NEDERLANDSE LEVER DARM STICHTING: Et AFSCHEID VANDOMBURGSE GEMEENTESECRETARIS VAN HOUTUM DE BOEKEN MET DE RODE PIJL gratis* FOTO VERSCHOORE Karavaan overstoomt Middelburgse Markt Hij begon er onbevangen aan, die sollicitatiepro cedure. "Ik vond het gewoon een goed idee om zo'n proces mee te maken". Maar wat vrijblij vend begon, eindigde in een serieuze stap. Eind augustus is drs. A.J. van Houtum gemeentese cretaris van Domburg af en aanvaard hij die job in Gorssel, een plaats in de buurt van Deventer met ruim drie keer meer inwoners dan in de Walcherse badplaats. Wie de Van Houtum's kent, zal zich hebben verbaasd over die stap. Arnold en zijn vrouw Franciska leken na vijf jaar niet meer weg te denken uit Domburg. Werd Domburg slaapverwekkend voor de baas van de gemeentesecretarie? In de achtertuin van hun rustieke huis sprak Ad Hanneman met beiden op een zomerse vrijdagmiddag. Vervelend WEEKBLADEN Service Artiest Galstenen Collectanten Kwaaltjes' J.PA. Rossël Ritje uw-ryscAooé/teefl-'f' OHl\H\KKEl-W bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG NUMMER 32 10 AUGUSTUS 1988 "Domburg ligt dromerig te wachten tot het wakker wordt gekust" "Het is een besluit van ons alletwee", onderstreept Franciska van Houtum de gang van zaken in het kin derloos huwelijk. En het was zeker niet omdat Domburg niks meer had te bieden. Toch leek Van Houtum zijn Domburg zo goed te kennen dat hij zijn werk in de toe ristenplaats zomaar op een achteloze namiddag kon uit voeren. Hij ontkent. Filoso feert: "Het heeft te maken met beweging. Je moet het gevoel blijven houden dat je optimaal blijft bijdragen aan je werk. Ik heb dat gevoel trouwens altijd hier gehad en heb het na die vijf jaar nog steeds. Maar als je verstan dig bent, kijk je over de feestelijke werksfeer heen". Komt nu de aap uit de mouw? "Zeker niet", verweert hij zich. De druk op het werk, luidt zijn betoog, is groot. Vooral door de recreatie neemt Domburg een aparte plaats in. Er moet bijvoor beeld 's zomers veel meer ge beuren dan 's winters. En een secretaris moet dat binnen de muren van het gemeentehuis al lemaal organiseren en regelen. "Een intern manager dus". De burgemeester werkt extern en is bestuurlijk veel meer bezig. En ED© Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne man, 01180-81171. Druk: Vink Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 hij denkt dat het voor de ge meente Domburg misschien ver velend is dat èn de burgemees ter èn de secretaris nu ongeveer tegelijkertijd aan hun kuierlatten hebben getrokken. "Die twee moeten het goed kunnen vinden in een gemeente". Het echtpaar van Houtum kende Gorssel. Wat spottend noemen ze de plaats waar na Wassenaar de meeste miljonairs wonen. "Ik begon er ambivalent aan. Maar na een aantal gesprekken groei de het enthousiasme. En kenne lijk van twee kanten, want er waren wel honderd sollicitan ten". Wil hij nu langzaam maar zeker groeien naar een grotere gemeente? "Nee", zegt Van Houtum resoluut. Hij wil abso luut niet naar een gemeente die bijvoorbeeld groter is dan Vlis singen. Hij verwijst naar zijn ru briek in het weekblad De Neder landse Gemeente. Onder de kop "Zeeuwse notities" legt hij het accent op kleinschaligheid. En hij heeft zeven jaar als stafme dewerker gewerkt in de ge meente Utrecht. Zo groot hoeft van hem beslist niet meer. "In de rubriek van dat weekblad luidt de gemiddelde boodschap dat een gemeente een bedrijf is met een produkt, met dit ver schil dat een onderneming een vraag naar haar eigen produkt kan creëren. De gemeente daar tegenover heeft een vaste markt. We kunnen door capaci teitsproblemen helaas niet altijd aan de wens van de consument tegemoet komen", zegt hij ver wijzend naar de openingstijden. Voor een paspoort bijvoorbeeld kan de burger vaak alleen 's morgens terecht. Van Houtum legt uit: "Een juffrouw die aan de balie mensen bedient en ook nog typewerk voor ambtenaren op haar bureau krijgt, kan dat vaak niet samen doen. Toch wordt er gewerkt aan bijvoor beeld openstelling op koopavon den of op zaterdagochtend. In veel gevallen is dat echter niet uitvoerbaar. Maar er wordt wel over nagedacht. Zaken als dit en de charme van de kleinschalig heid, daar werk ik aan". Volgt in het geval Van Houtum de vrouw ook de man? Zeker niet, zegt ze vastbesloten. Ze onderstreept nogmaals dat het een gezamenlijk besluit is om el ders te gaan werken. Niette min: "Domburg inspireert me nog steeds. En we blijven hier zeker komen. Voorlopig houden we dit huis nog aan. Ik ben bo vendien bezig met een aantal publicaties over Domburg en zijn schilders". Ze noemt na men van beroemdheden als Mondriaan en Roorop en voegt er aan toe dat Maurice Góth, de vader van Sérika Gérth - "Een enorm goeie vriendin van me" - een veel belangrijkere plaats in de kunst inneemt dan wel eens wordt gedacht. Verder levert ze vaste bijdragen aan het Zeeuws Tijdschrift en zit ze in de redac tie van de Slibreeks. "Aan bei de blijf ik meewerken vanuit Gorssel. En we zullen ook nog vaak hier komen". "Ik heb een enorme passie voor Zeeland en Domburg in het bij zonder. Trouwens ik beschouw mezelf ook al een artiest, net als die kunstenaars die hier vroeger neerstreken in het spoor van de rijken. Overigens ze hebben me als gevraagd om mee te gaan werken aan een Gelders tijd schrift. Ik denk echter dat ik daar geen tijd voor heb naast mijn Zeeuwse activiteiten". In Domburg maakte "de vrouw Arnold en Franciska van Houtum. van de secretaris" een aantal ja ren het Domburgs Badnieuws, een zomers periodiek voor re creanten, naar het voorbeeld van toen Domburg louter rijken wist te lokken. Haar uitgangs punt was: hoe kun je vanuit de vergane glorie Domburg in het zonnetje zetten. "Op een van de foto's op de tentoonstelling "Fotografisch plan Domburg" kreeg ik de indruk: Domburg ligt er dromerig te wachten tot het wakker wordt gekust. Daarmee wil ik zeggen dat de glorie niet vergaan is. Er wordt aandacht voor gevraagd en er wordt iets mee gedaan". Tot slot vertelt ze nog een anec dote, als bewijs dat men haar in Domburg op haar kennis over vroegere beroemde kunstenaars waardeert. "Ik zat in een kapsa lon toen een mevrouw naar me vroeg. Ze was gestuurd omdat ik alles van Mondriaan zou we ten. Onzin natuurlijk, maar het geeft wel aan dat de mensen me kennen. En-die kennis kon ik ver garen omdat Zeeland zo goed op zijn schatten heeft gelet". Ze prijst in dit verband het Zeeuws Documentatiecentrum en de Zeeuwse Bibliotheek "waar al les is te vinden wat van belang is". 'Aandoeningen worden niet serieus genomen' In de week van 22 tot en met 27 augustus wordt er voor het eerst op Walcheren gecollecteerd voor de Nederlandse Lever Darm Stichting. De NLDS werd in 1984 opgericht. Doel: het geven van voorlichting op het gebied van maag-, darm-, lever- en galwegziektes, het financieren van wetenschappe lijk onderzoek naar deze ziektes en het op poten zetten van een patiëntenzorg. De jonge stichting timmert sinds drie jaar actief aan de weg en is dus nog maar net bezig om van de grond te komen. Het aantal gemeenten waar wordt gecol lecteerd is daarom laag. Zo zijn er op Walcheren alleen in de gemeentes Vlissingen, Middelburg en Domburg collectes. Door dezelfde onbekendheid met de NLDS is er in Middel burg een groot gebrek aan collectanten. De Middelburgse actieleidster Lia Roovers, zelf geconfronteerd met de gevol gen van een maagziekte, licht toe waarom ze het zo belang rijk vindt dat meer mensen zich voor de NLDS in gaan zetten. duidelijkheid over het ontstaan van de besmetting en de gevol gen van het virus. Ook zet de NLDS zich in voor onderzoek naar Hepatitis B bij zwangere vrouwen. Het virus is namelijk ook op ongeboren baby's over draagbaar. In de drie 'jaar dat de NLDS bestaat kon er ruim 1,5 miljoen gulden aan research worden be steed. Onder meer aan onder zoek naar ziekten aan de gal en de galwegen. Geen overbodige luxe. Hoewel bijvoorbeeld één op de vijf Nederlanders last van galstenen heeft, is het nog steeds niet bekend hoe en waar om die galstenen ontstaan. Ver der financiert de stichting ook een onderzoek in het Rotterdam se Dijkzigt naar de mogelijkhe den met een galsteenvergruizer. Met deze vergruizer - waarmee momenteel wordt geexperimen- teerd - kan voor tientallen miljoe nen guldens aan operaties wor den bespaard. In Groningen richtte de stichting een Tussen- thuis op. "In het Academisch Ziekenhuis in Groningen vonden de eerste levertransplantaties plaats. In het Tussenthuis kun nen patiënten voor en na een transplantatie of een andere ern stige operatie tijdelijk zelfstandig met hun gezin wonen. Dat is heel belangrijk, want een lever transplantatie kan net zo fataal zijn als een hartoperatie", zegt Lia Roovers. Overigens helpt de NLDS ook bij het opzetten van patiëntenver enigingen. Momenteel is de stichting bezig met een vereni ging voor ouders van kinderen met de ziekte van Hirschprung, een darmziekte die bij baby's een stagnatie van de ontlasting veroorzaakt. "Lever- en darm ziektes kunnen iedereen, jong en oud treffen", zegt Lia Roovers. "Voor wetenschappelijk onder zoek is veel geld nodig. Ik hoop dan ook dat meer collectanten zich aan zullen melden". Belang stellenden kunnen zich aanmel den via telefoonnummer 01180-34769. "Hoewel één op de zes zieken aan een darm- of leverkwaal lijdt werden deze ziektes heel lang onderschat", vertelt Lia Roo vers. "Patiënten werden niet se rieus genomen, onderzoek kwam pas de laatste jaren op gang. Zo'n ziekte is niet aan toonbaar. Je bent wel heel erg moe, ziet er ook beroerd uit, maar dan moet je maar wat lan ger slapen, vindt 'men'. Patiën ten raken daardoor ook in een isolement. Vooral mensen met darmproblemen hebben het moeilijk. Die moeten op de meest ongelegen momenten naar het toilet of hebben last van gasvorming. En daar rust nog steeds een taboe op". De cijfers: negen procent van alle sterfgevallen is het gevolg van een darm- of leverziekte. Jaar lijks worden er 200.000 mensen voor in het ziekenhuis opgeno men. Daar worden 11 5.000 pa- tienten van geopereerd. Deze aandoeningen zijn goed voor vijftien procent van het totale ziekteverzuim en vijftien procent van de uitgaven voor de gezond heidszorg. Dat het bij deze ziektes niet om "kwaaltjes" gaat mag duidelijk zijn. Bijna dertigduizend Neder landers zijn Coeliakie-patient. Door overgévoeligheid voor glu ten in hun voedsel treden er bij hen ernstige darmstoornissen op. Lia Roovers: "Gluten zitten in alle graanprodukten, dus ook in brood. Een patient kan al ziek worden als hij zijn biefstuk snijdt met een mes dat eerder voor le verworst werd gebruikt. Door het bindmiddel". Sommige le verziektes zijn zonder transplan taties fataal. Daarnaast zijn er in Nederland naar schatting 15.000 dragers van het Hepati tis B virus. Over de hele wereld verspreid dragen 200 miljoen mensen dit superbesmettelijke virus, dat een leverontsteking veroorzaakt, bij zich. Met de on langs uitgegeven voorlichtings folder hoopt de stichting meer Lia Roovers. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Over de hele wereld verspreid zijn er slechts vijfduizend gere gistreerd. In Middelburg staat de Markt er dinsdag 16 augus tus van 10 tot 12.30 uur vol mee. Tractoren, straatlocomo tieven, kermistrekkers met woonwagen, verschillende vrachtauto's én een treintje voor de jeugd. Allemaal aange dreven door stoom. De Engelse voertuigen doen mee aan de Road Run Vlissingen- Hellevoetsluis. In Hellevoetsluis wordt tijdens de Vestingdagen van 19 tot en met 21 augustus het tiende Stoomweekend ge houden. Voor Middelburg is dit de vierde Stoomdag. Vanwege het herdenkingsjaar wordt de dag, een initiatief van de Cere moniemeesters en de Olau Line, onder een Willem en Mary para pluutje gehouden. De stoommachine is een typisch Engelse uitvinding. Geen won der dat de Britten er gek op zijn. "Als je in Engeland goed zoekt kun je onder een hoop roest of onkruid nog steeds stoomma chines vinden", vertelt Paul Cra mer, de 'stoommanager' van de Olau-Line, die zelf ook een enig zins wazige stoomblik in de ogen krijgt wanneer hij over de gevaartes uitwijdt. "Neem nou de Atkinson zes tons stoomvrachtauto. Stamt uit 1924 en heeft een hydrauli sche laadbak, wat zeer modern was voor die tijd. Het ding werd in Australië in de bush bij een goudmijn gevonden". Als ander paradepaardje noemt hij The Jo ker, een in 1919 gebouwde stoomtractor. "Bij deze stoom- tractor zit de bestuurder voor op", zegt Cramer. "Dit type was een reactie op de komst van de dieseltractor. In totaal werden er vier van gemaakt. Daar is er maar één van overge bleven". Ook de kermistrekkers met bij behorende woonwagens, drie miniatuur stoomtractoren (schaal 1 op 3) en het Belgische, op Engelse wijze gerenoveerde, Key Gasparini Straatorgel vor men speciale attracties. Kinde ren tot acht jaar kunnen op de Markt van 11 tot 18 uur een gratis ritje in een kleine stoom tram, de Hercules, maken. De voertuigen komen 's mor gens om 8 uur met de Olau Line in Vlissingen aan. Onder begelei ding van een politieauto met zwaailicht stoomt de karavaan via de Schroebrug, Tangent, Volderijlaagte, Stadhuisstraat en Lange Noordstraat naar de Markt. Op de Markt voorziet de brandweer de gevaartes met een waterwagen van water. Burgemeester Chris Rutten en Willem en Mary ontvangen de begeleiders om 11 uur op het stadhuis. De gasten ontvangen daar een' speciale herinnering en natuurlijk koffie met bolussen. Via de stormvloedkering trekt de stoet verder naar Renesse om te overnachten. De voertuigen ko men de volgende dag om 1 7 uur aan in Hellevoetsluis. l5*U*e2i FOTO-VIDEO COMPUTERS IklEUBE (exclusie! disk, rolfilm en rapid). CDITlblFOTO St Jacobsstiaat 27 Vlissingen 01184 12300 sM.iandaijsmiijil,igs 1 Kone Geeie 17 Midóelbuig 01180 37772 ook open Lange Keikstiaai 31 Goes 01100-27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1