Strompelen op naaldhakken? Te veel hooi op de vork Food en Non Food op vakbeurs Goes Informatie-auto NS op Walcheren Nieuw uiterlijk voor Jeans Inn Peter Proos: huisdeur uit, winkelwagen in Suurmond toont Bosch apparaten De onderwijskaart: bewijs van inschrijving èn schuldbekentenis -RECHTSTREEKS 'Ik verkoop spullen waar ik zelf van hou' 'Klantvriendelijkheid staat ons voorop Rabo-Vakantie-video's in Openbare Bibliotheek Surabaya sponsort Salawaku DROMEN BEGRIJPEN DOOR CURSUS Signaal Oudheid Braderie in Gapinge MARLEENS BEAUTY L/NE Leiding leren geven via KvK LEO HORN MODESTOFFEN Woensdag 31 augustus 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Dromen zijn bedrog luidt een bekend gezegde. Sommige mensen dromen de meest vreemde dingen: Dat ze zich een weg moeten banen door een grote berg puree, of verschillende keren achter elkaar een keldertrap afvallen. Is dat dan zomaar kolder, waar geen betekenis aan gehecht mag worden? Voor Lieke van Rooijen uit Middelburg zeker niet. Sinds vorig jaar geeft zij cursussen, waarin zij de deelnemers behulpzaam is bij het zelf ontdekken van de betekenis van hun dromen. Zij volgde er een speciale opleiding voor in Utrecht. "Wij dromen wel vijf keer op een nacht", zegt Lieke van Rooi jen. "Zelfs als wij er ons 's och tends niets meer van herinne- ren, hebben we toch gedroomd. Ik ben zelf ongeveer tien jaar ge leden begonnen mijn meest hel dere dromen op te schrijven en raakte zó nieuwsgierig naar de betekenis, dat ik er heel veel over begon te lezen. Met name het boek van Ann Faraday sprak mij erg aan. "In Utrecht, waar ik aan de Hogere School voor Hu manistisch Geestelijk Werken den een HBO opleiding Verzor ging en Vorming volgde, kwam ik in contact met een docent, die in zijn vrije tijd droomgroepen opzette. Ik hielp hem daarbij en volgde zelf een droomtraining, wat resulteerde in een bevoegd heid om ook zelf dergelijke groe pen te mogen begeleiden. Volgens de droomcur susleidster, die uitermate nuch ter overkomt, hebben dromen die regelmatig terugkomen ons altijd iets te zeggen. "Wat je droomt ben je zelf, want het is een signaal uit de diepere lagen van je bewustzijn en je zult dus ook zelf moeten ontdekken wat de betekenis is", zegt Lieke. "In de cursus, waaraan nooit meer dan zes personen deelnemen, laat ik de mensen persoonlijk aan het woord en probeer hen te leren hun dromen zelf te verta len". Als voorbeeld van zo'n vertaling noemt zij haar eigen steeds terugkerende droom, dat ze op hele hoge hakken, die ze in het dagelijks leven nooit droeg, moest voortstrompelen op een weg. In de periode dat zij dit droomde nam ze te veel hooi op de vork en moest daardoor 'op de tenen lopen' om het bij te houden. In de droom gebeurde dit letterlijk en vormde zo een signaal en een duidelijk teken, dat er iets mis was. "Ik probeer nooit in de cursus ie mand te beïnvloeden of thera- peutje te spelen", zegt de cur susleidster resoluut. "Door mijn dagelijks werk als hulpver leenster in de algemene krisis opvang (AKO), kan ik wel ie mand door verwijzen, als hij of zij dat wil. Meer doe ik niet". Lieke van Rooijen: "...dromen geen bedrog" Wie denkt dat droomuitleg een nieuwe trend is, heeft het goed mis. Al in de Griekse oudheid vroegen de mensen aan de God Asclepios om een heilzame droom, waarin de oplossing voor een probleem gegeven werd. Een stam in Maleisi leerde zijn kinderen om in de droom een bepaald gevaar onder ogen te zien en daar ook een passend antwoord op te vinden. Lieke van Rooijen: "Wij westerlingen kunnen ons daar ook in trainen, door ons voor het inslapen in te stellen op een oplossende droom, die ons kan helpen moei lijkheden uit de weg te ruimen. Met pen en papier naast het bed kunnen we 's morgens dadelijk noteren hoe de droom verliep. Er zijn veel manieren om het be wustzijn van mensen te vergro ten: droomherkenning is daar één van. Soms kan je een droom pas na jaren begrijpen, maar dan wordt opeens duidelijk hoe de toekomst er uit moet zien. Ik wil de cursisten graag helpen dat zelf te ontdekken". Wie informatie wil over de droomcursus, die uit zes bijeen komsten van twee uur bestaat, kan zich telefonisch tot Lieke van Rooijen wenden: 01180-38840. Mensen uit de totale levensmid delenbranche ontmoeten elkaar op de vakbeurs Food en Non Food. De vakbeurs wordt van De informatie-auto van de Ne derlandse Spoorwegen toert weer door Nederland. Bezoe kers kunnen zich er laten infor meren over het reizen per trein in binnen- en buitenland. De au to staat maandag 5 september van 14 tot 16 uur op het Oran jeplein in Oost Souburg en dins dag 6 september van 10 tot 12 uur op de weekmarkt van Arne- muiden en van 13 tot 16 uur in de Middelburgse Maasstraat. De NS-medewerkers beant woorden alle vragen. Verder barst de auto bijna uit zijn voe gen door het grote aantal folders en brochures. Daarnaast gelden er verschillende speciale aanbie- maandag 5 tot en met woens dag 7 september in de Zeeland hallen te Goes gehouden. De food-sector wordt vertegen woordigd door leveranciers van vlees-, zuivel-, bakkerij- en ban- ketprodukten, koffie, thee, dran ken, delicatessen en conserven- produkten. Van de non food sector zijn de leveranciers van winkelinrichting, zoals koelvitri nes, weegapparatuur en afre- kensystemen present. De beurs is dagelijks van 10 tot 17 uur ge opend. Op dinsdag zijn de Zee landhallen van 10 tot 22 uur open. Gapinge heeft geen winkels of horeca. Toch zette Sociëteit Ter Gapinge dit jaar voor de vierde keer een echte braderie op. Maar liefst dertig kramen en attracties staan zaterdag 3 sep tember vanaf 11 uur open voor het publiek. De activiteiten in Gapinge varië ren van Neerlands grootste sjoelbak (dertig meter) tot groentekraam en van gezichts beschildering voor de kleintjes tot een feesttent met 's avonds live-muziek. Verder zijn er diver se eettentjes, een ligfietsbaan, een barbecue, een schiettent en een kledingverkoop. Voor de traditionele sjeesrijderij zijn er weer volop deelnemers. De ring- rijdersvereniging Gapinge geeft tijdens de braderie haar laatste demonstratie van dit seizoen. Na een grondige verbouwing gooit Marleen van Waarde don derdag 1 september de deuren van haar schoonheidssalon Marleens Beauty Line open. Het pand aan het Middelburgse Damplein bestaat uit twee de len. In het achterste gedeelte voert de gediplomeerd visagiste alle mogelijke schoonheidsbe- handelinggen uit. In het voorste gedeelte verkoopt ze exclusieve parfums, cosmetica en sieraden. Marleen van Waarde runde al tien jaar met veel plezier een schoonheidssalon in Vlissingen. Een eigen winkeltje beginnen lag voor de hand. "Ik wil het wel ex clusief houden", zegt ze. "Van de parfums heb ik vrijwel alle grote merken, overigens ook voor mannen. Daarnaast heb ik de alleenverkoop van de John van G. make-up. Door middel van magneetjes kun je je eigen make-up set van dit merk samen stellen". Behalve John van G. verkoopt Marleen van Waarde ook Dr. Eckstein cosmetica en make up van Lady Rose. "De sieraden heb ik een beetje aan mijn eigen stijl aangepast. Ik ver koop het liefst dingen die ik zelf mooi vind". Wat zijn de verschillende stijlen van leiding geven? Welke stijl is in welke situatie effectief? Hoe te motiveren, instrueren en de legeren? Leidinggevenden uit middelgrote en kleinere bedrij ven die daar benieuwd naar zijn kunnen terecht op de themadag Leiding geven en motiveren van de Kamer van Koophandel. De cursus wordt op maandag 19 september van 14 tot 20 uur in het gebouw van de Kamer van Koophandel gehouden. Mede-organisator van de thema dag is het Coördinerend Insti tuut Midden- en Kleinbedrijf. De kosten per deelnemer bedragen f 145, Het aantal deelne mers is beperkt. Telefonische opgave bij de heer W.A. Korstanje, 01180 - 35536, toestel 20. In de salon kunnen de klanten op afspraak voor een schoonheids behandeling terecht. Bruidjes en vrouwen die 'mooi' op de foto willen kunnen zich tot de favo riete klanten van Van Waarde rekenen. "Dat is ontzettend leuk om te doen. Ik verzorg ook vaak de make up bij modeshows", licht ze toe. Wie van top tot teen onderhanden genomen wil wor den kan een afspraak maken met de pedicure van Marleens Beauty Line. Ook lekker uit rusten op de zonnebank behoort tot de mogelijkheden. Jeans Inn aan de Lange Viele in Middelburg is aangepast aan de eisen van deze tijd. Eigenaar André Schout nam zowel de binnen- als de buitenkant van de winkel onder handen. Daar bij moest vooral de verlichting het 'ontgelden'. In plaats van gewone TL-bakken is Jeans Inn nu voorzien van in gebouwde spotjes met halogeen-lampen en wegge werkte TL-armaturen. Verschil lende kledinggroepen worden door gerichte spotjes naar voren gehaald. De kleuren zijn daar door veel duidelijker te zien. "De klant ziet de kleding in de kleuren zoals je die bij daglicht zou zien", zegt André Schout. "De presentatie is enorm verbe terd." Schout denkt met het vernieuwde uiterlijk van de win kel eventuele drempelvrees van klanten te hebben weggeno men. "Een klant kan hier rustig binnen stappen om in een ver zorgde zaak op het gemak te winkelen". De vertrouwde volkswagenbus (met aanhanger) waarin Peter Proos uit Arnemuiden dagelijks zijn zuivelprodukten aan de Ar- nemuidse man en vrouw bracht is uit het straatbeeld verdwe nen. De bestelbus heeft plaats gemaakt voor een zeven meter lange IVEKO-winkelwagen en het assortiment is beduidend uitgebreid. Het enige dat het zelfde is gebleven is de service en het altijd goede humeur van de ondernemer. "In onze vorige 'rijdende winkel' bestond het assortiment voorna melijk uit melkprodukten en fris dranken", verduidelijkt de 24-jarige Arnemuidenaar. "Van uit het publiek kwam steeds meer de vraag of we dat-en-dat ook hadden. Daar komt natuur lijk nog bij dat Arnemuiden nog steeds aan het uitbreiden is en er in de nieuwbouwwijken niet één winkel is*e vinden. Voor de mensen die daar wonen is een rijdende winkel natuurlijk een uitkomst. Géén ferme wande ling naar het centrum, maar huisdeur uit, winkelwagen in. Vandaar dus dat wij - mijn vrouw Marja en ik - besloten hebben om het roer eens om te gooien. Een rijdende winkel dus. Aan de andere kant bleek na ruim drie jaar de bestelbus veel en veel te klein te worden". Het assortiment is dus drastisch uitgebreid. Naast het bestaande assortiment voert Peter Proos nu ook 'kaas, vers van het mes', vleesprodukten, AGF (aardappe len, groenten en fruit) en kunnen de klanten de wagen in stappen voor hun kruidenierswaren. Ver der heeft de rijdende winkel een formidabele koelbak, zodat de produkten die dat nodig hebben, nóg beter tot hun recht kunnen komen. Een complete winkel dus. "Eén ding zal echter nooit ver anderen en dat is de service", belooft Peter, "want die staat bij ons voorop. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat i6 morgen óók zo". Het Proos-team bij de nieuwe aanwinst. De Oost Souburgse firma Suur mond, speciaalzaak in elektri sche apparaten, verlichting en installatiewerken, gooit van donderdag 1 tot en met zater dag 3 september de deuren van het magazijn weer open voor de jaarlijkse Bosch Show. Tijdens de show zijn ongeveer vijfen dertig huishoudelijke apparaten van Bosch te zien en te koop. Gewoon lekker rondneuzen en vrijblijvend vragen stellen mag natuurlijk ook. Het showprogramma omvat wasautomaten, waaronder de nieuwe Bosch Aquanoom serie, wasdrogers, vaatwassers, koe lers en vriezers. Suurmond le vert ook Bosch inbouwappara- tuur. Ook de magnetrons ont breken niet. Een stofzuigeraan bieding maakt de show com pleet. De Bosch Show in het ma gazijn aan de Visvlietstraat is da gelijks van 9 tot 18 uur geo pend. Op koopavond tot 21 uur. dingen, zoals proefabonnemen ten op de Dagurenkaart en de Seniorenkaart. Met de onderwijskaart is de inschrijving van leerlingen van 16 jaar of ouder voortaan gekoppeld aan het betalen van lesgeld. De on derwijskaart is zowel een bewijs van inschrijving als een schuldbe kentenis voor het betalen van lesgeld. Het lesgeld wordt vanaf nu geïnd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en niet meer door de scholen. Een leerling die op 31 juli 1988 16 jaar of ouder is en naar een dagschool voor voortgezet onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat is f 1030,— lesgeld verschul digd. Lesgeld staat overigens los van een ouderbijdrage of school geld zoals sommige scholen vragen. De leden van het zaalvoetbalteam Salawaku voetballen dankzij sponsoring van het Middelburgse restaurant Surabaya voortaan in een compleet nieuwe outfit. Salawaku komt dit seizoen uit in de competitie van de recreatie zaalvoetbal in Middelburg. Op de foto van links naar rechts eerste rij:Harold Ypessy, Simson Taniwel, Chris Tupanwael, Bennie Leassa, Boy Saya en coach Hein Wattime- na. Tweede rij: Pieter Latuny, sponsor Ernst van Toll en Ullies Patty. Alle leerlingen van 16 of ouder krijgen een onderwijskaart op naam thuisgestuurd. Naam en adres zijn al voorgedrukt. Hierna kan een leerling zich inschrijven voor een dagschool voor voort gezet of (voortgezet) speciaal onderwijs. De onderwijskaart geldt niet voor inschrijving aan HBO of universiteit. Heeft een leerling geen onderwijskaart thuisgestuurd gekregen of is hij hem kwijtgeraakt kan een zoge naamde blanco onderwijskaart op school worden gehaald. Hier op moeten de gegevens worden ingevuld en geldt de kaart als bewijs van inschrijving. In dat geval moet een uittreksel uit het bevolkingsregister worden bij gevoegd. De onderwijskaart bestaat uit drie delen: twee delen voor de school, een deel voor u. Alle drie de delen moeten worden inge vuld. Op de onderwijskaart staat een schuldbekentenis, door die te ondertekenen verplicht men worden ingeleverd, in ieder ge val voor 1 september 1988. De kaart hoeft niet ingeleverd te worden als de leerling niet naar school gaat. 1X In de tweede helft van september stuurt het Mini sterie van O en W u rechtstreeks een acceptgirokaart toe voor het betalen van het lesgeld: dit be drag moet binnen 3 weken in één keer worden betaald. Wijzi gingen, zoals de naam of het adres, kunnen worden doorge- Door mr. Jan van der Velde Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen 01184-17810 zich tot het betalen van lesgeld. Is de leerling op 31 juli 1988 meerderjarig, 18 of ouder of ge trouwd geweest, dan moet hij zelf ondertekenen. Is de leerling minderjarig dan moeten de ge gevens van een van de ouders of van de voogd worden inge vuld en moet deze de kaart ook ondertekenen. De onderwijs kaart moet zo spoedig mogelijk geven met een wijzigingsformu lier dat u inlevert op school. Ver andert de leerling van school dan moet een bewijs van uit schrijving worden ingevuld dat kan worden gebruikt voor in schrijving aan een andere school. Het lesgeld hoeft niet opnieuw te worden betaald. Gaat de leerling niet naar school dan moet een bewijs van uit schrijving worden ingevuld: is dit voor 1 september 1988 inge vuld dan hoeft geen lesgeld wor den betaald, na die datum wel. Het lesgeld kan geheel of ge deeltelijk worden vergoed: voor 16 en 17 jarigen is er de Tege moetkoming Studiekosten vanaf 18 jaar is er de Studiefinancie ring 18 De hoogte van de ver goeding van het lesgeld via de Tegemoetkoming Studiekosten hangt af van het belastbaar in komen van de ouders en het aantal kinderen dat financieel ten laste van de ouders komt. Heeft u dit voor 15 juni 1988 aangevraagd dan wordt de ver goeding verrekend met het les geld, heeft u dit later aange vraagd dan moet u het lesgeld eerst voorschieten. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming Studiekosten, vraag hem dan in ieder geval aan. Is de leerling 18 of ouder dan moet in alle gevallen de vol ledige f 1030,— worden be taald: bij de hoogte van de stu dietoelage is rekening gehouden met het lesgeld. Een voorschot is mogelijk als behalve de basis beurs ook aanvullende financie ring is gevraagd en de ouderlijke bijdrage in de maand juli 1988 lager is dan f 133,31 Leo Horn in Middelburg. Het gaat goed met Leo Horn Modestoffen in Middelburg. In het jaar dat de zaak nu draait vonden vele klanten de weg naar het pand aan de Lange Delft. "De mensen zijn heel en thousiast", zegt Thea Hooge veen, die de winkel runt. "We krijgen vaak reacties als 'Goh, dat hadden we nou net nodig in Middelburg". De uitverkoop zit er bijna op bij Leo Horn. De nieuwste winter kleuren, zoals aubergine, paars en kerrie, nemen al weer de grootste ruimte in beslag. "Elk seizoen hebben we weer een an dere winkel met een ruim, scherp geprijsd assortiment van de beste kwaliteit", zegt Thea Hoogeveen. "Komend seizoen draait het vooral om wol, ka toen, viscose en polyester. Dat is wasbaar, warm en soepel. Ook de skipakkenstof gaat goed lopen". Ook de exclusieve kin- derstoffen, waar Leo Horn de al leenverkoop van heeft, vliegen volgens haar de deur uit. Elke week worden er weer nieu we stoffen aangevoerd. "Is er iets uitverkocht dan gaat de chauffeur met een staaltje de fi lialen af. Ook al is het maar voor een meter. En dat is meteen on ze grootste kracht: de service", meent Thea Hoogeveen. "Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop. Het personeel staat altijd klaar met advies". Behalve stoffen is er bij Leo Horn een grote sortering Burda-patronen en fournituren te vinden. De vakantieganger van tegen woordig wil meer weten over zijn vakantieoord dan wat de reisgidsen hem vertellen, constateerde de Rabobank Vlis singen. In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Vlis singen vond de bank een oplos sing voor dit probleem. Vanaf 1 september heeft de bibliotheek er vijfentwintig informatieve vi deobanden bij. De banden - on der de gebruikelijke voorwaar den te leen - nemen de toe schouwer natuurlijk mee naar wuivende palmbomen, strand, zee en hotels, maar geven daar naast ook informatie over tal van andere zaken. De banden zijn Nederlands in gesproken en duren ongeveer een half uur. De landen die aan bod komen variëren van de Costa Brava tot de Verenigde Staten. Klanten van het Vlis- singse Rabobank-reisbureau die geen lid zijn van een bibliotheek, kunnen onder aantrekkelijke voorwaarden worden inge schreven. V

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 7