'Je moet hier je eigen kost verdienen, hè' 'De meisjes durven hier veel meer dan de jongens' Walcherse kunstzinnige vorming biedt een breed scala cursussen Luigi Lucardi in Middelburg Een nog groter dienstenpakket Viering 25 jaar M&T Chemicals bv maand opgeschoven Juli was tenminste een prima kleurmaand Baard van de eigenaar ontkomt niet aan actie Schelfhorst Keukens en Van Den Dongen Parket naar Loskade verhuisd Dertig Walcherse scholen fietsen voor Wereldkinderen GOEDE START DAGVOORZIENING OUDEREN IN BUITENRUST Soepballen Voor wie? Lenen Vrijwilligers Veilig Onherkenbaar Middelburg Automobielbedrijf Arnestein kijken en kopen zonder levertijd DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 7 september 1988 Ze zitten om de ronde tafel in afwachting van de warme maaltijd van het huis. Zelfs heb ben ze meegeholpen om de bal letjes voor de soep te draaien en daarna is keurig de afwas ge daan. Zij, dat zijn de vier bejaar den, die momenteel als eersten meedoen aan het project Dag verzorging voor zelfstandig wo nende ouderen in Middelburg. Dit projekt, dat grotendeels door de Provincie gesubsidieerd wordt, is een voorziening die thuis wonende bejaarden in staat wil stellen zo lang moge lijk zelfstandig te blijven. In 'Ja cob Roggeveen'-Buitenrust in Middelburg ging dit projekt be gin augustus van start. "Het lijkt niet veel, vier bejaar den die mee doen aan een pro jekt" zegt adjunct-directeur (geen directrice, graag) Janny de Leeuw van de Humanistische Stichting 'Jacob Roggeveen'. "Totaal echter hebben wij maar tien plaatsen en nu zitten we binnen een maand al bijna op de helft, hetgeen een goede start is. Mocht er veel meer vraag naar komen dan is het mogelijk nog een tweede projekt te star ten, mettertijd. Dagverzorging is een aanvulling op de hulpverle ning door gezinsverzorging, wijkverpleging en andere verzor gers, b.v. familieleden in de thuissituatie", zegt de adjunct. "Aanmelding geschiedt altijd via deze hulpverleners of de huis arts, die ook allen onze folder in huis hebben". les mag en niks moet", zegt ad junct de Leeuw overtuigend. zetting uit te breiden zijn nu op dinajag en donderdag een acti viteitenbegeleidster, een bejaar- denhelpende en een vrijwilligster met de ouderen actief. Voor vrij willigsters ziet de adjunct directrice nog mogelijkheden om zich op tegeven bij het Rogge veenhuis. Zij zegt: "Aangezien wij geen dagopvang, maar dag verzorging bieden, zijn er heel wat helpende handen nodig om de activiteiten te begeleiden. Dat houdt ook in een wandeling naar het koopcentrum, of bege leiding naar de kapper of pedicu re, die ook in ons huis aanwezig zijn. Dit laatste moet wel apart betaald worden, maar voor de rest zit in de dagprijs van f 6,— een warme maaltijd, koffie en thee. Dat is goedkoper dan thuis. Ook vervoer door vrijwilli gers van het Rode Kruis kan ge regeld worden voor f 2,50 per dag. Bij dit alles houden wij wel de terugkoppeling met de thuis situatie, want steeds proberen wij bij alles de oudere zoveel mogelijk eigen verantwoordelijk heid te geven en te stimuleren tot activiteit. Maar nogmaals: al- K/NDERCROSSBAAN IN VL/SSINGEN Ouderen vanaf 65 jaar, die on danks de thuishulp, extra steun behoeven komen voor korte of langere duur in aanmerking voor dagverzorging in het verzor gingstehuis. Verschillende rede nen noemt Janny de Leeuw waarom het goed kan zijn, dat een bejaarde een dag of twee van de week van huis is: "Soms is de partner ernstig ziek en kan zij of hij nu een dag goed tot rust komen terwijl de ander naar de dagverpleging komt. Andere ouderen vereenzamen alleen thuis en raken steeds minder ac tief zonder contact naar buiten toe. Ook komt het voor dat een bejaarde-na een ziekenhuisopna me en revalidatie toch nog niet geheel alleen de thuissituatie aan kan. Ook dan biedt dagver zorging hier in Buitenrust een oplossing", zegt zij. "Men kan hier twee dagen in de week te recht, maar dat mag ook één dag zijn, want afgezien van de dagindeling van 10 tot 16 uur, is de oudere vrij te doen wat hij of zij wil. Wel stimuleren wij heel sterk de activiteiten, die ons huis biedt op deze dagen. Alles is mogelijk: biljarten, sjoelen of koersbal. Ook meezingen in het zangkoor of bejaardengym- nastik samen met de bewoners van het huis, behoren tot de mo gelijkheden. Vaak komt men op deze manier tot veel nieuwe contacten, die stimulerend wer ken", stelt Janny de Leeuw. Hans Dierickx schafte vorig jaar een ATV, een vier-wielige crossmotor, voor zijn zoon aan. Lekker crossen achter het Vlissingse Dierenasiel. Zoonlief vermaakte zich met zijn vriendjes opperbest. Maar ook pa had er lol in. zoveel dat hij besloot een crossveldje voor kinderen aan te leggen. Gewa pend met de nodige vergunningen ging hij samen met zijn vriend Victor van der Lee aan de slag. Zes weken geleden werd de crossbaan bij de parkeerplaats aan de oprit naar de Vlissingse boulevard geopend. kinderen verplicht dragen. een helm te Aangezien het mogelijk was om voor dit project de personele be- "We begonnen met niets. Abso luut niets", vertelt Hans Die rickx, terwijl hij over de keurige baan met echte pits kijkt. "Als je ziet wat het uiteindelijk is ge worden kun je je wel voorstellen dat ik er heel blij mee ben". Op de baan is het een drukte van belang. Twee jochies van een jaar óf tien zijn ingespannen be zig om de motoren netjes te par keren. De baan is afgezet met blauw lint. Aan de kanten liggen strobalen om slordige snelheids duivels op te vangen. Spring- schansjes en vlaggen maken het geheel compleet. kan eigenlijk niets fout gaan", zegt hij. "De motoren zijn af gesteld op dertig kilometer per uur. Het enige wat de kinderen hoeven te doen is gas geven en remmen. En sturen natuurlijk. Wordt er toch nog iemand bang tijdens de rit, dan kan hij altijd de motor met de 'dodemansknop' afzetten. En een van de motoren is bovendien uitgerust met een ontvanger. Via een zender kan de hele rit op afstand worden geregeld". Daarnaast zijn de Service staat hoog in het vaan del van Diericks. "We proberen het zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen. Een helm le nen ze van ons. Hetzelfde geldt voor een regenjack als het plot seling slecht weer wordt. Moe ten ze lang op hun beurt wach ten, mogen ze op een pony een ritje rond de baan maken". De baan is geschikt voor kinde ren van zes tot twaalf jaar. Vol gend jaar komt er nog een mo tortje bij voor kinderen vanaf vier jaar. Als alles goed gaat is een gedeelte van de baan vol gend seizoen overdekt. De crossbaan is tot 1 oktober dage lijks van 1 3 tot 21 uur geopend. Wat de belangstelling betreft hebben Dierickx en Van der Lee niets te klagen. "Het is elke dag druk en iedereen vindt het prachtig. Ook de ouders zijn vol lof", zegt Dierickx. "Het is trou wens opvallend dat jonge kinde ren en vooral meisjes veel meer durven dan de wat oudere jongens". Hans Dierickx is er van over tuigd dat de crossers geen enkel gevaar lopen. "Op deze baan VIJFENTWINTIG JAAR M&T CHEMICALS BV PRIJSUITREIKING HEIN KLEUR-ZESKAMP De oorspronkelijk op 10 sep tember geplande open dag bij M&T Chemicals bv in Vlissin- gen wordt verplaatst naar 8 ok tober. Het is namelijk waar schijnlijk dat op die datum voor het Vlissingse bedrijf zeer posi tieve ontwikkelingen gemeld kunnen worden. De definitieve beslissing daarover valt eind september, meldt het bedrijf ons. De president-directeur van het Amerikaanse moederbedrijf M&T Chemicals Incorporated, J.C. Kaplan, voelt zich, mede als lid van de raad van commissaris sen van de Vlissingse vestiging, ten nauwste verbonden met M&T Chemicals b.v. Hij stelt het dan ook zeer op prijs de mede werkers van M&T Chemicals b.v. bij de viering van het 25-jarig jubileum persoonlijk van de ontwikkelingen op de hoogte te stellen. De drie heren en de ene dame, die op deze donderdag aanwezig zijn op de dagverzorging in Bui tenrust zitten rond de tafel in af wachting van het warme maal, dat in aantocht is. Zij hebben er zelf ook aan meegewerkt. Bal letjes draaien voor de soep, maar ook een taart bakken be hoort tot de 'eetaktiviteiten', waaraan door velen wordt mee gedaan. De heer Joosse ziet echter meer in het sjoelen, dat hij fanaat beoefent. Mevrouw Kingmans, de enige vrouwelijke Zelf de soepballetjes gedraaid.deelneemster aan het projekt, schikt graag de bloemen in de vazen, dat ze die onder begelei ding heeft ingekocht. De heer Dijke is een echte lezer en hem kun je dan ook veelvuldig in de huisbibliotheek aantreffen. Hij komt te voet naar 'Buitenrust' en heeft het er erg naar zijn zin. De heer Overbeeke, die net uit de revalidatie komt, is die dag voor het eerst, maar hij is zeer tevreden over zijn kennismaking met het projekt. "Ze houen je hier wel bezig", zegt de heer Joosse tot slot, "Maar je moet je eigen kost hier ook verdiene, hè". HERFSTFESTIVAL LA REINE VOOR GOEDE DOELEN Koffieshop La Reine aan de Lange Zelke in Vlissingen steunt al jaren een aantal goede doelen. Het basisidee van de actie is simpel: van elke consumptie staat de zaak een dubbeltje af. In de loop der jaren werden de activiteiten steeds verder uitgebreid. Na een aanloop met rommelmarkten en wandel en fietstochten bereikt de actie zaterdag 1 oktober een hoogtepunt: Het Herfstfestival La Reine in het Scheldekwartier. Van 19.30 tot 02.00 uur treedt een keur van Zeeuwse artiesten op, to nen Vlissingse modezaken de nieuwste mode en moet zelfs de baard van de eigenaar van La Reine, W. van Dijk, er voor het goede doel aan geloven. 'We staan werkelijk paf van alle medewerking", straalt Van Dijk. Die medewerking is dan ook niet mis. Alle artiesten treden belan geloos op, voor het Schelde kwartier hoeft geen huur te wor den betaald, de horeca-afdeling van De Wellinge verzorgt gratis de hapjes en drankjes en ook voor het drukwerk en de bloe men hoeft niets te worden be taald. Het Scheldekwartier staat een gedeelte van de opbrengst van de drankjes af voor de actie. Hapjes zijn voor de bezoekers overigens gratis. Mede-eigenaar van La Reine Scholten, de Vlissingse notaris D. Sauer en burgemeesters vrouw Lies van der Doef laten zich tijdens het festival wel van een heel andere kant zien: als dressmen en mannequin bij de modeshows van de Vlissingse zaken Zijnen, De Pantalon, Knuijt en Roovers. Will van Son praat de shows aan elkaar. Optredens tijdens het feest wor den verzorgd door dansorkest Fiësta, de volksdansgroep Vran- je en de barbershop-koren Gol den Waves en Coastline Chorus. Ook Roland Sandhövel, beter bekend als de Soundmix-Edith Piaf, laat zich van zijn, of in dit geval haar, beste kanten zien. Sandhövel draaft onder meer op als Dame Edna. "Aan dit optre den werkt een bekende Vlissin- ger als bruidsmeisje mee", kon digt Van Dijk aan. "Wie het is wil ik nog niet zeggen. Wel dat hij dit eigenlijk liever niet doet". Van Dijk zelf is na het festival onherkenbaar. De baard die hij al vijf jaar heeft, wordt tijdens het Herfstfestival bij opbod ver kocht. Dit onder begeleiding van de clown Joli Jolig. "Ik zal er wel raar uitzien", zegt hij spijtig. "Ik laat hem de volgende dag di rect weer staan". Ook anderen die hun snor of baard op willen offeren zijn welkom. Wie naar het Herfstfestival toe wil moet er snel bij zijn. Nog voor de voorverkoop zelfs nog maar was begonnen, waren er al tachtig van de zevenhonderd kaarten verkocht. Toegangsbe wijzen (een tientje per stuk) zijn verkrijgbaar bij La Reine, boek handel Van der Hoeven en de modezaken Steketee en Knuijt in Vlissingen. Met het Herfst festival hoopt La Reine zesdui zend gulden voor de Stichting Dierenasiel, reptielenzoo Iguana, ramschip De Schorpioen en de Stichting Ponyclub Gehandicap ten in te zamelen. Is het festival een succes, dan wordt het waarschijnlijk een jaarlijks terug kerend evenement. Jan Schelf horst en zijn zoon in één van zijn keukens. Schelfhorst Keukens en Van den Dongen Parket uit Middel burg zijn allebei vanuit de Korte Geere naar een riant gebouw aan de Loskade verhuisd. Beide zaken hadden daar een goede reden voor: de vergroting van hun toonruimte. Jan en Charlotte Schelfhorst be gonnen vijf jaar geleden met veel enthousiasme met de keu kenverkoop in de Korte Geere. Al snel werd duidelijk dat er naar een nieuw pand uitgekeken moest worden, want de zaken gingen goed en keukens vragen nu eenmaal veel toonruimte. De tentoonstellingsruimte ver drievoudigde met de verhuizing. Bovendien biedt het pand de mogelijkheid tot opslag in het er bij gelegen magazijn. "Ook is er hier veel meer parkeerruimte dan in de Geere", zegt Chariot- Alle winnaartjes tevreden met hun prijs. De natte zomermaand juli had één voordeel. Door het slechte weer schoven heel wat Wal cherse kinderen rond de tafel om mee te doen aan de kleur- zeskamp, die Albert Hein in Middelburg had uitgeschreven. Gedurende zes weken konden de kinderen iedere week een an dere kleurplaat komen halen in de zaak. er waren prijzen in de categorie 4 tot 6 jaar, 7 tot 9 en 10 tot 12 jaar. Slechts één van de deelnemertjes presteerde het om alle zes de kleurplaten in te leveren. Maar hij kwam ook uit een kleurgrage familie, waarin totaal vier kinderen mee deden aan deze creatieve wed strijd. Vorige week woensdag vond de prijsuitreiking plaats in de zaak van Albert Hein op de Markt in Middelburg. "Om uit tweehonderd kleurpla ten de mooisten te kiezen, is geen eenvoudige zaak", zei ver vangend bedrijfsleider A.C. Adriaanse, terwijl de kinderen van een glaasje fris genoten in de personeelskamer van AH, die voor de gelegenheid versierd was met het kleurwerk van de kinderen. De jury bestaande uit de cassiè- re Vera Volkers, kleurplaatspeci aliste M. Janse en Adriaanse zelf hadden er hun handen vol aan gehad. Na lang wikken en wegen kwamen de volgende winnaars uit de bus: In de cate gorie 4 tot 6 jaar Christy Ver schoor, Joanne Baayens en Ca roline Baudoux. In de categorie 7 tot 9 jaar Marielle Janse, Ma rieke de Jong en Ghislaine Stroucken. Tenslotte bij de 10 tot 12-jarigen Jan Ary Baayens, Jacomien Adriaanse en Vishak- ha Dorleijn. Alle winnaars gin gen met eenzelfde prijs naar huis: een Conté-kleurpakket, met allerlei creatief materiaal om in de toekomst nog mooiere te keningen te maken. In Middelburg en Vlissingen (plus Souburg) staat weer een groot aantal kunstzinnige cur sussen op het programma. Vlis singen (Kunstzinnige Vorming Vlissingen, KW) is al begonnen en in Middelburg (Zeeuws Insti tuut voor Kunstzinnige Vor ming, ZIKV) begint volgende week. Wie zich wil vormen op het ge bied van ballet, fotografie, mu ziek of beeldende vorming kan binnen KW volop aan zijn (haar) trekken komen. Op enkele uit zonderingen na vinden de cur sussen plaats in het gebouw van KW aan de Minister Lelystraat in Vlissingen en in het wijkcen trum Middenhof in Oost- Souburg. Binnen het vak beeldende vor ming kan de cursist zich bekwa men in tekenen en schilderen op alle niveaus. Ook keramiek, tex tiele werkvormen, bloemsier- kunst, edelsmeden en moderne sieraden maken behoren tot de mogelijkheden. Kijken naar kunst is eveneens te leren bij KW. En op het gebied van bal let kan al heel jong worden be gonnen. Fotografie richt zich zo wel op vormgeving als doka technieken en wie wil ontspan nen kan yoga leren. Naast het aanbod volwassen cursussen kunnen ook kinderen terecht. Er is een cursus stripte kenen en animatiefilm, bewe gingsexpressie, klassiek ballet, jazzballet en dans. Er zijn jaarcursussen van dertig lessen en kortlopende cursussen van vijftien lessen. Over kor tingsregelingen en andere admi nistratieve regels kan men infor matie krijgen bij de Culturele Raad Vlissingen, 01184-14928. In Middelburg tekent het Zeeuws Instituut voor Kunst zinnige Vorming voor de organi satie van cursussen. In de week van 12 september gaat het ZIKV weer van start. Zowel beeldend kan de cursist worden gevormd als op het gebied van de dans. Beginners en gevorderden kun nen er bijvoorbeeld terecht voor tekenen en schilderen en er wordt een oriëntatiecursus met grafiek gegeven, waarbij etsen, mono-typen en andere druk technieken aan de orde komen. Bij beeldhouwen en ruimtelijke vormgeving staat het model centraal en bij keramiek is het draaien op de schopschijf of handvormen de keuze. Mode- ontwerpen staat open voor leer- De jeugd kan onder meer balletlessen nemen. gierigen vanaf twaalf jaar en de cursus getouwweven leert de basisprincipes van de bin- dingsleer en de cursist wordt vertrouwd gemaakt met een weefgetouw. De jeugd kan in Middelburg eveneens creatief aan de slag. Cursussen tekenen en schilde ren waarbij wordt gewerkt met allerlei soorten materiaal staan op het programma. Leren kijken staat centraal bij fotografie. Les sen en opdrachten zijn zo op el kaar afgestemd dat er inzicht wordt verkregen in vormgeving en beeldvorming. Voor wie aan het toneel wat wil gaan doen is er een basiscursus waarbij enke le toneelstijlen onder de loep worden genomen. Ook het bal let heeft een breed aanbod. Voor meer informatie kan men bellen naar het ZIKV, 01180-34711. Vlnr: Ank Steenhuis, Francoise Rekkers en Mieke Wille- boordse. te. Dat ze uit de binnenstad weg zijn vinden ze niet erg. "De aan koop van een keuken is geen im pulsieve aankoop. Voor mensen die op zoek zijn naar een keuken maakt de plaats waar de zaak staat niet zoveel uit". In een aantal van de keukens van Schelfhorst ligt door Van den Dongen aangelegd parket. "Zo kunnen we onze vloeren nog beter presenteren", zegt Wim Van den Dongen opgeto gen in zijn sterk vergrote show room. "Ook door de panelen aan de muren en een kast met lamelvloeren is de zaak er een stuk overzichtelijker op gewor den". Van den Dongen beschikt over een eigen leggerij. Toch zijn doe-het-zelvers er ook op het goede adres. "Ze kunnen bij ons altijd terecht voor advies. En als het nodig is helpen we een handje". De open formule. Dat is het bij zondere aan de pas geopende juwelierszaak Luigi Lucardi. "Onze klanten hoeven geen last van drempelvrees te hebben", zegt bedrijfsleidster Ank Steen huis. De winkel aan de Middel burgse Lange Delft is een filiaal van een over heel Nederland verspreide juweliersketen. Doordat de sieraden in een gale rij van vitrines worden getoond, ziet de winkel er totaal anders uit dan die van een doorsnee ju welier. De klant kan ongestoord een sieraad kiezen uit de vitrine in de prijsklasse die hem of haar het best uitkomt. "Zijn er vra gen dan kunnen ze bij het des kundige personeel terecht", zegt Ank Steenhuis. "Natuurlijk leveren we ook alle bij eén juwe lier behorende service, zoals het graveren van ringen, het aanzet ten van horlogebandjes en ande re kleine dingetjes". ZUIDELIJKE ACCOUNTANTSKANTOREN FUSEREN MET HMVL *De nieuwe directie van het accountantskantoor dat ont staat na de voorgenomen fusie. Om beter op de veranderende marktbehoeften te kunnen in spelen, gaan de Zuidelijke Ac countants Kantoren en het Accountants- en Belastingbu reau HMVL fuseren. Beide kan toren zijn voornamelijk actief in de agrarische sector en met midden- en kleinbedrijf in Zee land, Noord- en Zuid-Holland. Eind augustus ondertekenden de voorzitters A. Oudijk en A. W. van Sprang de verklaring, die tot de fusie per 1 januari 1989 zal leiden. Na de fusie kan gesproken worden van een nieuw groot accountantsbu reau in Nederland. Beide bureaus zijn - zo wordt verklaard - kerngezond. De ont wikkeling in de markt maakte fu-' sie noodzakelijk. Dankzij de schaalvergroting kan een veel breder dienstenpakket worden aangeboden. HMVL telt mo menteel dertien vestigingen, het Zuidelijk Accountantsbureau heeft er zeven en is vooral in Zeeland actief. De omzet van beide bedroeg in 1987 ruim 16 miljoen gulden. De algehele leiding komt straks in handen van drs. A.H. Lievaart van HMVL. Mr. D.J. de Korte van het andere bureau wordt mededirecteur. René Potter. Of hij van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt is niet bekend, maar in ieder geval heeft de 22-jarige René Potter zijn draai gevonden in de automobiel branche en sinds enkele dagen is Middelburg dan ook een auto mobielbedrijf rijker: Automo bielbedrijf Arnestein aan de Kui- persweg. Het bedrijf richt zich uitsluitend op de in- en verkoop van gebruikte wagens en dan nog in de prijsklasse van vijf- tot vijftienduizend gulden. "In die prijsklasse zitten nog ge noeg mogelijkheden", weet de jonge ondernemer. "Vaak wordt bij een garage de verkoopprijs van een tweedehandsauto be paald door de inruilwaarde die de koper van een nieuwe auto er voor heeft gekregen. Dat wil soms nogal eens (te) veel zijn. Wij hebben dat 'probleem' niet. Verder zijn al onze auto's APK- gekeurd. Dat betekent dus on der meer dat de prijs die op het kaartje staat inderdaad de eind- prijs is. Dat is bij sommigen óók wel eens anders omdat juist door het ontbreken van die keu ring de klant - als de auto nog APK gekeurd moet worden - voor onaangename verrassingen kan komen te staan". Levertij den is een woord dat bij 'Ar nestein' niet bestaat. Wie koopt betaalt en na het invullen van de benodigde paperassen kan hij of zij direct met de auto wegrijden. Mèt garantie. "Want", zo besluit Potter, "als ik een auto verkoop moet-ie goed zijn." Niet minder dan dertig Walcher se basisscholen doen dit jaar mee aan de sponsorfietstoch ten van de vereniging Wereld kinderen. Zaterdag 10 septem ber fietsen de kinderen, die dan per kilometer een kwartje of dubbeltje krijgen van familie, buren of kennissen. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een keuken in het kindertehuis Yamani nabij Jakar ta op Java. Gestart wordt zater dag tussen half tien en tien uur bij tien scholen. Vorig jaar fietsten aanzienlijk minder kin deren dan dit jaar f 13.000,— bij elkaar. t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 15