Echtpaar vlucht voor handelaar 'Toen ik begon wachtte ik bij een zebrapad om over te steken' VLISSINGSE POLITIE STAAT MACHTELOOS Britten bezoeken in voorjaar Zeeland Wannes van de Velde bij hoge uitzondering te gast bij SLAZ 15 JAAR TREFCENTER, FRIKI FEEST MEE 15 JAAR TREFCENTER, M0NA FEEST MEE H* ;ge;»p M, Hisr JJfH- FOTO VERSCHOORE Voormalige kleuterschool Westkapelle onder de hamer Crescendo in Oostkapelle herdenkt 90-jarig bestaan VLISSINGER SCHREEF VERSLAG FIETSTOCHT 4000 KILOMETER Blokfluittrio in Burgerzaal 0.99 SERVIEZEN en GESCHENKEN Het echtpaar J. uit Vlissingen is afgelopen vrij dag in allerijl zijn huis uitgevlucht, toen de Rot terdamse handelaar C.J.H. aanbelde. Aanleiding tot die paniekhandeling was de angst dat de handelaar geweld zou gebruiken zoals dat vol gens de heer J. eerder was gebeurd. J. kocht enkele jaren geleden voor enkele duizenden gul dens huisraad bij de vader van twee van zijn kleinkinderen en betaalt daar 'nog steeds' maan delijks enkele honderden guldens voor. Gesteund door en op advies van de buurtbewoners besloot J. niet meer te slikken dat hij onder druk 'veel te veel' betaalt. Toen de Rotterdammer vorige week vrijdag lucht kreeg van die opstandige houding van zijn klant, reisde hij meteen af naar Zeeland om 'verhaal te halen'. Paniek PZC WEEKBLADEN De politie EXPLOITATIE VOOR VERENIGINGEN TE DUUR V.C. Vlissingen Produkten Mode Schouwburg Rubrieken Pakjessoep FRIKI KIPPEB0UTEN Alleen Rectificatie M0NA BI0GARDE ROER EN STANDY0GHURT uzeGoed "Sfeervol tafelen" De Royal Albert-specialist SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 I8e JAARGANG 28 SEPTEMBER 1988 NUMMER 39 Door Ad Hanneman en Bettie Hollestelle De Vlissingers zeggen de Rotter dammer al drie jaar f 600, per maand te moeten betalen, ter wijl die schuld volgens hen al lang is afbetaald. Omdat ze van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, blijft er nog zegge en schrijve 300 gulden over om van te leven. De buurtbewoners betrapten J. er op dat hij bij een warenhuis oud brood haalde en na de vrijdagmarkt in Vlissingen afval-groente verzamelde, om op te eten. Ook durfde de 57-jarige J. opgegeven moment niet meer naar huis uit angst dat H. Op hem zou wachten. Dat was voor de buurtbewoners de druppel die de emmer deed overlopen. "Ze wilden eerst niks zeggen", vertelt een buurman op het Bellamypark. Na aandrin gen kwam toch de aap uit de mouw. "Ze stierven van de angst voor die beul", zegt een andere 'buur'. "Hij heeft mijn vrouw ooit helemaal in elkaar geslagen", zegt J. met tranen in zijn ogen. Dan emotioneel: "Dat mag niet nog een keer gebeu ren". De buurtbewoners reken den overigens nauwkeurig na wat J. had gekocht en menen dat 'afpersing' het juiste woord is. Onder meer vloerbedekking, vitrage, grammofoonplaten, een papegaai en nog wat zaken die het leven moeten veraangena men leverde de Rotterdammer tegen afbetaling aan het echt paar J. De komst van de Rotterdammer afgelopen vrijdag veroorzaakte zoveel paniek, dat mevrouw J. aijna bezweek. In haar slaapka mer wachtte ze onrustig af in de lüs©&m$©ï? 2)© Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 hoop dat er niet weer klappen zouden vallen. "Ze is hartpa tiënt", verklaarde de naar buiten gevluchte man, terwijl een buurtbewoner trachtte te onder handelen met H. Met H. viel echter niet te praten, oordeelde de buurman. "Hij pakte een broodmes van tafel en bedreig de me daarmee". De buurman had echter een aantal stevige knapen buiten op wacht gezet. Toen H. het mes opnam, werd onmiddelijk alarm geslagen. Daarop kwam H. hevig geba rend naar buiten en liet iedereen weten dat hij het hierbij niet zou laten. Bij de voordeur sloeg C.H. stevig op zijn borst naar de omstan ders. "Ik ben niet bang voor jul lie", zei hij met stemverheffing. En gezien de doffe dreunen uit de ribbenkast, wilde hij kennelijk tonen dat hij zich had beveiligd met een kogelvrij vest. Vrijdag middag wilde H. geen commen taar geven op beschuldiging van de Vlissingse familie en de buurtbewoners. "Een familie kwestie", relativeerde hij. Doch twee uur later stond hij dreigend met een gele bestelwagen in Vlissingen om J. en zijn vrouw de stuipen op het lijf te jagen. In het weekeind en afgelopen maandag was hij niet bereikbaar voor commentaar op zijn huisa dres in Rotterdam. Wel meldde de instantie waar het angstige echtpaar sinds vrijdagnacht is ondergedoken, dat ze vaker, met klanten van H. te maken heeft. Ook die sloegen op de vlucht. "We kennen hem wel", luidde de ironische opvatting over de handel en wandel van de Rotterdammer. Volgens commissaris L.E. Schuller van de gemeentepolitie staan hij en zijn korps voorals nog machteloos in deze zaak. "Ik heb ernstige twijfels of deze man strikt juridisch gezien straf baar is. Het probleem is dat er niets op papier staat". Toch sluit hij niet uit dat iemand die op zo'n manier handel drijft aan te pakken is. Schuller laat door schemeren dat dan wel heel diep met de neus in de wetboe ken moet worden gedoken. En: "Als er meer mensen de dupe van deze praktijken zijn, is er voor de politie een grotere kans om in te grijpen. Maar die men sen moeten zich dan wel per soonlijk melden. Uiteraard op het bureau. Dan kan ze niks overkomen ook", legt hij uit. Sociaal raadsman mr. Jan van der Velde in Vlissingen bestu deert momenteel de klachten van de familie J. Of hij actie kan (laten) ondernemen tegen de Rotterdamse handelaar? Daar over tastte hij afgelopen maan dag nog in het duister. "De Rot terdammer wil namelijk niks op papier zetten". Puur menselijk gezien veroordeelt hij dit zaken doen en vergelijkt de handelswij ze van H. met de door Van Koo- ten en De Bie enkele jaren gele den uitgebeelde Jakobse en van Es-figuren. Hoewel een aantal verenigingen er best gebruik van wil maken, meent het college van b. en w. in Westkapelle dat de kleuter school aan de Torenstraat maar beter verkocht kan worden. De biljartvereniging, een teken- en schildercursus, de peuterspeel zaal 't Kwetternest en de christelijke bibliotheek verzoch ten het college het gebouw te mogen gebruiken. De jaarlijkse exploitatiekosten - zo berekende het dagelijkse bestuur van de gemeente - zou veel te hoog worden bij verhuur aan die verenigingen. Het zou de gemeenschap zo'n 16.000 gul den gaan kosten. In plaats daar van - redeneert het college - zou gedacht kunnen worden aan een uitbreiding, verbouwing of zelfs nieuwbouw van het vereni gingsgebouw Westkapelle Her rijst. En voor de kleuterschool wil het college zoveel mogelijk geld krijgen. Het meent dat een veiling het hoogste bedrag kan opleveren. Maar een taxateur moet dan eerst een minimum prijs vaststellen. Het gebouw is voorlopig nog in gebruik als tijdelijke opslag plaats voor de huisraad in ver band met de renovatie van zes gemeentewoningen. Ook de bil jartvereniging heeft er een tijde lijke huisvesting in verband met de verbouwing in het diensten centrum. Begin 1989 mag de voormalige kleuterschool dan onder de hamer. De raad beslist over dit collegevoorstel tijdens de vergadering op donderdag 29 september, aanvang 20 uur. De Landschapsverzorging Zee land ontvangt komend voorjaar een groep Engelsen, die mee ko men kijken hoe de Zeeuwse le den van de stichting het land schap op orde houden. Deze in vitatie is het gevolg van een be zoek dat de Zeeuwen onlangs aan Engeland brachten. In het Engelse Norwich bezocht de groep een aantal objecten die verzorgd worden door de British Trust for Conservation Volun teers. Ook werden de handen soms flink uit de mouwen gesto ken om de Engelse collega natuurliefhebbers te helpen. Crescendo vroeger. Brassband Crescendo in Oost kapelle herdenkt zaterdag 1 ok tober dat hij negentig jaar gele den werd opgericht. Zaterdaga vond is er in de sporthal De hal ve maan een concert met voor af in dezelfde localiteit een re ceptie vanaf 18 uur. Tijdens het concert, dat om 20 uur begint, treden naast het jubilerende korps ook de Brassband Excel sior uit 's Heer Arendskerke en de brassband Onda uit Middel burg op. Crescendo werd opgericht in 1898 om aan de kroning van de toenmalige prinses Wilhelmina enige muzikale luister bij te zet ten. Op 21 oktober van dat jaar was Crescendo een feit en de bevolking verleende financiële steun. Het uniform uit die tijd bestond slechts uit een petje. In de openbare lagere werd gere peteerd. Van 1914 tot na de Eerste We reldoorlog stonden de activitei ten van het korps in Oostkapelle op een laag pitje. Maar in 1919 toeterde men in Oostkapelle weer uit volle borst. In 1921 kwam er echter weer de klad in. En dat duurde tot 1936. Zo'n dertig mensen bliezen Crescen do weer nieuw leven in. De Tweede Wereldoorlog gooide andermaal roet in het eten, maar vanaf 1946 tot heden is het korps zeer actief in de gemeen schap van de Walcherse bad plaats. Het concert van de drie korpsen zaterdagavond bestaat uit een gevarieerd aantal composities, waarbij - zeker weten - iedereen aan zijn trekken komt en het ge zamenlijke optreden tot slot een ongekend hoogtepunt moet zijn. Eén pagina over hoofdklasser Vlissin gen: een voorbeschou wing op het beker- treffen met De Graafschap. Winkeliers en instellin gen vertellen over hun nering in Produkt In formatie. Her en der worden weer modeshows ge houden. Een aantal er van lichten we er voor U uit. De vernieuwbouwde Middelburgse Schouwburg gaat open. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Wannes van de Velde is donder dag 29 september de gast van de SLAZ (Stichting Literaire Ac tiviteiten) in Middelburg. Deze bekende Vlaamse volkszanger treedt op in de Burgerzaal van het Stadhuis. De organisatie overschrijdt met dit initiatief de grenzen van de literatuur. Maar ja, luidt het commentaar, het is ook de opening van het seizoen. Hoe sterk is de eenzame fietser? Als het om Chris de Jong uit Vlissingen gaat: heel sterk. Op z'n eentje fietste hij afge lopen zomer in veertig dagen een Tour de France van vier duizend kilometer. Van zijn ervaringen maakte hij een ver slag dat hij doorgeeft aan anderen die zo'n tocht willen gaan maken. Zelf maakt hij al weer plannen voor de volgende zo mer. Via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Joegoslavië naar Griekenland. Een fietstocht van in totaal zevenduizend kilometer. "Noem het prestatiedrang", zegt De Jong nuch ter. "Of gewoon lekker met jezelf bezig zijn". d'honneur-fiets ("Een De Jong, inmiddels zevenen veertig, maakte op zijn negen entwintigste, na twaalf jaar va ren, pas echt kennis met de fiets. En hoe. "Als ik op de fiets over moest steken, wachtte ik net zo lang bij een zebrapad tot er voetgangers overstaken. Dan durfde ik ook. Tja, je bent door het varen geen verkeer gewend hè". Ondanks alle beginners angsten werden de tochten van Chris de Jong steeds langer. "Je begint met een dagtochtje van 330 kilometer om bij je zus koffie te gaan drinken en uitein delijk blijf je een paar maanden of een jaar weg". Ondertussen heeft hij alle klas siekers al verreden. Op een grond dikke-bandenfiets met bergver- snellingen") met een tentje, een slaapzak, reservebanden en wat gereedschap. Ook pakjessoep en zouttabletten horen bij zijn uitrusting. "Die pakjessoep is voor noodgevallen. Met een bo terham erbij kun je er weer te genaan. Daarnaast eet ik veel meelprodukten en voor de rest wat het land biedt. Hoewel ik ei genlijk een man van bruine bo nen en spek ben". Eten wat het land je biedt. In restaurants dus. "Dat moet wel om de paar da gen. Met vier dagen alleen maar blik haal je het eind van de week niet". De Jong denkt dat iedereen in staat is om zo'n lange fietstocht te maken. "Als je je maar goed Chris de Jong tijdens zijn eigen Tour de France. W*"' 7 Stuks. Op schaal. Per kilo Voor Geldig t/m zaterdag 1 oktober 1988 voorbereidt, een goede conditie en het juiste karakter hebt. Soms heb je een slechte dag. Dan moet je niet al te slap zijn". Ervaring telt ook zwaar mee. "Ik heb eens een keer een klapband gehad bij een afdeling van der tienhonderd meter. Dan dender je in een keer naar beneden. Ik hou er altijd rekening mee dat er zoiets kan gebeuren". En dan is er natuurlijk nog de financiële conditie. "Fietsvakanties zijn beslist niet zo goedkoop als ze er uit zien. Van voorbijgangers hoef je weinig hulp te verwach ten als je met pech langs de kant van de weg staat. De auto's ra zen gewoon door. Je hebt maar een hulp en dat is je portemon nee. Met verzekeringen, repara ties, af en toe een hotel, eten, en geld voor een eventuele te rugreis per trein of vliegtuig heeft deze fietstocht met toch wel zo'n f 2200,— gekost". Hoewel hij er over denkt om de fietstocht naar Griekenland sa men met iemand anders te ma ken, fietst De Jong het liefst al leen. Ook stopt hij bijna nooit er gens om iets te bezoeken. "Het fietsen zelf is voor mij voldoen de. Op afgelegen plekken is het soms best eng. Natuurlijk kan je daar of onderweg wat overko men, maar daar heb ik voor ge kozen. Je moet alles nemen zo als het komt. Anders moet je maar op plaatsen gaan fietsen waar om de tien meter een tele fooncel staat". Het verslag van Chris de Jong, dat vol met nuttige fietstips staat, is telefonisch tegen co- pieerprijs te bestellen via 01184-71237. Eventuele vra gen over dit soort monster fietstochten beantwoordt hij graag. "Want, zonder overdrij ven, wat fietsen betreft kunnen ze me weinig meer wijsmaken". Daarnaast kan het publiek in Middelburg hernieuwd kennis maken met de bonte gezel en zijn groep. Van de Velde begon in de jazz. Dat duurde niet lang, want hij was al vrij vroeg in de ban van zijn eigen taal, het Antwerpse en Brabantse dialect. Daarnaast vertolkt hij 'weergaloos', zoals de critici zeggen, de flamenco, de volksmuziek uit het Spaanse Een fascinerende aangelegen heid. Zo wordt het concert van het blokfluittrio La Fontegara Amsterdam aangekondigd. De groep speelt in de Burgerzaal van het stadhuis in Middelburg op vrijdag 30 september. Het concert begint om 20.1 5 uur. Er worden werken gespeeld van onder anderen Teleman, Isaac en Suzoy. Het samengaan van drie of meer blokfluiten is een gewaagde har monische onderneming, die al leen bij een perfecte uitvoering goed afloopt. Die perfectie heeft La Fontegara Amsterdam al meerdere keren laten horen. Elk concert - zo zeggen de critici - is een fascinerend gebeuren. In onze editie van 20 juli 1988 is een artikel geplaatst onder de kop "Is Vlissingen illegaal bezig?". In dit artikel is ten onrechte vermeld dat Radio Noordzee nieuws van ANP steelt, in Nederland een ordinaire piraat is en adver teerders bij elkaar liegt met de mededeling dat de zender legaal in de lucht is. Wannes van de Velde. Andalusië. Talrijke uitzendingen van de BRT vulde hij. In 1966 verscheen zijn eerste lp met ei gen muziek. Opvallend in de teksten was in die tijd de kriti sche toon. Inmiddels zijn er tien langspeelplaten van hem geperst. Voor het komende seizoen heeft SLAZ maandelijks een bijeen komst, meestal in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Door gaans worden er lezingen ge houden met schrijvers en critici. Deze eerste bijeenkomst met de Vlaamse volkszanger wordt dus gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.30 uur. Zeeuwse voorronde Grote Prijs in De Stenge Heinkenszand De Zeeuwse voorronde voor de Grote Prijs van Nederland (pop muziek) is vrijdag 30 september in de Stenge in Heinkenszand. Het jongerencentrum De Klomp in Ovezande heeft daarvoor het initiatief genomen. Deelnemende groepen zijn: AH Lev Cha, Blue Velvet en Lavent Band, alle drie uit Breda, De Bont Band uit Rotterdam, Her Majesty uit Liessel, Eternal As bak uit Amsterdam en The De coy uit Tilburg. Deze groepen spelen vanaf 21 uur elk vijftien minuten. Een jury bepaalt welke groep naar de halve finale zal gaan in november. In december is de finale in Paradiso in Am sterdam. 0.5 Liter Voor A*ö n* I Uiv/c/m' 'i Geldig t/m zaterdag 1 oktober 1988

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1