informatiepagina van de gemeente vlissingen Gratis toegang tot vele monumenten op 17 september Sloop bunker Ritthem I r f Bouwaanvraag tapijtwinkel Yoga bij de Kunstzinnige Vorming ma m. q u Plus concerten, lezingen, exposities en demonstraties monumenten Informatie hoeken Gemeentegarantie MAAK VAN JE SPORTDAG GEEN STROPDAG De Pere 17 september: 17 monumenten Einde voor bunker bij postkantoor En verder.... Kortom Springstof Voorzorgsmaatregelen Werkplaats Vrijburg straat Commissies vergaderen Bestuurscommissies Tijden Inlichtingen? Bijeenkomst projectgroep Binnenstad Inspraak Vergadering Emancipatie commissie Even bijpraten met wethouder Meijers middenstand actief inspraak effectief buslijn 104 bedrijfsverzamelgebouw Woensdag 7 september 1988 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIE redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 'X Zaterdag 17 september gaat er in de gemeente iets unieks ge beuren. Want in Ritthem, Sou burg en Vlissingen gaan die dag de deuren van 17 monu menten gastvrij open. Histori sche panden, waarvan ruim de helft normaal zelden of nooit voor het grote publiek geo pend is. Bovendien worden de bezoekers er allerlei extra's geboden! Die variëren van concerten en lezingen tot rondleidingen en exposities. De toegang tot alle monumen ten is uiteraard gratis. In alle panden kan men terecht van 10.00- tot 17.00 uur. Ze zijn te herkennen aan een wit-gele vlag met een sleutel. Dat is het teken dat de (eigenaar/be heerder) van het pand mee doet aan de landelijke Open Monumentendag. In dat kader gaan volgende week zaterdag in 400 Neder landse gemeenten ruim 3500 monumenten open. In totaal worden er een half miljoen be zoekers verwacht! Vorig jaar, toen de Open Monumentendag voor het eerst werd gehouden, kwamen al 350.000 mensen een kijkje nemen... De bedoeling is van deze dag een jaarlijks terugkerend festijn te maken. Met als doel: het mo- numentenbezit van Nederland - in de ruimste zin van het woord - dichter bij de mensen brengen. Oftewel: meer aandacht voor onze waardevolle evenementen en het daarmee verband hou dende onderwerp 'monumen tenzorg'. Dankzij de medewerking van ruim honderd vrijwilligers kan de gemeente Vlissingen aan het De Oranjemolen. Op 17 septem ber öök open en in werking! (foto Johan Murre) landelijke" gebeuren deelnemen met een uitgebreid en interes sant programma. Eigenlijk wordt de monumentendag in de ge meente Vlissingen al op vrijdag 16 september geopend. Dat ge beurt met het, op feestelijke wij ze, in gebruik stellen van molen 'De Pere' in Oost-Souburg. Een taak, die zal worden verricht door burgemeester J.C.Th, van der Doef. De algehele restaura tie van deze molen zal met mo numentendag voor een belang rijk deel voltooid zijn. In de gemeente Vlissingen zul- Momenteel wordt er hard ge werkt aan de sloop van de bunker achter het voormalige postkantoor aan de Stenen- beer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hydraulische sloopwerktuigen. Deze kranen met 'knijpers', die op oliedruk werken, produceren duidelijk minder geluid dan de traditio nele 'beuk'werktuigen. Over last van de sloopwerkzaamhe den wordt daarmee voor de omwonenden zoveel als mó gelijk beperkt. Het terrein waar de bunker, een voormalige commandopost en schuilkelder, staat heeft een tij delijke in- en uitrit aan de Wilhel- minastraat. Daarvoor zijn een deel van een muur en gemeen teplantsoen verwijderd. Na af loop van de sloopwerkzaamhe den zullen beide worden her steld. De sloopwerkzaamheden zullen naar verwachting nog on geveer een week duren. Een al wat oudere opname van de Karolingische Burg, gelegen in het hart van Oost-Souburg. Het is het oudste monument van de gemeen te. Een expositie over de Burg is op 17 september te zien in de Nederlands Hervormde kerk aan het Oranjeplein, (luchtfoto Slag boom en Peeters, Teuge). len, zoals gesteld, 17 monumen ten zijn opengesteld. In de kern Ritthem zijn dat: de Nederlands Hervormde kerk en -toren aan de We verstraat. 's Middags vindt hier tevens een orgelbespe ling plaats. het Fort Rammekens aan de Rammekensweg. Hier zal onder meer een expositie over dit unieke fort te zien zijn. In Oost-Souburg zijn geopend: de korenmolen 'De Pere' aan de Kanaalstraat, die de hele dag in bedrijf te zien is. Er is ook een expositie over de vrijwel voltooide restauratie. de Nederlands Hervormde kerk en -toren aan het Oran jeplein. De gehele dag vin den er doorlopend orgel bespelingen plaats door ver schillende organisten. Er zijn voorts twee exposities te zien: één over de kerk en één over de nabijgelegen Karolin gische Burg (het oudste mo nument in de gemeente). In de kern Vlissingen is men welkom in: het Witte Huis (van Rijkswa terstaat) aan de Prins Hen- drikweg. de woonhuismonumenten Bellamypark 23 en Brande rijstraat 12 (in de laatste staat ook een expositie). het VVV-kantoor (Nieuwen- dijk 15), dat tijdens de Open Monumentendag als centraal informatiepunt voor bezoe kers fungeert. het Arsenaal bij de Vissers haven. Echter: de activiteiten die er plaatsvinden houden verband met het 'Sixties Festival' dat de Vlissingse horeca-vereniging orga niseert. de Lutherse kerk aan de Walstraat. de St. Jacobskerk en -toren aan de Oude Markt. In de kerk is een expositie te zien over de geschiedenis van het bouwwerk. Voorts worden er doorlopend orgelbespelin gen verzorgd door zeven or ganisten. De toren is de ge hele dag te beklimmen. Van 11.00- tot 12.00 uur vindt er een beiaardbespeling plaats. de Zeemanserve. Toeganke lijk is hier het hofje, in princi pe niet de woningen. de Gevangentoren (Boule vard De Ruyter). Tijdens de Open Monumentendag is er toegang tot de omloop bo venop de toren, die anders voor publiek gesloten is. Op de bovenverdieping zal voorts een maquette van Vlissingen tijdens de tweede wereldoorlog te zien zijn. het Stedelijk Museum. Geboden wordt hier uiter aard de vaste expositie en de tentoonstelling over Betje Wolff. Daarnaast verzorgt de Ver eniging Vrienden van het Stedelijk Museum diverse activiteiten. De volgende: een rondleiding door de binnenstad onder leiding van de kenner van Vlissing se monumenten Ronald den Broeder; een lezing met dia's, even eens door Ronald den Broeder; een lezing over 'Monument en gereedschap' door dhr. Van Kralingen. een lezing over 'Geschie denis recente monumen ten' door ir. J.H. Sinke. Er gebeurt nog méér tijdens de Open Monumentendag. Het volgende: de schietvereniging 'De Fles' laat tussen 10.00- en 11.00 uur verschillende keren op de boulevard 35- en 60 ponds kanonnen bulderen. Burgemeester J.C.Th, van der Doef lost (om 10.00 uur) het eerste schot en zorgt daarmee voor een knallend begin van de Open Monu mentendag. om 11.00 uur onthult de Vlis singse wethouder voor on dermeer monumenten W. Wisse de originele namen van de woonhuismonumen ten Ballemypark 11 en Beursstraat 1-35. Deze zijn in eigendom bij de woning bouwvereniging Basco. de Monumentenwacht is de gehele dag present in en bij het Stedelijk Museum. Onder meer met demonstraties zal deze organisatie inzicht ge ven in haar werkzaamheden. Redenen genoeg om volgende week zaterdag een toer langs Vlissingse monumenten te ma ken. U kunt die dag in monu menten komen, waar u anders alleen maar van de buitenkant tegen aankijkt! Volgende week zal op deze pa- 17 SEPTEMBER 1988 gina een meer gedetailleerd overzicht van alle opengestelde monumenten, concerten en der gelijke worden gegeven. Boven dien verschijnt er volgende week een gemeentelijk informa tieblad, waarin ook nog eens be schrijvingen van de Vlissingse open monumenten wordt gegeven. Zoals in de inleiding gemeld doen aan de Open Monumen tendag 400 gemeenten mee. Die staan, met wat ze verder de 17de zoal te bieden heb ben, allemaal op een rijtje in de Open Monumentenkrant. Die krant kunt u - óók gratis - krijgen bij: de VVV (Nieuwendijk 15); de gemeentelijke informa- tiehoeken in de openbare bibliotheek (Lange Zelke), Open Hof (Alexander Go- gelweg, Paauwenburg) en Middenhof (Kanaalstraat, Souburg); het stadhuis, bij het Stafbu reau voorlichting en in spraak; het Stedelijk Museum (Bel lamypark 19). Volgende week maandag wordt begonnen met de sloop van de bunker die staat aan de Zuidwateringstraat in Ritthem, vlakbij de hoek met de Zand weg. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente. Het afbreken van een bunker als deze is geen alledaags karwei. Er wordt dan ook geen gebruik gemaakt van de traditionele dragline met metalen kogel, die de muren kapot beukt. In dit ge val worden er door de aannemer hydraulische werktuigen inge zet; kranen met 'knijpers' die op oliedruk werken. Ze nemen het beton van de bunker deel voor deel weg. De wanden van de bunker, twee meter dik en gewa pend beton, moeten daarvoor echter eerst worden 'inge scheurd'. Dat gebeurt met be hulp van springstof. Dat zal op een honderdtal plaatsen tot ont ploffing worden gebracht. Daar door ontstaan er in het beton op vaste, onderlinge afstand, scheuren. Aan de buitenzijde zal daar overigens nauwelijks iets van te zien zijn. Het levert dan echter geen problemen meer op voor de hydraulische werktuigen. Het werken met springstof is aan strenge regels gebonden. Dit deel van het werk wordt dan ook uitgevoerd door een des kundige. Eerst worden er, in rij en, ruim honderd metersdiepe gaten in het beton geboord. Daarin wordt in kleine hoeveel heden springstof aangebracht. Die worden met zwaar materiaal afgedekt en daarna, rij voor rij, tot ontploffing gebracht. Dat ver oorzaakt de scheuren. Van rondvliegend materiaal zal bij de ontploffingen dus geen sprake zijn. Desondanks zal, op de tijden dat De heer P.J. van der Maas heeft aan de gemeente ge vraagd of hij een timmermans werkplaats mag beginnen in de garage bij zijn woning aan de Vrijburgstraat 1 Burgemeester en wethouders willen daaraan wel medewer king verlenen maar hebben eerst de omwonenden om hun mening gevraagd. Het geldende bestemmingsplan staat namelijk het gebruik als werkplaats van de garage niet toe. De omwonenden kunnen tot en met deze week hun mening ge ven. Daarna zullen b&w een be slissing nemen. Van die beslis sing zullen de omwonenden ook weer bericht ontvangen. De gemeentelijke informatie- hoeken, waar u deze week on der meer de commissiestuk ken kunt inzien en de Open Monumentenkrant kunt halen, zijn te vinden in: - het stadhuis (bij het bureau voorlichting), dat is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur: - de openbare bibliotheek (aan de Lange Zelke op nr. 91 - die geopend is op maandag van 13.30 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur, 's zaterdags van 10.00 tot 12.30 uur (donderdag de gehele dag gesloten); - wijkcentrum 'Open Hof' (Alexander Gogelweg 59), geo pend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur; -wijkcentrum 'Middenhof' (Ka naalstraat 64, Oost-Souburg), geopend op maandag-, dins dag-, woensdag- en donderda gavond; bovendien op dinsdag en donderdagmiddag. (Deze openingstijden zijn niet altijd ze ker; de kans bestaat dat u de ge noemde tijden wel eens voor een gesloten deur kunt komen te staan.) (foto: Ruben Oreel) Maandag starten bij de Kunst zinnige Vorming Vlissingen een aantal yoga-cursussen. Deze staan onder de deskun dige leiding van Antoinette Heystek. Ze worden zowel overdag als 's avonds gegeven. Het doel van de cursussen is op de juiste manier leren omgaan met lichamelijke en geestelijke energie. Dat gebeurt op basis Volgende week vergaderen twee vaste commissies van ad vies en bijstand. Dat zijn die voor: - de ruimtelijke ordening op dinsdag 13 september, aanvang 19.30 uur; - de volksgezondheid op dinsdag 13 september, aanvang 17.00 uur. De vergaderingen worden ge houden in het stadhuis en zijn openbaar. Ook het publiek heeft er recht van spreken. De agen da en bijbehorende stukken worden deze week ter inzage gelegd in de gemeentelijke in- formatiehoeken. Verder vergaderen morgen (donderdag): - de Culturele Raad in wel- zijnscentrum Bachten Kom- me (aanvang 20.00 uur); - de bestuurscommissie voor de gemeentelijke scholenge meenschap voor Middelbaar, Dienstverlening en Gezond heidszorgonderwijs. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het schoolgebouw aan de Troelstraweg. van de leer van de Hatha-yoga. Door oefeningen wordt het li chaam versterkt, gezonder en soepeler gemaakt. Ook de hou ding wordt verbeterd. Tevens wordt aandacht besteed aan het leren loslaten van zowel licha melijke als geestelijke spannin gen. Het maakt niet uit of u al eens eerder of juist nooit aan de ze yoga hebt gedaan; de inhoud van de lessen wordt namelijk aangepast aan het niveau van de deelnemers. De cursussen vinden plaats in het voormalige Medisch Cen trum aan de Julianalaan (num mer 4) in Vlissingen. De tijden zijn: - maandag van 14.00- tot 15.00 uur; - donderdag van 19.00- tot 20.00 uur en - donderdag van 20.30- tot 21.30 uur. Voor nadere informatie over de cursussen kunt u terecht bij de Kunstzinnige Vorming, Bad huisstraat 104. De telefoonnum mers daarvan zijn 14928 en 16672. de springladingen tot ontploffing worden gebracht, de Zuidwate ring en Zandweg worden af gesloten. Bovendien zullen zo wel de gemeente als de Arbeids inspectie er op toezien dat aan de voorzorgsmaatregelen wordt voldaan. Het streven is de sloop van de bunker begin oktober voltooid te hebben. Vanavond, 7 september, komt vanaf 20.00 uur de project groep Binnenstad in het Vest zaktheater bijeen. Op de agenda staan o.a. een brief van het wijkkomité Bin nenstad en het antwoord van burgemeester en wethouders daarop en de ontwikkeling van bouwplannen aan de Nieuwendijk-Ballastkade. De vergadering is openbaar, dus voor iedere belangstellende vrij toegankelijk. Denkt u erover om een woning te laten bouwen? Vaak komt dan, vroeg of laat, het feno meen 'gemeente-garantie' aan de orde. Met, direct daar ach teraan, vragen over voorwaar den, bedragen en dergelijke. De antwoorden daarop kunt u voor een groot deel vinden in verschillende brochures. Zo heeft het ministerie van Volks huisvesting c.a. de brochure 'De eigen woning en gemeentega rantie' uitgebracht. Daarin wor den, in grote lijnen, onderwer pen toegelicht als 'Wat is ge meentegarantie' en 'Gemeente- Ben de Graaff Tapijt wil zich in Vlissingen vestigen aan de Koudekerkseweg in het pand waarin nu nog Horecacentrum Vlissingen is gevestigd. Ben de Graaff heeft bij de gemeen te een bouwaanvraag inge diend voor verbouwing van dit pand. Het horecacentrum ver trekt binnenkort naar het be drijventerrein Baskensburg. Burgemeester en wethouders willen de gevraagde bouwver gunning wel verlenen maar het geldende bestemmingsplan laat detailhandel hier niet toe. Daar om willen b. en w. het bestem mingsplan wijzigen. Dat kan door aan de gemeenteraad voor te stellen een zogenoemd voor- bereidingsbesluit te nemen. Dat is een verklaring van de ge meenteraad, dat een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is die de verbou wing mogelijk maakt. B. en w. hebben dit voornemen vorige week aan de omwonen den van het pand kenbaar ge maakt. Zij kunnen er tot en met vandaag, 7 september, schrifte lijk hun mening over geven. Hierna zullen b. en w. een voor stel aan de gemeenteraad doen. Dit voorstel komt - met de inge diende inspraakreacties - echter eerst aan de orde tijdens de openbare vergadering van de Volgende week woensdag (14 september) komt in het stad huis de Emancipatiecommis sie bijeen. De vergadering, die om 20.00 uur begint, is open baar. Het publiek heeft uiter aard ook spreekrecht. Bij het inleveren van de kopij voor deze pagina, was de agen da nog niet bekend. In de loop van de week zal deze echter, met bijbehorende stukken, ter inzage komen te liggen in de ge meentelijke informatiehoeken. Voor inlichtingen kunt u ook te recht bij de ambtelijk secretares se van de commissie. Zij werkt bij het bureau welzijn in het stadhuis; haar rechtstreekse te lefoonnummer is 87268. vaste commissie van advies en bijstand voor de ruimtelijke or dening op dinsdag 13 septem ber as. (aanvang 19.30 uur). Tij dens deze vergadering is er spreekrecht voor bezoekers. Daarmee kunnen belangheb benden onder meer hun eventu ele bezwaren onder de aan dacht brengen van de leden van de commissie (tevens raadsle den). Als de commissie positief over het voorstel adviseert, zal het worden behandeld tijdens de vergadering van de gemeen teraad op donderdag 29 sep tember as. (aanvang 19.30 uur). Het volledige verbouwingsplan is in te zien bij de heer J. Franc- ke van de dienst Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in het stadhuis. Hier zijn ook nadere inlichtingen verkrijgbaar (tel. 87307). Een wedstrijd kun je winnen. Maar van dieven in de kleedkamer verliest u 't bijna altijd. Tenzij u een paar slimme voorzorgs maatregelen neemt Laat bijvoorbeeld nooit waardevolle eigendommen achter, als u het veld. zwembad of de zaal in gaat Geef ze liever even af bij de balie/beheerder of maak gebruik van de vaak aanwezige kluisjes. Nóg beter Is het om ze thuis te laten en alleen spullen mee te nemen die u voor uw sport nodig hebt Er zijn nu eenmaal sportieve en onsportieve mensen. Denk daar voortaan even aan. Want een hoerastemming door een gewonnen wedstrijd slaat al gauw om in een mineur-stemming door diefstal VOORKOMING MISDRIJVEN E*n uak var da poNUa én u. garantie voor diverse soorten ei gen woningen'. Deze uitgave is verkrijgbaar in de gemeentelijke informatiehoeken. Dat geldt ook voor het gemeen telijke informatieblad over het zelfde onderwerp. Daarin wordt wat gedetailleerder ingegaan op (nadere) voorwaarden die de ge meente stelt als het gaat om ver krijgen van gemeentegarantie. Voor het aanvragen van van ge meentegarantie kan men overi gens terecht bij de dienst Volks huisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieu in het stadhuis (begane grond, kamer 019; tel. 87259). Aan de hand van enkele activitei ten die van middenstandszijde in de laatste weken zijn georgani seerd wil ik nog eens even terug blikken op het eind van het zo merseizoen. De invloed van het goede weer tijdens de midzo- mernachtmarkt op de publieke belangstelling was goed merk baar. Het zag zwart van de men sen, het was gezellig en in het al gemeen waren de marktkooplie den tevreden. Voor de organisa tor, de Centrale Vereniging van Ambulante Handel in Noord en Midden-Zeeland, moet dat een prima gevoel zijn. De midzomer- nachtmarkt is binnen het toe ristisch recreatief evenementen pakket inmiddels uitgegroeid tot een publiekstrekker van naam. De vorig jaar ingezette nieuwe aanpak van de braderie is dit jaar voortgezet. In nauwe samenwer king met het SKW en de Vlissing se horeca hebben de bin nenstadswinkeliers kans gezien dit traditionele evenement uit te bouwen tot een driedaags festijn voor jong en oud. Zeer verheu gend vind ik het dat ditmaal ook de winkeliers op Bellamypark en aan de Nieuwendijk hebben meegedaan. Het oude "winkel rondje" van vroeger herleefde tij dens deze braderie. Ja, en dan was er afgelopen za terdag in Oost-Souburg de zoge noemde verenigingenmarkt. In combinatie met ringrijden, optre den van muziekkorpsen en een wielerronde leverde dat een ge zellige drukte op. Alles overziend heb ik maar één conclusie: de middenstand in onze gemeente heeft zich zeer actief getoond en van de beste zijde laten zien! Het is een goed gebruik in onze gemeente om allerlei voorne mens op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, die (nog) niet passen in het geldende bestemmingsplannen, eerst "in inspraak te geven". Nu wil in spraak niet zeggen, zoals som migen dat graag uitleggen, dat alle reacties ook in het uiteindelij ke plan terug te vinden moeten zijn. De bedoeling van inspraak is om zoveel mogelijk overwegin gen bij de besluitvorming te kun nen betrekken. In die zin is in spraak dus altijd effectief. Soms ook is het verstandig als ge meentebestuur bereid te zijn tot heroverweging van eerder in ge nomen standpunten. Dat is bij voorbeeld onlangs gebeurd rond de plannen voor de bouw van een 53 meter hoge PTT- zendmast. Het aanvankelijke plan was die te bouwen bij de PTT-centrale aan de Ooster- baan. Op grond van bezwaren van omwonenden is uiteindelijk een alternatieve lokatie gevon den aan de Govert Flincklaan. Ik wil hier maar mee zeggen dat in breng van bewoners best tot re sultaat kan leiden! Wat jarenlang was betoogd, de behoefte aan een buslijn die ook de binnenstad aandoet, blijkt in de praktijk te worden bewaar heid. Niet alleen maken veel ei gen inwoners er gebruik van, de buslijn brengt tevens een aan merkelijk aantal toeristen en re creanten naar de binnenstad. Dat levert een positieve bijdrage aan de verdere uitbouw van de toeristisch recreatieve functie van Vlissingen. In verband met de grondruil die de gemeente met "De Schelde" heeft gepleegd om een nieuw winkelgebied aan het begin van de Walstraat te realiseren was het nodig een aantal visserijbe drijven aan de Koningsweg te verplaatsen. Op de landtong tus sen de 1e en 2e Binnenhaven bouwen deze bedrijven geza menlijk een bedrijfsgebouw. Be halve dat hierdoor een verdere concentratie van de visserijbe drijfstak wordt bereikt zal het voor de betrokken bedrijven on getwijfeld efficiënter werken zijn in de onmiddellijke nabijheid van de vismijn.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5