Gemeente Vlissingen toont lauwe belangstelling De eerste auto was een Belg 'Liever een ganzeveer dan een viltstift. Net als de monniken' nwn isjenjkzigfieib mmrijij je ^oortèmvmb moet 6em ijzen óctt je ta Cent fieèt aan mensen bte 6et MemaaC niet 6e66en. 15 JAAR BAVARIA FEEST 15 JAAR FRIC0 FEEST Mm V\N WESTEN FOTO VERSCHOORE Weer talrijke activiteiten in unieke winkelstraat STEDELIJK MUSEUM VLISSINGEN BERGT SCHATTEN VOC-SCHIP Wedgwood serviezen Kodak Express Ze noemen zich geen schatgravers, maar de voorwerpen die zij aan de zee ontworstelen, kunnen wel degelijk schatten genoemd worden. Vorige week vertelden de leiders van de North Sea Archaeological Expedition, tijdens een bijeenkomst voor de pers in het Stedelijk Museum te Vlissingen, over de resultaten van hun duikactiviteiten naar de restanten van het VOC-schip 't Vliegent Hart, dat in 1735 voor de kust bij Westkapelle met 250 opvarenden aan boord verging. Kist spijkers OPRIT VLISSINGSE BOULEVARD WEER OPEN Bruijnooge Cultuurgoed Kanon PZC WEEKBLADEN VLISSINGSE CALLIGRAAF MET LOF GESLAAGD Bladgoud BAVARIA pfuzeGoed ^Kenter rN GOEDK°oP J.PA. Rossël KOLLJUMER EN USSELKAAS tttófSN oeijzeGOH> Kanaalstraat 46 NA 3 JAAR TERUG IN OOST-SOUBURG OPENING VRIJDAG 14 OKTOBER For Boys Lange Vorststraat 96.-102 4461 JR Goes. Tel.: 01100-15755 "Sfeervol tafelen" tijdloze tafelci ultuur SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service M 18e JAARGANG 5 OKTOBER 1988 NUMMER 40 Het in Middelburg gebouwde zeeschip werd in 1979 voor de kust van Zeeland teruggevon den. Het Rijksmuseum partici peerde in het onderzoek dat on der leiding van een Britse expe ditie op gang kwam, aangezien er in Holland te weinig ervaring in zee-archaeologisch onderzoek bestond. Dat was in 1980. De Britse duikexpeditie stond onder leiding van Rex Cowan en John Rose, een rijke zakenman en dui ker, die bereid was hier veel geld in te steken. Na de vondst van een kist munten in 1983, bereik ten de onenigheden over de fi nanciële kanten van de berging een climax en verbrak het Rijksmuseum de contracten. Alleen het Stedelijk Museum in Vlissingen, dat als eerste op vang voor de 18de eeuwse zee vondsten fungeerde en daartoe hand- en spandiensten bewees, bleef de duikexpeditie van Co- wan trouw en werd daarvoor beloond met gaven uit het schip. Hoewel de hele onderneming twee jaar heeft stil gelegen door werkzaamheden van het duik team in de Philipijnen, waar een woonlaag uit de vierde eeuw werd bloot gelegd, hebben Co- wan en zijn mannen ook dit jaar, ondanks veel slecht weer, weer schitterende 18de eeuwse ge bruiksvoorwerpen uit het wrak opgehaald. Vijf stenen pijpen met een steel van 50 cm., geheel in tact, zijn de pronkstukken van de vangst. Maar ook de kist met scharen, die als een klomp roest uit het zeewater te voorschijn kwamen en die geheel werden afgebikt, zijn de trots van de duikers. Daarnaast een zandstrooier, on derdeel van een inktstel, een ta bakspot, hazelnoten en een bord met VOC-Middelburg erin gegra veerd. Een zware hijs was de grote ton met spijkers, die voor algemeen gebruik aan boord was en eveneens als een zware bonk roest uit het zeewater om hoog kwam. Wilbert Weber, conservator van het Stedelijk Museum en gast heer op de persconferentie: "Al les wat wordt opgedoken, komt voor de eerste conservatie in ons museum en wordt in de kel der in bakken zoet water gespoeld. Daarna gaan de voor werpen naar Amsterdam, waar men ook de mogelijkheid heeft voor vriesdrogen en andere con serveringstechnieken. Het is voorgekomen dat er een glas werd opgevist, dat na contact met de lucht in enige minuten tot poeder uit elkaar viel. Maar zulke dingen kun je natuurlijk niet voorkomen. Toch hopen wij de meeste voorwerpen te kun nen behouden, want juist uit de 17de en 18de eeuw zijn er unie ke vondsten bij", zegt de en thousiaste museumman. ling in de vondsten bij die zelfde instantie is heel weinig sprake. Dat is jammer, want wat hier uit de zee komt is zeker van boven- locaal belang. De gemeente Vlis singen heeft echter in de Cul tuurnota prioriteit gegeven aan de cultuur voor 'de gewone man' en daar valt dit, vindt men, niet onder". De eerste automobilist ontvangt zijn cadeaubon uit handen van wethouder Wisse. De klomp spijkers, die één voor één werden afgebikt. Waar horen deze voorwerpen uit het 'Culturele erfgoed' van Zee land thuis, zou men zich kunnen afvragen. Voor Weber is dat geen vraag. Hij zegt: "Natuurlijk zou ik de vondsten het liefst hier in Vlissingen houden. Dat is een duidelijke zaak, maar ik vraag mij wel eens af of er in deze ge meente überhaupt belangstel ling is voor cultuur. Er is veel kri tiek op de commerciële wijze waarop de Britten deze lichting van het wrak aanpakken, maar als je op het archaeologisch establishment van Nederland moet zitten wachten, dan is te gen die tijd het wrak door de vervuiling van de zee allang ver gaan. De gemeente heeft mij be voegdheden gegeven om het museum als opvang te laten die nen, maar van veel belangstel- Geen zaak voor de gemeente Vlissingen, maar meer voor het rijk. Dat is de opvatting van wet houder Daan Bruijnooge van cul tuur in Vlissingen. Hij zegt: "Het enige wat wij kunnen doen is hand- en spandiensten verlenen bij de berging van de voorwer pen. Wij hebben geen financiële mogelijkheden om ook tot aan koop over te gaan. Bruijnooge gelooft bovendien niet dat de Britse archaeologi- sche expeditie de voorwerpen aan het museum zouden willen schenken. "Dit zijn keiharde commerciële zakenlieden, die geld willen zien", zegt hij. Vindt hij het zelf niet jammer, dat cul tureel erfgoed dat hier om de hoek in zee gevonden wordt, zo doende uit de provincie ver dwijnt? "Het heeft onze constante aandacht", zegt hij, "maar de praktijk van het leven is anders dan men wil". Cowan en zijn mannen zullen volgend jaar mei hun expeditie voortzetten, daarbij gebruikma kend van een nieuw electro- nisch plaatsbepalingssysteem. Zij hopen dan een ijzeren kanon, waar er maar een handje vol van op de wereld zijn, uit het zilte, steeds meer vervuilde nat van de Noordzee te lichten. "Vlissingen-Zuid is weer ont sloten", zei één van de onder nemers uit de Scheldestad te vreden. Met veel van zijn colle ga's uit Vlissingen-Zuid had hij heel wat last gehad van de bijna een jaar durende afsluiting van de boulevard bij de afrit onder aan de Koopmanshaven. Vrij dagmiddag was het zover: de hekken op het nieuwe wegdek konden verwijderd worden, het werk was gedaan. Wethouder Willem Wisse van Openbare werken had zich bereid ver klaard de afrit te heropenen en bovendien deelde hij namens de tevreden ondernemers uit de omgeving tien waardebonnen uit van f 50,— aan de eerste tien auto's, die het nieuwe ge deelte passeerden. Het was opvallend hoe snel de afrit alweer in gebruik werd ge- EERSTE LUSTRUM HERFSTWEEK MIDDELBURGSE BURGPROMENADE De winkelpromenade Burg in Middelburg viert zijn eerste lustrum van de Herfstweek die van 12 tot en met 22 oktober wordt gehouden. Een groot aantal activiteiten hebben de actieve winkeliers weer op touw gezet. De winkeliers willen met de herfstweek aantonen dat ze zich onderscheiden van de andere winkelstraten. Immers: in de Burgpromenade zijn vrijwel uit sluitend detaillisten, terwijl de overige 'belangrijkere win kelstraten, voor het grootste deel worden bezet door filialen van de grootwinkelconcerns. Tijdens de week worden er goe deren geveild voor een goed doel, er zijn demonstraties, mo deshows, er is een boekenmarkt en er wordt ingesprongen op de kinderboekenweek. Ook is er een legowedstrijd voor de jeugd en op de promenade 'is een avontuurlijk klimrek opgesteld. Volgende week wordt in een bijlage van deze krant uitgebreid stil gestaan bij de winkeliers en hun Herfstweek. nomen. De eerste auto was een Belg, die verbaasd zijn waarde bon in ontvangst nam en al gauw reed een continue stroom auto's af en aan. Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat toonde zich zeer tevreden over het verloop van de werkzaamheden, die ruim binnen de tijd werden uitge voerd door aannemer van Dru- nen uit den Bosch. De nieuwe oprit, die eigenlijk onder de ge meente valt, werd deels door het rijk en deels door de ge meente zelf gefinancierd. Wet houder Wisse: "Al deze werk zaamheden vallen onder het kar wei van de ophoging tot Delta hoogte, die ook in de Koop manshaven gerealiseerd gaat worden. De schotbalken aldaar worden op die hoogte gebracht, en voorzien van plexiglasstro ken, zodat het uitzicht vanaf het Beltamypark op deze haven be houden blijft. Een unieke vondst. Daarnaast moet de Vis sershaven volgend jaar ook klaar zijn, zodat er weer een uniek stukje Vlissingen gereed is voor het publiek". Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Uitgeverij Arti had al veel gezien van de deelnemers aan de schriftelijke cursus calligrafie. Maar huiswerk als dat van Fred van Gils uit Vlissingen hadden ze nog nooit ontvangen. Zelfs op de enveloppes kon de Vlissinger het schoonschrij ven niet laten. "Een kunstenaar", noemt zijn docent, de cal- ligraaf en auteur Jan Zeeman, hem. Zelf moest Van Gils even een traantje wegpinken toen hij zijn diploma ontving. Als tweede van alle calligrafie-cursisten waar Arti ooit mee te maken heeft gehad kreeg hij het predikaat 'met lof'. Wat schoonschrijven betreft is Van Gils in Zeeland uitgeleerd. Graag zou hij zijn praktijkervaring dan ook wat uitbreiden door in opdracht te gaan werken. Van Gils stortte zich op het schoonschrijven naar aanleiding van een hele andere passie, na melijk Michiel de Ruyter. "Vroe ger ging ik om de zoveel tijd naar het museum om meer over Mi chiel de Ruyter te weten te ko men. In boeken en bij schilderij en kwam ik allerlei krulletjes te gen. Die vond ik zo mooi dat ik ze thuis ook probeerde te ma ken", vertelt de zesendertigjari- ge Fred van Gils. Na een tijdje priegelen schafte hij zich een kroontjespen en een inktpotje aan. En toen was het hek hele maal van de dam. "Als ik een mooie letter op een gebouw of op een pak koffie zag staan, pro beerde ik die over te schrijven". Vooral vrouwen konden rekenen op schitterend geschreven brie ven van de calligraaf, maar ook zijn werkbriefjes voor de Sociale Werkplaats in Middelburg moesten het 'ontgelden'. "Dat ging natuurlijk opvallen en ik kreeg steeds vaker te horen dat ik eens een cursus moest gaan volgen", zegt Van Gils. "En inderdaad, 't was leuk, maar het kon mooier". Om de techniek wat beter onder de knie te krijgen schreef hij zich in voor een basiscursus bij de Zeeuwse Volksuniversiteit. "Maar ik was al zo lang voor mezelf aan het knoeien dat ik daar weinig mee opschoot". Met de schriftelijke cursus van Arti kon hij meer doen. Trots laat de Vlissinger enkele werkstukken zien: op verschil lende manieren geschreven spreuken, diploma's en oorkon des op perkament, meestal met een tekening of een gekleurde bloemenrand er omheen. Een eenvoudig werkstuk van Fred van Gils. "Ik werk veel met bladgoud' licht Van Gils toe. "En verder met plakaatverf en inkt". Van viltstiften of balpennen wil hij niet horen. "Al dat moderne spul is toch niet echt", roept hij verontwaardigd. "Ik gebruik in plaats van een viltstift liever een ganzeveer, net zoals de monni ken vroeger deden. Hetzelfde geldt voor plakaatverf, dat kun je tenminste voelen en ruiken". En monnikenwerk is het werk van Fred van Gils. "Met het uit werken van een bloemenrand ben ik toch al snel zo'n 22 uur bezig". Van Gils wil verder in de calligra fie, maar de verschillende calli- grafen waarbij hij aan de bel trok gaven toe hem vrijwel niets meer te kunnen leren. "Dus ga ik zelf verder in de praktijk. Hoe langer je er mee bezig bent, hoe beter je wordt", denkt Van Gils, die het calligraferen nog steeds als een uitdaging ziet. Zijn eerste opdracht, een checque voor de Lionsclub Vlissingen, heeft hij inmiddels al achter de rug. Ook geboortekaartjes, trouwkaarten, oorkondes en diploma's staan op zijn verlanglijstje. "Het on derwerp maakt me niet zo veel uit", zegt Van Gils resoluut. "Als het maar niet van dat mo derne gedoe is. Ik wil de mensen laten zien dat er meer letters zijn dan plakletters". Wie interesse heeft voor het werk van Fred van Gils kan schrijven naar Troelstraweg 213, 4384 AJ Vlissingen. Krat 12 pijpjes. Van 5.75 Voor Geldig t/m zaterdcg 8 oktober 1988 tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen \fers van 't mes of vacuüm verpakt 4 A QA Per kilo Voor l4Li7U Geldig t/m zaterdag 8 oktober W MORE 'N YOW?0WAJ STCKE:

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1