en museum zijn: - dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur; - zaterdag van 13.00- tot 17.00 uur. Mi Wat deze laatste betreft: onder nemers kunnen desgewenst di rect zaken doen met de in de stand aanwezige, medewerkers van de gemeente! De beurs is geopend op maan dag 17 oktober van 19.30-22.00 uur, op dinsdag 18 oktober van 14.00-22.00 uur en op woensdag 19 oktober van 14.00-22.00 uur. Als wethouder van financiën ben ik uiteraard nauw betrokken ge weest bij het opstellen van de ontwerp-begroting voor 1989. Ik was dan ook blij dat eind sep tember een sluitende ontwerp begroting aan de gemeenteraad kon worden aangeboden. Met een begeleidingsbrief waarin burgemeester en wethouders hun plannen voor het in '89 te voeren beleid toelichten. f 1,5 miljoen Op enkele belangrijke punten van de ontwerp-begroting wil ik hier nader ingaan. Een daarvan is, dat er enkele maanden geleden in de ontwerp-begroting nog een tekort prijkte van f 1,5 miljoen. Het college is er, in nauw overleg met de afdeling financiën, in geslaagd dat tekort te dekken. Dat lukte onder meer door de rente van de reserves te benut ten, door de verlaging van kapi- taallasten, door een geringe herziening van het investerings- en exploitatie-overzicht èn een bescheiden aanpassing van de onroerend goedbelasting. Op dat laatste kom ik straks nog terug. Bij het opstellen van de begroting is, ik wil dat hier benadrukken, net als voorgaande jaren grote prioriteit gelegd bij het investe ringsniveau van de gemeente. Naar de mening van ons college gaat hier een zeer positieve in vloed en stimulans van uit voor de werkgelegenheid. Ten opzich te van vorig jaar stijgt het investe ringsniveau dan ook met f 2,5 miljoen, van f 13,1 naar f 15,6 miljoen! Naar het zich laat aanzien zal, met betrekking tot de onroerend goed-belasting, zeer waarschijn lijk een wetswijziging door het parlement worden aanvaard. Dat zal tot gevolg hebben dat de ta rieven voor eigenaren/gebruikers zich moeten gaan verhouden als maximaal 3 staat tot 2. De ge meenten mogen er hooguit drie jaar over doen om de tarieven aan die nieuwe normen aan te passen. In de begeleidingsbrief stellen b. en w. voor om met die wetswijziging nu al rekening te houden. Thans wordt voor gesteld de aanpassing in een pe riode van drie jaar te realiseren. Voor 1989 betekent dat, dat het gebruikersdeel met 20 cent - dat is 5 procent - per f 3000 waarde zal worden verhoogd. Het verheugt mij zeer dat we er in geslaagd zijn alle andere rechten en retributies, zoals hondenbe lasting, reinigingsrechten en precario-rechten, niet te hoeven verhogen. Het totaal van be lastingen, dat van gemeentewe ge aan de bewoners kan worden opgelegd, stijgt hierdoor mini maal. Desondanks is de ontwerp-begroting sluitend. De begrotingsbehandeling, half no vember, zal duidelijk maken of de gemeenteraad zich er in kan vinden! Een van de andere onderdelen van mijn portefeuille is de volks gezondheid. In dat kader wil ik er op wijzen, dat in de begelei dingsbrief wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage in het spuit-omruil-project een structu reel, dus blijvend karakter te ge ven. Ter verduidelijking, het gaat hier om een project met een pre ventief karakter, dat als doel heeft te voorkomen dat door herhaald gebruik van een injectiespuit ziektes worden overgebracht. In Vlissingen is het huiskamerpro ject voor druggebruikers hier ac tief mee bezig. B. en w. vinden dat een belangrijke zaak, omdat er een kader geschapen wordt waarbinnen het risico van over dracht van besmettelijke ziekten, zowel onder druggebruikers als onder anderen, zoveel mogelijk wordt beperkt! Overigens is de gemeentelijke bijdrage wel af hankelijk van de bijdrage van het rijk. Het belang van dit project, beperkt zich immers niet alleen tot de gemeente!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5