Jong Zeeuws talent PO/l\CEliIZEEL/M\D shit imle»«it IS ONZE VEILIGHEID U EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD? BON aanvraag ontwerp- vergunning shell Win met verkeersveiligheid MARINISSEN COM MI SS IKS ii Vrijdag 16 september is de eerste vergadering van provincia le staten na de zomervakantie. De openbare bijeenkomst be gint om 10.00 uur en is belegd in de statenzaal, Abdij 11, Welzijn Middelburg. Wegen Waterschappen Milieu WOV IN BEROEP Jaarstukken provinciale griffie DE BOEKEN NIET DE RODE PIJL SLANK COMPLEX" een verantwoord nieuw kruidenmidde! tegen overgewicht! Het Korps Nationale Reserve (NATRES) werd 40 jaar geleden opgericht en bestaat uit vrijwilligers, die in hun vrije tijd worden opgeleid om zodra dat nodig is, een belangrijke rol te spelen bij de beveiliging van ons land. Bij oorlogsdreiging nemen zij onmid dellijk de bewaking op zich van vitale punten, zoals bruggen, stations en dergelijke. Punten, die in eerste in stantie van belang zijn voor een ongestoorde mobilisatie, maar die ook daarna moeten worden be veiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage. De NATRES-vrijwilligers zijn dan het eerste op hun post. Dat kan, want die post is in of dicht bij hun woon plaats. Dat heeft bovendien als voor deel dat zij het gebied dat zij moeten bewaken kennen als hun broekzak! Om op hun taak berekend te zijn, oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n 100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld over oefenavonden van 3 a 5 uur en oefendagen (5 a 8 uur) in het week end. Voor deze oefeningen ontvan gen zij een tegemoetkoming in de kosten. Is onze veiligheid u een stukje vrije tijd waard? Vraag dan meer informatie, door onderstaande bon in te sturen. Voorwaarde is wel dat u uw militaire dienstplicht achter de rug heeft (of een andere militaire opleiding). En dat uw leeftijd tussen 19 en 50 jaar ligt. 40 JAAR KORPS NATIONALE RESERVE VRIJWILLIGERS VOOR ONZE VEILIGHEID. Woensdag 7 september 1988 ABDIJ Marianne Boer en Maurice Heugen hebben de aanmoedingingsprijs Jong Zeeuws talent 1988 van de provincie Zeeland gekregen. Gedeputeerde mevrouw G. de Vries-Hommes heeft dat vorige week in het provinciehuis bekend gemaakt. De prijs bestaat uit vijfduizend gulden en een oorkonde. Het geld bedrag wordt tussen de twee winnaars gedeeld. Marianne Boer is in 1968 in Vlis- singen geboren. Zij studeert pia no aan het Sweelinck Conserva torium in Amsterdam. Toen zij tien jaar was speelde zij al als soliste bij het Zeeuws Jeugdorkest en sindsdien heeft zij vele optredens gedaan, onder andere voor radio en televisie. In maart dit jaar deed Marianne Boer mee aan de Masterclass van Eliane Rodriques en zij kreeg daarbij lovende kritiek. Maurice Heugen is ook in Vlis- singen geboren (1969). Hij stu deert eveneens aan het Swee linck Conservatorium. Zijn in strument is dwarsfluit. Maurice Heugen was negen toen hij voor het eerst optrad. Hij deed dat tij dens een leerlingenuitvoering. Ook hij heeft daarna vaak opge treden met registraties voor ra dio en televisie. Maurice Heugen volgde Masterclasses bij William Bennet, Trevor Wye, Geoffrey Gilbert en Peter Lukas Graf. Marianne Boer en Maurice Heu gen treden ook gezamenlijk op. Op hun programma staat voor komende winter de Amster damse Concertzender met op tredens in de IJsbreker. Commissaris der koningin dr. C. Boertien reikt op 2 december de aanmoedigingsprijs officieel uit. De winnaars zullen ook dan op treden. mm De commissie ziekenhuiszorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert woensdag 14 september, 14.45 uur. Besproken wordt een notitie van de vereniging Kind en Zieken huis over het betrekken van de ouders bij de ziekenhuisopna me van kinderen. Andere agen dapunten zijn regionale be schouwing van de ziekenhuis zorg, bet maken van een plan medische specialismen in Zee land en de mogelijkheden van een automatiseringscentrum. De commissie geestelijke ge zondheidszorg en zwakzinni genzorg uit de provinciale raad voor de volksgezondheid verga dert 15 september, 9.15 uur. Aan de orde zijn een advies over de uitbreiding met twaalf bed den voor verslaafden in het Psy chiatrisch ziekenhuis Zeeland in Goes, een rapport van de werk groep Adendum over het plan psychiatrie en de normen van de wet ziekenhuisvoorzienin gen voor wat de geestelijke ge zondheidszorg betreft. De twee vergaderingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in Terminus, F. den Hollander laan 37, Goes. hm Wie een plan of een idee heeft om de verkeersveiligheid te vergro ten, maakt kans een prijs te winnen. Hetzelfde geldt voor wie zich bijzonder inzet om het aantal ongelukken in het verkeer te ver minderen. Het Regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) heeft een prijzenpot van rond de veertig duizend gulden. De prestatie, het plan of het idee moet aansluiten bij de landelijke actie - 25% (een kwart minder verkeersslachtoffers in het jaar 2000 ten opzichte van 1985). Niemand is van kandidatuur voor een prijs uitgesloten. Particulieren, bedrijven, instellingen, verenigingen, gemeenten, waterschappen, stichtingen - iedereen kan zichzelf of iemand anders voordragen. Uit de inzendingen moet natuurlijk blijken om welk plan of welke prestatie het gaat. Voorwaarde is, dat anderen het initiatief een voudig kunnen overnemen en dat met de uitvoering niet teveel geld is gemoeid. De inzendingen moeten voor 10 oktober binnen zijn bij de jury, p/a ROVZ, postbus 207, 4330 AE Middelburg. Een deskundige jury zal een oordeel vellen. De jury bestaat uit voor zitter J.D. de Voogd van het ROVZ, hoofdingenieur-directeur ir. H. Engel van rijkswaterstaat Zeeland, voorzitter A.C. Westhoff-Hubée van de Zeeuwse Vrouwenraad, hoofdredacteur M.P. Dieleman van de Provinciale Zeeuwse Courant en secretaris H. van Lambalgen van de Kamer van koophandel en fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het ROVZ in Middelburg, tel. 01180-34585. Buiten de kantooruren zijn de medewerkers van het ROVZ bereikbaar onder 01185-2680 (Aart Lodder) en 01184-78531 (Henk Rhebergen). DE FAAM - DE VLISSINGER I E UWS aankopen wordt subsidie vraagd van de provincie. ge- Staten vergadering Aan de staten wordt mededeling gedaan van de vaststelling van het landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Sluis-Oostburg. Ook is er een overzicht van de aankopen, verkopen, ruilingen en pachtontbindingen die de provincie is aangegaan in het eerste halfjaar van 1988. Provinciale staten beslissen over de onttrekking aan het openbaar verkeer van een deel van de Bla- zekopseweg in Ovezande en twee stukken weg op Tholen. Het laatste voorstel heeft be trekking op de aansluiting van de Oesterdamweg op Tholen. Vijftig duizend gulden wordt ge vraagd voor het asfalteren van de rondweg Biggekerke en voor de verbetering van een deel van de weg Breskens-Sluis is 75 dui zend gulden nodig. Het fietspadenplan van de pro vincie behelst alle fietspaden buiten de steden en dorpen. Het plan is vorig jaar aan de bevol king voorgelegd en het is nu aan provinciale staten om het vast te stellen. Onderdeel van het voorstel vormt een bedrag van 2,5 ton te reserveren voor het fietspadenfonds. De uiteindelij ke beslissing over dat geld wordt genomen in de begro tingsvergadering van de staten in november. Drooggevallen gronden in het Veerse Meer worden ingedeeld bij de waterschappen Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren en tegelijkertijd wordt besloten de Calandpolder en de Bastiaan de Langepolder op te heffen en eveneens in te delen bij de Mid denzeeuwse waterschappen. Het waterschap Noord- en Zuid- Beveland krijgt hierdoor de grootste gebiedsuitbreiding. De samenwerking tussen de Zeeuwse waterschappen is in juni aan de orde geweest in de statenvergadering. Op de agen da staat nu de brief aan de mi nister van verkeer en waterstaat om goedkeuring op het staten besluit te verkrijgen. De staten wordt gevraagd 75 duizend gulden uit te trekken voor het onderzoek naar ver branding van afval. Onderdeel van het onderzoek is verbran ding van het Zeeuwse afval in Moerdijk. Vooruitlopend op de beslissing in de statenvergade ring hebben de statencommis sies milieuhygiëne en bestuurs zaken ermee ingestemd, dat de opdracht voor het onderzoek al zou worden verleend. De be doeling is, dat het onderzoeks bureau begin november aan de provincie rapporteert. De stichting Het Zeeuwse Land schap kan bijna vijf hectare water- en grasland kopen in het relatienotareservaat Bruintjes kreek op Sint Philipsland en bijna 2 hectare in het relatienotareser vaat Yerseke Moer. Op beide Scouting Zeeland heeft een nieuwe staffunctionaris en voor de verhuiskosten van de werk nemer wordt een subsidie ge vraagd. Samen met de kosten van de sollicitatieprocedure gaat het om een kleine twintig dui zend gulden. De post voor sportverenigingen wordt, als de staten ermee in stemmen, verhoogd met 45 dui zend gulden en komt dan op 223 duizend gulden. Uit de post worden bijdragen per lid aan sportorganisaties verleend. Op de Bevelanden wordt de hulpverlening via het maat schappelijk werk aan arbeidson geschikten verbeterd aan de hand van een project, dat twee jaar duurt. Voor de consulent die zich hiermee bezighoudt wordt gevraagd de reis- en ver blijfkosten en kosten van tele foon en copiëren voor rekening van de provincie te nemen. Er is 3,8 duizend gulden mee gemoeid. De staten stellen het advies vast voor het plan van scholen voor voortgezet onderwijs. Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen op de jaarstukken 1987 van de Stichting Economi sche Ontwikkeling Zeeland (SEOZ). De SEOZ is opgericht ter ondersteuning van de Konin klijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. Er was een batig slot van ruim 4,2 ton. De reke ning 1987 van de provincie sluit met een positief saldo van ruim 1,5 miljoen gulden. Het geld wordt toegevoegd aan de alge mene reserve. De bootdiensten over de Westerschelde kostten in 1987 ruim 55 miljoen gulden. Het rijk betaalt daarvan ruim 34,8 mil joen, de provincie 1,1 miljoen en uit de opbrengst van de veerta- rieven komt ruim 17,3 miljoen gulden. Gedeputeerde staten gaan door met de voorbereidingen voor de vaste oeververbinding Wester schelde en daarom wordt een krediet van 2,5 miljoen gulden gevraagd. Van het bedrag komt negen ton terug van het rijk. Bij Donderdag 15 september zijn er twee zittingen van de hoorcom- missie bestemmingsplannen. De eerste zitting is om 10.00 uur en heeft het bestem mingsplan Kom Oostkapelle van de gemeente Domburg tot on derwerp. Tegen het plan zijn zes bezwaarschriften ingediend on der meer door het Landbouw schap en verschillende inwoners van Oostkapelle. Het Land bouwschap richt zich tegen wo ningbouw binnen een straal van honderd meter van een agra risch bedrijf en een van de inwo ners is het niet eens met de be stemming woningbouw voor het plantsoen aan de Orionstraat. Het bestemmingsplan Buitenge bied II van de gemeente Wissen- kerke komt aan de orde in de zit ting om 10.45 uur. Het Landbouwschap maakt be zwaar tegen de mogelijkheid van het hebben van een mini- camping bij een burgerwoning in Kamperland. Degenen, die bezwaar tegen de plannen hebben ingediend, en het gemeentebestuur, dat de plannen heeft vastgesteld, wor den gehoord. De zittingen zijn openbaar en zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. het voorstel zit de brief van de minister van verkeer en wa terstaat, dat zij bereid is aan de WOV gedurende 25 jaar een bij drage van 30 miljoen gulden, geïndexeerd te betalen. Het kre diet dat nu nodig is, wordt ge bruikt voor de tracénota en het milieu-effectrapport. De statenstukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, i 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam heeft bij hen op 2 augustus 1988 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uitbreiden/wijzi gen van een verkooppunt voor motorbrandstoffen (zelftank) door het bijplaatsen van dieselpompen, vervanging van bestaande dieselpompen door HS diesel en een aanpas sing van de aanduiding vrachtverkeer. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Rijksweg 58 kmp. 50.2 te Arnemuiden, kadastraal bekend gemeente Arnemuiden, sectie H, no. 269 en gemeente Middelburg, sectie V, no. 625. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 8 september 1988 tot en met 7 oktober 1988 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Arnemuiden op werkdagen van 9-12 uur en van 13-16 uur en iedere dinsdagavond van 17-20 uur (na overleg met de gemeenteöode, tel. 01182-1576); in het gemeentehuis van Middelburg op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en iedere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-26251, tst. 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 7 oktober 1988, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de aangevraagde vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel het geven van de gevraagde vergunning, als tegen de ontwerp-vergunning en wel tot en met 7 oktober 1988. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht kunnen tot en met 30 september 1988 tegen de aanvraag en/of ontwerp-vergunning mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aan vrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (telefoon: 01180-31364). Middelburg, 7 september 1988. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 „Slank Complex" bevat plantaardige stoffen die een totaal pakket bieden om u te helpen verantwoord af te slanken. In „Slank Complex" zitten kruiden die: A. de nierfunctie activeren B. de honger verminderen C. de darmfunctie stimuleren zonder kramp D. vet verbranden, de spijsvertering bevorderen en niet te vergeten E. vitaminerijk zijn. „Slank Complex" kan zeker 'n paar kilo gewichtsverlies per week bewerkstelligen en... u kunt gewoon blijven eten, u hoeft er niets aparts voor klaar te maken! 'n Verpakking „Slank Complex" is voldoende voor 1 maand en kost 25.- Het gebruik is 3* daags 2 tabletten voor 't eten. „Slank Complex" is alleen verkrijgbaar bij: ERKEND DIEET-REFORMHUIS Lange Noordstraat 10-12 Middelburg 01180-14943 Ver. van Ned. ref.huizen 1948 -1988 Ik wil graag meer informatie over de NATRES Naam: Adres m/v Postcode Prov Woonplaats Registratienummer in een ongefrankeerde enveloppe sturen aan NTC, Antwoordnummer 10100. 2800 VB Gouda zc

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 13