I i CURSUS CAFÉBEDRIJF 295; Cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf van start se) 1001 k hoortoestellen lifi ÈJkXi K W Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Voor een gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs 076 - 710078. ALLE MERKEN VOORRADIG GRATIS PROEFPERIODE VRIJBLIJVEND BEZOEK AAN HUIS LEVERANCIER ALLE ZIEKENFONDSEN Woensdag 31 augustus 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Collecte - Het PIT gaat op pad. Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront houdt in de week van 12 tot en met 17 september een landelijke inzamelingsaktie. De opbrengst komt ten goede aan de geestelijke verzorging van Nederlandse militairen en aan militaire tehuizen. Welkomdienst - Samenwer kende kerken in Middelburg hou den elke eerste zondag van de maand een bijzondere kerk dienst. De eerste welkomdienst vindt plaats op zondag 4 sep tember in de Hoeksteen te Mid delburg. De muziek wordt ver zorgd door het Weicombo. De dienst begint om 18.45 uur. Jubileum - Vrouwenbond FNV, afdeling Middelburg, viert feest. De dames vieren hun 40-jarig ju bileum op donderdag 8 septem ber in 't Pand, Kerksteeg 5 te Middelburg. Leden, oud-leden en andere belangstellenden zijn van 16 tot 17.30 uur terecht welkom. Watersport - Wie lekker wil uitwaaien op het water kan te recht bij watersportvereniging ARNE te Middelburg. Deze vere niging houdt zaterdag 17 sep tember zeilwedstrijden voor alle typen open boten. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in clubge bouw jachthaven Oostwatering te Veere. Op zondag 18 septem ber hetzelfde verhaal maar dan voor alle typen kajuitzeiljachten. Inschrijven vanaf 8.30 uur. Te vens zijn er op 17 en 18 septem ber open Belgische kampioen schappen in de FireBall-klasse. Alle wedstrijden vinden plaats op het Veerse meer. Open School - Gezellig leren kan binnen de open school. De cursus is bedoeld voor mensen die lagere school hebben en niet meer dan twee jaar vervolgon derwijs. Het vakkenpakket bestaat uit Nederlands, rekenen, Engels en thema's. Er is een bij eenkomst per week en de kosten bedragen 3 gulden per week. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen tijdens de informatie-bijeenkomsten woensdag 31 augustus en woensdag 7 september om 19.30 uur in Basisschool de Lichtboei te Westkapelle. Inlich tingen bij de Stichting Basisedu- catie, 01180-16278. Astma Fonds - Het Astma Fonds houdt op 21 september een informatie-avond met als onderwerp 'Allergie'. De informatie-avond, waarbij een film wordt vertoond, vindt plaats in het verenigingsgebouw van SeO, GPC te Vlissingen van af 19.30 uur. Overigens sport de sportgroep weer elke maan dag om 15.30 uur sporthal de Baskenburg te Vlissingen en el ke donderdag om 19 uur in gym nastiekzaal Vijvervreugd te Mid delburg. Zwemmen (watertem peratuur dertig graden) kan het hele jaar op woensdag van 12 tot 13 uur in het zwembad te Vlissingen. Coopertest - Op de kunst stofatletiekbaan in Middelburg kunnen fanatiekelingen woens dag 7 september hun conditie testen met een Coopertest. In series van 24 leggen de deelne mers vanaf 18.30 uur in twaalf minuten een zo groot mogelijke öfstand af. ledereen ontvangt een diploma. Squaredansen - Met het oog èp de nieuwe leden werving geeft de dansgroep Scaldis squares Zeeland donderdag 1 september - bij droog weer - een dansdemonstratie. Het optreden begint om 19.30 uur op de hoek van de Lange Delft/Se- geersstraat (tegenover Bijou). Het nieuwe dansseizoen van de groep begint om 9 september. Op 14 september gaat er een Cursus round-dansen van start. Beide cursussen worden gege ven in de hal van het dagverblijf De Windroos aan de Koudekerk- seweg 143 in Middelburg. Be langstellenden zijn vanaf 20.15 uur welkom. Nadere informatie via 01180-25610. Kinderboerderij - Dierenlief hebbers zullen even geduld moeten hebben. De kinderboer derij Middelburg is vanaf 5 sep tember wegens verbouwing gesloten. Wie na 23 september oen wandeling op de boerderij ■maakt, doet dat over bestrate wegen. In plaats van de konij nenberg is er dan ook een door bomen omringd pleintje met een cavia-ren. Gevonden - Op 15 augustus 1988 werden door Trefcenter Middelburg de volgende gevon den voorwerpen ingeleverd: witte plastic mand, met kinder schoentjes, zonnebril, zonnebril haarband, speelgoed foto toestel, wit dameshorloge, zwart plastic herenhorloge, wol len sjaal, slabbetje, trui, plastic tas met slabbetje en luier, plastic tas met pak maandverband, plastic tas met spijkerbroek en blouse. tas Kruidvat, inhoudende: GAZ, vries-elementen, zeep, Wine- gums, speelgoedbeestje, oorbel, broche, zilver ringetje, oorbel parel. Gevonden - In de periode van 16 juli 1988 tot en met 5 augus tus 1988 zijn bij de gemeente politie te Middelburg, de volgen de voorwerpen als gevonden aangegeven: jongensjack, gouden broche, protemonnaie, leraren-agenda, autosierring, portemonnaie, ten nisracket, zonnebril, kinderhor loge, sleuteletui, bordeauxrood plus 5 sleutels, blauwe zomer- jas, plastic tas, met toilettassen, contactlenzen, bromfietsplaatje RRQ 653, herenjack, sleutelbos, plastic tas met souveniers en kinderspullen, plastic tas C A met damesblouse, bankbiljetten, Puma-shirt, portemonnaie, por temonnaie, horloge, instructie boekje Fiat Regatta, autosleu tels, damesvest, wit, kinder schoentje, duikerhorloge, zilve ren broche, Lipssleutel met la bel, gouden armband met platte schakels, sleutelbos met 3 sleu tels en rood label, sleutelbos, kinderschoentje, sleutel aan hanger, autosleutels, Fiat, Pontiac-horloge, bankbiljet, por temonnaie, sleutelring met sleu tel, portemonnaie met staatslo ten, strandmatten, herencol bertje, slotkaart, fietssleutel, portemonnaie, fototoestel, jack, sleutel, jack, sleuteletui, knip mes en kleingeld, gouden kin derkopje met opschrift, kinder schoentje, damesvest, porte monnaie, immitatie bontjasje, lichtblauw nylon tas, met regen jack en regenbroek, wit baby schoentje. Dieren - poes angora, zwart; konijn, grijs, Vlaamse reus; hond, Golden Retriever; konijn, zwart; lapjes poesje, 4 maan den oud. Kader ouderenwerk - Wie meer over ouderenwerk wil we ten kan bij de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Oude ren) Kadervormingscommissie een oriëntatiecursus volgen. De cursus, die uit zes vrijdagoch tenden bestaat, wordt gegeven in het gebouw van de Stichting Welzijn voor Ouderen aan de Middelburgse Molstraat en be gint vrijdag 9 september. On derwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de plaats van de ouders in de samenle ving, het plaatselijk ouderenbe leid, ouderenemancipatie en sociale contacten. Belangstel lenden kunnen zich aanmelden bij M. Vogels, Spaarnestraat 86 Oost Souburg, telefoon 01184-62735. Vossenjacht - Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is er zaterdag 3 september een vossenjacht en een postenspel van het Leger des Heils, korps Middelburg. Deelnemers wor den om 10 uur verwacht in de legerzaal, Hoogstraat 20 te Mid delburg. De prijsuitreiking is om 15 uur. Inschrijfkosten een gul- den, zelf brood meenemen. Open Kanaal - Rijkswaterstaat en andere diensten laten zater dag 3 september de verbete- ringswerken aan het Kanaal door Zuid Beveland zien. Tussen 9 en 17 uur kan de bezoeker de oude en nieuwe sluizen en de bedieningskamer van dichtbij bekijken. Ook wordt er informa tie over de verbeteringswerken gegeven. Het centrale startpunt van de open dag is een tent op Kaai '85 bij Hansweert. Daar zijn tentoonstellingen, dia's en maquettes te bewonderen. De rondvaartboot De Stad Zierik- zee vaart liefhebbers naar de oude loswal tussen het oude en nieuwe sluizencomplex. Een wandelroute leidt langs het nieuwe sluizencomplex en de filmzaal, waar de film 'Slaga ders in Zeeland' wordt ver toond. De oude sluizen bij Wemeldinge vormen het eindpunt. Binnenkort start in Middelburg, Vlissingen en Goes de cursus Cafébedrijf. Deze opleiding duurt 10 wekelijkse lessen van elk 2 1/2 uur. De totale cursus- kosten bedragen t 295,— en men kan zich nog aanmelden. Voor hèn die de ko mende wintermaanden zinvol willen besteden èn een Rijkserkend Diploma willen behalen, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan deze beslist niet saaie cursus. Een vooropleiding is niet nodig en het Examen is op 5 jan. 1989. De cursus wordt vaak zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd om ooit nog eens een eigen Horecabe- drijf(je) te beginnen. Er is een groot tekort aan gediplomeerd personeel in de Horeca. De lesstof bevat o.a. Bier, Wijn, Hygiëne en Apparatuur. De lessen wor den levendig gebracht met o.a. Dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook bezoekt men gezamenlijk een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco etc. beheren. Volksdansgroep - In wijkge- bouw Het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat in Middel burg gaan vanaf dinsdag 6 sep tember de voetjes van de vloer. Op z'n buitenlands. De volks dansgroep voor volwassenen van SKW De Hayman komt we kelijks van 20.15 tot 22.15 uur bij elkaar. Begeleidster Liesbeth Wolterbeek-de Böck besteedt aandacht aan dansen uit Israël, de Balkanlanden, Amerika, En geland en Nederland. Inlichtin gen bij De Hayman, telefoon 01180-29004. Avondruilbeurs - Munten, oude ansichten, postzegels en nog een heleboel andere objec ten vullen vrijdag 2 september café De Goede Verwachting in Lewedorp tijdens de eerste avondruilbeurs van dit seizoen. De zaal is vanaf 19.15 uur geopend. Prestatieloop - Hardlopers kunnen zich vrijdag 2 septem ber uitleven op 4 en 8 kilometer en 10 Engelse mijlen. De presta tielopen van av Dynamo starten om 19 uur bij de Praayense- weg/Nadorstweg. Inschrijving vanaf 18 uur in de kantine. Dynamo-leden kunnen met de 10 Engelse Mijlen meteen mee doen aan het Clubkampioen schap. Het bestuur, 01180-28917/36683, kan er meer over vertellen. Gildedag - Houtsnijden met sierstenen, een oorlogsdocu mentatie opzetten, patchwork, er is altijd wel een lid van het Gil de Walcheren te vinden die het in de vingers heeft. De leden de monstreren dat woensdag 7 september tussen 13.30 en 16 uur in Ter Reede aan de Vlissing- se Vredehoflaan. Belangstellen den kunnen vragen stellen over de werkzaamheden van het Gil de of zich opgeven als lid. Te vens wordt de tweede Gildegids gepresenteerd. Borstonderzoek - Vroege opsporing van borstkanker door het maken van foto's is mogelijk in het Borstonderzoekcentrum Goes. Vrouwen die ouder zijn dan 40 jaar en geen borstklach- ten hebben kunnen deelnemen aan het onderzoek, dat f 55,— kost. De deelneemsters moeten in Zeeland of westelijk Noord- Brabant wonen. Voor meer in formatie of het maken van een afspraak kan men bellen met 06-8212102. COC - De Vereniging tot Inte gratie van Homosexualiteit, het COC, houdt op vrijdag 2 sep tember een jongeren-avond. Er is gelegenheid tot dansen en te vens is er informatie-materiaal aanwezig. De avond begint om 21.00 uur in het COC pand aan de Eigenhaardstraat te Mid delburg Paauwenburg - Het wijkcomi- te Paauwenburg vergadert op maandag 5 september in het buurthuis de Paraplu, Alexander Gogelweg 59 te Vlissingen. De vergadering begint om 19.30 uur. Badminton - Onder leiding van de Nederlandse Badminton Bond wordt een Badminton Begelei ders Cursus gehouden. De cur susdagen zijn op zaterdag 3, 10, 17 september en zaterdag 1 ok tober, waarna op zondag 2 ok tober examen wordt afgelegd. Bij de cursus komt onder meer het assisteren van een vereni gingstrainer en het organiseren van tournooien aan bod. Inlich tingen zijn verkrijgbaar bij de voorzitter distrikt Zeeland, de heer J.H. Hof, telefoon 01184-67268. Engels - Beginners die zich de Engelse taal machtig willen ma ken of gevorderden die hun ken nis willen uitbreiden kunnen hiervoor een cursus volgen. De ze cursus wordt gehouden in de Vlissingse buurthuizen de Schel- debuurt, de Zwaan, de Paraplu en Alkegonde. Een brochure is verkrijgbaar in het Woltershuis, Hogeweg 103-105 te Vlis- singen. ANBO - De eerste contact middag van de afdeling Middel burg van de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen is op dinsdag 6 september in de Scha kel aan de Middelburgse Bach- tensteene. De heer en mevrouw de Vries, vertonen om 14 uur een film over Turkije. Na de pau ze is er bingo. Donderdag 29 september gaat de ANBO op reis naar Oisterwijk. Kaarten voor deze reis zijn donderdag 15 sep tember vanaf 13.30 uur te koop in Het Bastion, Nieuw Ooster- sestraat in Middelburg. Scorebord - De Verenigde Spaarbank deed VSV Olympus een scorebord kado. Olympus geeft het op zijn beurt aan de ge- meentelijke dienst Welzijnsvoor zieningen van de gemeente Vlis singen. De officiële overdracht aan wethouder C. de Keijzer is zaterdag 3 september om 11 uur in Sporthal Baskenburg, de hal waar het bord komt te han gen. Na de overhandiging start het internationale zaalhandbal- toernooi van Olympus. Tuinfeest - De Vlissingse speeltuin Het Fort viert zaterdag 3 september de heropening met - hoe kan het ook anders - kin derspelen voor leden van vier tot en met dertien jaar. Deelne mers kunnen zich woensdaga vond 31 augustus tussen 18.30 en 19.30 uur inschrijven bij het clubhuis van de speeltuin. Wet houder Daan Bruinooge verricht om 10 uur de officiële opening. Tijdens het tuinfeest ontbreken ook natjes en droogjes niet. Ver der is er een rommelmarkt, 's Avonds om 20 uur begint in het clubgebouw een bingo-avond voor volwassenen. Aldegonde jong - Het nieuwe programma van Buurthuis Alde gonde in Vlissingen barst vanaf 5 september weer los. De vaste jongerenactiviteiten zien er uit als volgt: maandagmiddag van 13.30 tot 17 uur: Jongerenmid- dag met sjoelen, tafeltennis, bil jarten, schaken, dammen en een muziekje. Woensdagmiddag van 13.30 tot 15 uur: Kinderclub voor jongens en meisjes van vier tot en met acht jaar. Woensdag van 15.30 tot 17 uur: Kinderclub voor kinderen van acht tot en met 12 jaar met spelletjes, creatieve handvaar digheid en film. De jongerena vond is op woensdag en vrijdag tussen 19 en 23 uur. Het pro gramma is hetzelfde als dat van maandag. Inlichtingen bij Lies Luikenaar, telefoon 01184-66318/11458. EHBO - De afdeling Middelburg van het Nederlandse Rode Kruis begint maandag 26 september met een nieuwe EHBO-cursus. De uit twintig lessen bestaande cursus wordt gegeven in het Ro de Kruisgebouw, Klein Vlaande ren 59 te Middelburg. Na het be halen van dit diploma kan er nog een reanimatiecursus en een ba sisopleiding worden gevolgd. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een Jeugd EHBO-B cur sus voor jongeren vanaf 12 jaar met een jeugddiploma A opge zet. Inlichtingen en opgave voor beide cursussen; 01180-12944/27306. Scholing en beroep - Mensen van zeventien jaar en ouder die aan een beroepsopleiding zoals het CBB of de PBVE willen be ginnen kunnen zich daar met de cursus Scholing en Beroep op voorbereiden. De cursus van de Stichting Basiseducatie begint dinsdag 6 september in de Scha kel, Bachtensteene 14 te Mid delburg. Het eerste deel van de cursus, die een jaar in beslag neemt, is oriënterend. Het weer op peil brengen van de kennis over onder meer taal, rekenen, computers en huiswerk maken staat centraal in het tweede deel. Voor kinderopvang is ge zorgd. Aanmelding bij de stich ting, Latijnse Schoolstraat 12 in Middelburg. Telefoon 01180-16278. Uit je huis - Tijdens de open koffiecontact-morgen van de vrouwencontactgroep Kom uit je huis op woensdag 7 septem ber kunnen vrouwen uit Middel burg Zuid hun wensen en ideeën voor het komend seizoen kwijt. Het afgelopen seizoen kwamen op deze manier onder meer een conversatiegroep Engels/Frans, een timmergroep en een excur- siegroep tot stand. Op het nieu we programma staan ook een opstapcursus computer/infor matica en een opfriscursus maatschappelijke oriëntatie. Wat er verder gaat gebeuren hangt van de belangstelling van de aanwezige vrouwen af. Het koffiecontact wordt tussen 9.30 en 11.30 uur gehouden in wijkgebouw Het Zuiderbaken aan de Middelburgse M. de la Palmastraat. Een kinderoppas is aanwezig. Meer inlichtingen bij SKW De Hayman, telefoon 01180-29004. Gerbrandystraat - De bewo- nersgroep Gerbrandystraat is geschrokken van de geringe be schikbare gelden voor de aan passing van de wegen op Zuid West Walcheren. In een brief aan de Provinciale Staten ha mert de groep nog eens extra op een snelle aanleg van de S14. De gemeente Vlissingen deed dat al eerder. De bewonersgroep staat dan ook volledig achter de gemeente. "Mocht een snelle aanleg niet uit financieel oog punt niet volledig haalbaar zijn", pleiten de bewoners, "dan drin gen we erop aan over te gaan op de realisering van een eerste fa se van de S14 tot aan de Jacoba van Beierenweg". Sport-thema's - De Zeeuwse Sportraad heeft in het najaar twee thema-bijeenkomsten over het bestuurlijk werk binnen de sport. De eerste, op maandag 3 en 24 oktober, gaat over marke ting. De tweede, op donderdag 13 en 27 oktober, over de se cretaris. De marketing- bijeenkomsten, waarbij onder meer publiciteit en liet signale ren van de behoeften van de le den aan bod komert, worden ge houden in de recreatiezaal Van Duyvenvoorde, Dongestraat 107 in Oost Souburg. Opgave voor 17 september bij Sportbe- langen Vlissingen, 01184-60267. De taken van de secretaris worden behandeld in Het Zuiderbaken in Middelburg. Opgave voor 24 september bij de afdeling sportzaken, 01180-26251. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Marieke van der Kroft, 01180-82646. Prima Donna - Post modern strippen, een vlammen vretende vuurdame, adembenemende akrobatiek en een drie-potige- geledigde regenworm. Onderde len uit Patunette, een program ma van de Amsterdamse circus theatergroep Lady Komedie. La dy Komedie treedt op tijdens het vierde Prima Donna Vrouwen- feest op zaterdag 3 september van de werkgroep van lesbische vrouwen, Prima Donna. Het vrouwenfeest wordt gehouden in Slot Ostende aan de Sin gelstraat te Goes. De aanvang is om 21 uur, zaal geopend vanaf 20 uur. Bewegende ouderen - Het nieuwe seizoen van alle Meer Bewegen voor Ouderen groepen begint in de week van 4 tot en met 10 september. De MBVO activiteiten bieden ouderen de kans om iets te doen aan hun li chamelijke en geestelijke condi tie, waarbij ook het sociale aspect een rol speelt. De activi teiten worden gehouden in Se- rooskerke, Meliskerke, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle, Domburg, Aagte- kerke, Oostkapelle, Grijpskerke, Sint Laurens, Veere en Vrou wenpolder. Mevrouw M. Jobse van de Kruisvereniging Platte land Walcheren, bereikbaar tus sen 11.30 en 12.30 uur via 01187-1629, kan er meer over vertellen. Scheldebuurt jeugd - De Scheldebuurt-jeugd kan zich ko mend seizoen weer volop ver maken. Het programma van het buurthuis aan de Verkuil Quak- kelaarstraat in Vlissingen ziet er uit als volgt: Maandagavond van 19 tot 20 uur: kinderclub met muziek, spelletjes en knutselen voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Woensdagmiddag van 14 tot 15.30 uur: kinder club met een instuif voor kinde ren van vier tot negen jaar. Woensdagavond van 19 tot 20.30 uur: Technica 10, een 'technische' hobbyclub voor meisjes van tien tot en met der tien jaar. Donderdagavond van 19 tot 20 uur: timmerclub voor jongens en meisjes van acht tot en met twaalf jaar. Zaterdag middag van 13 tot 15 uur: jeugdsjoelclub voor jongeren van zes tot zestien jaar. Zater dag van 19 tot 22 uur: disco voor jongeren van twaalf tot zestien jaar. Het Instituut Vakonderwijs uit Eindhoven begint half septem ber in Middelburg en Goes met de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf. De cursus is be doeld voor hobbyisten, maar ook voor mensen die hun brood in de horeca willen gaan verdie nen. De mondelinge lessen, in totaal twaalf, worden vanaf 12 september elke maandag in Ca fé Restaurant De Blauwe Haan aan de Middelburgse Markt en vanaf 13 september op dinsdag in Café Flora aan de Grote Markt te Goes gegeven. De cur sus is ook schriftelijk te volgen. Het Instituut Vakonderwijs geeft ook cursussen Handelskennis Horecabedrijf en Vakbekwaam heid Restaurantbedrijf. Bij de opleidingen wordt gebruik ge maakt van duidelijk opgesteld OOOj.1. lesmateriaal en diapresentaties. Met meerkeuzevragen en een proefexamen wordt gerepe teerd. Behalve bedrijfs- en voe dingsmiddelen hygiëne, sociale hygiëne, apparatuur en het ser veren, komen ook bier- en wijn bereiding, wijnetikettering en gedistilleerde dranken aan de or de. Aan het eind van de cursus bezoeken de deelnemers een bierbrouwerij. Wie het diploma Café-bedrijf op zak heeft kan aan de slag als be heerder van onder meer een ca fé, een cafetaria, een disco of een nachtclub. Het schriftelijk examen wordt in januari afgeno men. Inlichtingen zijn verkrijg baar bij het Instituut Vakonder wijs, Sagittalaan 24 in Eindho ven, telefoon 040 - 425526 of 04750 - 15440. Wielerronde - Bestuur en col lectanten van de afdeling Sou burg van het KWF voor de bestrijding fietsen zaterdag 3 september van 13 tot 14 uur een wielerronde voor amateurs. De beroepsrenners starten om 14 uur. De Souburgse mid denstand, particulieren en enke le grote bedrijven sponsoren het KWF. Opstap Mavo - Wie de lagere school-kennis op wil frissen en zich eventueel op de Mavo wil voorbereiden, kan terecht bij de Opstap-Mavo van de Stichting Basiseducatie. Het accent van de cursus, die vrijdag 2 septem ber begint, ligt op Nederlands, rekenen en studievaardigheid. Boeken krijgen de cursisten in bruikleen, kinderopvang is aan wezig. Het adres van de Stich ting Basiseducatie is Latijnse Schoolstraat 12 in Middelburg. Telefoon 01180-16278. Goes, Oostsingel 94, tel. 01100 - 2 72 15 Middelburg, Korte Geere 27, tel. 01180 - 1 31 13 Terneuzen, Axelsestraat 20b, tel. 01150 - 3 02 33 |pï> Vakbekwaamheid in de praktijk. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. Do. 1 t/m 7 september AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente Prelaatweg 17. Zo. 9.30 uur: ds. Rv. Ruitenburg. Hervormde Gemeente Dorpsplein 4, zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik. knd. 19 uur: ds. W. Vijfwinkel. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente, MArkt 12. Zo. 9.30 en 15 uur, ds. L.W. Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: ds. K. Westerveen uit Domburg. DOMBURG: Hervormde Gemeente, Markt 8, zo. 10 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in Geref. Kerk. 19 uur: ds. C.A. Westerveen. Rooms-Katholieke Kerb H. Willibrordus. Za. 19.00 uur. Zo. 10.00 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Za 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 19 uur: idem. Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 25, za 9 uur: ds. Kopmels uit Delft. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Za 10 uur: ds. A. Jobsen, 19 uur: ds. C. de Boon. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Za 10 uur: ds. H. Valk, 19 uur: voorganger nog niet bekend. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. Spaans uit W. Kapella KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Za 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, 19 uur: ds. P. Noor- dam uit Soest, gez. dienst in herv. kerk. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Za 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, 19 uur: ds. P. Noordam. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Za 19 uur: ds. J. v.d. Putte uit Vlissingen, knd. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Za 10 uur: ds. N-J. Köther-Middelhoek, knd. MIDDELBURG: Bahé'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op da 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J. van 't Spijker. Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za 10 uur: dienst in de Koorkerk. Evangelische Baptisten Gemeente Damplein 12. Za 10 uur: ds. Ockels. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Za 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. C. Meyer uit Heesch, 17 uur: ds. P. Paulus. Hofpleinkerk, Hofplein 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. K.W. Kakes. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. K.W. Kakes uit Goes, 17 uur: ds. J.H. Meyer, 18.45 uur: wel komdienst. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10 uur: ds. J. Dubbink. Oostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. M. de Boer, 11 uur: ds. K. ten Klooster, 18.30 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. D. van Boven. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. A.V. Rijswijk. Leger des Heils Hoogstraat 20. Za 10 uur en 19 uur: ds. de Heer. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse, gez. dienst kleine kerken Walcheren. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom- bardstraat 2, za 10 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wallonel. Lange Noordstraat 62. Za 10.45 uur: ds. A. Laureys. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: ds. C. vd. Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. P. Siderius. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Za 10 uur: ds. G. Zijlstra, knd. jongste en middelste groep, 19 uur: ds. G. Zijlstra. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo 10 uur: ds. A.C- den Hollander met knd.' RITTHEM: Hervormde Gemeente. Za 10.30 uur: ds. P. Siderius. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Za 10 uur: ds. LTh. Witkamp 19 uur: ds. M.J.T. Burema. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie al.v. br. Cornelisse Hervormde Gemeente, Noordweg 3. Za 10 uur: ds. P. Fagel, 19 uur: ds. Burema. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. J. Geers. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Za 10 ds. J. Me- sen, 19 uur: ds. P. Melse. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Za 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Za Kanaalstraat. 9.30 uur: ds. P. Melse Oranjeplein, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za 19 uur: ds. R. Heemskerk. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, za 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Za 10 uur: ds. P.C. Klijnsma, 19 uur: ds. CH.B. Weijs, gez. dienst te GAPINGE. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 10.30 uur: ds. Otta VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethei-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wa 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. M.J. Oosting. Gereformeerde Kerk Vrijgemaaktl De Lannoystraat 2 Za 9.30 uur: G. Zomer, 16.30 uur: ds. J.H. Kuiper. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Za St Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. den Hee len, 19 uur: ds. Kalksma. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glas houwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. vd Putte Ophir, Badhuisstraat 186, 10.30 uur: de Koek uit Leiden. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Za van 15.30 tot 17.30 uur, da van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Za van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Za 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.15 uur: eredienst 10.15 uur: bijbelstudie Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Za 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wa 19.30 uur. opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. ProtestantsZiekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Za 10 uur: ds. P. Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, za 11 uur: eigen zanggroep Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, za 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, za 11.15 uur. Vólle Evangelie Gemeente Berèa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Za 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Za 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg 2, za. 19 uur, za 10 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Za 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. Vijfwinkel. Vrije Evangelische Gemeente, Noordkerkepad 73, za 9.30 uur: ds. Wisse ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Za 9 en 10.30 uur: ds. J.H. Meijer. Rooms Katholieke Kerk: Catharinakerk, za 10 uur. Do. 1 t/m 7 september. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 13456. Zondag tot 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 14664. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder af spraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstr. 46, tel. 12950. Zondag tot 24 uur: F.G. Snij der, Burg. van Woelderenln. 12, tel. 13933. Visites aan vragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag. J.F.M. Bergen, Ka- naalstr. 89, O-Souburg, tel. 01184-61500. Zondag: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE! GAPINGE, OOSTKAPELLE. SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul- lens/MJ.M.E. Mol, Doirpsstr. 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276.. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE. MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: P.K. Noor- lander, Middelburgsestr. 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: B. Boywerse, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: M.H. Rackwitzz, Volderijlaagte 1, Middelburg, tel. 01180-35688. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: L. vd. Boogert, Vrijlandstr. 79, tel. 27471. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Souburg, Cv. Perestraat 1, tel. 61593. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, tel. 71140. MIDDELBURG: van vrijdag 18 uur tot 20 uur: J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: C.J. Brink, Middelburg, tel. 01180-11011. DIERENARTSENPRAKTUK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM). bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT 0X- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel. 01180 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wa en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Wteidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M N LIJF ZEELAND": Pbst- bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak" (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 19