Sporten in Zeeland Energiebedrijf te ambtelijk maar wel klantvriendelijk Graveren tegen auto-diefstal ■HALF OM ïïjjHALF GEHAKT OF VERSE WORST 98 98 3? 98 4 50 Golfen in Zeeland mits iedereen mee kan doen Lang en gelukkig wonen Zeeland'da spor yapmak Nieuw uiterlijk voor A-junioren Serooskerke jLJ jJJ.1 ^JJI éLJ fLJ tVm* ONDERZOEK KWALITEIT DIENSTVERLENING PZEM 'S LANDS GROOTSTE DISCOUNTSLAGER Zaterdagmorgen, tien over acht, beginnen tourrijders aan een fietstocht langs de musea in Zeeland. Het startschot wordt gelost voor het museum voor Zuid- en Noord-Beveland in Goes. Na een tocht van een kleine 250 kilometer worden de rijders om kwart voor acht weer in Goes verwacht. jy&t i jJ)Lj ^Jjl '-iLjJI viiiti wL^I wlijUl j»yi Ui i» j^iii *.>A»aJI Jilj clj.'y iis ^U'il JLj vJlill '.Jll^ll Jj Traject IN BEHOEI "Zeeland'da Spor Yapmak" bro§üründe, Zeeland ilinde organize spor imkanlarina lli§kin bllgiler bulunmaktadir. Mevcut spor kulüplerinden biri- ne nasil ilye olabilirim? Kendimiz bir kulüp kurmak istersek, izleyecegimiz yol nedir? gibi sorularin yanitini bu bro§ürde bulabllirsiniz. Bu bro^üre bir de - ülke capinda aktif olan - spor derneklerinin Zeeland subelerinln adres listesi eklenmi§tir. Saglikli spor cali§malanna ayrilan bölümde, spor yapacaklarin saglik muayenesine (sportkeuring) ili^kin bilgiler vardir. Zeeland 11 Spor Kurulu (Zeeuwse Sportraad) ta- rafindan yayinlanan "Zeeland'da spor yapmak" bro§ürü, Tiirkge, Fasga ve Hollandaca olarak hazirlanmi§tir. Ücretsiz dagitilan bu bro§ürü §u adresten iste- yebilirsiniz: Sportraad Zeeland, Dam 31, Post bus 407, 4330 KA Middelburg. Tel. 01180-82500 Regio-tocht Koffertje 0 \kLi fa i Districtskantoren Stroomstoring Typisch Hollands op camping Domburg TWEE KEER DRIE DAGEN BIJ MIRO CENTER SPEKLAPPEN KILO KILO CORNED BEEF. SNIJWORST LEVERKAAS 200 GRAM HAMBUR- GERS REACTIE KVK OP ONTWERPNOTA Woensdag 3 augustus 1988 ABDIJ DE VLISSINGER IEUWS Sporten in Zeeland is een brochure met informatie over de georgani seerde sport in de provincie. In de brochure wordt vermeld hoe iemand lid kan worden van een sportvereniging, maar ook hoe je zelf een sportvereniging kunt oprichten. Verder is een adressenlijst bij de folder gevoegd met daarop de adressen van de Zeeuwse afdelingen van landelijk werkende sportorganisaties. Er is een apart hoofdstuk je gewijd aan gezond sporten met onder meer aandacht voor sport keuringen. Sporten in Zeeland is gemaakt in het Turks, het Marokkaans en het Nederlands. Het is een uitgave van de Zeeuwse Sportraad. De bro chure is gratis aan te vragen bij de Sportraad Zeeland, Dam 31, postbus 407, 4330 KA Middelburg, telefoon 01180-82500. WÊ djluw ja li vLJ «uyi tyL uy •uyi uy LLII üyi uliill |Jj| ULJI Dam 31, Postbus 407 4330 KA Middelburg Zeeland museumland De wielerploeg is gevormd uit le den van de club Theo Middel kamp. Bovendien fietsen mee de oud-wereldkampioen Jan Jan sen en Keetie van Oosten-Hage en nog enkele prominenten uit de wielersport en uit de politiek, ledereen, die een stukje met de wielrenners wil oprijden, kan dat doen. De Zeeuwse musea zijn de punten waar men zich bij de renners kan voegen. 01180-82500 Dinsdag 9 augustus staan aan vragen voor algemene bijstand centraal op de beroepzittingen. De tweede kamer uit gedepu teerde staten houdt die dag zit ting om 10.00, 10.20, 10.40, 11.00 en 11.20 uur. Bijstand aanvragers uit Vlissingen, Axel (twee aanvragers), Bruinisse en Tholen zijn het niet eens met de beslissing van hun gemeente bestuur. De voorzitter van gedeputeerde staten - de commissaris der ko ningin - hoort een inwoonster van Hontenisse in een Arob- zitting, ook op 9 augustus, te beginnen 11.20 uur. Het be zwaar richt zich tegen de beslis sing van de gs-voorzitter op een aanvraag voor spoedshalve bijstand. Alle zittingen zijn openbaar en zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. H De tourfietsers vertrekken om tien over acht uit Goes, via het veer Kruiningen-Perkpolder naar het streekmuseum De Vier Am bachten in Hulst. Het rijdende museum Stoomtram Goes-Bor- sele wordt niet aangedaan. De renners worden om vijf voor tien in Hulst verwacht. Om vijf voor half twaalf wordt het streekmu seum In het Land van Axel aan gedaan en vervolgens het Schel penmuseum in dezelfde plaats. Ook het museum Oud-Westdor- pe in Westdorpe ligt op de route, die de renners verder leidt naar streekmuseum West-Zeeuwsch- Vlaanderen in IJzendijke (tien over elf). In West-Zeeuwsch- Vlaanderen worden vervolgens bezocht het gemeentelijk arche ologisch museum in Aardenburg (11.40 uur), het streeklandbouw- museum in Heille (11.55 uur) en de oudheidkundige verzameling van de gemeente Sluis (12.08 uur). Via het veer Breskens- Vlissingen arriveert de groep om 12.35 uur in het stedelijk mu seum van de Scheldestad. Om twee uur wordt de rustplaats Middelburg bereikt. Daar zijn te bekijken het Zeeuws Museum, De Zeeuwse raad voor ouderen heeft een brochure uitgebracht met woonwensen, die bij oude ren leven. De titel luidt "En ze woonden nog lang en ge lukkig". In het boekje worden onder meer wenken gegeven aan mensen, wier kinderen de deur uit zijn en die hun huis als ge volg daarvan anders willen gaan gebruiken. De gegevens zijn vooral gericht op bouwtechni sche onderdelen en praktische inrichting. Steeds wordt er re- uur worden de fietsers dan weer verwacht op hun beginpunt - het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland in Goes. Op alle stopplaatssen wordt maar even halt gehouden. De fietsers krijgen een stempel. Een volgwagen wordt voorzien van een plastic schakel met de naam van het museum. Aan het eind van de rit zijn dan alle mu sea symbolisch verbonden. Middelburg en Brouwershaven zijn de enige rustplaatsen waar het oponthoud voor de tourrij ders wat langer is. Alle musea spelen op de tocht in. De toe gang is zaterdag gratis dan wel tegen een gereduceerd tarief. Ook in de openlucht - in de buurt van enkele musea - wor den activiteiten ontwikkeld. Voor wie de musea in de eigen buurt wil bekijken, zijn regionale fietsroutes opgesteld en in een folder verwerkt. Er is een route voor Oost-Zeeuwsch-Vlaande- ren, een voor West-Zeeuwsch- Vlaanderen, voor Walcheren, Zuid-Beveland, voor Schouwen- Duiveland en voor Tholen. De routebeschrijvingen zijn gratis verkrijgbaar bij de musea en de VVV-kantoren in de regio en bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel. 01180-31400. kening mee gehouden, dat het ouder worden beperkingen met zich kan brengen en hoe die be perkingen in en rond het huis kunnen worden omgezet in ge makken. Tips en aanbevelingen zijn er verder voor als mensen willen gaan verhuizen, als zij in hun huis een hobbykamer willen in richten of hoe een badkamer van allerlei gemakken kan wor den voorzien. Ook zijn vermeld de financiële regelingen, waar op een beroep kan worden ge daan, zowel voor huurhuizen als voor eigen woningen. Zo is er aandacht voor de huursubsi die, maar ook voor het "liften- programma" van de stuurgroep experimenten volkshuisvesting. In de brochure is een adressen lijst opgenomen met allerlei in stanties, die met wonén te ma ken hebben. Ook de adressen van ouderenorganisaties zijn vermeld. De brochure "En ze woonden nog lang en gelukkig" is voor vier gulden te koop bij de Zeeuwse raad voor ouderen. Dam 31postbus 407, 4330 AK Middelburg, tel. 01180-82500. de dienstvakverzameling militai re administratie, Miniatuur Wal cheren en het ramschip Schorpi oen. Arnemuiden is de volgende stopplaats met het raadhuis en het oudheidkundig museum (14.45 uur). De Vierschaar en de Schotse Huizen in Veere zijn om 15.05 aan de beurt en om 15.34 het Zeeuws Museum Natuur- historie en het Fossielenmuseum in Oostkapelle. De Delta Expo op Neeltje Jans zit vervolgens in het programma, waarna de wielrij ders om 17.32 in Brouwersha ven in het museum De Vergulde Garnaal aankomen. Het land bouwmuseum Schouwen-Dui- veland in Dreischor (17.53) is daarna aan de beurt, waarna om 18.15 Bruinisse wordt aange daan met het Visserijmuseum, de oudheidkamer en De Mee- stoof. Zierikzee is de laatste stop op Schouwen-Duiveland. Om 18.48 uur staan het Maritiem Museum en het Burgerweeshuis op het programma. Om 19.42 Zaterdag krijgt gedeputeerde G. de Vries-Hommes van Cultuur in Zeeland het museumlandkoffert- je aangeboden van de Friese ge deputeerde drs. C.J. van der Horst. Friesland was de vorige provincie, die extra in het mu seumzonnetje stond. Het officië le programma is zaterdagmor gen, vanaf 10.30 uur, in het Mu seum voor Zuid-en Noord- Beveland in Goes. Tijdens de bijeenkomst speelt de muziekgroep Sint Juttemis de Museumsuite. Een aantal museummedewerkers krijgt die ochtend het diploma, dat is ver bonden aan de cursus "omgaan met publiek". Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 De kleinverbruiker in Zeeland is tamelijk tevreden over zijn ener giebedrijf. De PZEM wordt rede lijk sympathiek, degelijk en een betrouwbare leverancier van energie genoemd. Niettemin zouden veel mensen willen dat het nutsbedrijf minder ambtelijk en bureaucratisch te werk zou gaan: de PZEM staat te ver van de mensen af. Dat bleek uit een onderzoek dat onlangs op initiatief van de Ver eniging van Exploitatie van Elec- triciteitsbedrijven in Nederland (VEEN) werd gehouden bij de af zonderlijke energiebedrijven. Hoe denkt de kleinverbruiker over de dienstverlening van ge noemd bedrijf in zijn regio. Kort om hoe staat het met het imago van de PZEM in Zeeland? Continue beschikbaarheid van electriciteit, een redelijke prijs en een goede service staan hoog in het vaandel bij de afnemers van energie. De PZEM voldoet aan deze eisen volgens de klant, al blijkt 29% van de mensen in Zeeland niet te weten waar men met problemen terecht moet. Daarbij is het voor velen (31%) De A-junioren van voetbalvereniging Serooskerke zijn in een nieuw jasje gestoken. De Grijpskerkse timmerfabriek Esti- de Toekomst, producent van gevelelementen, nam deze nieuwe aankleding voor rekening. Staand v,l.n,r. J. Dekker (bedrijfsleider De Toekomst) Han Wonder- gen (leider), Henk Versluys, Jeroen de Zwart, Mario Dekker, Michel Meeuwse, Rico Boone, Mare Riemens, Erwin de Bree, Frans Villee (trainer). Zittend v.l.n.r. Christiaan Coppoolse, Iwan Pouwer, Ed ward Jongepier, Chris van Beem, Sander Meijers, Marcel Boogaard. moeilijk tijdens kantooruren naar de PZEM te komen en zou men daarom openstelling op zaterdag en de koopavond wensen. De rayonkantoren worden in Zee land veel vaker gebeld (39%), dan in de rest van het land (11 Toch is er de klacht, dat het energiebedrijf te ambtelijk te werk gaat en het te lang duurt voordat een probleem op de juiste plek is aangeland. Wat gaat het bedrijf daar aan doen? "De PZEM onderkent het pro bleem van de bureaucratie", zegt A.M. Kannekens, directielid van het nutsbedrijf. "Wij zijn ook nu al bezig de districtskan toren meer bevoegdheden, maar ook meer faciliteiten te geven en om problemen zelf op te lossen. Via nieuwe computers, die aan gesloten zijn op het hoofdkan toor in Middelburg, kunnen vra gen van de klant veel eerder op gelost worden. Wij willen zo de districtskantoren dichter bij het volk brengen. Hiermee zal een groot stuk ambtelijkheid ver dwijnen. Bovendien willen wij aan de chefs, de zogenaamde districtsingenieurs, meer be voegdheden toekennen en een grotere eigen verantwoordelijk heid, waardoor de zaken natuur lijk ook sneller en efficiënter kunnen worden afgedaan. Hier is al een begin mee gemaakt", aldus Kannekens. In Zeeland hadden de kleinver bruikers minder last van stroomstoring (37%) dan in de rest van het land (44%), waarbij 42% van de mensen zich flink moet hebben geërgerd, want die vinden dat zoiets nooit mag voorkomen. Niettemin is men in onze provincie goed op de hoog te van voorlichtingsmiddelen zo als het blad 'Energie en Water' en ook bijsluiters en folders over de activiteiten van de PZEM zijn goed bekend. Ook al zal menig een zijn rekening te hoog vin den, toch wordt deze duidelijk en overzichtelijk genoemd. Meer mensen in Zeeland betalen auto matisch (58%) dan dat landelijk het geval is (49%). De bekende VARAdj Peter Hol land trekt met zijn radiopro gramma 'Typisch Hollands' door Nederland. Zaterdag 6 au gustus is hij te vinden op Cam ping De Domburg aan de Dom- burgse Schelpweg. Het pro gramma begint om 13.30 uur en wordt rechtstreeks uitgezon den op Radio 2. Peter Holland ontvangt bekende en minder bekende artiesten in zijn programma. In Domburg verschijnen onder meer Renée de Haan, Arne Jansen, Imca Marina en het Deep River Quartet. Jl M! Per jaar verdwijnen rond de 20.000 auto's, waarvan bijna de helft niet meer wordt terug gevonden. Het staat vast dat een deel van de niet opgespoor de wagens worden gebruikt om andere op te knappen, andere worden verstuurd naar een ver re bestemming. Die gegevens verstrekt C. de Rooy, hoofd au todiefstalcentrale van de cen trale recherche informatie dienst. En met die gegevens in de hand reist de firma Auto mark door Nederland om 'er wat aan te doen'. Mevrouw A. Kirkaldy van Auto mark vertelt dat haar firma op een eenvoudige doch efficiënte wijze een auto onaantrekkelijk kan maken voor dieven. 'Grave ren van ruiten' heet het ei van Columbus van de firma. In de ruiten wordt snel en daadkrach tig het kentekennummer gegra veerd. En dat gaat er nooit meer uit. Bovendien blijft het kente ken (sinds 1 januari 1987) altijd hetzelfde; ook als men het ken tekenbewijs verliest. "Een dief zal zich wel twee keer bedenken als hij ziet dat de rui ten gegraveerd zijn. Ga maar eens acht of tien nieuwe ruiten GEMARINEERDE VERSE WORST 5 GEMARINEERDE^yVu SHASLICKS f GEKRUIDE TV-STICKS IN ONS VLEESWARENHOEKJE DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG: Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat 28. bij een dealer bestellen", zegt mevrouw Kirkaldy. Ze voegt er aan toe dat er bovendien een sticker op de ruiten wordt ge plakt, zodat de dief (ook bij nacht) gewaarschuwd is. Drie dagen is Auto-mark in Vlis singen op het terrein van Miro center: van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 augustus de ge- hele dag, plus de koopavond (vrijdag). De Kamer van Koophandel is het in grote lijnen eens met de ont- werpnota 'Golfen in Zeeland' van Gedeputeerde Staten. "Een goede zaak dat de ontwikkelin gen met betrekking tot de golfsport in beeld zijn ge bracht", zo reageert de Kamer in een brief aan het college van gedeputeerde staten. Ze on derstreept dat de beschikbaar heid van golfterreinen vooral ook van toeristisch-recreatief belang is. De Kamer benadrukt daarbij dbt de openbaarheid van die voor zieningen essentieel is als het tenminste de bedoeling is een bijdrage te leveren aan het toe ristisch produkt. Verder merkt de Kamer op dat de verrichte be hoefteraming, gelet op de toe nemende popularisering van de golfsport, niet meer is dan een momentopname en zonodig tij dig bijgesteld dient te worden. Tenslotte pleit de Kamer voor de beschikbaarheid van voldoende driving-ranges, waarbij zij in overweging geeft die te koppe len aan bestaande sportcom plexen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 9