f 67,- f 77,- (sPRUYTj de Jonge Ipmous [pmous van den Berg Oog op de Deltawerken Botulisme in Zoommeer \fw DE BOEKEN MET DE RODE PIJL ÖJ Haar verzorging Ix\ BEROEP Vorige week woensdag heeft staatssecretaris drs. N.J. Ginjaar- Maas van onderwijs de Handreiking leerplicht 1988-1989 van de provincie Zeeland in Middelburg in ontvangst genomen. Onderwijsgedeputeerde drs. R.C.E. Barbé presenteerde de handreiking. Ander verzuim COMMISSI ES EXTRA LAGE PRIJZEN IN HORIZONTALE JALOUZIËN STANDAARD- MATEN kleuren: wit, zwart, crème, grijs v.a. hoogte 130 x 70 v.a. hoogte 175 x 70 KOM VOOR MEER INFORMATIE NAAR: Kapsalon de Jonge, geopend van 8.00 tot 17.30 uur, 's zaterdags tot 15.00 uur. Bij ons hoeft u geen afspraak te maken. Haarwerksalon de Jonge, ingang om de hoek. Grootste collectie dames- en herenhaarwerk, tevens haarwerken voor de Zeeuwse klederdrachten. Levering evt. via ziekenfonds. Bezoek aan huis mogelijk. |omou5 Prijzen vagaf f 3.596,— 3 2 zits MEUBELEN DEESTRAAT 3 'S-HEER ARENDSKERKE - TEL. 01106-1334 VOORSTAD 3-5 GOES - TEL. 01100-23032 DE FAAM - DE VLISSINGER ABDIJ Tot 7 november is in het Zeeuws Museum in Middelburg de ten toonstelling Oog op de Deltawerken te zien. De expositie bestaat uit kunst uit de jaren zestig met als thema de uitvoering van het Deltaplan - de Deltawerken. Het toenmalige ministerie van onderwijs, kunsten en weten schappen heeft tussen 1959 en 1970 aan 33 kunstenaars op drachten verstrekt op dat thema. In Middelburg is werk van 27 kunstenaars te zien. De werken bestaan uit litho's, pentekenin gen, houtskooltekeningen, cou- aches, lino's, houtsnede en ver schillende etstechnieken. Tot de kunstenaars behoren onder meer Ab Sok, Frits Lensvelt, Pieter Defesche, Herman Berse- rik, Jan Kuiper, Wim Noord- hoek, Willy den Ouden en Wim Zwiers. "Het grafisch werk is opvallend sterk en krachtig vertegenwoor digd. De techniek leent zich bij uitstek om het onderwerp in zwarte, vaak strakke, lijnen weer te geven. Het zijn vooral de elementen van techniek, de werkzaamheden, water en lucht die zijn weergegeven." "De schilderijen vallen een beet je uit de "toon", ze ogen zeer somber en zijn qua stijl tekenend voor de tijd waarin ze zijn gemaakt. In tegenstelling tot de schilderij en is het grafisch werk dichter bij onze tijd blijven staan." Dat zijn enkele citaten uit de uitnodi ging voor de tentoonstelling. Het Zeeuws Museum is geo pend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur en van zaterdag tot en met maan dag van 13.30-17.00 uur. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 6 september drie zittingen. De eerste begint om 10.40 uur. Gehoord wordt de theatergroep Split. De groep heeft Arob- groep aangetekend tegen de weigering van gedeputeerde staten subsidie te verlenen. Om 11.20 uur is aan de orde het beroep van de werkgroep Volks- dansfestival van het Borsels or gaan voor samenlevingsopbouw tegen de beslissing van gs geen subsidie te geven voor een inter nationaal volksdansfestival. Het Borsels orgaan voor samen levingsopbouw heeft ook afzon derlijk beroep tegen de gs- beslissing op de subsidie voor het volksdansfestival aangete kend. De organisatie wordt ge hoord om 11.40 uur. De tweede kamer uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 6 september om 11.00 uur zitting. Een inwoner van Vlissingen is het niet eens met de beslissing van zijn gemeentebestuur op een aanvraag algemene bijstand. Hij heeft daarom bij de provincie beroep aangetekend. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. tm Woensdag 31 augustus 1988 IEUWS Begin vorige week is in het zuidelijke deel van het Zoommeer, ter hoogte van de Prinsesseplaat en de Speelmansplaten, botulisme geconstateerd. Half die week waren al dertien honderd dode vo gels gevonden en opgeruimd. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Dat komt doordat de bacterie Clostridium botulinum vooral gedijt in zuurstofarm water met een temperatuur boven een gemiddelde van twintig graden. Watervogels dragen de bacterie latent bij zich. Vergiftiging treedt op als de bacterie actief wordt. De vergiftiging heeft verlammingsver schijnselen tot gevolg en uiteindelijk verstikking, wat komt doordat de ademhalingsspieren ook worden aangetast. Zijn er eenmaal met botulisme besmette kadavers, dan verspreidt de ziekte zich snel verder. Het gif komt namelijk in het water en een minstens zo belangrijke besmettingsbron vormen de maden van vliegen. De maden zijn zelf ongevoelig voor het gif, maar de vogels die de maden eten, worden vergiftigd. Kadavers moeten daarom zo vlug mogelijk worden opgeruimd. Wie denkt met botulisme te maken te hebben, doet er het best aan dit te melden bij de directie Zeeland van rijkswaterstaat in Middelburg, telefoon 01180-86000, bij provinciale waterstaat in Middelburg, telefoon 01180-35920 of bij de rijkspolitie te water. Hoewel de meeste vormen van botulisme niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, wordt dringend aangeraden de kadavers niet aan te raken. De ontbindende dierelijken kunnen namelijk ook andere ziektekiemen dragen en als zij er al langer liggen treedt bovendien de kans op, dat de wel voor de mens gevaarlijke typen van botu lisme ontstaan. Bij de provincie zijn een informatieblad en een poster over botulisme verkrijgbaar. Beide zijn te bestellen bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. MÊ Spijbelen en leerplicht De handreiking bestaat uit een brochure en een poster. Erin ver meld staat wie wat moet doen om spijbelende leerlingen weer in de klas te krijgen. De handlei ding is dan ook speciaal bedoeld voor iedereen die met het onder wijs en de leerplicht heeft te ma ken en dan vooral voor de leer krachten, de schoolbesturen, de gemeentebesturen, de leer plichtambtenaren in de gemeen ten en de officier van justitie. Kinderen, die vijf jaar worden, zijn vanaf dat moment leerplich tig. De ouders hebben de plicht het kind bij een school te laten inschrijven. De volledige leer plicht duurt twaalf jaar, daarna volgt een jaar van partiële leer plicht. Jongeren kunnen dan kiezen uit een opleiding aan een school of vormingsinstituut (twee dagen per week) of vier dagen werken en een dag naar school via het leerlingwezen. Natuurlijk kunnen jongeren ook besluiten verder te leren en ge woon vijf dagen per week naar school blijven gaan. Zodra een leerling bij een school is ingeschreven, geeft de school dat door aan de gemeente waar de leerling woont. De gemeen ten houden daartoe een leerling administratie bij en aan de hand van die administratie kan wor den gezien welke leerplichtigen nergens zijn ingeschreven. In zulke gevallen wordt gesproken van absoluut verzuim. Het is de taak van de gemeentelijke leer plichtambtenaren na te gaan hoe het komt, dat leerlingen ab soluut verzuimen. In de praktijk betekent dat, dat contact wordt gezocht met de ouders. Als blijkt, dat niets helpt om de leer ling bij een school ingeschreven te krijgen, maakt de leerplicht ambtenaar proces-verbaal op. Hij moet dan de ouders horen, maar die zijn op hun beurt niet verplicht te antwoorden. Als de weigering aan de kant van de school zit, moet de directeur worden gehoord. De officier van justitie neemt uiteindelijk een beslissing. In de leerplichtwet is aangege ven wanneer kinderen niet naar school hoeven en die redenen liggen nogal voor de hand: als de school dicht is, als de leerling ziek is, als de leerling geschorst is of als godsdienstplichten moeten worden vervuld. Een wat moeilijker te definiëren uit zondering wordt gevormd door "andere gewichtige omstandig heden". In de brochure worden Volgende week vergaderen drie statencommissies over de be groting 1989 van de provincie. Maandag 5 september, 13.30 uur, bespreekt de statencom missie voor waterstaat en ver keer de onderdelen uit de begro ting die met haar werkterrein van doen hebben, zoals wegen, fietspaden, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, oeververbin ding Westerschelde, de veer diensten over de Westerschel de, de waterhuishouding, de zeeweringen, kanalen en de muskusrattenbestrijding daaronder verstaan: verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of over lijden van een familielid van de leerling tot en met de vierde graad en in sommige gevallen vakantie. Bij vakanties moeten dan spe ciale omstandigheden optre den, zoals het werk van de ouders, waardoor een gezin niet in de zomervakantie gezamen lijk weg kan of een bijstandsge zin, dat vanwege de kosten al leen buiten het hoogseizoen een reis kan betalen. In dat laat ste geval is een verklaring van de sociale dienst nodig. Buiten landse werknemers, die met hun leerplichtige kinderen naar het land van herkomst willen, kunnen ook gebruik maken van de uitzonderingsregeling. Het is mogelijk drie weken aan de zo mervakantie vast te plakken. Die mogelijkheid is er één keer in de drie jaar. In alle gevallen kan worden besloten, dat de leerling tijdens de extra vakantie huiswerk meekrijgt. Een verzoek om voor extra vrije dagen in aanmerking te komen, moet altijd worden gedaan aan de directeur van de school. De directeur heeft daar over vervolgens contact met de leerplichtambtenaar van de ge meente, waarin de school staat. Door de melding aan de leer plichtambtenaar komt meer in zicht in de redenen, waarom leerlingen buiten de gewone schoolvakanties vrij willen heb ben. Bovendien wordt bereikt, dat alle scholen volgens dezelf de normen en regels werken. De leerplichtwet kent verder on geoorloofd verzuim en daaron der wordt verstaan, wat ieder een spijbelen noemt. De commissie economische za ken vergadert ook maandag 5 september, de aanvang is 16.00 uur. Begrotingsaspecten die hier ter tafel komen, zijn onder meer het sociaal-economisch beleid, de havenschappen, het vliegveld Midden-Zeeland, drinkwater- en energievoorziening, landbouw en visserij en de zoetwatervoor ziening. Donderdag 8 september, 16.00 uur, is de beurt aan de commis sie bestuurszaken uit provincia le staten. Deze commissie be handelt de totale begroting en let daarbij vooral op de verdeling van de provinciale gelden over alle beleidsterreinen. Alle commissievergaderingen beginnen met spreekrecht voor het publiek. De vergaderingen zijn belegd in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. De begroting met alle bijlagen ligt ter inzage in het informatie centrum van de provincie. Abdij 9, Middelburg. De scholen moeten bijhouden welke leerlingen een dag of meer spijbelen. Per week krijgen de leerplichtambtenaren die lijsten toegestuurd, zodat steeds bekend is of er gespijbeld wordt en wie zich daaraan schuldig maken. Het is eerst aan de school om erachter te komen waarom een leerling spijbelt. Als maatrege len niet helpen, komt de leer plichtambtenaar eraan te pas. Uiteindelijk kan besloten wor den tot verandering van school of voor het opvangproject vroegtijdige schoolverlaters. Ook kan de hulp van deskundi gen van buiten de school wor den ingeroepen, zoals het maat schappelijk werk of het Regio naal pedagogisch centrum Zeeland. alle scholen voorbasisonder wijs, voor speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs heb ben de brochure en de poster gekregen. WÊ Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 maten per 20 cm. oplopend f 12,- maten per 20 cm. oplopend f 15,- VERF BEHANG AUTOLAK M KROMME WEELE 19 TEL. 01180-12886 MIDDELBURG Gravenstraat 23a, Middelburg tel. 01180-12074 - aparte ingang haarwerksalon - Alleen echt met deze handelsmerken Bankstellen in div. modellen en uitvoeringen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 13