Middelburgse stichting komt met een ambitieus programma laEffMjejppj iMM3 Open dag Zeeuwse Volksuniversiteit Amateurtoneel op hoog niveau De lichtheid van het bestaan: ondraaglijk? VOOR WIE MEER WIL WETEN OVER FILM Homage aan Huub Bals 1 T/M 7 SEPTEMBER IN MIDDEN ZEELAND Pinter Eisenstein Postman Popworkshops van Stapop BLAFFEN TEGEN DE MAAN GEZIEN Kracht Orgelconcert in Sint Jacobskerk KINDER BOEKEN Woensdag 31 augustus 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Us tg? in? ij? IÏÏ De Stichting Filmtheaters Middelburg pakt dit najaar flink uit. Een serie filmcolleges, Harold Pinter (misschien komt'ie zelf), Eisenstein, film en mode, kinderfilms, praatshows, een winterfilmfestival, Japanse films en een Zeeuws filmfestival is de goed gevulde surprisezak. Voor iedereen wat dus, en zeker voor wie meer wil weten over het fenomeen film. Het najaarsprogramma begint met filmcolleges. Op vier avonden doet Hans van Driel van de Katholieke Universiteit Brabant een en ander uit de doeken over filmgeschiedenis. De eerste bijeenkomst is Harold Pinter, de excentrieke schrijver van - vooral - to neelstukken, krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht van de film. Logisch dus dat de Middel burgse filmstichting aandacht besteedt aan deze zonderling. In samenwerking met de Stichting Media en Educatie en Informatie Tilburg wordt in Het Zilveren Schor in Arnemuiden een studie weekeinde gehouden op 18, 19 en 20 november. Hans van Driel en zijn collega Liesbeth Kerpel verzorgen en begeleiden de workshops, colleges en film voorstellingen. Gerekend wordt op zo'n honderd deelnemers uit het hele land. Van 3 tot en met 9 november worden films vertoond in het Schuttershoftheater en in de Zeeuwse Bibliotheek, waarbij Pinter was betrokken als scenario-schrijver. Behalve in Middelburg worden deze films ook elders in het land getoond. De Middelburgers zijn de initia tiefnemers. Verder staat er een aantal Pinterlezingen op het pro gramma. In het Bibliotheekthea ter spreekt mevrouw dr. J.M. Bordewijk op donderdag 3 no vember en Carel Alphenaar ver zorgt op woensdag 9 november een lezing. Het Middelburgs Theater tenslotte speelt een aantal eenakters van Pinter in het Minitheater. De eerste voor stelling is vastgesteld op zater dag 29 oktober. Directeur Leo Hannewijk van de Stichting Filmtheaters Middelburg heeft Harold Pinter (54) persoonlijk uitgenodigd om naar Middelburg te komen. Of hij komt: "Dat weet je maar nooit". op maandag 3 oktober, de laatste op maandag 31 oktober. Bij elk college wordt een passende film gedraaid. Huub Bals wordt gezien als de geestelijke vader van de film huizen, zoals in Middelburg het Schuttershoftheater. De ze zomer overleed Bals, die ook directeur was van het filmfestival Rotterdam. Direc teur Leo Hannewijk en de me dewerkers van de Stichting Filmtheaters Middelburg wil len deze pleiter voor goede films herdenken van 1 tot en met 7 september met een aantal films waarvan bekend is dat Bals ze hoog achtte. De vertoningen vinden plaats in het Schuttershoftheater. Het programma: 'Weg met de boeken op straat' van Teraya- ma (donderdag 20.30 uur); 'de angst van de doelman voor de strafschop' van Wim Wenders (vrijdag 20.00 uur); 'Der Rosenkonig' van Werner Schroeter (vrijdag 22.30 uur); 'Nostalghia' van Tar- kovsky (zaterdag 20 uur); 'Stranger than paradise' van Jim Jarmusch (zaterdag 22.30 uur); 'The Oldwel' van Kaige (dinsdag 20.30 uur) en 'De ballade van Nayarama' van Immamura (woensdag 20.30 uur). Scène uit de film 'De moeder' van Pudovkin. loep genomen door Peter Del- peur van het filmblad Skrien. Dat gebeurt op maandag 14 no vember in het Bibliotheekthea ter. Nog eerder is een praatshow over de internationale slavinnen- markt in het Bibliotheektheater. Gasten zijn: Hillie Molenaar en Anneke van Ammelrooy. Wie daarover meer wil weten moet 20 september vrij houden en naar het Bibliotheektheater gaan. Verder kan filminnend Middel burg e.o. nog kennis maken met de Japanse film (januari, met passend eten in Den Gespleten Arent), schoolvoorstelling met de film Cry Freedom in oktober en november en een Zeeuws filmfestival. En net als deze zo mer wordt er nog een speciaal winterfilmfestival gehouden met kwaliteitsfilms die tegen een ge reduceerd tarief zijn te bekijken. Van de befaamde regisseur Ei senstein worden zeven films vertoond uit de collectie van het Nederlands filmmuseum. En dat gebeurt helemaal in stijl; de pia nist van het Nederlands filmmu seum, Stephan Ram, begeleidt deze films. Eisenstein wordt ge draaid van 13 tot en met 19 ok tober in het Schuttershof theater. Landelijk is er een festival - met Audrey Hepburn - over film fashion (mode). Middelburg speelt daarop in. Wat waar en wanneer kan Hannewijk nog niet zeggen. "We denken nog na over de wijze waarop we dit vormgeven". Ook de kinderfilm krijgt aandacht onder het hoofd stuk Cinekid. Van 17 september tot en met 1 oktober worden de betere kinderfilms getoond. Overigens is ook dit initiatief lan delijk. De bekende film 'The Postman always rings twice' wordt in zijn diverse uitvoeringen onder de Enthousiaste beginnende pop muzikanten uit Vlissingen kun nen ervaring opdoen bij de acht popworkshops van de Stichting Stapop. Deze 'lessen popmu ziek' vinden plaats in oktober, november en december op vrij dagmiddag of woensdagavond in De Piek. Peter Wessel, be kend van onder meer The Serial en Dreams Die First, laat zien wat er zo al komt kijken bij het maken van popmuziek en het spelen in een band. Leeftijd is onbelangrijk. Enige speelervaring is wel vereist. Deelnameformulieren kunnen worden afgehaald bij Muziek handel van Damme in Middel burg, Jongerencentrum De Piek te Vlissingen en bij de portier van Bachten Komme aan de Vlissingse Badhuisstraat. Inlich tingen via De Piek, 01184-16791 en Geert van Enckevoort, 01184-16854. De Zeeuwse Volksuniversiteit houdt zaterdag 3 september open dag in de Zeeuwse Biblio theek te Middelburg. Van 10 tot 16 uur kunnen belangstellen den kennis maken met docen ten en medewerkers en vragen stellen over de cursussen. Ook worden er boeken en werkstuk ken getoond en demonstraties gegeven. Het cursusaanbod van de Volks universiteit puilt zoals gewoon lijk weer uit. De taalcursussen variëren van Engels tot Russisch en van Zweeds tot Bahasa Indo nesia. Verder staan onder meer Genealogie in Zeeland, Astrolo gie, Solliciteren en Politieke Stromingen op het programma. Ook aan de handige mensen is gedacht. Zij kunnen zich bijvoor-* beeld uitleven op tekenen en schilderen, het maken en bespe len van bamboefluiten en Patch work en Quilting. Een uitgebreid programmaboekje is verkrijgbaar bij het Bureau Volksuniversiteit, Dam 22 in Middelburg, telefoon 01180 - 34800. In The Unbearable Lightness of Being is Tomas (Daniel Day- Lewis) getrouwd met Tereza (Juliette Binoche). Hoewel hij veel van zijn vrouw houdt is To mas niet van het trouwste soort. Naast zijn huwelijk heeft hij vele vriendinnen. Tereza lijdt onder Tomas' ontrouw en kan niet begrijpen hoe hij de liefde Een ernstig stuk dat onge veer drie uur duurt en gro tendeels is opgebouwd uit dialogen, bovendien gespeeld door amateurs. Wie op basis van deze gege vens aarzelt het Minitheater aan de Verwerijstraat in Mid delburg te bezoeken, mist de kans op een toneelvoorstel ling die het in alle opzichten waard is gezien te worden. Met "Blaffen tegen de maan" van Dimitri Frenkel Frank nam de jonge regis seur Peter Kramer met zijn spelers van het Middelburgs theater heel wat hooi op de vork. De premiere afgelopen vrijdag liet zien dat het wel degelijk mogelijk is om met amateurs een stuk van ni veau te brengen. "Wij zij de wereldvreemde Alka- zaars, die blaffen tegen de maan", zegt zoon Wolf aan het eind van het stuk tegen zijn va der. "Wij zijn beiden eigenlijk hetzelfde, want onze grote fout is dat wij de werkelijkheid niet accepteren, zoals die is". Voor- dat hij tot die conclusie kon ko men is er veel gebeurd. Ze lijken eikaars tegenpool vader en zoon Alkazaar, wier relatie in het stuk centraal staat. De eer ste een bombastische breedsprakige oude violist, die elke zin in barokke taal vervat. Zijn bijna ziekelijke bewondering voor de dirigent van zijn orkest brengt zoon Wolf regelmatig tot razernij. Wolf is immers alleen en zonder franje, op zoek naar 'het grote gevoel'. Vol theorieën over hoe het allemaal moet zijn in de wereld, cynisch en recht voor zijn raap, haalt hij de haat van iedereen op zijn nek. Door de komst van Laura, de huishoudster, verandert alles in het gezin Alkazaar. Als oor logsslachtoffer uit een concen tratiekamp houdt zij zich alleen staande achter een masker van schijnbare onverschilligheid en vastberadenheid. Voor Wolf is zij echter het toonbeeld van kracht en ondanks zijn eigen wet tegen de bewonderaars, plaatst hij haar hoog op een voetstuk. Pas na het bezoek van de dirigent in het armoedige apartement van de Alkazaars valt het masker van elk gezicht en wordt duidelijk hoe iedereen werkelijk is. "Wij willen in elkaar zien, wat wij niet zijn", geeft ook Wolf toe, die dacht aan zijn eigen wetten genoeg te hebben. Laura vertrekt, maar hij besluit zijn oude vader niet te verlaten. Dat iedereen tot zeer aanvaard bare prestaties kwam, in dit stuk uit de jaren zestig, is zeker de verdienste van regisseur Peter Kramer. Hij verdient een pluim voor de wijze waarop hij via zijn zeer rolvaste spelers de soms lange dialogen toch boeiend wist te houden. Na een wat aar zelend begin, waarin sommigen wat onzeker overkwamen, zag je de spelers in hun rol groeien, waarbij vooral het spel van de oude Alkazaar (Gerard Baijens) opviel. Deze rol leek hem op het lijf geschreven. Ook zoon Wolf (Kees Baijens) overtuigde naar mate de avond vorderde als de cynische en toch kwetsbare zoon. De moeilijke rol van Laura werd door Kóthe Postma met de nodige ingetogenheid gespeeld, al kwam zij daarbij soms in emotionele momenten iets te statisch over. Willie de Worste laar (Freek Verdoes), Max met de Sax (Henk Don) en Leda de Zwaan (Ineke Verduin), vorm den met hun eenvoudige kijk op het leven een goed tegenwicht voor hun 'zware' tegenspelers. De kleine, maar indringende rol van dirigent Justus Blaak kwam in de persoon van Jo Julianus uitstekend over. De decorvondst om de scenes steeds boven of onder elkaar plaats te laten vinden, waardoor er geen gesjouw met rekwisie ten nodig was, gaf een rustig to neelbeeld, zodat alle aandacht, op het spel geconcentreerd kon blijven. De belichting verliep daarbij vlekkeloos. Wie "Blaffen tegen de Maan" nog wil gaan zien, kan op 2, 3, 9 en 10 september terecht in het Minitheater in Middelburg, Verwerijstraat 53. Aanvang 20.30 uur. Valerie Schepers. Liefhebbers van orgelmuziek kunnen het hart ophalen bij het orgelconcert van de Brabantse organiste Ingeborg Vugs in de Vlissingse Sint Jacobskerk. Het concert vindt plaats op vrijdag 2 september en begint om 20 uur. Op het programma staan onder meer werken van L. Tocata, Adagio en Fuga en J.S. Bach. kan bedrijven met iemand waar hij niet van houdt. De poging van Tereza om iets van de licht heid van het leven te proeven loopt op niets uit. Of deze 'un bearable' liefde in het roerige Praag van 1968 stand houdt, is in Alhambra in Vlissingen te zien. Do. 1 t/m wo. 7 september DOMBURG VVV kantoor Domburg (Schuit- vlotstraat 32). Klaus Wehnert, aqua rellen en tekeningen. Tijdens kan tooruren GOES Galerie La Strada (St. Jacobstraat 48). Albert Verburg, 'Das Abend- land, deel I'. HAAMSTEDE Zeeuws museum natuurhistorie (Weststraat 18). Zeehonden in de Zeeuwse wateren. Ma. t/m za. 13.30 tot 16.30 uur. MIDDELBURG Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Al het figuratieve werk van Gera Dauvillier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Al het abstrakte werk van Gera Dau villier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. De Kloveniersdoelen. "Daglicht". Kunstwerken van Jan Dibbets, Al- brecht Dürer, Nankoku Hidai, Raoul de Keyset en Marlow Moss. Ope ningstijden: 's avonds (wisselend verschuiven door de veranderde tij den van het ondergaan van de zon met het verstrijken van de zomer). Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Kapittelzaal (Abdij 9). New Deal schilderkunst, muurschilderingen uit de Verenigde Staten gemaakt in de periode 1933-1943. Ma. t/m vr. van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30uur (t/m 26 augustus). De Vleeshal (Markt). Tom van den Boomen beelden. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. (t/m 4 september) Rabobank (Hal hoofdkantoor) For pleasure only Philip Veurink, olieverf schilderijen met als onderwerp "Mo de en landschappen". Openingstij den van de bank. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Greet Harinck*, sieraden. "Eddy Quite*, tekeningen. Di. t/m za. van 13.00 tot 17.00 uur en do. avond van 19.00 tot 21.00 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). In de expositieruimte: Van ra derboot tot jumbo-ferry. Ma. van 17.30tot21 uur, di. t/m vr. van 10tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Theater seizoen 1988-1989, hal begane grond, (t/m 5 september). Wie tekent ziet meer, architektuurtekeningen van een hoogleraar, hal begane grond. (Vanaf 5 september). Zeeuws Documentatiecentrum (Kousteensedijk 7). Bunkers, funktie en inhoud, Ma. 17.30 tot 21.00 uur, di.t/mvr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Leen Quist, por selein, Henny Huser, tekeningen, Ru- den Riemens, foto's. Ma. van 18.00 tot 21.00 uur, di. t/m vr. van 10.00 tot 21.00 uur, za. van 10.00 tot 13.00 uur. NEELTJEJANS Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. OOSTBURG Cultureel Centrum Den Hoekzak. Zeeuwse Musea Tentoongesteld. Di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur, za. van 10.00 tot 12.00 uur. (t/m 2 sep tember] OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove, Duin- vlietweg 6). Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders'. 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', 'In vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Verbeeld ver leden; tekeningen rond het thema V.O.C. van Leendert van der Pool. Te vens in diverse vitrines foto's en teke ningen over de historie en de sloop van het Ramschip de "Schorpioen". Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Potterie S (S. Oomstraat 1). Unieke collectie replica-spreeuwenpot- modellen. Ma. t/m za. van 12 tot 18 VLISSINGEN iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en do. van 14 t/m 17.30 u. Di., wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14tot 17.30 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Museum '88uitgebeeld. Ma. van 13.30tot20uur. Di., wo. envr. van 10 tot 20uur, za. van 10tot 12.30 uur. Scheldesmederij (Walstraat). Beel den 1981-1988, door Rien Halters, GerhardLentink en Gertjan Evenhuis. Di. t/m zo. van 11 tot 18 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Betje Wolff 1738-1988. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema'het ge ven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Café Soif (Bellamypark 14). Jos Brou wers, fotografiek-zeefdruk. Art-titude (Singel 14). Lex Maes, 1 object en 2 schilderijen 'De Sprong', dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur. DONDERDAG 1 SEPTEMBER •Klank- en lichtspelvoorstel ling, Abdij, Middelburg, 21.00 uur. VRIJDAG 2 SEPTEMBER Stadhoudersfeesten: •openingsconcert. Marktplein, Middelburg, 16.00 uur. •Riverside Combo, Marktplein, Middelburg, 20.00 uur. •The Deep River Quartet, Marktplein, Middelburg, 22.00 uur. •Middelburgs Minitheater, Ver werijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. •Orgelconcert: Ingeborg Vugs, St. Jacobskerk, Vlissingen, 20.00 uur. •Klank- en lichtspelvoorstel ling, Abdij, Middelburg, 21.00 uur. ZATERDAG 3 SEPTEMBER •Middelburgs Minitheater, Ver werijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Stadhoudersfeesten: •Trio Menno Radema, Markt plein, Middelburg, 11.00 uur. •Artiestenmiddag, Vrolijke Vriendjes, Schminken en Clow nerie, Circus Rijn en Trijn, Marktplein, Middelburg, 12.00 uur. •Earth Quatre Roodie and The Tremblink Wall, Marktplein, Middelburg, 14.00 uur. •Blue Jeans Big Band, Markt plein, Middelburg, 18.00 uur. •Zeeuws Songfestival, 20.00 uur. •Therèse Steinmetz en haar trio, 22.00 uur. ZONDAG 4 SEPTEMBER •concert, Middelburgs Muziek Korps, Abdijplein, Middelburg, 11.30 uur. door Jan Smeekens Toen reizen een avontuur was, verzonnen dichters en harem meisjes aan het Perzische hof van Haroen-al-Rasjid reisverha len waar meer adembenemende spanning aan te beleven valt dan aan onze waaghalzerijen op het Veerse Meer of de autoroutes naar het zuiden. Zeven van die eeuwenoude, op historische reisverslagen geba seerde avonturen maken deel uit van de 'Duizend en een nacht' en werden toegeschreven aan één man, Sindbad de zeeman. De Arabische verhalenbundel met meer dan driehonderd ver tellingen waarmee Scheheraza de de wrede sultan Sjachriar zo weet te boeien dat hij haar leven spaart, is nooit volledig in het Nederlands vertaald. En omdat "haar" verhalen soms wreed en vaak erotisch getint zijn, hebben kinderen het bovendien altijd met rigoreuze bewerkingen moeten doen. Twee recente bewerkingen (voor kinderen vanaf tien jaar) dateren uit 1983 toen respectie velijk bij Van Goor en Leopold 'Ali Baba en andere verhalen uit de 1001 nacht' en 'Ali Baba en de veertig rovers' verschenen. De laatstgenoemde uitgave (een geestige berijming door Willem Wilmink) werd geïllustreerd door Carl Hollander die vervolgens de avonturen van SINDBAD DE ZEEMAN tekende en Hans Wer ner vroeg voor kinderen vanaf acht jaar verslag te doen van de reizen die Sindbad rijk en uitein delijk gelukkig maakten. Het re sultaat van die samenwerking? Zeven mooi geïllustreerde, ster ke verhalen waar kinderen graag elk woord van geloven en pas als het boek uit is van beseffen dat zulke ongelooflijke wonde ren helaas alleen anderen overkomen. Hans Werner heeft zich in zijn door Leopold uitgegeven versie wel wat vrijheden veroorloofd. Zo herschreef hij een enkele on deugende passage tot een on schuldige alinea en over Sche herazade en Sjachriar rept hij met geen woord. Wel voegde hij een inleiding toe die waarschijn lijk meer zegt over zijn kijk op het leven dan over de symboli sche betekenis van de reizen zelf zoals die in voor volwasse nen bedoelde uitgaven te ver moeden valt. Maar omdat er toch al niet veel kinderen zijn die "snappen" dat Sindbad de Zee man en Sindbad de Sjouwer een en dezelfde zijn, maakt zijn "exegese" Sindbads avonturen in onbekende werelden nog op windender. Voorlezers genieten dubbel. Sindbad de Zeeman met tekst van Hans Werner en tekeningen van Carl Hollander. Uitgeverij Leopold, Amsterdam. Prijs f 22,50. FILMAGENDA 1 t/m 7 sep tember Alhambra Theater, Coosje Bus- kenstraat 144, tel. 01184 12260 Grand theater Goes, Singelstraat 5A, tel. 01100-15165 Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180-38900 Schuttershoftheater, Schutters hofstraat 1. tel. 01180-13482 Bibliotheektheater. Kousteensedijk 7, tel. 01180-30235 DONDERDAG 1 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen,'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Ram- bo 3' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. •Electro Middelburg, 'Dr. No' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'Weg met de boeken de straat op' 20.30 uur. VRIJDAG 2 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen 'The un bearable lightness of being' 20.00 uur •Alhambra II Vlissingen, 'Prince Sign of the times 19.00 uur, 'Rambo 3' 21.30 uur. •Grand theater Goes, 'Rambo 3' 19 en 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'From Russia with love' 19.00 uur, 'Goldfinger' 21.30 uur. •Schuttershof theater Middel burg/De angst van de doelman voor de strafschop' 20.00 uur, 'Der Rosenkonig' 21.30 uur. ZATERDAG 3 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen 'The un bearable lightness of being' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Prince Sign of the times' 19.00 uur, 'Rambo 3' 21.30 uur. •Grand Theater Goes, 'Rambo 3' 19 en 21.30 uur. •Electro Middelburg 'You only live twice' 19.00 uur. 'The man with the golden gun' 21.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'Nostalghia' 20.00 uur, 'Stranger than paradice' 22.30 uur. ZONDAG 4 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen 'The un bearable lightness of being' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Ram bo 3' 14.00 uur en 21.30 uur, 'Sign of the times' 19.00 uur. •Grand theater Goes, 'Rambo 3' 19 en 21.30 uur. •Electro Middelburg, 'Live and let die' 14.00 uur, 'The spy who loved me' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'De kleur van de granaat- appels' 20.30 uur. MAANDAG 5 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Ram bo 3' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. •Electro Middelburg, 'For your eyes only' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel- burg, 'L'argent' 20.30 uur. DINSDAG 6 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.30 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Ram bo 3' 20.00 uur. •Grand theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. •Electro Middelburg, 'Octopus- sy' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel- burg, 'The old well' 20.30 uur. WOENSDAG 7 SEPTEMBER •Alhambra I Vlissingen, 'The unbearable lightness of being' 20.00 uur. •Alhambra II Vlissingen, 'Ram bo 3'20.00 uur. •Grand Theater Goes, 'Rambo 3' 20.00 uur. •Electro Middelburg. 'View to a kill' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg, 'De ballade van Nayara ma' 20.30 uur. ZATERDAG 3 SEPTEMBER •Schuttershoftheater, 'My little pony' 14.00 uur. ZONDAG 4 SEPTEMBER •Schuttershoftheater Middel burg, 'My little pony' 14.00 uur. •Alhambra I Vlissingen, 'Avon- tuurmet een staartje' 14.00 uur. •Grand theater Goes, 'De Speurneuzen' 14.00 uur. WOENSDAG 7 SEPTEMBER •Schuttershoftheater Middel burg, 'My little pony' 14.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 9