UUR 'We staan aan het begin van iets dat enorm gaat groeien' Middelburg ondertekent charter met Shepway Spreekdag subsidietechnologie bij Kamer van Koophandel GILDED AG WALCHEREN DRIEDUBBEL FEEST r FOTO VERSCHOORE ZATERDAG 17 SEPTEMBER NATIONALE MONUMENTENDAG '"'Moxcmixilx Middelburg r N CASSETTES Or R+B Ht WILKENS Or BSF CHRISTOFLE WMF Kodak Express Dat er vorig jaar zo'n 350.000 mensen op pad waren voor de Open Monumentendag, was aan leiding om er een jaarlijkse traditie van te ma ken. Zaterdag 17 september is het weer zover en in niet minder dan 400 gemeenten worden monumenten opengesteld voor het publiek. In totaal zullen vanaf zo'n 3500 monumenten de inmiddels vertrouwde wit/zwart/gele monumen- tenvlaggen wapperen en tegen de 10.000 vrij willigers zijn actief. AUTO KOPEN? EERST Kijken bij de SPECIALIST IN OCCASIONS! AUTOCENTER PZC WEEKBLADEN Middelburg: Vlissingen: Industriële Monumenten: Late dames Taptoe/muziek festival Rubrieken Belangeloos "Sfeervol tafelen" Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service M 18e JAARGANG 14 SEPTEMBER 1988 NUMMER 37 Enorme drukte verwacht bij Zeeuws vlagvertoon Het spreekt voor zich dat Zee land ook weer heel wat heeft te bieden: er wordt al gesproken van 'uniek Zeeuws vlagver toon'. Landelijk wordt de Open Monumentendag geopend in 's Hertogenbosch door staatsse cretaris Evenhuis van economi sche zaken. Zeeland bezit veel, heel veel op monumentaal gebied. De Open Monumentendag op zaterdag 17 september vormt dan ook een gelegenheid bij uitstek voor Zeeuws Vlagvertoon in vele va riëteiten. Een ambitieus plan in dit plaatsbestek een integraal 17 SEPTEMBER 1988 Kanaalweg 2 telefoon 01180-38638 Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 overzicht te geven van alle ge bouwen en objecten die tijdens deze dag in de gehele provincie bezocht kunnen worden, zou gedoemd zijn te mislukken. Er is te veel in Zeeland; het zou een eindeloos lijkende opsomming worden. Derhalve hier enkele saillante onderwerpen in vier Zeeuwse steden, die hoog geno teerd staan op Neerlands Monu menten Top Veertig. Dat de Zeeuwse hoofdstad met 1100 geregistreerde monumen ten op die Open Monumenten dag het neusje van de zalm kan bieden, behoeft nauwelijks ver der betoog. Het VVV-kantoor op de Markt 65 heeft een belangrij ke info-functie op deze dag. Daar kan men alles te weten ko men over de gratis toegankelijke monumenten. Het stadhuis in Middelburg is slechts een deel van de monumentendag voor het publiek geopend, te weten van 10.00 tot 12.30 uur. Een afwijkende tijd geldt ook voor de Arrondissements Rechtbank. Daar kan men van 13.00 tot 1 5.00 uur terecht. Het Zeeuws Museum is een bezoek zeker waard, evenals de indrukwek kende Kloveniersdoelen. Het ge bouw Le Baron Chassé (het so ciëteitsgebouw) staat ook op de lijst van deelnemende monu menten, evenals Huis De Sprenck waar de Dir. Volkshuis vesting zetelt. De Oostkerk kan met een bezoek worden ver eerd, evenals de Engelse Kerk. Een must tijdens gratis rondlei dingen die plaatsvinden. Ten slotte zijn er bij het VVV-kantoor diverse stadswandelingen ver krijgbaar, die langs talrijke mo numenten en mooie plekjes van Middelburg voeren. Om 10.00 uur lost burgemees ter J. van der Doef op de Boule vard in Vlissingen enkele ka nonschoten als officiële ope ning van de Open Monumenten dag in deze maritieme stad. Er is een gevarieerd programma voor opgesteld. Derhalve is er ten behoeve van de bezoekers een speciaal info-punt Monumen tendag ingericht op de Nieu- wendijk 15. Tevens biedt ook het VVV- kantoor de gewenste informatie. Het bekende 'Witte Huis' aan de Pr. Hendrikweg opent zijn deu ren voor het publiek. In dit ge bouw is het kantoor van Rijks waterstaat gevestigd. Ook het vroegere domicilie van defensie 'Het Arsenaal' aan de Vlissingse haven is toegankelijk. Het ge bouw is inmiddels aangekocht door de gemeente met de be doeling het in de nabije toe komst een recreatieve bestem ming te geven. Er valt meer te beleven dan alleen rondkijken, want de Open Monumentendag valt samen met het zogenaamde Sixties Weekend wat daar in het Arsenaal plaatsvindt. De korenmolen in Vlissingen zal in bedrijf zijn en kan bezocht worden, evenals korenmolen 'De Pere' in Oost-Souburg. Er staan ook vier kerken op de lijst: De St. Jacobskerk en de Luther se Kerk in Vlissingen, de her vormde kerk in Oost-Souburg en in Ritthem. In beide laatst ge noemde kerken zullen de orgels worden bespeeld. Verder zal in Wansmaak of beleid? Een gebouw aan de gracht dat vragen oproept. Fotograaf Jaap Wol- terbeek ergert er zich in ieder geval rot aan. Hij maakte uit eigen beweging als bewijs voor wansmaak deze foto. Oost-Souburg een plaatselijk co mité een presentatie verzorgen betreffende de Carolingische Burcht, de oude Noormannen- vestiging, die de oude kern van dit plaatsje vormde. In Vlissingen zijn ook twee woonhuismonumenten te be zoeken te weten: Branderijstraat 12 en Bellamypark 23. Het gra tis toegankelijk Stedelijk Mu seum vormt ook een startpunt voor een stadswandeling, aan vang 11.00 uur. De tocht voert onder meer langs de 'Zeemans erve' een fraai hofje in de bin nenstad, daterend uit 1643. In het museum worden ook diver se lezingen gehouden om 13.30, 1 5.00 en 16.00 uur. Het busje van de Monumenten- wacht is aanwezig en leden van deze groepering vertellen iets over het functioneren. De Ge vangentoren op de Boulevard, waar een restaurant is gevestigd kan worden bezichtigd. Voor de ze hoogtijdag zal ook de toren trans geopend zijn en er is een kleine expositie over Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog ingericht. Het Ford Rammekens bij Rit them ligt gereed voor bezoek. De expositie zal geopend zijn en er worden rondleidingen gege ven. Ten slotte speelt de Vlis singse woningbouwvereniging op deze dag in met de officiële onthulling van historische na men op een aantal monumen ten. Ook de vrienden van het Stedelijk Museum hebben een uitvoerig programma. Het begrip 'monument' is rek baar. Dat het verder gaat dan kerken, torens en woonhuizen, werd reeds gesteld. Zo houdt de Werkgroep Industriële Archeolo gie zich bezig met de inventari satie van zaken als oude fabrie- Feest peuterspeelzaal - Peu terspeelzaal De Paddenstoel in Oost Souburg heeft een nieuw ingerichte buitenspeelplaats en dat moet worden gevierd. Zater dag 17 september is er van 11 tot 1 5 uur een feestelijke open dag met een bed-box-en-buggy- beurs, een speelgoed- en kle- dingbeurs, kinderspelletjes, een terras, een poffertjeskraam, een verloting en de aanwezigheid van de clown Pankie. Pankie verricht om 12 uur de officiële opening. Goederen voor de beurzen kunnen worden ingele verd op vrijdag 16 september van 16.30 tot 17.30 uur bij de peuterspeelzaal aan de Ire- nestraat. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar via 01184-66427. ken, bedrijfsgebouwen, water torens, bruggen, sluizen en der gelijke. Gebouwen die kenmer kend zijn voor een afgesloten in dustrieel of ambachtelijk verle den. De werkgroep besloot drie objecten open te stellen tijdens de Open Monumentendag. Dat zijn de voormalige Meestoof in Kapelle, de Watertoren aan de Zuidsingel in Middelburg en de - nog immer in gebruik zijnde - steenfabriek in Aardenburg, da terend uit 1923. De overige Zeeuwse steden en dorpen, die deelnemen aan de Open Monumentendag zijn: Borssele, Brouwershaven, Cad- zand, Groede, Heinkenszand, Hontenisse, Kapelle, Klooster- zande, Kruiningen, Kuitaart, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Reimerswaal, Retranchement, Sint-Anna ter Muiden, Sint- Kruis, Sint-Maartensdijk, Sluis, Tholen, Oostburg, Veere, Wa terland, Westkapelle en IJ- zendijke. De gemeente Middelburg en de Stichting Middelburg Promoties zullen op zaterdag 17 septem ber om 14.30 uur tijdens een academische zitting een toe ristische charter ondertekenen met het in Kent gelegen district Shepway. De ondertekening, die plaatsvindt in de Burgerzaal van het stadhuis, gebeurt door burgemeester mr. C.G.J. Rut ten namens de gemeente, me vrouw J.C. van Dijk-Sturm na mens de Stichting Middelburg Promoties en de heer A. Deigh- ton, voorzitter van de Shepway District Council. De onderteke ning vindt plaats in het kader van de William en Mary- herdenking. Tijdens de academische zitting wordt een afwisselend program ma afgewerkt. Zo worden, alvo rens tot de ondertekening van de charter wordt overgegaan, lezingen verzorgd door prof. dr. J.R. Bruijn van de Universiteit van Leiden en drs. P.W. Sijnke, archivaris van de gemeente Mid delburg. Bruijn zal ingaan op een aantal maritieme aspecten ten tijde van William en Mary terwijl Sijnke de relatie tussen Willem III en Middelburg zal belichten. De zitting wordt afgesloten met een toespraak door Lord De L'lsle. Lord en Lady De L'lsle zul len samen met de historische fi guren William en Mary de ere gasten van de zitting zijn. Aan het begin van het program ma zal burgemeester mr. C.G.J. Rutten een welkomsttoespraak tot de genodigden richten. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de Engelse Midsomer Nor ton Marchin Brass, die ook te gast is bij de Julianakorpsen. De academische zitting vormt samen met de taptoe, die op de avond van de 17e september plaatsvindt, de afsluiting van de Middelburgse William en Mary- herdenkingsperiode. In Spijkenisse kwa men twee dames er achter dat de laatste kustlijn (104) niet meer tot Vlissingen reed. Bloemen voor de verkeersleider die ze desalniettemin veilig thuis loodste. Een hele pagina over de taptoe en het mu ziekfestival van het 55-jaar oude Juliana. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week enddiensten, Korte In formatie en Auto nieuws. De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland houdt op woensdag 28 septem ber in het gebouw van de Ka mer een spreekdag over subsi dietechnologie. In samenwer king met het Ministerie van Eco nomische Zaken en de Rijksnij- verheidsdienst worden bedrij ven over subsidies geïnfor meerd, welke van belang zijn voor het ontwikkelen van nieu we produkten of het opzetten van nieuwe investeringspro- jekten. Het ontwikkelen van nieuwe produkten en fabricageproces sen kost veel geld. Om te voor komen dat innovatiemogelijkhe den onbenut blijven, heeft het Ministerie van Economische Za ken onder meer de volgende twee financieringsinstrumenten voor commercieel interessante ontwikkelingen opgezet: - de In novatiestimuleringsregeling (In- stir); - het Technische Ontwilj- kelingskrediet (TOK). Ook bestaat er de mogelijkheid om technologische kennis in huis te halen door gebruik te ma ken van expertise, die al aanwe zig is bij onderzoeksinstellingen, hogescholen en technische uni versiteiten in ons land (Ken nistransfer). Als een onderne mer eenmaal een nieuw produkt of produktieproces ontwikkeld heeft, is het natuurlijk eerst zaak om deze uitvinding te bescher men. Eén van de mogelijkheden is om een octrooi aan te vragen. Tijdens deze dag bestaat de mo gelijkheid om van het Ministerie van Economische Zaken voor lichting te krijgen over de Instir en de TOK. De medewerkers van de Rijksoverheidsdienst kunnen alles vertellen over ken nistransfer en het hoe en wat met betrekking tot kennisbe scherming. Per onderwerp krijgt men drie kwartier de tijd om met een des kundige over het betreffende onderwerp van gedachten te wisselen. Geïnteresseerden die een ge sprek willen voeren met een deskundige, kunnen informatie vragen bij dhr. W.A. Korstanje, Kamer van Koophandel, 01180-35536, tst. 20. Vijftig plussers zijn nog lang niet afgeschreven. Dat bleek vorige week woensdag maar weer eens tijdens de Gildedag in het Vlissingse dienstencentrum Bachten Reede, waar di verse gildemeesters van het Gilde Walcheren met veel en thousiasme staaltjes van hun kunnen toonden. Een com pleet overzicht van die staaltjes, variërend van boekbinden tot zelf dranken maken en van scripties schrijven tot hand werken, staat in de tweede Gildegids, die tijdens het Open Huis werd gepresenteerd. Burgemeester Jaap van der Doef nam het eerste exemplaar in ontvangst. Van der Doef gaf de Gildedag een feestelijk tintje door in zijn toespraak de stich ting een extra subsidie van vijfduizend gulden toe te zeggen. Dit in het kader van het flankerend ouderenbeleid van de ge meente Vlissingen. Voorzitter A. Ekkart deed er nog een schepje boven op door aan te kondigen dat er in november een landelijke Gilde-organisatie wordt opgericht. "Vroeger was je oud op je ze ventigste, toen werd het vijfen zestig en nu gaat dat al naar de vijftig toe. Voor de onderliggen de categorie is wel aandacht, voor die daarboven geen of wei nig. Zo'n scheiding is bedenke lijk", aldus Van der Doef, die hoopt dat meer vijftig plussers hun weg naar het gilde zullen weten te vinden omdat daar hun kennis wel op de juiste waarde wordt geschat. "Enkele decen nia geleden waren mensen van boven de vijftig per definitie wijs en ervaren. Vandaag de dag suggereert men dat deze bevol kingsgroep oud en hulpbehoe vend is en in ieder geval niet meer in staat is om gelijke tred met de ontwikkelingen te hou den", vult Ekkart aan. "Was er vroeger vraag naar mensen met een zo breed mogelijke ervaring en vakkennis, tegenwoordig is specialisatie het wachtwoord. Men hoeft slechts te weten op welke knop men moet drukken en men is vakman. Alleen weet straks niemand meer hoe zo'n knopje precies moet worden gemaakt". Het doel van het gilde is duide lijk. Belangeloos kennis en erva ring doorgeven en daardoor nieuwe mensen leren kennen. "Toen ik vorig jaar werd afge keurd als metaalbewerker ver loor ik het contact met de bui tenwereld", vertelt de Middel burger J. van den Bosch, terwijl hij een demonstratie kerfsnijden weggeeft. "Het kerfsnijden heb ik van iemand geleerd die dat al veertig jaar doet. Tja, je kunt wel hele dagen op de bank gaan liggen, maar daar heb je ook niks aan. Via het gilde ontmoet ik tenminste weer mensen". G. Dekker uit Oostkapelle begon tij dens de Tweede Wereldoorlog al met het verzamelen van oor logsdocumentatie. Naast con tacten leggen wil hij vooral alle kennis die hij en andere verza melaars over de oorlog hebben, doorgeven. "Mijn generatie is er straks niet meer. Dan is er nie mand om het door te vertellen". In het hajf jaar dat het Gilde Wal cheren nu draait meldden zich 1 50 vragers. "We staan aan het begin van iets dat enorm gaat groeien", zegt Ekkart. "Minister Brinkman van WVC zei het al bij de opening van de landelijke Gil dedag in Utrecht in maart: 'Ouderen zouden in de toekomst nog wel eens hard nodig kunnen zijn om het nationaal inkomen op peil te houden'. In Frankrijk en Duitsland beginnen de gilden zich ook te ontwikkelen. De EEG heeft er grote belangstelling voor". Ekkart is momenteel druk Gildeleden tonen staaltjes van hun kunnen. bezig met het opzetten van een landelijke belangenorganisatie voor de veertig over het hele land verspreide gilden. De be doeling is dat ook de vijfentwin tig gilden die nog in oprichting zijn zich daarbij aan zullen slui ten. De oprichtingsvergadering van de Federatie Nederlandse Gilden is op woensdag 16 no vember.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1