Museum-educatie heeft een ander effect dan seksuele voorlichting HET PERFECTIONISME VAN LEEN QUIST 'Summer school'ofwel: tuig onder de duim Thriller in Electro Ovezande in feeststemming Gründlichkeit in 'Sierra Leone' 8 T/M 14 SEPTEMBER IN MIDDEN ZEELAND MUSEUMWETEBEESJE WIL BOEK OVER ZEEUWSE MUSEA Johnny en zijn sukkels treden op in De Schuur Parabel speelt in Schuttershof Verontwaardigd Busreis DE KUNSTENAAR GESPROKEN Leen de Broekert bespeelt fortepiano KINDER Woensdag 7 september 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER lïï 10» lU DOMBURG Lesmateriaal van musea voor kinderen wordt nog altijd door volwassenen gemaakt. En dat is Dorine Zelders van de Zeeuwse Museumstichting een doorn in het oog. Om er ver andering in te brengen riep de educatief medewerkster het Museumwetebeesje in het leven. Het Museumwetebeesje, groot, groen, in bezit van een nieuwsgierige snuffelsnuit en gek op musea, roept kinderen van acht tot veertien jaar op om verhalen en tekeningen over de Zeeuwse musea te ma ken. De leukste werkstukken worden gebundeld. Scholen kunnen het hun kinderen cadeau doen. Doel van het boekje volgens Dorine Zelders: "Kinderen laten zien dat een mu seum eigenlijk een grote speelhoek is". Als educatief medewerkster heeft Dorine Zelders dagelijks met kinderen te maken. "Toch kom je er niet achter wat ze van het museum vinden", peinst ze. De bestaande documentatie no digt jonge bezoekers niet echt uit tot museumbezoek. "Die is heel ingewikkeld, terwijl een museum dat toch absoluut niet is. Een boekje met verhalen aan of over het Museumwetebeesje Omdat ze zijn gezakt voor En gels moeten ze een zes weken durende zomercursus in dat vak BLUES- EN STRAATFESTIVAL Jongerencentrum De Klomp be gint het seizoen in Ovezande met twee groots opgezette eve nementen. Zaterdag 10 sep tember is er een bluesfestival en zondag 11 september is er een straatfestival/braderie in het Zuidbevelandse plaatsje. Zaterdag worden vanaf 13 uur zo'n zeven internationale blues- acts opgevoerd in een tent aan de Mr. Dr. Messtraat. Het straatfestival moet het anders zo rustige dorp op de zondag doen daveren. Talrijke groepen treden her en der op en de afslui ting wordt 's avonds ingevuld door Earthquake Roody and the Trambling Walls. Zaterdag treden achtereenvol gens op: Back the Slam, Slime Hunters, The Crew, Grand Slam, James Campbell, White Heat en Bigtown Playboys. Johnny and the Sukkels, een pu re rock roll-formatie, treden zaterdag 10 september op in bar-dancing De Schuur in West- kapelle. Het begint om 21 uur. Sjaac Vereist Poppentheater Parabel gaat weer beginnen met een serie woensdagmiddagvoorstellin gen in Middelburg. Op 14 sep tember is de eerste voorstelling en dan telkens veertien dagen later. Sjaac Vereist speelt met zijn poppen in het Schuttershof theater. Met de werkgroep Kinderfilm van de Stichting Filmtheaters Middelburg heeft Vereist af gesproken dat de kindermiddag voortaan elke woensdagmiddag om de beurt wordt verzorgd. Dus de ene week is er een kin derfilm, de andere week pop pentheater. De samenwerking met de werk groep kinderfilm gaat trouwens nog verder. Bij de opening van het kinderfilmfestival Cinekid op zaterdag 17 september speelt Sjaac Vereist het stuk 'Gelukki ge Hans' van de gebroeders Grimm. Dit stuk is speciaal be werkt voor deze openingsacti viteit. De 'normale' poppenkast voorstellingen beginnen om 1 5 uur, behalve op 28 september. Dan is Vereist vanaf 16 uur te zien. volgen. Maar de leraar die ze moet begeleiden, heeft de lote rij gewonnen en neemt de be nen. Dat is het basisgegeven voor de film 'Schorem van de school' die in Alhambra II draait. Uiteraard wordt een nieuwe le raar gevonden, maar die is zo onervaren dat hij het 'stelletje van het ernstigste soort' niet aankan. Het spreekt voor zich dat deze man in de meest maffe situaties terecht komt. Maar het eind van het liedje is toch dat het schorem moet toegeven. De hoofdrol (nieuwe leraar) in deze film speelt Mark Harmon. sluit veel beter aan op de beleve niswereld van kinderen. Het beesje is een ideale gastheer van het museum. Het lijkt op figuren uit Sesamstraat en de Muppets. Gewoon een gek beest, dat aan moedigt tot gekke dingen". Zelders is ervan overtuigd dat musea juist voor kinderen de moeite waard zijn. "Ik sprak laatst iemand van een Londens museum die zei dat educatief werk voor kinderen net zoiets is als seksuele voorlichting: ze waarderen het pas als ze ouder zijn", zegt ze verontwaardigd. "Dat is niet waar. Kinderen be leven de dingen alleen anders dan volwassenen. Voor hen heeft het museum een nadeel: ze mogen nergens aankomen. Met hun verbeelding kunnen ze dat wel. In een museum slaan kinderen dus aan het fantase ren. Ze verzinnen de leukste din gen. Uit welk tijdperk de mum mie of de mammoet stamt is voor hen daarbij niet van belang. Daar gaan ze zich inderdaad pas later voor interesseren". De actie werd samen met een aantal Zeeuwse boekhandels opgezet. Het boekje zal daar eind december te koop zijn. Zo goedkoop mogelijk, want, zo zegt Dorine Zelders, "Dure boe ken zijn er al genoeg". Ook de ZWN draagt een steentje bij: op voorwaarde dat de leerlingen meedoen aan de actie, kunnen basisscholen een bustocht langs drie van de in totaal negenen- Het Museumwetebeesje. twintig Zeeuwse musea maken. Deelnemers kunnen hun werkstukken tot 1 oktober bij de bibliotheken en bibliobussen in leveren. Onder de leukste inzen dingen worden kinderboeken over musea van onder meer Miep Diekman en Paul Biegel verloot. Tijdens de kinderboe kenweek, die dit jaar helemaal in het teken van kind en museum staat, worden de verhalen en te- Het Zeeuws Kunstenaarscentrum, in het souterrain van de Zeeuwse Bibliotheek, toont - tot 15 september - recent werk van de Middelburgse keramist Leen Quist. Deze te Anna Jacobapolder (1942) geboren kunstenaar was aanvankelijk onderwijzer. Na een opleiding aan de Christelijke Kweekschool te Middelburg was hij van 1964-1972 als onder wijzer te Domburg werkzaam. Ondertussen genoot Quist zelf onderwijs bij de Katholieke Vereniging voor Handenarbeid te Breda (1968-1973). Vervolgens werd hij leraar handvaardig heid en kunstgeschiedenis, en aanvankelijk - de eerste drie jaar - ook Nederlands, aan de Stedelijke Scholengemeenschap Mid delburg. Leen Quist raakte geïnteres seerd in keramiek en begon als hobby zelf potten te draai en. "Die hobby liep aardig uit de hand en werd tot een soort bezetenheid", vertelt hij la chend. "In de zomers van 1976 en 1977 maakte ik rei zen naar Denemarken om de Deense keramiek te bestude ren en leerde ik de fijne kneepjes van het vak bij Clara Andersen in Aarhus. Vrien den en kennissen begonnen aan te dringen op een ten toonstelling van mijn kerami sche werk en in 1979 durfde ik het tenslotte aan." En dat maar liefst meteen bij de ge renommeerde galerie Siau te Amsterdam. De daaropvolgende jaren trad Leen Quist regelmatig met zijn werk naar buiten. Betrek kelijk weinig in onze provin cie, maar veel elders in binnen- en buitenland, zo ex poseert hij vrijwel jaarlijks bij Rob van den Doel in Den Haag. Voorts wordt geregeld werk van hem in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland ge toond. In eigen land bezitten ondermeer museum Boymans van Beuningen (Rotterdam), het Prinsenhof (Delft), het Zeeuws Museum (Middel burg) en de Provincie Zee land, alsmede vele particulie ren, stukken van zijn hand. Momenteel is de keramiek van Quist aanwezig op een groepstentoonstelling in Darmstadt. In november gaat hij op uitnodiging naar een in ternationaal keramiekcongres in Spanje. Op voorspraak van een gezaghebbende Belgi sche keramiste werd hij in 1981 benoemd tot lid van de International Academy of Ce ramics te Genève, een onde rafdeling van de UNESCO. Inderdaad "een aardig uit de hand gelopen hobby"! Het is dan ook haast zijn beroep ge worden. Hij verdeelt zijn tijd tussen lesgeven en keramiek maken (4 dagen school, 3 da gen vrij werk, strikt geschei den van elkaar). Leen Quist is een echte per fectionist. De keramiek moet "af" zijn en is dat dan ook. Hij maakt nauwelijks ontwer pen. Zijn kunst komt al wer kend tot stand. Zeer gecon centreerd ("ontspannen in gespannen") is hij bezig met als meest creatieve moment het draaien: "het materiaal bepaalt dan je vorm". Zijn werk wordt gekenmerkt door strakke geometrische patro nen, "vlechtstructuren" noemt hij het zelf, en is wel omschreven als "keramiek met strenge vormgeving". "De decoratie moet de vorm versterken. Je kunt namelijk niet elke decoratie op elke willekeurige vorm toepassen. Zelf vind ik de grafische lijnen heel interessant. Op het ogenblik ben ik bezig met bre de banden, waardoor je ande re accenten kunt leggen". Was zijn keramiek aanvanke lijk meestal blauw-wit ("om dat ik dat mooi vind") nu tast hij ook andere kleurvelden af. "Plotselinge veranderingen komen bij mij niet voor, vee leer langzame verschuivin gen. Ik experimenteer de laat ste tijd bijvoorbeeld met dub belwandige vaasvormen." Het werk van Leen Quist bestaat hoofdzakelijk uit do zen met deksels, schalen, bakken en vazen van licht of getint porselein. Gedraaid op een draaischij, voorzien van geometrische decoraties en gebakken bij een temperatuur van 1280 graden. Zijn kera miek doet soms denken aan oude Aziatische kunst, maar ook zijn duidelijk Scandinavi sche invloeden te bespeuren. Hij voelt zich opgenomen in een traditie, een culturele bedding, maar wel met een eigenheid in zijn kunst. Eigenlijk is Leen Quist een laatbloeier, die in korte tijd van hobbyist keramisch kunstenaar werd. En naar het zich laat aanzien zullen nog heel wat kunstwerken zijn ruime atelier en zeer geavan ceerde gecomputeriseerde bakoven verlaten. Dit onge twijfeld tot groot plezier van de vele bewonderaars en ver zamelaars van zijn werk. Peter Sijnke keningen in de bibliotheken ten toongesteld. Om de kinderen nog eens extra te attenderen op de actie duikt het Museumwetebeesje de ko mende maanden overal op. In folders of in levende lijve in de musea, tijdens de Jeugdmu- seumdagen, bij openingen van exposities en in bibliotheken. "Het is er en het blijft er", zegt Dorine Zelders vastberaden. "We hebben het nu geïntrodu ceerd en het is aan de kinderen om het in te vullen". Christian Red! en Ann Gisel Glass in 'Sierra Leone'. Voor de weer wat betere film moeten we deze week naar het Schuttershoftheater waar 'Sier ra Leone' wordt gedraaid. Regis seur Uwe Schrader is er namelijk in geslaagd om een film vol speels camerawerk op de markt te brengen, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Deutsche Gründlichkeit, zullen we maar zeggen. In de film keert Fred uit Afrika terug naar West-Duitsland. Hij is drie jaar weggeweest, heeft flink geld verdiend en heeft zijn vrouw in de weelde laten delen door maandelijks cheques te sturen. Haar trouw heeft hij er evenwel niet mee gekocht, geld houdt immers het bed niet warm. Fred trekt in een aftands pensi on en bedrijft er de liefde met een oude vlam. Drankgelagen deelt hij met oude makkers uit de fabriek. Uiteindelijk neemt hij Alma, het schoonmaakstertje van het pension, mee op reis. Bestemming onbekend, zo men wil een vllicht, zoals zo velen meemaken die na een lange tijd uit het verre buitenland in het westen terugkeren. 'The Bedroom Window' draait deze week in Electro. Het is een thriller, gebaseerd op de roman The Witnesses van Anne Hol den. Het verhaal in de film werd echter verplaatst naar het regen achtige Baltimore. De hoofdper sonen zien door het raam een moordaanslag en dat leidt tot steeds ingewikkelder wordende intriges. Genieten voor de lief hebbers dus. VVV kantoor Domburg (Schuit- vlotstraat 32). Klaus Wehnert, aqua rellen en tekeningen. Tijdens kan tooruren. GOES Galerie La Strada (St. Jacobstraat 48). Albert Verburg, 'Das Abend- land, deel I'. MIDDELBURG Galerie Dauvillier (L Noordstraat 56). Al het figuratieve werk van Gera Dauvillier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Al het abstrakte werk van Gera Dau villier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. De Kloveniersdoelen. "Daglicht". Kunstwerken van Jan Dibbets, Al- brecht Dürer, Nankoku Hidai, Raoul de Keyser en Marlow Moss. Ope ningstijden: 's avonds (wisselend verschuiven door de veranderde tij den van het ondergaan van de zon met het verstrijken van de zomer) (t/m 10 september). Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uur en van 14tot 16uur. De Vleeshal (Markt). Tom van den Boomen beelden. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Rabobank (Hal hoofdkantoor) For pleasure only Philip Veurink, olieverf schilderijen met als onderwerp "Mo de en landschappen". Openingstij den van de bank. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Greet Harinck*, sieraden. *Eddy Quite*, tekeningen. Di. t/m za. van 13.00 tot 17.00 uur en do. avond van 19.00 tot 21.00 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). In de expositieruimte: Van ra derboot tot jumbo-ferry. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Wie te kent ziet meer, architektuurtekenin- gen van een hoogleraar, hal begane grond. Zeeuws Documentatiecentrum (Kousteensedijk 7). Bunkers, funktie en inhoud. Ma. 17.30 tot 21.00 uur, di.t/mvr. van 10tot21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Oog op de deltawerken. Di. t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17.00 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Leen Quist, por selein, Henny Huser, tekeningen, Ru- den Riemens, foto's. Ma. van 18.00 tot 21.00 uur, di. t/m vr. van 10.00 tot 21.00 uur, za. van 10.00 tot 13.00 uur. NEELTJEJANS Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove, Duin- vlietweg 6). Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders', 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', 'In vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Verbeeld ver leden; tekeningen rond het thema V.O.C. van Leendert van der Pool. Te vens in diverse vitrines foto's en teke ningen over de historie en de sloop van het Ramschip de "Schorpioen". Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14tot 17 uur. Potterie S (S. Oomstraat 1). Unieke collectie replica-spreeuwenpot- modellen. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en do. van 14 t/m 17.30 u. Di„ wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14tot 17.30 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Anders bekeken. Ma. van 13.30 tot 20 uur. Di., wo. envr. van 10 tot 20 uur, za. van 10tot 12.30 uur. Scheldesmederij (Walstraat). Beel den 1981-1988, door Rien Halters, Gerhard Lentink en Gertjan E venhuis. Di. t/m zo. van 11 tot 18 uur (t/m 11 september). Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Betje Wolff 1738-1988. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema'het ge ven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Café Soif (Bellamypark 14). Jos Brou wers, fotografiek-zeefdruk (tot 11 september). Art-titude (Singel 14). Lex Maes, 1 object en 2 schilderijen 'De Sprong', dagelijks van 09.00tot 23.00 uur (tot 11 september). Leen de Broekert bespeelt vrij dag 9 september de fortepiano, een copie van een vleugel van Johann Stein uit 1788. Werken van Haydn, Mozart en Beetho ven staan op het programma. Het concert vindt plaats in de Lutherse kerk en begint om 20.1 5 uur. DONDERDAG 8 SEPTEMBER •Jazz, Bellamypark, Vlissingen met: Duvorst Friends, 19 uur, The Blue Jeans Big Band, 20.10 uur. Griffin Clark Quintet, 22 en 23.05 uur, Jules Deelder, 22.50 uur. VRIJDAG 9 SEPTEMBER •Middelburgs Minitheater, "Blaffen tegen de maan" van Dimitri Frenkel Frank, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. •Robert Kohnen, orgelconcert. Lutherse kerk. Zuidsingel 70, Middelburg, 20.15 uur. •Mandator, Bar American, Plein 40, Middelburg, 20.30 uur. •Pianoconcert, Leen de Broe kert, Lutherse Kerk, Middel- burg, 20.15 uur. ZATERDAG 10 SEPTEMBER •Middelburgs Minitheater, "Blaffen tegen de maan" van Dimitri Frenkel Frank, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. •Rock en Roll formatie Johnny and the Sukkels, Bar-Dancing "de Schuur", Westkapelle, 21 uur. •Bluesfestival Ovezande, grote festivaltent, Mr. Dr. Messtraat, Ovezande met: Back door slam, 13 uur, Slime hunters, 14.30 uur, The Crew, 16 uur, Grand Slam, 17.45 uur, James Camp bell, 19.45 uur. White Heat, 21 uur, Bigtown Playboys, 22.30 uur. ZONDAG 11 SEPTEMBER •Straatfestival Ovezande, Ove zande met: Zapzarapp, clowns duo Pof en Kul met "De Kof fer". 's Middags enkele malen. Twee Wezen, straatanimatie, 13.15 en 15 uur. Cash Her rie, straatliederen, verspreid over de dag, Lits Jumeaux, jazz popsongs. Bouncing Bubble- gums, muzikaal en theatraal duo, 14 en 15.45 uur, The Cra zy Idiots, eind van de middag en begin van de avond. Poppen theater Kris-Kras, drie maal op de dag. Clown Goudijn, straat clown, Razzmatazz-gang, 18 uur. Earthquake Roody The Trembling Walls, 20 uur. WOENSDAG 14 SEPTEMBER •Poppentheater Parabel, Schuttershoftheater, Middel- burg, 15.00 uur. door Jan Smeekens Wie in de kinderkrant van Vrij Nederland de cursus 'de Liefde' van Ivan Wolffers volgt, weet dat deze 'professor in de sex' in ieder geval zeer stimulerend schrijft. Op een geestige en uit dagende manier stelt hij in zijn rubriek elke week zaken aan de orde die iedereen interesseren, maar waar sommigen graag ver- hullender over geïnformeerd worden. Voor het Museum in Den Haag bedacht hij 'Gezond 2000', een vooral op jongeren gerichte ten toonstelling over alles waar mensen tussen geboren worden en sterven mee te maken kun nen krijgen. Naar aanleiding van de opmerkelijke tentoonstelling die bezoekers inderdaad op het spoor schijnt te zetten van een gezonde(re) manier van leven, schreef hij DOKTER LEVER TRAAN, DOC SILVER EN REI- NOUD. Uitgeverij Van Goor zegt er van dat het 'een ideeënroman (is) voor jonge mensen, waarin allerlei gedachten over AIDS, ziekte, gezondheid, leven, het vermijden van risico's en nog veel meer aan de orde komen'. Ivan Wolffers-arts en schrijver van (kinder)boeken over medi sche zaken-gebruikt in het boek twee personages om zijn twij fels en zekerheden over wat ge zondheid is, vorm te geven. Vol wassenen die dat klassieke boek van R.L. Stevenson kennen, kunnen met wat goede wil het verband tussen beide boeken wel doorgronden, maar kinderen vanaf twaalf jaar lijken me daar niet toe in staat. Of Ivan Wolf fers dan zijn doel voorbijschiet? In 'Dokter Levertraan, Doc Silver en Reinoud' gebeurt niet veel: er wordt gepraat, getheoretiseerd, uitgelegd en naar samenhangen gezocht, maar dat alles zo amu sant en helder dat iedere lezer gedwongen wordt een eigen standpunt in te nemen, omdat hij of zij vanzelf aan de praat raakt met de twee "dokters", Reinoud en zichzelf. Dokter Levertraan, Doc Silver en Reinoud werd geïllustreerd door Georgien Overwater en kan als een op zichzelf staand verhaal gelezen worden. Het is ook in de boekhandel verkrijgbaar en kost f 10,00. Alhambra theater, Coosje Buskenstraat 144. tel. 01184-12260. Grand theater Goes. Singelstraat 5A, tel. 01100-15165. Filmtheater Electro, Markt 79. tel. 01180-38900. Schuttershoftheater. Schuttershofstraat 1. tel. 01180-13482. Bibliotheektheater. Kousteensedijk 7. tel. 01180-30235. DONDERDAG 8 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool' 20.00 uur. Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'The Bed room Window' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Sierra Leone' 20.30 uur. VRIJDAG 9 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Prince, sign o times' 19 uur, 'Rambo 3' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Prince, sign o the times' 19 uur, 'The bedroom window' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Sierra Leone' 20.00 uur, 'Bird now' 22 uur. ZATERDAG 10 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Prince, sign o times' 19 en 23.30 uur, 'Rambo 3' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Prince, sign o times' 14 en 19 uur, 'The bedroom window' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Sierra Leone' 20.00 uur, 'Monty python's life of brian' 22 uur. ZONDAG 11 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool', 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Prince, sign o times' 19 uur, 'Rambo 3' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Prince, sign o the times' 14 en 19 uut, 'The bedroom window' 21 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Sierra Leone' 20.30 uur. MAANDAG 12 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool' 20.00 uur. Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'Dr. Zjiva- go' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Sierra Leone' 20.30 uur. DINSDAG 13 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool' 20.00 uur. Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. Electro Middelburg, Dr. Zjiva- go' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Wanda' 20.30 uur. WOENSDAG 14 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thé unbearable lightness of being' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Sum- merschool' 20.00 uur. Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'The bed room window' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Bird now' 20.30 uur. ZATERDAG 10 SEPTEMBER Schuttershoftheater Middel- burg, 'De kleine bende' 14 uur. ZONDAG 11 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Avon tuur met een staartje', 14 uur. Grand theater Goes, 'De speurneuzen' 14 uur. WOENSDAG 14 SEPTEMBER Schuttershoftheater Middel burg, 'Poppentheater Parabel' 15 uur. Gezond 2000 is tot en met 11 september te bezichtigen in het Museum, Stadhouderslaan 41 in Den Haag. Openingstijden dins dag tot en met vrijdag van 10-17 uur; zaterdag en zondag van 12-17 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 9