informatiepagina van de gemeente vlissingen Q 11 Gemeentelijk actieplan milieu 1989 I De chemokar komt weer! r Glas in de glasbak! Batterij is chemisch afval Natuur en landschap Ontwerp eerst "in de inspraak" Hinderwet Compostvaten Bodem verontreiniging Actie verfblik Windmolens Plan verkrijgbaar Passieve zonne- energie Begrenzing stad Groenbeheer: zo weinig mogelijk "spuiten" Oud papier Hoeveelheden Belangstelling voor compostvat? Stimulans activiteiten milieubewust gedrag Gemeente en milieu Meer doen Milieu educatie Verkeers- milieukaart DE VLISSINGER Woensdag 7 september 1988 redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen telefoon 01184-87000. toestel 333. 335 en 337 Het opzetten van een "actie verfblik", het met subsidie verstrekken van compostvaten en het ver zorgen van natuur- en milieu-educatie. Dat zijn enkele van de onderwerpen uit het vorige week verschenen milieu-actieplan voor 1989 van de gemeente Vlissingen. In totaal is met de uitvoering van het plan f 10.000,- extra gemoeid. Dit bedrag komt bij de f 29.250,- die, ten behoeve van milieu-activiteiten, al is opgenomen in de begroting voor 1989. Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad bij de behandeling van de gemeente begroting voor volgend jaar vra gen het plan vast te stellen en er het benodigde geld voor be schikbaar te stellen. Er is nu echter eerst een periode van in spraak op het ontwerp van het plan. Het is hiervoor toegezon den aan een groot aantal instan- m ties. Zij kunnen tot 1 oktober a.s. fW! schriftelijk reageren. "Het milieu" is een ruim begrip. Een belangrijke taak voor de ge meente op milieugebied is het uitvoeren van de Hinderwet. In het milieu-actieplan voor vol gend jaar wordt daarom veel aandacht besteed aan het nale ven van deze wet. Hiervoor zijn alle hinderwetplichtige Vlissing- se bedrijven in de computer in gevoerd. Dat zijn er 505. Daarvan hebben er 184 nog geen, of een ontoereikende, Hin derwetvergunning. In het vorige milieu-actieplan bedroeg deze vergunningachterstand echter nog 234. Verf kopen is één, het milieuvriendelijk kwijt raken van de resten is twee. Dat wil de gemeente volgend jaar gaan regelen (foto: Ruben Oreel). Een andere manier om de af valstroom te verminderen is het maken van compost uit afval. Om dit te stimuleren wil de ge lichtingen over het plan verkrijgbaar bij de afdeling mi lieuzaken van de dienst Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in het stadhuis. Voor wat betreft het opheffen van bodemverontreiniging geeft het actieplan aan dat nog eind dit jaar zal worden begonnen met de bodemsanering van de gevonden verontreiniging in de Van der Helstlaan. Deze werk zaamheden zullen ongeveer drie maanden duren. Dit zal on geveer f 1 miljoen kosten. De verontreinigde grond zal worden afgegraven en worden afge voerd naar een grondreinigings- installatie. Naar verwachting zal deze sanering veel stankoverlast geven. De hele operatie gebeurt echter in overleg met de buurt bewoners. Het terugdringen van de hoe veelheden chemisch afval in het huisvuil vindt de gemeente be langrijk. Daarom stellen b&w in het plan voor in 1989 een "actie verfblik" te houden. Hiervoor zullen alle verkooppunten van verf en de schildersbedrijven worden bezocht. Dit zal moeten leiden tot een verantwoorde af voer van verfresten en andere chemicaliën en een permanente inzamelingsregeling voor verf. Uiteindelijk is het de bedoeling dat particulieren op vele verfver- kooppunten hun resten verf zul len kunnen inleveren. De gemeente ziet er op toe dat bedrijven voldoen aan de bepa lingen van de Hinderwet (foto: Ruben Oreel). meente in 1989 een aantal van 100 compostvaten met subsidie aan particulieren gaan verstrek ken. Dat gebeurde ook al in 1987 en 1988. In 1987 werden 225 va ten verstrekt, in 1988 128 stuks. De gemeente wil deze actie vol gend jaar nogmaals voeren om dat het merendeel van degenen die nu al een vat bezitten, vindt dat het vat goed werkt. Maar liefst 37% van hen zei nog slechts een huisvuilzak in plaats van twee per week aan te bieden! Het bovenstaande is slechts een greep uit het milieu-actieplan voor 1989. Het plan bevat tal van andere aandachts- en actiepun ten. Wilt u daarover meer weten dan zijn gratis exemplaren van het plan verkrijgbaar bij het Staf bureau voorlichting en inspraak in de hal van het stadhuis. Van zelfsprekend zijn ook nadere in- De laatste jaren nemen in de energievoorziening windmolens meer en meer een plaats in. Ook in Vlissingen staan diverse wind molens. Die zijn er mede geko men dankzij het opheffen van o.a. planologische belemmerin gen door de gemeente. Vlissin gen staat positief tegenover windenergie. Toch kunnen er ook andere belangen een rol spelen waardoor de gemeente genoodzaakt kan zijn medewer king bij het tot stand komen van windmolens te weigeren. In het milieu-actieplan voor 1989 ge ven burgemeester en wethou ders daarom aan dat zij elke keer bij een aanvraag voor de bouw van windmolens zullen be zien of medewerking mogelijk is. Bij de bouw van woningen kan goed gebruik gemaakt worden van de gratis warmte van de zon. Een toepassing van deze zoge noemde passieve zonne-energie is bijvoorbeeld woningen zo te bouwen dat de gevels met de grootste ramen op het zuiden lig gen. Enkele woningen in de wijk Rosenburg worden zo gebouwd. Helaas kan voor veel in Rosen burg in aanbouw zijnde wonin gen de passieve zonne-energie niet optimaal worden toegepast in verband met de beperkte ruimte. Niettemin zal bij komen de nieuwbouw bezien worden hoe daarmee wel rekening kan worden gehouden. In het milieu-actieplan van de gemeente voor volgend jaar heeft ook natuur en landschap de aandacht. Zo wil de gemeen te zich in haar "buitengebied" sterk maken voor behoud van het schor bij Rammekens en wil zij inspelen op de ruilverkaveling van Walcheren voor wat betreft het aan de stad grenzende "bui tengebied". Delen daarvan die landschappelijk versterkt zou den moeten worden zijn het ge bied ten noorden van de Jacoba van Beierenweg, het gebied oostelijk van het Kanaal door Walcheren (bij de Buitenhaven) en het kustgebied bij Westduin. Voor het gebied Westduin II geeft het milieu-actieplan aan dat dit zijn open structuur moet behouden en dat alleen de al be staande kustbeplanting wat ver sterkt moet worden. De Jacoba van Beierenweg is dit jaar van nieuwe boom- en struik beplanting voorzien. Burge meester en wethouders geven in het nu verschenen milieu actieplan voor 1989 aan dat de ze weg op termijn een land schappelijk hoogwaardige begrenzing van de toekomstige stadsrand kan gaan vormen. Vlissingen beperkt zo veel mo gelijk het gebruik van chemi sche middelen in het openbaar groen en op verhardingen. Vol gens een onlangs gehouden on derzoek van de Zeeuwse Milieu Federatie behoort Vlissingen zelfs tot de gemeenten in Zee land die het laagste gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen hebben. Onkruid is echter hardnekkig zo dat enig "spuiten" toch nodig is. Daarom worden sommige be plantingsvakken ter voorkoming van onkruidgroei chemisch be handeld. Ook wordt wel de zoge noemde curatieve methode toegepast. Dat is het met chemi sche middelen en met de hand verwijderen van bestaand on kruid. Het verwijderen van on kruid tussen straat- en stoepstenen gebeurt uitsluitend met chemische middelen, ech ter alleen als er ook onkruid groeit, dus niet op voorhand. Al met al is de gemeente terug houdend met de gifspuit, er he lemaal aan ontkomen kan Vlissingen echter niet. Een medewerkster en een mede werker van de afdeling Beplantin gen bezig met het handmatig verwijderen van onkruid. On kruidverwijdering gebeurt zoveel als mogelijk is met de hand. Dat kan echter niet overal en altijd, al was het alleen maar omdat men dan veel meer mensen in dienst zou moeten hebben. De opzet blijft echter: zo weinig mogelijk "spuiten" (foto: Ruben Oreel). Volgende week komt de chemokar weer bij u in de buurt. Bij de ze wagen kunt u al uw chemisch afval kwijt dat niet in de vuilnis zak hoort. Vandaag ontvangt u een folder in de bus waarin alle standplaatsen en -tijden van de chemokar staan. Let op deze knalgele folder en... natuurlijk op de chemokar volgende week! De chemokar komt in uw buurt op dezelfde dag als waarop het huisvuil wordt opgehaald. Op de wagen is deskundig personeel aanwezig. U kunt er chemicaliën zoals batterijen, olie, spuitbus sen en verfresten en nog veel meer kwijt. Een uitgebreide lijst van stoffen vindt u in de gele fol der. Doe mee en lever in! Wie milieubewust is, houdt schadelijke stoffen apart en le vert ze in. De gemeente Vlissin gen zorgt al sinds jaren voor een veilige en milieuvriendelijke af voer van het chemisch afval Wie belangstelling heeft voor een compostvat met subsidie van de gemeente zal nog enig geduld moeten oefenen. In het nu verschenen milieu-actieplan voor 1989 wordt voorgesteld voor dat jaar 100 vaten beschik baar te stellen. Als de gemeen teraad hiermee instemt naar o.a. verbrandingsovens. Dankzij uw hulp vertonen de cij fers van de in de afgelopen jaren afgevoerde hoeveelheden klein chemisch afval eën steeds stij gende lijn. In 1985 3.740 kilo, in 1986 4.140 kilo, in 1987 11.757 ki lo en in 1988 tot nu toe al 13.098 kilo! Wanneer alle Vlissingers volgende week bij de chemokar weer net zo veel inleveren als de vorige maal ziet het ernaar uit dat dit jaar de 20.000 kilo ge haald wordt. Met uw hulp zal dat zeker lukken! De glascontainer is een begrip, ook in Vlissingen. Toch kan de hoeveelheid in te zamelen glas in Vlissingen nog fors omhoog. In 1986 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid ingezameld glas per inwoner 12,6 kilo. Landelijk was toen dit cijfer 14,5 kilo. Niet temin vertoont Vlissingen een stijgende lijn in de opbrengst van glas. In 1985 was in Vlissingen de glasopbrengst 530.000 kilo, in 1986 570.000 kilo en in 1987 593.000 kilo. kunt u in de loop van volgend jaar zo'n vat bestellen. In dit blad verschijnt dan weer een pagina als deze, onder de titel "Vlissin gen milieubewust", waarin een bestelbon zal zijn opgenomen. Om dit stijgende aanbod te kun nen opvangen zijn op het Oran jeplein en in de Scheldestraat glasbakken bijgeplaatst. Daar mee staan nu 26 glasbakken verspreid in de gemeente. Als het glasaanbod blijft stijgen zul len volgend jaar weer glasbak ken moeten worden bijgezet. De glasbakken staan nu op de vol gende plaatsen: - Bellamypark (parkeerterrein) - Spuistraat (parkeerterrein) - Zeemanserve (parkeerterrein) Scheldestraat Bonedijkestraat Hogeweg (bij F. Bollaan) Hercules Segherslaan Troelstraweg (winkelcentrum) Alexander Gogelweg Paauwenburgweg Parklaan (bij Westerzicht) Papegaaienburg,winkel centrum Gildeweg, bij Miro-center Mercuriusweg (bij J.Hermans) Verlengde Kanaalstraat Oranjeplein Zandweg Het toenemend gebruik van batterijen zorgt ook voor een toeneming van deze afvalsoort. Omdat het een chemisch afvalprodukt is, kan het beter niet in de huisvuilzak en dus - via de vuilnisbelt - uiteindelijk in het milieu terecht komen. Daarom staan ook in Vlissingen toren batterijbakken. Toch zijn er in veel winkels, scholen en kan- schadelijke en minder schadelij- AG HET IETSJE MIND IR ZIJN? ke batterijsoorten. Naar ver wachting zal daar in 1990 meer duidelijkheid over zijn. Het is de bedoeling dat er dan een speci aal etiket op de schadelijke soor ten komt. Daarom wil de gemeente pas in haar milieu actieplan voor 1990 bezien of het aantal batterijbakken moet worden uitgebreid. Overigens is het inzamelen van batterijen in Vlissingen redelijk succesvol. De afdeling Reini ging voerde dit jaar tot nu toe al 1.219 kilo batterijen afzonderlijk af. Elke vereniging weet het: oud papier is geld waard. Bovendien levert het inzamelen ervan een duidelijke vermindering van de afvalstroom op. Omdat dit een belangrijke doelstelling van het gemeentelijk milieubeleid is, sti muleert de gemeente het inza melen van oud papier met een subsidieregeling. Dat werkt zo: per ingezamelde kilo oud papier geeft de gemeente 1 cent subsi die, zolang de opbrengst bene den de 7 cent per kilo blijft. Verenigingen en instellingen moeten de bij de oud papierhan delaar ontvangen prijs schrifte lijk kunnen aantonen bij de gemeente. Nadere inlichtingen over deze regeling zijn verkrijgbaar bij de afdeling Financien in het stad huis (telefoon 87266). De gemeente Vlissingen wil par ticuliere organisaties die activi teiten op milieugebied ontplooien stimuleren met een bescheiden subsidie. In het milieu-actieplan voor 1989 is hiervoor f 1.000,- uitgetrokken. Subsidie kan worden verstrekt ter ondersteuning van activitei ten die aansluiten bij het milieu beleid van de gemeente. Informatie hierover is verkrijg baar bij de afdeling milieuzaken in het stadhuis (telefoon 87204). Sinds geruime tijd presenteert de gemeente Vlissingen jaarlijks een milieu-actieplan Daarin staan diverse kleine en grote milieu-activiteiten waarvoor speciale aandacht wordt ge vraagd. In het nu verschenen ac tieplan voor volgend jaar zijn daarvan de belangrijkste het we derom beschikbaar stellen van compostvaten met subsidie en het opzetten van een inzamel systeem voor verfresten en - blikken. Ze sluiten aan op de hoofddoelstelling van het Vlis- singse milieubeleid: het vermin deren van de afvalstroom. Ook het inzamelen van chemisch af val met de chemokar draagt daartoe bij. De chemokar - hij komt volgende week ook weer bij u in de buurt - vormt inmiddels een vast en blijvend onderdeel van het Vlissingse milieubeleid. Hiervoor is dan ook jaarlijks een bedrag in de gemeentebegroting opgenomen. Als wethouder van milieu vind ik dat de gemeente op dit terrein echter meer zou moeten doen. Om financiële redenen kan ech ter niet alles tegelijk. Daarom kies ik ervoor om jaarlijks een ac tieplan te maken waarin enkele concrete punten de volle aan dacht krijgen. Dat zijn voor vol gend jaar dus de compostvaten en de "actie verfblik" en voor dit jaar en volgende jaren in elk ge val het inzamelen met de chemo kar. Doet u mee? Ons milieu is het waard! W. Wisse, wethouder milieuzaken c.a. De gemeente Vlissingen kent een actieve werkgroep natuur- en milieu-educatie. De groep biedt projecten aan de scholen aan zoals "Natuur en schoolom- geving", "Nestkasten", "Fort Rammekens/natuur" en "Bo men in de stad". In het school jaar 1987-1988 tekenden enkele tientallen scholen op de diverse projecten in. De projecten wor den ook het komende jaar weer aangeboden. Informatie hier over is verkrijgbaar bij Danie Ie Due (telefoon 14928/16672). Vlissingen is bezig met het op stellen van een verkeersmilieu- kaart. Daarop zal zijn af te lezen waar veel verkeerslawaai en luchtverontreiniging door het verkeer is. De kaart moet bijdra gen aan een betere besluitvor ming bij vragen over de toekomstige ontwikkeling van verkeersstromen en de milieu gevolgen daarvan. Het ministe rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer subsidieert de opstelling van de kaart. Bij het opstellen van de kaart wordt al rekening gehouden met toekomstige nieuwe ontwikkelin gen zoals het toeristisch/recrea tief "speerpunt" bij de Koopmans- en Vissershaven, de boulevardbebouwing, de bouw van Rosenburg en de aanleg van een nieuwe weg over de Spuikom.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 4