MIDDELBURGSE FILMSTICHTING VERZET DE BAKENS 'Het alternatief is klapstoeltjes en een ratelende 16 mm projector Motorspektakel op Vlissings badstrand El STAGEPROJECT ALS LESBRIEF FOTO VERSCHOORE Jong Ambon contra Beerschot HR Museum Natuurhistorie: Happy End met één maar sl 51 rtR+B tr WILKENS iV BSF S.V CHRISTOFLE WMF Kodak Express Wellicht heeft de Stichting Filmtheaters Middelburg de exploitatie van een bioscoop onderschat. Na een jaar Electro bleken de bestuurlijke schouders onder de commerciële filmzaal te zwak. Voor directeur Leo Hannewijk stond snel vast dat de leden van het stichtingsbestuur van een harder kaliber moesten zijn, wilde hij niet werkloos worden. Het hoofdstuk 'lenen van de gemeente' is immers afgesloten. Ook moesten het mensen zijn die zijn artistieke inbreng steunden. Hannewijk zocht en vond twee mannen met zowel bestuurlijk en commercieel pit. Ben van Damme, exploitant van Arneville, en Gert van Zwieten, majoor in het leger en lid van provinciale staten voor de VVD, bleken de geschikte mensen en zeiden 'ja'. "Ik was er niet aan begonnen als Van Damme nee had gezegd". PZC WEEKBLADEN Distributie Filmbeleid AUTO KOPEN? EERST Kijken bij de SPECIALIST IN OCCASIONS! AUTOCENTER Middelburg ■■■lil Sfeervol tafelen" CASSETTES Keuze uit $5 modellen dij de cassettespdctettsk SERVICE KWALtTglT OARAlvjTfg LANG5 0£LFT 50 MIOOELBUftö ort8ö-ta2èS BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 OuiHty control service 1 18e JAARGANG NUMMER 35 31 AUGUSTUS 1988 Door Ad Hanneman Met de komst van beide heren wordt het roer drastisch omge gooid "Als er één gulden te weinig is, gaat het feest niet door", zegt Van Damme in de richting van Hannewijk die nog wel eens omwille van de 'film kunst' gewaagde programma's naar Middelburg wil halen. Maar dat wil niet zeggen dat Hanne wijk zijn streven om films te to nen die recht hebben op publiek in de ijskast moet zetten. Inte gendeel. "Doel is ook om onbe kende films naar Middelburg te halen. Zeg maar: de erfenis van Huub Bals", verdedigt Hanne wijk. Van Zwieten, die voortaan de voorzittershamer zwaait in de stichting, valt Hannewijk bij. "Als we commerciëler gaan draaien, betekent het niet dat we de kunstfilms waar Leo op doelt stoppen. Zeker niet als het theatercafé bij het Schuttershof theater open is. Ik denk dat de films daar minder worden be zocht omdat de entree zo matig jes is. Je moet door een steegje IMI 12)© Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 om er in te komen en in de pauze sta je in een halletje je koffie te drinken. Maar we moeten door gaan. Het alternatief is namelijk klapstoeltjes en een ratelende 16 mm projector". Van Damme kan worden geken merkt als een pitbullterrier in het zakenleven. Wat hij eenmaal vast heeft, wordt wel eens ge zegd, laat hij niet meer los. Zijn hotel (Arneville) is daar een voorbeeld van. Groots opgezet, exploitabel en mogelijkheden tot uitbouw. In het stichtings bestuur heeft hij onder meer de pr onder zijn beheer. In de film wereld - "Ik geef toe dat ik er een vreemde in ben" - hindert hem de wijze waarop de films worden gedistribueerd. "De dis tributeurs hebben de macht", ergert hij zich. "Op de eerste plaats bepalen ze wie welke film krijgt en dan bepalen ze ook nog Leo Hannewijk, Gert van Zwieten en Ben van Damme. Foto: Engel Foto Promotions. eens hoeveel hun winstmarge is". Over de verdeling van de opbrengst: "Als er een film komt waarvan verwacht wordt dat 'ie veel publiek trekt, vertel len de distributeurs je dat je hem bijvoorbeeld minstens zes we ken moet draaien. In de eerste week moet je zestig procent van de recette afstaan. In de tweede week wat minder en dat gaat zo door. Tegen de tijd dat je er als bioscoop-exploitant iets van over kunt houden, heeft ieder een al de film gezien. En dan ver dien je er aan het einde van het liedje niks meer aan. Maar de electriciteit-rekening blijft even hoog, als je begrijpt wat ik bedoel". Daar moet volgens de gloed nieuwe bestuursleden verande ring in komen. Ook het feit dat 'Vlissingen' belangrijke films eerder krijgt dan Middelburg. Van Damme weer op accepta bele toonhoogte: "We hebben geen hekel aan Vlissingen, maar we zijn wel concurrenten. Op een eerlijke manier. We hebben nu stekken gestoken bij een aan tal distributeurs om premières naar Middelburg te halen. Ook zij moeten beseffen dat als Mid delburg niet serieuzer in het cir cuit gaat meedraaien, de boel dicht gaat. En daar hebben ook zij geen baat bij". Voorzitter Van Zwieten stelt vast dat het draaien van kunst zinnige films in het Schutters hoftheater nuttig maar duur is. Om dat exploitabel te maken, heb je veel publiek nodig. Dat is er niet, dus ligt er een taak voor de overheid. Hij stelt echter te gelijkertijd vast, dat er noch bij de provincie noch bij de ge meente sprake is van een film beleid. "Er is wel een theater-, kunst- en literatuurbeleid. Dat moet er ook voor film komen". En in dit opzicht schept hij zich zelf een doelrijpe kans. In de pro vincie heeft Van Zwieten name lijk onder meer cultuur in de por tefeuille. "En Middelburg noemt zichzelf een culturele stad", voegt Van Zwieten er aan toe zonder de bal terug te kaatsen. Volgens hem moet de gemeente die betiteling op filmgebied nog echt waarmaken. "Natuurlijk heeft de gemeente ons geholpen met het opzetten van een bios coop", stelt Hannewijk haastig vast. "Maar er is wel sprake van een ad hoe beleid", antwoordt Van Zwieten. Nu kunnen de mensen achter de bestuurstafel wel mooie plannen bedenken voor het commerciële Electro of het ideële Schutters hof, feit blijft dat er zonder pu bliek niks is te beginnen, hoe ge weldig de film ook is. Van Dam me betreurt het dat 'minstens de helft' van de Middelburgers Electro nog nooit van binnen heeft pszien. En hij neemt dat de hooföstedelingen eigenlijk kwa lijk. "Het is zo'n knus theater tje", zegt hij lyrisch. Maar dat de drempel verlaagd wordt, staat vast. Er is al een aantal ideeën geopperd om mensen op andere dan de 'normale' bioscooptijden tegen verlaagd tarief een leuke film te laten zien. Ook bedrijven, instellingen en scholen worden benaderd. Schermen - In de Bouwen Ewoutschool te Vlissingen wordt vanaf 20 september elke dinsdag geschermd. De Schermclub Vlissingen kan bij die trainingsavonden nog best wat nieuwe leerlingen gebrui ken. Zowel dames als heren zijn van 21.30 tot 23 uur welkom. Telefonische inlichtingen zijn verkrijgbaar via 01180-38636. Daartegenover is een aantal ideeën in de ijskast beland om dat er te weinig geld voor was. "Het allerbelangrijkste", be klemtoont Van Damme, "is dat wij er in geloven. Wij zijn ont roerd door het enthousiasme van mensen als Hannewijk en de medewerkers van de stichting. Het is nu zaak dat ook het pu bliek er in gaat geloven. Des noods wachten ze maar totdat de film in Middelburg is om er naar te gaan kijken". De Stichting Middelburgse Film theaters begint dit najaar aan een uitgebreid programma waar bij de kwaliteitsfilm en de ach tergronden van het fenomeen film centraal staan. Op onze Uit- pagina een uitgebreide toe lichting. De sportvereniging Jong Am- bon bestaat dertig jaar. De vere niging viert dat met een voet balwedstrijd op dinsdag 6 sep tember tegen Beerschot I uit Antwerpen. Beerschot speelt in de hoogste klasse van het Belgi sche prof-voetbal. De wedstrijd begint om 19 uur in het sport park De Kruitmolen aan de Mid delburgse Kruitmolenlaan. Jong Ambon C1 voetbalt om 17.45 uur een voorwedstrijd tegen Zeeland Sport C1 Jong Ambon koos voor een wedstrijd tegen Beerschot om dat de Molukker Simon Tahama- ta (ex-Ajax, ex-Feijenoord) bij Beerschot speelt. Behalve Taha- mata spelen ook Ton Blanker, Keith Masefield en Jos Daerden mee. Trainer-coach is Barry Hughes. Jong Ambon strikte als gastspeler Tonnie Pattinama, die eerder voor FC Utrecht en FC Den Bosch voetbalde en nu bij Heracles is te vinden. wmn—mmmmm 'De Middelburgse historie ligt letterlijk op straat' Elk jaar worden de tweedejaars PABO-studenten op ve schillende onderwijsinstellingen losgelaten voor een ra dienststage. Voor de meeste stagaires betekent dat tw weken rondsnuffelen en een verslagje schrijven. Voor Dian van Kerckhoven, Cynthia Niezing en Godfried Blaeke pak dat anders uit. Zij brachten hun stageperiode door in het Ge meentelijk Archief van Middelburg. In opdracht en onder geleiding van de Werkgroep Lokale Geschiedenis snuff ze daar een compleet werkstuk over Middelburg aan h eind van de negentiende eeuw bij elkaar. De kwaliteit het werkstuk bleek zo goed te zijn dat het half septem over de Middelburgse basis- en middelbare scholen wor STILTESVP De familie Keersemaker speelt de hoofdrol in de lesbrief, bestemd voor de hoogste klas sen van het basisonderwijs en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs. "Het ver haal is fictief, maar berust wel zoveel mogelijk op* ware gege vens", vertelt Diana van Kerck hoven. "Het gezin Keersemaker verhuist van een klein dorpje, Poppekerke, naar Middelburg. Het verhaal gaat vooral over de tegenstelling arm/rijk. Daarbij worden aan de hand van op drachten ook wonen, werken, voeding, recreatie en kleding in die tijd behandeld". De studen ten zijn er van overtuigd dat de lesbrief de leerlingen aan zal spreken. "We hebben het op het belevenisniveau van kinderen geschreven", meent Godfried Blaeke. Stadsarchivaris Peter Sijnke, te vens voorzitter van de Werk groep Lokale Geschiedenis Mid delburg, is erg blij met het werkstuk. "De historie van Mid delburg ligt letterlijk op straat", zegt hij. "Toch wordt er binnen het onderwijs erg weinig aan dacht aan besteed. De werk groep probeert daar wat aan te doen. We liepen al jaren rond met het idee om een lesbrief uit te geven. Door tijdgebrek kwam het er niet van. Met deze drie enthousiaste studenten lukte het wel. We hopen op deze ba sis meerdere lesbrieven met an dere thema's uit te geven". studenten aan Ook de makers zijn tevreden. "Dit was veel meer dan zo maar een verslag maken. We zijn nu echt met het onderwijs bezig ge- werk. weest", zeggen de - overigens sant om dingen in het archief na uit Zeeuwsch-Vlaanderen af- te trekken. Je gaat ook dingen in komstige - studenten. de stad herkennen". "Verder was het heel interes- 'Het zwaarste zandcircuit van Nederland. Zondag 4 september barst de derde Zeeuwse strandmotor- cross weer los aan de Vlissing- se boulevard. "Een spektakel op het zwaarste zandcircuit van Nederland", belooft de organi serende vereniging msv De Uit laat. Brullende motoren vormen niet het enige vermaak. Ook zijn er diverse stands, attracties en live-optredens. Om 13.30 uur starten veertig coureurs in de off the road- klasse. Favorieten in deze klasse zijn de winnaar van vorig jaar, Bram van de Velde, en Hoe- chard Westdorp. Vervolgens scheuren de coureurs van de 125 cc-klasse weg. Toppers bij de tachtig deelnemers zijn Leon Giesberts en Erik van Soest. Als uitsmijter fungeren de 250 cc en de 500 cc-klasse. Fred van Loon, de winnaar van vorig jaar, is ook aanwezig en behoort ook dit jaar tot de grote kansheb bers. Hij zal dan wel af moeten rekenen met Kees Zuidhof, Ben nie Poppe en Marcus Jan van Kempen. Vooral Kees Zuidhof verkeert nu in goede vorm en zal voor eigen publiek zeker een gooi doen naar de overwinning. Direct na de wedstrijden zal op een podium op de boulevard een popgroep optreden. Op hetzelfde podium zal om 17.15 uur de prijsuitrei king plaatsvinden compleet met kiss-miss en natuurlijk champag ne. De entree is gratis. Conservator Phaff: Voor alle zekerheid.... Het Zeeuws Museum Natuur historie in Oostkapelle is de schade van de inbraak in maart weer een beetje te boven. Le zers van dit blad brachten ruim drieduizend gulden bij elkaar. Van dat geld kon het museum weer een video aanschaffen. Met bijbehorende afstandsbe diening en banden. Conservator W. Phaff bedankte de gulle ge vers vorige week met een feest je. De penningmeesteresse van Vrouwelijke Handwerken, E. Bos-Weijburg, maakte van de gelegenheid gebruik om hem een cheque van f 500,— te overhandigen. "Dit was een negatieve ervaring die eindigde in een happy end", bromt Phaff tevreden. Hoewel het museum van Condor Securi ty uit Goes een alarminstallatie cadeau kreeg, graveerde hij toch maar alle noodzakelijke gege vens in de nieuwe aanwinst. "Zodat we echt zeker weten dat het nooit meer gebeurt". Aan het happy end van Phaff kleeft echter een maar. Ondanks alle giften en het geld wat nog binnen moet komen van de ver koop van het schilderij van Jan Berghout, heeft een museum nog steeds een tekort van f 1600, Een nieuwe multi functionele monitor zit er voorlo pig niet in. De bankrekening van het museum (Amrobank Middel burg, 47.70.98.525, postgiro van de bank 10.68.635) staat dan ook nog steeds open voor giften. Kanaalweg 2 telefoon 01180-38638 lyOEUBg FOTO-VIDEO COMPUTERS (exclusie! disk. rolfilm en rapid). COmbiFOTO Si Jacobsslraat 27 Vlissingen 01184 12300 sM., v-"w Kon* Geer* 17 Mxttelburg 01180 37772 - Lang* Kerkstraat 31 Goes 01100-2732*

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1