WIL Ei Jarige Julianakorpsen tracteren op een internationaal programma Bang&Olufcen dealer! El 2 EN 3 SEPTEMBER 1988 Revanche voor VC Vlissingen? STADHOUDERSFEESTEN MARKT MIDDELBURG FOTO VERSCHOORE Open dag Optreden in Vlissingen op het Bellamypark DERT DE BOEKEN MET DE RODE PIJL /uv-r^scAooSAee^f'/' DE OUDE HOOGSTAMBOOM: ALLEEN VOOR LIEFHEBBERS TAPTOE EN BEIERSE MIDDAG VANWEGE 55 JARIG BESTAAN Kodak Express Wie de kust van Zeeland de rug toekeert en met de fiets of auto het achterland in trekt, kan ge nieten van een afwisselend landschap. Daarin neemt de landbouw het leeuwendeel voor haar rekening; Zeeland is in de eerste plaats een agrarische provincie. De Westerschelderoute, de Midden-Zeelandroute of een willekeurige fietstocht maken al snel duidelijk dat in deze provincie de fruitteelt nog steeds een voorname plaats inneemt. Tijdens de open dag van de Ne derlandse groente- en fruitteelttelers op zaterdag 27 augustus gooit in Zeeland dan ook uitsluitend een aantal fruittelers de deuren open.l Geen hoogstam J.P.A. Rossël TOERNOOI ZATERDAG EN ZONDAG CLARK TERRY TERUG IN ZEELAND Schrijf een jazzverhaal Dat de Juliana Korpsen dit jaar 55 jaar bestaan zal Middelburg weten. Zeker op zaterdag 17 september als op de Markt een grandioos muziekfeest en een taptoe worden gehouden. Maar liefst 1500 zitplaatsen worden voor de taptoe rond de Markt gebouwd, zodat veel liefhebbers van de blaasmuziek met de neus op het gebeuren zitten. Bovendien zullen op die dag Willem en Mary de herdenking van de 300 jaar oudélrriendschapsbanden met Engeland besluiten. PZC WEEKBLADEI Beiers PZC-steunpunten in de binnenstad televisie video-hifi Taptoe met o.a. grootse culinaire presentatie op de Markt (waar iedereen zijn eigen restaurantje of cafeetje zal weten te vinden); Zeeuws songfestival i.s.m. Stichting CONAMUS (radio-opname AVRO). Presentatie: Gerrit den Braber (zaterdagavond 20.00 uur); diverse muzikale omlijstingen m.m.v. o.a.: - DEEP RIVER QUARTET (vrijdag) - DE GIGANTJES /THERESE STEINMETZ (zaterdag); Zeeuwse straatartiestenmiddag (zaterdag). ZzJ 0 0 0 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service I 18e JAARGANG NUMMER 34 24 AUGUSTUS 1988 De_Zeeuwse fruitteelt langs technische banen Er gaat heel wat om op een fruitteeltbedrijf. Iedere maand van het jaar worden weer andere werkzaamheden verricht. En ook elk bedrijf is weer anders. De oppervlakte, het aantal fruitsoorten, de rassen, de inrichting van de boomgaarden en de technische hulpmiddelen kunnen danig verschillen. Wie langs de Zeeuwse 'boogerds' fietst en niets hoort dan de stil te van een landschap moet haast denken dat het vanzelf gaat, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan een ultra-moderne fruitteelt. Die schermen staan ook in Zeeland; met name in het Zuidbevelandse Wilhelminadorp. Daar wordt het reilen en zeilen van de toekomstige fruitteelt langs techni sche banen geleid. René de Dreu nam er een kijkje. Wilhelminadorp ligt drie kilome ter ten noorden van Goes. Het is de standplaats van het Proefsta tion voor de Fruitteelt. Met twin tig hectare proeftuin en vijfen veertig vaste medewerkers moet de fruitteelt in heel Neder land op een nog hoger plan wor den gebracht. De resultaten van het onderzoek worden vaak di rect in de praktijk gebracht. Een geoefend oog zal in het land schap wat sporen van die ver nieuwingen kunnen ontdekken. Het meeste blijft echter alleen voor de echte kenners zichtbaar. Tot die laatste categorie horen Kees Kortleve en Rinus Joosse uit Wilhelminadorp. Ze werken allebei op het proefstation, Kees als voorlichtingscoördinator en Rinus als medewerker econo misch onderzoek. De eerste komt uit een gezin van fruitte lers en vormt nu een schakel tussen de praktijk en het onder zoek. Rinus begon op zijn der tiende jaar aan zijn loopbaan in de fruitteelt. Eerst als knecht bij een fruitteler uit Schore. Vijf jaar later kon hij aan de slag op het proefstation. Kees en Rinus zijn het er beiden over eens: "Er is nogal wat ver anderd in de fruitteelt". Wie de moeite neemt om tijdens een rondrit langs de Zeeuwse dreven op de verschillende soorten boomgaarden te letten kan iets van die veranderingen ontdek ken. Slechts hier en daar ligt nog een klein perceel met de oude hoogstam fruitbomen. Ze staan er fraai bij met hun grillige vor men, maar de economie van de lage kosten en hoge op brengsten heeft ze allang naar een achterhaald tijdperk verwe zen. Ze staan er voornamelijk voor het mooi en vaak graast er vee onder om nog extra te bena drukken dat het in ieder geval niet meer alleen om de bomen en het fruit gaat. Een aanplant met hoogstambomen is alleen nog weggelegd voor de echte liefhebber. "Het duurt zeker tien jaar voordat van een goede pro- duktie sprake is en dat gaat er bij de moderne fruitteelt niet meer in", vertelt Rinus. Hij begon in een tijd dat er gewerkt werd met struik- en spilvormige fruitbo men. Vooral die laatste vorm overheerst in het boomgaarden landschap. Ruim vierduizend hectare boom gaard telt de provincie Zeeland. Appels en peren overheersen. VERVOLG PAG. KORTE INFORMATIE Wie zaterdag de moderne fruitteelt in de praktijk wil bekijken kan terecht bij J. Serier, Jacoba van Beie- renweg 2, Koudekerke, C. Th. Schipper, Ambachts- herenwegeling 2, Kapal le, F. de Ruyter, Reuzenhoekseweg 2, Terneuzen, A. Leeuwe, Zuidwelleweg 2, Noord- welle en S. Wartena, Mo- nikkendijk 17, Kattendijke. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen VC Vlissingen krijgt tijdens het eigen toernooi op zaterdag 27 en zondag 28 augustus de kans om de blamage van afgelopen zondag in Middelburg goed te maken. Niet alleen speelt de se lectie opnieuw tegen Middel burg, ook Willem II 2 en PSV 2 moeten er aan geloven. Vooraf gaand aan het toernooi zijn er vrijdag om 16.30 en zaterdag om 9.30 uur op het sportveld aan de Irislaan extra trainingen van Willem II. PSV traint zater dagmiddag. Bekende namen die voor Willem II op komen draven zijn onder meer Corné Lucassen, Bert Spee en Marcel Bontehoek. Voor PSV komen in ieder geval Patrick Lo- dewijks. Frank Berghuis en John Veldman. De komst van Anton Jansen en Adick Koot is nog niet zeker. Zaterdag om 15.30 uur. spelen de dames van Kloetinge en Vlis singen een voorwedstrijd. Mid delburg en PSV nemen het om 17 uur tegen elkaar op. J. Jasperse is de scheidsrechter. Onder toeziend oog van scheids- Vorig jaar oogstte Clark Terry veel succes tijdens de Stadhou dersfeesten. Met zijn trompet rechter W. Vermeulen voetbalt Vlissingen zaterdag om 19 uur tegen Willem II. De voorwedstrijd van zondag wordt om 12.30 uur verzorgd door Vlissingen B1 en RCSB B1. J. Maranus leidt om 14 uur de strijd om de derde en vierde plaats. De finale is om 16 uur. Scheidsrechter bij deze wed strijd is C. Koeijvoets. Een apar te beoordelingscommissie be paalt tijdens de wedstrijden wie de beste speler is. Het toernooi wordt door maar liefst 165 regi onale sponsors gefinancierd. Ter gelegenheid van het op treden van Clark Terry in Vlissingen op donderdag 8 september looft hoofdspon sor Zekatel tien cd's uit voor wie in een verhaal of vers vorm iets te melden heeft over de jazz. De schrijver Jules Deelder, financieel (PZEM)-directeur A.M. Kannekens en Ad Han- neman, redacteur van de PZC-Weekbladen beoorde len de inzendingen. De ver halen moeten voor 7 sep tember in het bezit zijn van Zekatel, de kabeltelevisie maatschappij. Het adres: Antwoordnummer 41, 4330 VB Middelburg. •Jl 12)® TOlss&ag©!? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave:-Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, Vlissingen Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De kroon op het jubileumjaar van de Middelburgse korpsen bestaat uit een Muziekfeest 's middags en een taptoe 's avonds. Het middagprogramma is helemaal in Beierse sfeer. Zither Peter, een 'Alleinunterhalter' uit Oostenrijk, zal 's middags en 's avonds die 'Zuidduitse' ambiance tot een hoogtepunt brengen. "Een top per", noemt de organisatie hem en verwijst naar de vele interna tionale optredens waarvan onder meer de koninklijke familie ooit deelgenoot was. Blaaskapellen als het Juliana Blaasorkest, de Lamshoorns en Die Edelweiss Buben zijn uitge nodigd voor een optreden die middag in september. Aan het eind van het middagprogramma omstreeks half vijf (aanvang twaalf uur) wordt een 'play in' gehouden. Wie een blaasinstru ment bespeelt kan daaraan deel nemen. Onder leiding van het Middelburgs Muziekkorps wordt een stuk ingestudeerd. Het spreekt voor zich dat voor deze happening een speciale bewer king op de door velen zo geliefde Beierse muziek wordt uitge voerd. Op dit moment is nog niet bekend welk stuk dat zal worden. de Markt ontruimd en gereedge maakt voor de taptoe, die om 20 uur begint. "Kosten noch moeite zijn gespaard om de taptoe te la ten slagen", meldt de organisa tie. In tegenstelling tot het mid dagprogramma moet voor de taptoe wel een toegangskaartje worden gekocht. Maar - zegt de organisatie - er wordt dan ook heel wat voor geboden. Op het programma prijken de namen van het Tamboer- en Pijperkorps Korps Mariniers, de Show Marchingband uit Leiden, The Red Python Marchingband uit Engeland en hun landgenoten van de Midsomer Norton Mar ching Brass. Uiteraard treden ook de korpsen van de feestvierende vereniging op: het Juliana Drum Bugle Corps en het Junior Drumcorps Johan Friso. Het spreekt voor zich dat dit pro gramma geld kost en dat het ju bileumbudget ontoereikend was om deze beroemde korpsen in Middelburg te laten optreden. Daarom is bij sponsors aange klopt. En het bedrijfsleven steunt Juliana, dat nu al zoveel jaren een vaste plaats inneemt in de Middelburgse (en Zeeuwse) mu ziekwereld graag. Dat het pro gramma veel liefhebbers trekt, blijkt uit het enorme aantal aan- op 5 september. Onder meer bij de VVV's en de kantoren van de Verenigde Spaarbank zijn kaar ten vanaf die datum te koop. Le zers van de PZC kunnen gebruik maken van een bon, waardoor ze een fikse korting krijgen op de entreeprijzen. en gezongen blues veroverde hij tevens de harten van de mu ziekliefhebbers die hem slechts kenden van de radio of gram mofoonplaten. En hij is er weer, maar nu in Vlissingen, op don derdag 8 september als pronkstuk van 'Jazz in Vlissin gen'. Dit jazzgala op het Bella mypark werd mogelijk gemaakt dankzij nauwe samenwerking tussen Zekatel en de Culturele Raad Vlissingen. Naast Terry staat nog een be roemdheid: Johnny Griffin op de sax met zijn quintet. Verder is de Rotterdamse burgemeester van de nacht Jules Deelder weer keurig in het pak gestoken voor optredens. De jazzavond begint om 19 uur. Voor het voorpro gramma zijn het Zeeuws Jazz- collectief en The Blue Jeans Big Band uitgenodigd, waardoor de toeschouwer achtereenvolgens wordt opgewarmd met bebop en big band. De PZC verhuist naar de nieuw bouw in Vlissingen. De redactie van de PZC-Weekbladen blijft, samen met de PZC-stadsredac- tie gewoon op de Middelburgse Markt. Het kantoor op de Markt fungeert tegelijkertijd als PZC- steunpunt, net als Boekhandel Bikker aan de Walstraat in Vlis singen. Op de steunpunten kunnen re dactionele berichten en adver tenties voor zowel de De Faam/De Vlissinger als de PZC en familieberichten worden af gegeven. Ook bezorgklachten worden er behandeld. Het steunpunt in Middelburg is tijdens kantooruren geopend. Het steunpunt in Vlissingen te gelijk met de boekhandel. Adver tenties voor De Faam/De Vlis singer dienen uiterlijk maandag om 16 uur binnen te zijn. Jodeln und Gesang van Zither Peter in het middag en avondprogramma. -vragen voor een kaartje dat nu al binnen is. De voorverkoop begint 1 r- i rtmo Het feestterrein - de Markt dus - wordt gevuld met gezellige zit jes; de bediening trekt die dag Beierse kleding aan. De horeca rond de Markt verzorgt het 'natje en droogje'. Als de Play in is afgelopen wordt Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 FOTO-VIDEO COMPUTERS (exclusief disk, rolfilm en rapid). Juliana's Drum Buglecorps. combi FOTO St Jacobssuaal 27 Vlissingen 01184 12300 sMaandaqsmtddags KoneGeeie 17 Middel buig 01180-37772 ook open lange Keiksnaai 31 Goes 01100-27324 <jSs^DERS^ (Opbrengst van de Stadhoudersfeesten is t.b.v. renovatie miniatuur Walcheren.)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1