informatiepagina van de gemeente vlissingen Waarom de 'vaste kern' van de KW groter wordt.... In september komt de chemokar weer Bouwaanvraag voor havenkantoor bij Vissershaven i -a Zaterdag grote drukte in Oost-Souburg Boulevards zondag gedeeltelijk afgesloten R ZIJN? Commissies vergaderen Het 'werkbriefje' MonumentëvI De cursussen Schuur opruimen? Houd chemisch afval apart! Let op de gele folder! Maximum snelheid deel Sloeweg tijdelijk 50 km En verder... Meer weten? Vandaag inleveren! Ter inzage Vergadering adviescommissie jeugd- en jongerenwerk Wijziging bestemmingsplan Inspraak fei -Hk Wielerwedstrijd en najaarsmarkt Vergadering projectgroep Ritthem Nieuwbouw woning aan Zuidwatering- straat Even bijpraten met wethouder Wisse Najaarsmarkt Wielerronde In verband met strandcross Geluid Vlissingen woonstad SW 14 Chemokar Woensdag 31 augustus 1988 IN DEN BLAUW GERUITEN redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 U kunt hem bijna niet over het hoofd hebben gezien, de krant van de Kunstzinnige Vorming Vlissingen (KW). Twee weken geleden is 'ie huis-aan-huis in Vlissingen verspreid. Ze heb ben het geweten in het KVV- kantoor aan de Badhuisstraat. De aanmeldingen stromen er binnen. Weet u wat daarbij opvalt? Dat er tussen de aanmeldingen vele zitten van 'oudgedienden'; men sen die ook de afgelopen jaren een of meerdere cursussen volgden. Dat zegt het een en an der over inhoud van- en sfeer tij dens de cursussen. Die beant woorden bij steeds meer men sen aan de verwachtingen. Daarom komen ze dit seizoen weer terug. En... ze stimuleren anderen om mee te gaan! Nog niet alle cursussen zijn 'vol geboekt'. Mocht u nog mee wil len doen, dan hoeft u nog niet te laat te zijn. Maar aarzel niet te lang. Want anders zou u wel eens achter het net kunnen vis sen. En u zou een boel missen. Wat? Een boel avonden die, on danks een pittig stukje inspan ning ook ontspanning te bieden hebben. Uren, waar u uw aan dacht op heel andere zaken kunt richten dan thuis en/of op het werk. Dat kan best eens goed zijn. De KW-cursussen hebben echter ook andere pluspunten. Het spreekt voor zich dat iedere avond leerzaam is. Verrassende talenten worden ontdekt en ontplooid. Contacten worden gelegd, vriendschappen groeien... Daar staat tegenover dat er nauwelijks voorwaarden zijn waar u aan moet voldoen. Natuurlijk, er wordt verwacht dat u cursusgeld betaalt (zie het slot van dit artikel). Het belangrijkste vinden de docenten echter, dat de deelnemers echt zin hebben. Ervaring op betreffend terrein is (foto Jos Brouwers) misschien meegenomen, maar wordt echt niet verwacht. Toch, misschien aarzelt u nog. Waarom dan niet eens zo'n cursus geprobeerd? Dat kan door tussen 5 en 16 septem ber een proefles bij te wonen. Pas daarna hoeft u zich defini tief op te geven. Dit geldt ech ter alleen voor de cursisten die zich voor de start van het seizoen nog niet definitief aanmelden. U kunt kiezen uit niet minder dan 31 cursussen, waaronder diverse die speciaal voor kinde ren zijn opgezet. Een deel van de cursussen wordt gegeven in het KVV-gebouw aan de Minis ter Lelystraat, een deel in het Zo na de vakantie wilt u mis schien weer eens lekker oprui ming houden in uw huis, schuurtje of gangkast. En dan ziet u het weer staan: de rest jes verf, de oude spuitbussen, dat restje bestrijdingsmiddel, dat blik afgewerkte motorolie, die oude accu. Wat moet u ermee? Het beste is al dit zogenoemde chemisch afval apart te houden - dus niet in de vuilniszak te doen - en afzonderlijk af te laten voeren. De gemeente helpt u daarbij door het gratis op te ha len met de chemokar. Dat is een speciaal voor dit doel ingerichte vrachtwagen. De chemokar komt in september ook weer bij u in de buurt. Volgende week ontvangt u een gele folder in de bus waarin alle standplaatsen en -tijden van de chemokar staan. Bovendien ver- (foto: Ruben Oreel)' schijnt dan in dit blad een spe ciale pagina met als titel "Vlis singen milieubewust" waarop uitgebreid zal worden ingegaan hoe u kunt bijdragen aan een schoon milieu. Het apart houden van chemische afvalstoffen hoort daar zeker bij. Begin er nu al mee en let op de gele folder die u volgende week in de bus vindt! Tot eind september mag er op een deel van de Sloeweg niet harder worden gereden dan 50 km. Het gaat om het stuk tus sen de Weijevlietweg en de Bossenburghweg. De tijdelijke snelheidsbeperking houdt verband met de bouw van een nieuw benzinestation. Daar door zullen komende maand nogal eens vrachtauto's de weg op en af moeten. Bij een snel heid van 50 km. kan men daar als automobilist beter rekening mee houden dan bij hogere snelheid. wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Dit zijn de cursussen die in het KVV-gebouw aan de Minister Lelystraat worden gegeven: - schilderen voor beginners en gevorderden; - tekenen en schilderen (voor beginners); - portrettekenen en schilderen voor beginners en gevorderden; tekenen en schilderen (abstract werken); - boetseren en tekenen van kop en figuur; - striptekenen/animatiefilm; - textiel en verftechniek; - kijken naar kunst; - bloemsierkunst; - yoga en beweging; - modern ballet; - keep fit; - dans (combinatie klassiek en jazzballet) volwassenen; - idem, voor kinderen; - jazzballet; - klassiek ballet voor kinderen; - striptekenen voor kinderen; bewegingsexpressie voor kinderen. De volgende cursussen vin den onderdak in wijkcentrum Middenhof te Oost-Souburg: - schilderen voor beginners en gevorderden; - tekenen en schilderen (voor beginners); - keramiek en boetseren; - workshop muziek (even uit blazen...); fotografische technieken (zwart/wit); - fotografie en vormgeving (A en B); - edelsmeden; - sieraden maken; - yoga en beweging; - keep fit; - klassiek ballet voor kinderen; - striptekenen voor kinderen; bewegingsexpressie voor kinderen. De meeste cursussen duren van begin september tot eind mei 1989 en omvatten 33 lessen. Volwassenen betalen er f 210,— voor; studenten en scholieren vanaf 13 jaar f 135,— en kinderen tot en met 12 jaar f 129,—. De korte cur sussen worden gegeven van september tot en met december en kosten f 96,— (volwasse nen), f 65,— (studenten en scholieren vanaf 13 jaar) of f 60,— (kinderen tot en met 12 jaar). Korting op het cursusgeld is mogelijk bij: deelname aan meer dan een cursus door dezelfde cursist (30% korting op de tweede jaar- of kortlopende cursus); deelname door houders van een Pas 65 (30% korting); deelname aan cursussen door een tweede of volgend kind uit een gezin (20% korting); deelname door uitkeringsge rechtigden met een minimum gezinsinkomen (30% korting). In de genoemde bedragen zijn de kosten voor materiaal niet in begrepen. Dat dient men zelf aan te schaffen. In de meeste gevallen is dat mogelijk bij de docent. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de KW, Bad huisstraat 104 in Vlissingen (tel. 16672/14928). Daar kan men zich ook opgeven. Dat mag natuurlijk ook met de bon uit de KVV-krant. Volgende week vergaderen er drie bestuurscommissies. Het algemeen bestuur van de Dienst Welzijnsvoorzieningen komt bijeen op maandag 5 september. Plaats: stadhuis. Aanvang: 17.00 uur. Het algemeen bestuur van de Culturele Raad zet zich donder dag (8 september) achter de ver gadertafel. Plaats: welzijnscen- trum Bachten Komme (Bad huisstraat 104). Aanvang: 20.00 uur. De 8ste september is ook de dag, waarop de bestuurs- De cliënten van de Gemeente lijke Sociale Dienst (GSD) met een ABW-, RWW, IOAW- of WWV-uitkering zijn verplicht iedere laatste werkdag van de maand een inkomstenverkla ring in te leveren. Deze maand is dat vandaag (31 augustus)! Indien u, als cliënt van de GSD, de inkomstenverklaring niet of tijdig hebt ingeleverd, wordt de betaling van uw uitkering auto matisch beëindigd! Bovendien kan dan herstel van de betaling enkele weken vergen. In die tus sentijd kunnen ook geen voor schotten worden verstrekt. Nu kan het zijn dat u de inkomsten verklaring niet tijdig hebt ont vangen, bijvoorbeeld omdat de ze verkeerd is bezorgd. In dat geval moet u tijdig naar de so ciale dienst (Dokter Gallan- datstraat 1) en een vervangend exemplaar invullen. Doet u dat niet, dan wordt uw uitkering au tomatisch geblokkeerd. Lever uw verklaring dus tijdig in. Het kan een boel narigheid voorkomen. Dat de GSD maandelijks die opgave van u verlangt, is een rechtstreeks gevolg van eisen die de rijksoverheid stelt. commissie voor de gemeentelij ke MDGO vergadert. Plaats: het schoolgebouw aan de Troelstra- weg. Aanvang: 20.00 uur. De drie vergaderingen zijn openbaar. De agenda's voor de twee eerstgenoemde vergade ringen liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoe- ken. Naast die voor de bestuurs commissie MDGO kunt u infor meren bij de afdeling onderwijs in het stadhuis (tel.nr. 87275). Volgende week woensdag (7 september) vergadert de ad viescommissie voor het jeugd- en jongerenwerk. Deze bijeen komst wordt gehouden in het stadhuis. De aanvang is om 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Ook belangstellen den hebben recht om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan. Maar eveneens over andere zaken die op het terrein van de com missie liggen. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: - subsidieverzoek, herfstactivitei- ten, speeltuinvereniging Vlissingen-Oost; - subsidiever zoek aanleg telefoon sportvere niging speeltuinvereniging Vlissingen-Oost; - eventuele subsidiëring in deelnamekosten van een of twee Vlissingse jon geren aan een zeezeiltocht van Stichting "Het Zeilend de Zeeschip". Als alles volgens verwachting verloopt, zullen volgend jaar in de Vissershaven jachten kunnen afmeren. Steigers al leen zijn daarvoor niet vol doende. De opvarenden moe ten ook douches, toiletten, was- en droogruimten gebo den kunnen worden. Boven dien is er een kantoor nodig voor de havenmeester, van- waaruit hij zowel de haven als de toegang daartoe kan overzien. De Initiatiefgroep Vissershaven Vlissingen (IGVV), die de haven zal gaan exploiteren, wil die ver schillende ruimten onderbren gen in een havengebouw met twee verdiepingen*. Het De Ruyterplein, vlakbij de sluizen, is daarvoor een geschikte plaats. De IGVV heeft daarom bij burgemeester en wethouders een aanvraag ingediend om op die plaats het havengebouw te mogen optrekken. Het college heeft daar geen bezwaar tegen. Alleen: volgens het bestem mingsplan is een dergelijk pand daar niet toegestaan. B. en w. willen dan ook het bestem mingsplan wijzigen. De aanzet daarvoor dient te worden gege ven door de gemeenteraad, als hoofd van de gemeente. Die moet daarvoor een voorberei dingsbesluit nemen. Dat is een verklaring van de gemeente raad, dat een wijziging van het bestemmingsplan in voorberei ding is. Daarmee wordt ook de bouw mogelijk. Zover i^ het echter nog niet. Eerst willen b. en w. een in spraakprocedure houden over het voornemen om de bouw van het havengebouw mogelijk te maken. De omwonenden en an dere belanghebbenden zijn daarvan vorige week per brief op de hoogte gebracht. Zij kun nen hun schriftelijke reacties voor 5 september indienen bij b. en w. Deze reactiees zullen wor den behandeld in de vergade ring van de commissie ruimtelij ke ordening op 13 september. Dat gebeurt, zo mogelijk, tege lijk met het ontwerp-voorstel aan de raad tot het nemen van het voorbereidingsbesluit. Tijdens deze vergadering is er uiteraard spreekrecht voor bezoekers. Zo doende kunnen eventuele be zwaren ook mondeling onder de aandacht van de commissiele den (tevens raadsleden) worden gebracht. Als de commissie po sitief adviseert aan de raad, dan zal het voorbereidingsbesluit op 29 september door de gemeen teraad worden behandeld. iTjrr r rrr-F, f r r""i "j rijrri 1 noordgevei Aanstaande zaterdag (3 sep tember) wordt het een drukte van belang in Oost-Souburg. In de Kanaalstraat een de Paspoortstraat wordt de "na jaarsmarkt" gehouden. El ders, over onder meer de Bur gemeester Stemerdinglaan, wordt 's middags de wieler ronde voor trimmers verreden. De doorlaatposten bevinden zich alle drie langs de Molen weg, op de kruisingen met de M.A. van de Puttestraat, de Irenestraat en de J.D.P. de Smitstraat. Volgende week dinsdag, 6 september, vergadert de pro jectgroep Ritthem. Plaats van samenkomst is gebouw "Ons Dorpsleven" in de Dorpsstraat. De aanvang is om 20.00 uur. De groep houdt üich bezig met o.a. de vernieuwing van het dorp. Het is een samenwer kingsverband van dorpsbewo ners en vertegenwoordigers van de gemeente. De openbare pro jectgroepvergadering staat on der voorzitterschap van de wet houder van o.a. stadsvernieu wing, de heer W. Wisse. Een particulier is van plan om een woning te bouwen aan de Zuidwateringstraat te Ritthem, op de plaats waar vroeger de school gestaan heeft. Hij heeft daarvoor een bouwaanvraag ingediend bij burgemeester en wethouders. Die zijn bereid de bouwvergun ning te verlenen. Alleen: vol gens het huidige bestem mingsplan mag op die plaats geen woning gebouwd worden. Daarom willen b. en w. het bestemmingsplan wijzigen. Dat kan, door aan de gemeenteraad voor te stellen een zogenoemd voorbereidingsbesluit te nemen. Dat is een verklaring van de ge meenteraad, dat een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Bovendien maakt het de bouw van de wo ning mogelijk. Voordat b. en w. over een en an der een definitieve beslissing nemen, wordt er een inspraa kronde gehouden. De omwo nenden zijn daarover vorige week ingelicht. Zij kunnen tot en met 5 september reageren. De reacties zullen vervolgens wor den behandeld in de commissie ruimtelijke ordening op 13 sep tember. Dat gebeurt, zo moge lijk, tegelijk met het ontwerp- raadsvoorstel over het voorbe reidingsbesluit. Tijdens deze vergadering kunnen betrokke nen hun eventuele bezwaren ook mondeling naar voren bren gen. Als de commissie positief adviseert, zal de raad op 29 sep tember worden gevraagd het voorbereidingsbesluit te nemen. 17 SEPTEMBER 1988 De najaarsmarkt wordt georga niseerd door de Souburgse mid denstandsvereniging Nemidso. De vele kramen die de markt telt, zullen komen te staan in de Paspoortstraat en het oostelijke deel van de Kanaalstraat (tot en met wijkcentrum Middenhof). Deze straten zullen daarom de hele zaterdag voor verkeer zijn afgesloten. Zodoende kunt u te voet minimaal van de na jaarsmarkt genieten. Overigens zullen wel de oversteek van de Hudsonstraat naar de Haaks bergenstraat en die van de Van Visvlietstraat naar de Beci- usstraat open blijven. Ook over de kruising Verlengde Kanaalstraat-Paspoortstraat- Vlissingsestraat zal doorgaand verkeer mogelijk zijn. De wielerronde voor trimmers wordt zaterdag verreden over het parcours: Burgemeester Stemerdingslaan - M.A. van de Puttestraat-Molenweg-J.D.P. de Smitstraat. De wedstrijden vin den hier plaats tussen 13.00- en 18.15 uur. Gedurende deze tijd zullen de straten binnen het par cours voor verkeer zijn afgeslo ten. Ook geldt in de straten, waar de renners rijden, een par keerverbod. Tijdens de wedstrij den zal het verkeer in de Burge meester Stemerdinglaan in bei de richtingen via een rijbaan worden geleid. De andere rij baan maakt namelijk deel uit van het wielerparcours. De start en finish van de wedstrijden is trouwens op de hoek Ire- nestraat/Burgemeester Stemer dinglaan. Gedurende de wedstrijden zijn er voor de bewoners drie dooriaatplaatsen, waarop zij het gebied binnen het par cours in en uit kunnen. Daarbij dienen overigens wel de aan wijzingen van de politie en de medewerkers van het wieier- comité te worden opgevolgd. Burgemeester en wethouders hebben aan motorsportvereni ging "De Uitlaat" vergunning verleend voor een strandcross zondag a.s. Rijders met moto ren in verschillende klassen mogen daardoor tussen 13.00 - en 17.30 uur op het Badstrand de strijd met elkaar aanbinden. Net als voorgaan de twee keren wordt voor deze Strandcross zondag grote be langstelling verwacht. In verband daarmee wordt de Boulevard Evertsen, tussen het Wooldhuis en het Strandhotel, tussen circa 12.30 - en circa 18.00 uur afgesloten voor al het rijdende verkeer. Dat geldt ook voor het parkeerterrein naast dat hotel en de Boulevard Ban ker! (vanaf genoemd parkeerter rein tot aan de Trompstraat). Bo vendien bestaat de mogelijkheid dat, afhankelijk van de verkeers situatie, zal worden afgesloten: - de Kenau Hasselaarstraat (tus sen de Trompstraat en de Presi dent Rooseveltlaan); - de oprit (tussen de Burgemees ter van Woelderenlaan en de (foto Ruben Oreel) Kenau Hasselaarstraat/Boule vard Evertsen). Bij het verlenen van de vergun ning hebben b. en w. aan "De Uitlaat" een tiental voorwaarden gesteld. Deze hebben onder meer als doel de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te verhogen. Zo moeten er op di verse plaatsen in het parcours strobalen worden gelegd. Ook ten aanzien van het ge luidsniveau zijn er meerdere voorwaarden gesteld. Zo mag het geluidsniveau, gemeten voor de dichtstbijzijnde gevel, niet meer dan 70 dB (A) bedra gen. Dit, tussen 11.00 - en 19.00 uur. Het piekniveau mag dezelfde uren hooguit 85 dB (A) zijn. De boxen van de ge luidsinstallatie moeten mini maal 30 meter van de na- bijstaande gevels worden op gesteld en zo mogelijk naar zee zijn gericht. Woningbouwprogramma Vorige week heeft de gemeente raad een woningbouwprogram ma voor 1989 vastgesteld, waar in sterk rekening is gehouden met de veranderde omstandig heden van de laatste jaren. Voor Vlissingen betekent dat een be perkte uitbreiding van het wo ningbestand, met name in de koopsector. Het grootste deel van de woningbouw volgend jaar zal zich in de bebouwde kom vol trekken. Zo zijn ook deze keer in het woningbouwprogramma, voor wat betreft de nieuwbouw, weer enkele tientallen - 49 - wo ningen in bestaande panden in de oude binnenstad opgenomen. In de meeste gevallen gaat 't daarbij om monumenten of beeldbepalende panden! In aan tallen de grootste inspanning wil len we leveren in de sociale sec tor, waarbij sprake is van vervan gende nieuwbouw en van verbe tering van maximaal 400 wo ningen. "Leegstandsonderzoek" We lopen hier eigenlijk een beet je vooruit op een nader vast te stellen volkshuisvestingsbeleid, waarover de gemeente half okto ber een goed voorbereide bijeen- komkst met tal van deskundigen zal beleggen. In dat verband is ook het kort geleden verschenen rapport over het "leegstandson derzoek" van belang. Daarin is met name aandacht geschonken aan de problematiek van de "flatwijken" in de gemeente. De leegstand van woningen is gro tendeels geconcentreerd in flats in het zuid-oostelijke gedeelte van Paauwenburg, de flats in Oost-Souburg en in dure huur woningen. Eerder al hebben we activiteiten in gang gezet om sa men met andere betrokkenen, zoals woningbouwverenigingen, deze zaak aan te pakken. Het zal duidelijk zijn dat hierbij een heel zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is. Want het gaat hier om de ver betering van de aantrekkelijkheid van Vlissingen als woonstad. Maatregelen, op een bepaalde plaats genomen, hebben gevol gen op andere plaatsen. Met die maatregelen is bovendien niet al leen zeer veel geld gemoeid, maar evenzeer de belangen van de betrokken bewoners. Het zal duidelijk zijn dat ook bij hard wer ken hier niet binnen korte tijd ver antwoorde beslissingen over alle probleemcomplexen kunnen worden genomen. Met de kennis die we al hebben en de inzichten die we in de oktoberbijeenkomst zullen vergaren willen we als ge meentebestuur een goed onder bouwd aktieplan voor de volks huisvesting in Vlissingen kunnen opstellen. De doelstelling is alle wijken in Vlissingen woon- en leefbaar te maken en te houden! Als gemeentebestuur zijn we ge schrokken van het krantebericht, waarin stond dat gedeputeerde staten van Zeeland de aanleg van de SW 14 de verlenging van de Bossenburghweg in noor delijke richting - voorlopig heeft uitgesteld. We hebben dan ook aan provinciale staten dringend verzocht in ieder geval mee te werken aan 't oplossen van de problemen van de Gerbran- dystraat, vanaf de Sloeweg tot de Jacoba van Beierenweg. We praten daarover nu al bijna 10 jaar met de provincie. Diezelfde provincie heeft bij herhaling laten weten dat de verkeerssituatie in de Gerbrandystraat ontoelaat baar is.... Tot slot een onderwerp uit de "milieu hoek": de chemo-kar. Over twee weken zal dit voertuig voor de derde keer door Vlissin gen trekken. Volgende week woensdag krijgt u een gele folder in de bus, waarin staat waar en wanneer u uw klein chemisch af val bij het voertuig kunt afleve ren. Doen! Overigens: volgende week staat er in "De Vlissinger" ook een extra "milieu-pagina" van de gemeente. Aanbevolen! Bij vorige akties is gebleken dat vele bewoners bereid zijn op ini tiatieven van de gemeente in te haken. Een goede zaak, die naar ik van harte hoop blijvend zal blij ken te zijn. DE VLISSINGER KIEL

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5