Gids voor onderdelen met garantie Groeneveld boortoestellen GELEZEN Uniek INITIATIEF ERKENDE AUTOSLOPERS: Woensdag 7 september 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER ALLE GERENOMEERDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke93 OOSTBURG, Burchtstraat 13 Asieldieren - Archie en Olof, een pluche hond en kat zijn de hoofdrolspelers in de campagne van de Dierenbescherming voor asieldieren. In verband met We relddierendag over een week of zes worden mensen opgéroepen om bij de keus van een huisdier de honden en katten uit het asiel vooral niet te vergeten. Archie en Olof zijn door middel van spaarzegelacties op bepaalde merken diervoeding te verkrij gen. Het bij deze actie bijeenge brachte geld komt ten goede aan de asielen. Open Huis - Maandag 12 sep tember kunnen belangstellenden terecht in het opnieuw ingerich te documentatiecentrum van/voor de kerken. De Provin ciale Katechese Kommissie en de Werkgroep Dokumentatie- centrum, de organisatoren, wil den vooral wijzen op de uitge breide stand met materiaal over het thema van de Wereldraad van Kerken "Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping". Over dit onder werp zal een lid van de Provin ciale Werkgroep om 16.45 uur en om 20.00 uur een inleiding houden. De Open Huis bijeen komst is van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur in de Singelstraat in Middelburg. Lever Darm Stichting - De NLD-stichting is werkzaam op het gebied van alle ziekten van het spijsverteringskanaal, onder andere door voorlichting en pre ventie en het financieren van noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Voor die financiering is gecollecteerd. Collectanten voor de volgende keer kunnen zich aanmelden bij RJ Roovers, Pres. Wilsonlaan 19 in Middel- burg. Tel. 01180-34769. Ruilbeurs - Wie van miniatuur autootjes houdt kan zaterdag 10 september terecht in Ons Dorps huis in Kruiningen. Omdat de beurs dit jaar tien jaar bestaat is er deze keer een verloting aan verbonden. Ons Dorpshuis met daarin de ongeveer 60 tafelhou ders is te vinden aan de Berg hoekstraat 3 en begint om 9.30 uur. Aglow - Aglow organiseert in diverse steden in Nederland maandelijkse bijeenkomsten om meer te leren over Jezus Christus en Hem te eren als Heer. Woensdag 14 september houdt Aglow haar eerste bijeen komst van het seizoen in hotel Terminus in Goes. De bijeen komst begint om 9.45 uur. Van af 9.1 5 uur staat de koffie klaar. Kinderoppas is aanwezig. Inlich tingen: mevr. H. Ekkebus, tel. 01180-29928 of mevr. R. Mul der, tel. 01100-20552. De Stichting Belangenbehar tiging komt met een uitgave voor de gehele automobiel branche en voor de automobi list: de Autoslopersbranche STIBA Service Gids. In dit bij na 200 pagina's tellende boekje wordt niet aleen een compleet overzicht gegeven van alle erkende autosloopbe drijven in Nederland, maar het bevat ook garantiebepalin gen, leveringsvoorwaarden en interessante informatie over kentekenregistratie, af valstoffenwet, verzekerings kosten etc. De gezamenlijke autosloopbe drijven vormen in feite het grootste onderdelenmagazijn van Nederland met maar liefst de onderdelen van ca. 200.000 auto's, die boven dien voortdurend worden aan gevuld. In de overdekte maga zijnen van de STIBA-sloperijen worden de voor hergebruik geschikte onderdelen gecon troleerd, zo nodig schoonge maakt en netjes gesorteerd en geregistreerd opgeslagen. Vaak kan men aar voor onge veer de helft van de nieuwprijs (dat kosten bij de STIBA-leden gemiddeld de tweedehands onderdelen) vrijwel spiksplin ternieuwe onderdelen (b.v. van 'total loss' gereden nieu we auto's) aanschaffen. Die onderdelen worden dan gele verd onder officiële verkoop voorwaarden en onder volledi ge garantie van de STIBA. Bo vendien vindt men bij de slo per vaak onderdelen die men bij de dealer-magazijnen niet meer kan krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de meeste garages de weg naar de betrouwbare autosloper al weten te vinden, evenals overigens de doe-het-zelver. Het benutten van het grote Nationale Ziekendag - De Na tionale Ziekendag richt zich dit jaar vooral op de positie van de chronisch zieken en op mensen, die moeten leven met een een levenslange handicap. Het the ma van dit jaar is dan ook: Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer...". De Vereniging De Zonnebloem geeft een bro chure uit over dit thema. Deze is aan te vragen bij Vereniging De Zonnebloem, Nationale Zieken dag, Postbus 2100, 4800 CC Breda. De Nationale Ziekendag wordt gehouden op 11 sep tember GGD - De DGD-Zeeland is van naam veranderd. Voortaan is de naam GGD-Zeeland. Adres, Postbus 8044, Dam 39-41, 4330 EA Middelburg. Tel. 01180-34085. De Paraplu - Buurthuis De Pa raplu heeft ook voor dit seizoen weer een flink aantal activitei ten. Maandag van 1 5 tot 17 uur technische vaardigheden aanle ren in samenwerking met 't Gil de. Van 16 tot 17 uur Toneel en expressie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dinsdag van 14 tot 17 uur Open Huis. Van 18 tot 20 uur kan er door de volwasse nen gekookt worden en van 19.30 tot 22.30 uur is er de fo toclub. Op woensdag wordt er tussen 14 en 16 uur speelgoed uitgeleend door de Speel-o- theek. Om de 14 dagen is er op woensdag ook nog een kinder- instuif voor kinderen van 4 tot 12 jaar die van 14 tot 1 5.30 uur duurt. Om half vier mogen de scholieren komen tot vijf uur. 's Avonds is er een computerclub voor meisjes van 10 tot 16 jaar. Dit begint om 19 uur en duurt tot 20 uur waarna de jongens van 10 tot 15 jaar aan de beurt zijn. Donderdag wordt er al vroeg begonnen. Van 9.30 tot 11.30 uur wordt Patchwork voor beginners en gevorderden gegeven. 6 Oktober begint om 1 3.45 ook nog tekenen voor be ginners en gevorderden. De kookclub voor kinderen (6 tot 12 jaar) begint om 15.45 uur. Meisjes van 10 tot 16 kunnen techniek leren van 18.45 tot 20 uur. Om 1 9 uur beginnen ook de activiteiten van de Hindoestaan- se Culturele vereniging. Vrijdag is er opnieuw de scholieren- instuif, deze keer een half uur vroeger beginnend als op woensdag. Het Paraplu team voetbalt om 18 uur in sporthal Baskensburg tegen iedereen die het tegen hen op wil nemen, 's Avonds is er een disco. Op za terdag is de Speel-o-theek open van 10.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur kunnen popgroepen komen oefenen. aanbod gebruikte kwaliteit sonderdelen en het vakkundig het gebruik daarvan heeft niet alleen voor de autobranche en voor de automobilist voorde len: het spaart ook ons milieu. Autowrakken zijn een groot probleem in een dichtbevolkt land als het onze. Voor de er kende STIBA-slopers geldt een verplichte Hinder-/Af- valstoffenwetvergunning en controle op de naleving van al le milieutechnische voorwaar den, waardoor gegarandeerd milieuvriendelijk wordt ge werkt. Nederland speelt op dit gebied een voortrekkersrol: nergens nog ter wereld is de slopersbranche georga niseerd. VROM-Minister Drs. E.H.T.M. Nijpels ontving het eerste exemplaar van deze Service Gids en toonde zich daarbij verheugd over het bestaan van een branche-organisatie, die in nauwe samenwerking met de betrokken overheden een milieuhygiënisch en doel matig verantwoorde verwijde ring van autowrakken helpt realiseren. Begin 1987 plaatste Minister Nijpels offi cieel het eerste STIBA- embleem, waaraan de thans ca. 200 erkende Nederlandse autoslopers herkenbaar zijn. In deze Service Gids staan zij zo wel per provincie (met handi ge plattegrond) als alfabetisch naar bedrijfsnaam en vesti gingsplaats gerangschikt. Bo vendien is aan alle bedrijven ruim de gelegenheid geboden extra informatie (specialisatie, omvang, nevenactiviteiten e.d.) te vermelden. De gids bevat tevens een overzicht om alle kentekens van de af gelopen 15 jaar te identifice- ren. De STIBA Service Gids wordt gratis toegezonden aan o.m. alle garagebedrijven. Par ticulieren kunnen de gids bestellen door overmakingvan f 23,45 (incl. porti- en ver zendkosten) op bankrekening 67 47 66 636 t.n.v. STIBA 's-Hertogenbosch. Club LO - Bij ondernemerschap hoort vakkennis. Dat geld ook voor de sportbeoefening. Toch wordt een groot aantal recrea tieve sporters niet vakkundig ge traind. Voor sportleraren bestaat sinds kort de mogelijkheid om sportondernemer te worden. Zij kunnen daartoe een programma bestellen bij Club LO en dit pro gramma toepassen op groepjes cursisten. Bevoegde sportlera ren (CIOS of ALO- gediplomeerden) die geïnteres seerd zijn kunnen contact opne men met Club LO, Postbus 490, 6000 AL Weert. Tel. 04950-30460. Toertocht - De Koninklijke Ma rechaussee Zeeland gaat toeren. Voor de 11e keer wordt de 145 kilometer lange wielertocht ge houden. De zogenoemde Om loop van Zeeuwsch Vlaanderen begint om 9.30 uur bij sporthal 't Zwaantje in Terneuzen en is bestemd voor Defensiegebonde- nen en medewerkings van colle giale diensten. De tocht wordt gehouden op 8 september. Borstvoeding - De moeder- groep La Leche League Middel burg begint weer met een 4-tal avondbijeenkomsten. De eerste vindt plaats op woensdag 7 sep tember om 20 uur in de W. Arondeusstraat 52 te Middel burg. (Tel. 01180-37833). Gesproken zal worden over de voor-en nadelen van borst voeding; Yoga-De Kunstzinnige Vorming Vlissingen start 12 september met een aantal yogacursussen. Deze vinden zowel overdag als 's avonds plaats en staan onder leiding van Antoinette Heystek. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers. Plaats van han deling is het Medisch Centrum, Julianalaan 4 in Vlissingen. Maandag van 14.00-15.00 uur en op donderdag van 19.00-20.00 uur en van 20.30-21.30 uur. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Culturele Raad, Badhuisstraat 104 te Vlis singen, telefoon 01184-14928/16672. Bonedijke - Op het programma van de openbare vergadering van het Wijkcomité Bonedijke staat deze keer een aantal stuk ken van de gemeente Vlissin gen. Ook het onderzoek naar een aantal gevaarlijke kruispun ten staat op de agenda. De ver gadering wordt gehouden op donderdag 15 september om 19.30 uur in het kantoor van de Stichting opbouwwerk Vlissin gen, Badhuisstraat 104 te Vlis- singen. Riolering - Vanaf augustus wordt er gewerkt aan de riole ring op de Singel, in de Schel- destraat en in de Verkuijl Quak- kelaarstraat in Vlissingen. Daar om worden die straten afgeslo ten. Dit zal echter in fasen ge schieden. In maart 1989 moet de klus geklaard zijn. De riolering staat ook op de agenda van de vergadering van het Wijkcomité Bonedijke op donderdag 15 sep tember; In Nieuw en Sint Joosland wordt zaterdag 10 september feeste lijk de ingebruikname van De Springplank gevierd. Nieuw en Sint Jooslanders kennen dit ge bouw weliswaar al jaren als kleuterschool maar het heeft nu een nieuwe functie gekregen. Al een geruim aantal jaren zijn in het dorp een drietal welzijns- instellingen actief. De Stichting Welzijn Ouderen Middelburg, de Stichting Kindercentra Middel burg en de Stichting Sociaal Kul- tureel Werk Middelburg. Alledrie zaten ze in gebouwen die voor verbetering vatbaar waren. Dankzij de financiële hulp van de Provincie, het Koningin Juliana Fonds en de gemeente Middel burg zijn de drie instellingen nu ondergebracht in de voormalige school. De verhuizing naar het nieuwe pand brengt de nodige naamsveranderingen mee. De Stichting Welzijn Ouderen Mid delburg wordt Wijkpost Oude ren. De Stichting Kindercentra Middelburg gaat verder onder de naam Peuterspeelzaal Kiekeboe en de Stichting Sociaal Kultureel Werk Middelburg gaat met de naam Sociaal Kultureel Werk De Springplank verder. De feestelijkheden beginnen om 13.15 uur met een rondgang door muziekvereniging ONDA met majorettes door het dorp. Wethouder M. Vinke verricht om 14 uur de officiële opening, 's Middags zijn er een groot aan tal activiteiten in en rond De Springplank. Voor jongeren van af 12 jaar is er 's avonds een disco. Fotoclub - Maandag 12 sep tember begint het sociaal- cultureel werk De Hayman in Middelburg weer met een foto club. De clubleden komen elke maandag bijeen tussen 19.30 en 21.30 uur. Tijdens de bijeen komsten wordt aandacht be steed aan allerlei aspekten van de fotografie. Aan nieuwelingen wordt aanstaande maandag uit voerig informatie gegeven. De bijeenkomsten worden gehou den in het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan. NVVS-Bijeenkomst - Op vrij dag 9 september houdt de afde ling Zeeland van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden haar eerste najaarsbijeenkomst. Er is een gezellig programma voorbereid met o.a. een quiz en diavertoning. Bovendien zal er volop gelegenheid zijn voor ont moeting en het uitwisselen van nieuwtjes, ledereen is van harte welkom om 14.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid- delburg. De winkel was twee en een hal ve week dicht. Er is flink in ge klopt, getimmerd en gezaagd en het resultaat? "Wij zijn blij met de verandering. Al het bruin is weg en vervangen door lichtro ze, een persoonlijke voorkeur," zegt Miranda van de Ketterij. Haar man, Jacques, is het daar volkomen mee eens. "We heb ben de winkel ook groter ge maakt door er een paar muren uit te breken. Toch zijn we nog niet klaar. Op dit moment zijn we bezig met het vergroten van de bakkerij." Jacques en Miran da willen meer aan de verkoop van banket gaan doen. De vraag naar banket nam snel toe en ook om die reden is besloten tot uit breiding van de zaak. "Slijtage was een derde reden om de win kel eens goed onder handen te nemen." De gerestaureerde molen De Pere in Oost-Souburg Molen - Burgemeester Jaap van der Doef neemt vrijdag 16 september officieel de onlangs geheel gerestaureerde molen De Pere aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg in gebruik. Dat gebeurt die dag tegen vier uur. Baby/peuterzwemmen - Ge zellig zwemmen met baby of peuter? Dat kan elke woensdag (15 tot 18 uur) en donderdag (8.30 tot 10 uur) in het Vlissing- se Sportfondsenbad. De klein tjes - zo vertelt men ons bij het Sportfondsenbad - zijn van natu re niet bang voor water. En voor de kou hoeft men het niet te la ten, de temperatuur van het wa ter is prima, aldus de Vlissingse badmeesters. Woensdag 14 september is er een introductie bijeenkomst tussen 15 en 18 uur. Watergymnastiek - Vijftig plussers kunnen in het Vlissing se Sportfondsenbad terecht voor een paar uurtjes watergym nastiek onder leiding van des kundigen. Er worden allerlei oe feningen gedaan die goed zijn voor de gewrichten. Het water is verwarmd tot dertig graden. Elke dinsdag (13.30 tot 16 uur) en donderdag (13.30 tot 15.30 uur) kan men er terecht. Na af loop mogen de bezoekers ge bruik maken van het golfslag- bad. Dinsdag 13 september is een introductiebijeenkomst tus- sen 14 en 16 uur. Chili manifestatie - Vanaf de Vismarkt in Middelburg vertrekt zaterdag 10 september een stille tocht om te herdenken dat vijf tien jaar geleden een bloedig ein de werd gemaakt aan het demo cratische bewind van Salvador Allende in Chili. Met de tocht wil het Chili Comité Zeeland duide lijk maken dat het de democra ten in Chili steunt. Vooraf aan de tocht is er op de Vismarkt een manifestatie vanaf 1 2 uur. De tocht zelf begint om 16.30 uur en op het bordes van het ge meentehuis wordt rond 17 uur een petitie aangeboden. Sloop Bunker De gemeente Vlissingen gaat weer een herin nering aan de Tweede Wereld oorlog weghalen. De bunker aan de Zuidwateringstraat wordt dan met de grond gelijk ge maakt. Het begint allemaal op maandag 12 september. 'Maar', waarschuwt de gemeente, 'het slopen is geen gemakkelijk kar wei'. En om het gewapende be ton weg te halen wordt onder meer gebruik gemaakt van springstof. De Zuidwate ringstraat zal daarom tijdens de explosies worden afgesloten. Gevaar is er echter niet bij, meent de gemeente, omdat een deskundige de zaak tot ontplof fing zal brengen. Vakbondsschool - Prijscom pensaties, het werkgelegen heidsbeleid van de overheid en nog veel meer zaken komen ter sprake tijdens de vakbonds schoolavonden. Het samen met andere cursisten discussiëren vergroot uw inzicht en het zelf vertrouwen. De cursus wordt op een vaste avond in de week ge houden en duurt tot volgend jaar april. !9 september kunnen be langstellenden terecht op Wal- plein 6 (achter V&D) in Middel burg. Het begint om 19.30 uur. Inlichtingen zijn te krijgen bij dhr. Bill de Graaf, tel. 01180-26121 of bij het FNV-districtskantoor 01 180-25655. Olie-Pompe Treffen - Motor liefhebbers opgelet! Voor het tweede jaar wordt een groot motortreffen georganiseerd door café De Pompe in Goes. Motorrijders kunnen gratis en zonder inschrijving meedoen aan dit evenement. Om 13.30 uur wordt gestart op de Grote Markt in Goes voor een toerrit door de zak van Zuid-Beveland. In Ovezande wordt een uur ge rust. Daar wordt op die dag het 4e straatfestival gehouden. Ver der zijn er nog andere activitei ten rond het motorgebeuren. De dag is op 11 september vanaf 11 uur. Jubileumviering - Ter gelegen heid van de 25e verjaardag van de Martinusschool uit West- Souburg zal er in de Martinus- kerk een feestelijke eucharistie viering plaats vinden. De dienst begint om 10 uur op zondag 11 september. Vrouwen over ouder worden - Op latere leeftijd breekt de norm, die vrouwen pleegt voort te bestemmen voor man en kin deren, vrouwen dikwijls zwaar op. Juist vanaf de middelbare leeftijd staan velen met lege handen. De Stichting voor Basis educatie en Vormings- en Ont wikkelingswerk organiseert voor deze vrouwen een gespreks groep. De bijeenkomst wordt gehouden in de Latijnse Schoolstraat 12 in Middelburg. Tel 01180-16278. Aldegonde volwassen - Ook voor de volwassenen heeft buurthuis Aldegonde een groot aantal activiteiten opgezet. Maandag 12 september begint de cursus Zelf kleding maken. Maandagavond is er naailes. Dinsdagmiddag van 9.30 tot 11.30 kunnen bejaarden gym men of volksdansen. Geestelijke rust kan men vinden bij de yoga- cursus op donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur. Verder begint op dinsdag 20 september de bingo-avond die elke derde dins dag van de maand wordt gehou den. Inlichtingen, inschrijven en aanmeldingen als vrijwilliger bij Lies Luikenaar, 01184-66318/11458. Toorenvliedtschool - De Ter- menschool uit Heerlen komt op bezoek bij de Middelburgse Too renvliedtschool. Vier dagen blij ven ze. Er staat onder meer een bezoek aan Miniatuur Walche ren en aan Neeltje Jans op het programma. De laatste dag is er 's avonds een disco. De kinde- ren logeren bij gastgezinnen. Hatha-Yoga - Wie goed wil ontspannen of het gewoon leuk vindt om te gaan doen kan vanaf donderdag 8 september de cur sus Hatha-Yoga gaan volgen. Deze omvat lichaamshoudingen, ademhalings- en concentratie oefeningen en ontspan ningstechnieken. Van 9.45 tot 11.15 en van 20 tot 21.30 uur wordt er lesgegeven aan de Breestraat 27 (ingang Laze rijstraat) in Middelburg. De cur sus bestaat uit 12 ochten den/avonden. Opgave bij E. Schramm tel. 01180-14591. Wijn maken - Het Walchers Gilde van Amateur Wijnmakers en Bierbrouwers begint ook de ze herfst weer beginnerscursus sen wijn maken en bierbrouwen. Elke cursus bestaat uit vijf les sen (één per maand). De eerste oriënterende bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 9 septem ber om 20.00 u in De Schuur, Middelburgsestraat 113 Oost- Souburg. Nadat de belangstel lenden praktisch en theoretisch hebben kennis gemaakt met hetzelf wijn maken of bier brou wen kunnen zij zich opgeven voor één van de cursussen. De nadruk bij de lessen ligt op de praktijk. De Hayman- Het sociaal- cultureel werk De Hayman dat werkt in Middelburg-Zuid, heeft voor dinsdag 1 3 september zijn medewerkers bij elkaar getrom meld om te vergaderen. De bij eenkomst is openbaar en wordt gehouden in het Zuiderbaken, aanvang 20 uur. Centraal tijdens de beraadslagingen staat het werkplan 88/89 en het be leidsplan 88/91. Beréacursus - De volle evan gelisatiegemeente Beréa gaat een cursus verzorgen waarin het fundament van geloven wordt behandeld zoals omschreven in Handelingen 6:1-2. De zes za terdagen wordt de cursus gege ven. De eerste keer komen de cursisten bijeen op 24 septem- ber. Informatie: 01184-66299. Jarige vrouwenbond - Omdat de Vrouwenbond FNV afdeling Middelburg veertig jaar bestaat, wordt donderdag 8 september een receptie gehouden, in 't Pand in Middelburg, tussen 16 en^| 7.30 uur. 's Avonds spreekt de landelijke voorzitster Maria van Veen de Middelburgers toe. Dat begint om acht uur. De ca baretgroep Zilt besluit de feestavond. Assertiviteitstraining - Je zelfbewuster gedragen, leren zeggen wat je voelt, vindt en wilt. Opkomen voor jezelf en je eigen grenzen leren bepalen. De Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelings werk Middelburg organiseert een assertiviteitstraining voor vrouwen. De introduktiebijeen- komst vindt plaats op 13 sep tember en begint om 19.30 uur. Ook organiseert de Stichting de kursus Culturele Educatie en de kursus Communicatie-techniek/ omgangskunde. Inlichtingen zijn te verkrijgen op telefoonnummer 01180-16278. Experimentele dienst - De werkgroep experimentele dien sten en de IKV-kern Middelburg heeft een oecumenische experi mentele dienst voorbereid. Deze wordt gehouden op zondag 11 september om 16.30 uur in de Middelburgse Hofpleinkerk. Het thema van de dienst is "Bond genoot en lotgenoot?!". De voorganger is Ds. R.E.R. van Buiren. Schaken - Wie met een aantal schaakstukken regelmatig de strijd wil aanbinden tegen ande re schaakliefhebbers kan zich opgeven bij de Schaakklub Sou burg. Donderdag 8 september begint deze klub haar winter competitie. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 van harte wel kom in het klubgebouw. De Deckerestraat 1 in Oost- Souburg. Bijeenkomst - Het officiële be gin van de activiteiten rond het conciliair of oecumenisch pro ces vindt donderdag 8 septem ber plaats. Het conciliair proces is een initiatief van de Wereld raad van Kerken en richt zich op een drietal thema's. Gerechtig heid, vrede en behoud of heel heid van de schepping. De bij eenkomsten hierover vinden in drie plaatsen plaats. Goes, Her vormd Wijkcentrum Zuid "De Hoogte" Populierenstraat 29. Middelburg, Aula Zeeuwse Bibli otheek. Terneuzen, Opstan- dingskerk, Bellamystraat 74. Al le bijeenkomsten beginnen om 16 uur en eindigen om 21 uur. Hulpverlening - Babydeken tjes, babykleertjes en knuf felspeelgoed voor de kinderen in Ethiopië. Nu de winter voor de deur staat is vooral warme kle ding van belang. Mensen die de ze dingen willen breien, haken of handwerken kunnen een brief kaartje sturen naar Mevr. A. Grashoff, Elderom 312-26, 5831 TW Boxmeer. U krijgt dan zo spoedig mogelijk alle informa tie, inclusief het jaarverslag van de Interkerkelijke Stichting Ethi- opië toegestuurd. Gevonden voorwerpen - Bij de gemeentepolitie te Vlissingen is in de periode van 24 tot 31 augustus het volgende aangege ven: een herenbril, papegaai, klederdrachtpopje, een ring, 2 sleutels aan een zwart label, au tosleutel, 2 sleutels aan een ket ting, 4 sleutels aan een ring, 2 fietssleutels aan een ringetje en een boodschappentas met een vest. Bij het dierenasiel te Vlis singen is in die periode een lap jespoes, een cypers met witte poes en een muisgrijs met witte kater aangegeven. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Vr. 19.30 uur: ds. B. vd. Heiden. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente, Markt 12. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. DOMBURG: Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.00 uur, zo. 10 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J.H. Meijer, 19 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst te VEERE. Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 25. Za 10.30 uur: ds. Klokking. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A.F. de Haan uit Zaamslag met knd. ds. J. Staat uit Yerseke. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. den Hollander. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Za 11 uur: bevestigingsdienst, ds. E.V.E. Wijnands, door ds. A.V. de Nooij, 15 uur: Vesperdienst, ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Za 10 uur: ds. J. van Leerdam, knd. 4-7 jaar, 19 uur: ds. A.W. Mol uit Domburg. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. MIDDELBURG: Bahé'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: drs. G. van 't Spijker. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 9.30 uur: ds. M. de Boer, gez. dienst te Vlissingen. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: ds. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. D.W. Dondorp. Hofpleinkerk, Hofplein 16.30 uur: experimentele dienst, ds. R.E.R. van Buiren, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel. Oostkerk, Oostkerkplein 9.30 uur: ds. M. de Boer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 17 uur: ds. P. Paulus. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. G. Altink. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: ds. B. de Heer, 19 uur: ds. B.V.U. Groep. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel- huisstraat 19. Zo. 9.30 uur en 17 uur: kand. J. Winter uit Rijswijk. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: ds. E.P. Kuin uit Ouwerkerk. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: ds. J.C. van 't Veer. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke uit Oostkapelle, 19 uur: ds. F.C van Dijke Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Za 10 uur: ds. A. Spaans, met knd. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 en 19 uur: ds. L.Th. Witkamp, jeugd dienst id. N.H. Kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse Hervormde Gemeente, Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. A.J.V. Grondel-Emmen, 19 uur: gez. jeugddienst in Ge- ref. kerk. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: gez. dienst met ger. kerk: ds. Westerneng, ds. Otte. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 ds. D. Westerneng. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Za 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, 19 uur: ds. Melse en dhr. Heemskerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za 19 uur: ds. D. v. Boven. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. R.W. v. Mourik. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 en 19 uur: ds. C.H.B. Weijs. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9 uur: ds. den Hollander. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. de Boer. Gereformeerde Kerk vrijgemaaktDe Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Klijnsma. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Za 10 uur. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Za 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Za 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, za 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, za 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg, za 10 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans-Moolenaar en ds. Mol. 19 uur: ds. de Boon. Vrije Evangelische Gemeente Westkapelle, Noordkerke- pad 73, zo. 9.30 uur: ds. de Jonge, 19 uur: ds. de Jonge ZOUTELANDE: Rooms Katholieke Kerk, Catharinakerk, zo. 10 uur. Do. 8 t/m 14 september. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: F.J.J. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 12460. Zondag tot 24 uur: S.A. van den Haak, Ravaansekaai 47, tel. 12637. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: F. vd. Berg, Giessen- burg 12, tel. 65253. Zondag tot 24 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlis- singseweg 13, Middelburg, tel. 01T80-15810. Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: J.W. Ooster hof, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. WESTKAPELLE. DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE. MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: H. Boot, Roozenburglaan 14, Middelburg, 01180-15306. APOTHEKEN - MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Stromenwijk:t Zand, Maasstraat 56, tel. 35565. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Paauwenburg, Troelstraweg 20, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, tel. 71140. MIDDELBURG: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 26045. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Th. J. Driehuis-van Hasselen, Vlissingen, tel. 01184-10910. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 -1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN. NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale. tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le. tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14. 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wa en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-84000. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-183951.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 7