IN DEN BLAUW GERUITEN informatiepagina van de gemeente viissingen Betje Wolff in Trevoux, 1788-1797 Aankoopprijzen onroerend goed Boulevards afgesloten ll Q If Gezondheidsvoorlichting buitenlandse vrouwen Stop vernielingen aan garageboxen in de Lindenstraat I Wat ligt ter inzage? Brochure "Sporten in Zeeland" I Museum geopend tussen de middag "Potje" voor stimulering milieuvriendelijk gedrag IVoor computertomograaf: tijdelijke in- en uitrit Een geboren Vlissingse in Frankrijk Niet alleen in Viissingen is de 250 jaar geleden in deze stad geboren Elisa beth Bekker bekend. In de rest van ons land evenzeer. Dat men haar en Aagje Deken ook in een plaatsje in het zuiden van Frankrijk kent weten minder mensen. Ook daar had men een jubileum kunnen vieren, namelijk het feit dat beide schrijfsters daar 200 jaar geleden neerstreken. Dit zal daar overigens nog in een later stadium gebeuren. 'Vrijwillige' ballingschap BETJE WOLFF Gemeente betaalt niet teveel I Informatie hoeken I Commissies vergaderen IEven bijpraten met 110 augustus: emancipatie commissie vergadert 5/6 augustus: Midzomer- nachtmarkt Wet geluidhinder Bouwvergunningen herziening Zeeuws waterschapsreglement Viissingen milieubewust Woensdag 3 augustus 1988 DE VLISSINGER redactie: stafbureau voorlichting en inspraak, stadhuis viissingen, telefoon 01184-87000, toestel 333, 335 en 337 Dit uitwijken gebeurde niet ge heel vrijwillig. Gezien de gespannen politieke situatie in de toenmalige Republiek der Nederlanden vonden zowel Bet- je Wolff als Aagje Deken het be ter om het vaderland te verlaten. De strijd tussen Patriotten en Orangisten was namelijk net geëindigd in een overwinning voor de laatsten. Aangezien Bet- je en Aagje in woord en geschrift duidelijk sympathie hadden la ten blijken voor de Patriotse ideeën, vonden ze het op dat moment beter te vertrekken. Ze gingen echter niet zoals de meeste andere Patriotten naar Valenciennes of een andere plaats in Noord-Frankrijk, maar ver naar het zuiden, naar Tré- voux. Een stadje gelegen op on geveer 30 km. ten noorden van Lyon. Dit was geen toeval. De schrijfsters hadden in het Noordhollandse een Frange da me van gezelschap: Caroline, Victoire Ravanel. Zij had familie in Trévoux en daar waren ze welkom. In eerste instantie na men de drie dames daar hun in trek in afwachting van eigen huisvesting. Het was een reis vol spanning en gevaar in die tijd. De reis die door Betje Wolff zelf opgetekend is ging per reis koets en voerde de dames van Amsterdam via Utrecht, Breda, Antwerpen, Brussel, Mons, Maubeuge, Avennes, Guise, La- on, Reims, Chalons-sur-Saöne, Langres, Dijon, Tournus, Magon tot in Trévoux: een stadje van toen 2500 inwoners, hoofdstad van de streek die bekend staat als de Dombes. Die streek was eeuwenlang een apart vorsten dom geweest, onafhankelijk van Frankrijk, zoals bijvoorbeeld Mo naco nu. Dat betekende een ei gen parlement (gerecht), eigen munten, eigen wetgeving enz.. Die onafhankelijkheid was slechts enkele decennia voor de komst van Wolff en Deken opge heven. Op 19 maart 1762 name lijk was het vorstendom de Dom bes met hoofdstad Trévoux Corcelles anno 1988, waar ooit Betje Wolff en Aagje Deken verbleven (foto: C.H.J. Peters) 1738 1988 overgedragen door de toenmali ge Heer aan Lodewijk XV, ko ning van Frankrijk. Deze over dracht gebeurde in ruil tegen en kele andere stukken land elders o.a. in Normandië. Even gloorde er nog hoop bij de bevolking van de Dombes op te rugkeer van de onafhankelijk heid. Dat was net na de Franse Revolutie. Echter: die hoop bleek ijdel want per decreet van 27 september 1791 werd het land de Dombes definitief bij Frankrijk ingelijfd. In die omgeving en onder die omstandigheden verbleven Bet je en Aagje daar. Ze hebben in Trévoux op enkele adressen ge woond, die zijn niet allemaal meer te achterhalen. Wèl bestaat nog het landgoed waar ze het meest verbleven: Cha teau de Corcelles. Een prachtig geheel, met het eigenlijke woon huis boven op een heuvel van waaruit ze een schitterend uit zicht op de Saöne hadden. Thans is het een soort rusthuis voor zieke en/of bejaarde reli gieuzen van de orde der Domini canessen. De stad Trévoux telt nu ca. 5000 inwoners en is schitterend gele gen in een der vele bochten van de Saöne. De middeleeuwse structuur is nog duidelijk in het stratenplan aanwezig. Dat bete kent dat het Trévoux zoals Betje en Aagje dat hebben gekend nog duidelijk zichtbaar is. Niet minder duidelijk is het feit dat de inwoners van Trévoux er best een beetje trots op zijn ne gen jaar lang onderdak te heb ben verschaft aan "les deux hol- landaises". En dat in zo'n turbu lente tijd. In 1797 zijn Betje en Aagje weer teruggekeerd naar de Nederlanden. Naar Den Haag om precies te zijn, na een kortstondig in cognito verblijf bij familie in het Brabantse Ossen- drecht. Ook in hun vaderland was inmiddels veel gebeurd. In 1795 hadden de Fransen im mers De Republiek "bevrijd". Men had gedanst om de vrij heidsboom. De oude Republiek was ter ziele, men had nu de Ba taafse Republiek wier onafhan kelijkheid nog even geduld werd door het machtige Frankrijk. Betje en Aagje hadden Trévoux verlaten uit min of meer finan ciële noodzaak. Het had te ma ken met de voorwaarde die er gesteld was in 1795 op Betjes verzoek om achterstallig wedu- wenpensioen ten bedrage van 800 gulden. Die voorwaarde luidde dat ze zo spoedig moge lijk naar Nederland moest terug keren om daar het toegekende bedrag te verteren. Haar ge zondheidstoestand liet het niet toe eerder dan in 1797 te ver trekken. Maar aan hun vrienden in Trévoux bleven ze met heim wee denken. Vrienden zoals de heer en mevrouw Michallet, waarvan de laatste werken las van o.a. Locke, Bonnet enz.. Ook de familie Regnauld, (Reg- nauls, Renaud) behoorde tot de vriendenkring van Betje en Aag je. Met name voor Betje, de zeer leergierige dame, waren dit kostbare kontakten. Hetzelfde gold trouwens door haar kontakt met de predikant Benjamin Frossard uit Lyon. Deze liet in 1788 een werk verschijnen over de behandeling van negersla ven. Dit werk boeide Betje heel erg. Ze voelde zich enorm aan gesproken. Dit natuurlijk vanwe ge haar ervaringen die ze betref fende dit onderwerp in Viissin gen opgedaan had. Ze begon di- rekt met een vertaling van dit werk in het Nederlands. In 1790 verscheen dit reeds: "De zaak der Negerslaaven". Vorige week is via de dagbladpers de indruk gewekt dat de ge meente Viissingen bij de aankoop van onroerend goed nogal ruimhartig met de geldmiddelen omspringt. Met andere woor den: méér zou betalen dan noodzakelijk. Het bericht kwam in de wereld door een persbericht van de provincie, waaruit bleek dat er in diverse gevallen aanzienlijke verschillen bestonden tussen de taxatie-bedragen en de uiteindelijk door de gemeente betaal de bedragen. Die verschillen zijn uiteraard niet zo maar ontstaan. Zoals be kend gaat het om de transacties die nodig zijn om een nieuw kernwinkelgebied in de bin nenstad te ontwikkelen. Dat maakt het nodig met bestaande bedrijven te onderhandelen over verplaatsing. Het is duidelijk dat aan zo'n verplaatsing voor een ondernemer méér kosten zijn verbonden dan alleen die van het pand waarin hij zit. We noe men hier alleen maar de kosten van de herinrichting van het be drijf, de daadwerkelijke verhui- zingskosten, omzetderving ge durende de verhuis- en herin richtingsperiode, enz. Allemaal kosten, die bovenop de taxatie prijs van het onroerend goed be taald moeten worden en zo de uiteindelijke prijs bepalen. De gemeente doet dus niet zo maar wat. Het zou wel van erg slecht koopmanschap getuigen wan neer de gemeente er niet van overtuigd zou zijn dat de betaal de prijzen straks op andere wij ze weer in de gemeentekas te rugvloeien. Hoe? De gemeente ontwikkelt momenteel een aan tal projecten in samenwerking met projectontwikkelaars. Wan neer de gemeente zich eigenaar kan noemen van grond en opstallen kan een verstrekkende invloed woren uitgeoefend op de planontwikkeling. Zo gebeurt dat in de binnenstad met het kernwinkelgebied (projectont wikkelaar MBO); in het Arse- naalgebied (projectontwikkelaar Ufkes Apeldoorn) en ook op de boulevard (projectontwikkelaar BAM). Bij de uiteindelijke ontwikke lingsovereenkomst draagt de gemeente het onroerend goed over aan de ontwikkelaar. Ui teraard tegen een prijs, waarin zoveel mogelijk van de ge maakte kosten zijn meegere kend. Kortom: het gemeente bestuur gaat uiterst zorgvul dig om met de gemeenschaps gelden. Daar mag u van uitgaan! Tegel aan muur Parlementsge bouw (foto: C.H.J. Peters) Trévoux heeft ter herinnering aan Betje en Aagje twee herden kingsstenen hangen. Eén bij de ingang van Corcelles even bui ten de stad, de andere aan de tuinmuur van het Parlementsge bouw, Rue du Palais, midden in de stad. Op beide tegels staat de tekst zowel in het Frans als in het Nederlands als blijvende aandacht voor o.a. een geboren Vlissingse. Christ Peters, gemeente archivaris. (met dank aan: Prof. B. en Mme Namian, Trévoux en Syndicat d'lnitiative, Trévoux). Vergaderstukken van gemeen telijke commissies liggen ter in zage in de diverse gemeentelij ke informatiehoeken. In verband met de vakanties gelden de vol gende openingstijden: - buurthuis Aldegonde in Westerzicht op maandag van 13-17 uur; woensdag en vrijdag van 19-23 uur; - openbare bibliotheek (Lange Zelke 91) maandag van 13.30 tot 20.00; overige werkdagen van 10-20 uur (donderdags gesloten); zaterdags van 10-12.30 uur; - stadhuis (bij het Stafbureau voorlichting en inspraak) maan dag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur. De wijkcentra Open Hof en Middenhof, waar eveneens in formatiehoeken zijn onderge bracht, zijn voorlopig nog gesloten. De vakanties zijn bijna over, de vergadertrein bij de gemeente komt langzaam op gang. Ter voorbereiding van de raadsver gadering van 25 augustus a.s. komen volgende week de vol gende commissies bijeen: -ruimtelijke ordening op dins dag 9 augustus, aanvang 19.30 uur; -verkeer op woensdag 12 au gustus, aanvang 19.30 uur; -volksgezondheid op dinsdag 9 augustus, aanvang 17.00 uur. Deze vergaderingen worden ge houden in het stadhuis. Ze zijn openbaar. Belangstellenden zijn er welkom; zij kunnen gebruik maken van het spreekrecht en meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. Boven dien kan men tijdens de rond vraag zelf zaken aan de orde stellen die op het beleidsterrein van de betreffende commissie liggen. De agenda en stukken kunt u vanaf eind deze week in zien in de gemeentelijke infor matiehoeken in het stadhuis en in de openbare bibliotheek. Wie op deze plaats altijd uitkijkt naar de rubriek "Even bijpraten met...", moet toch nog even ge duld hebben. Ook de leden van het dagelijks bestuur van de ge meente genieten van hun va kantie. Over twee weken is het weer zover. Op 17 augustus is burgemeester Van der Doef de gene van het college die u bij praat over de bestuurlijke aan gelegenheden in uw woon plaats! Op woensdag 10 augustus а.s. komt in het stadhuis de emancipatiecommissie bijeen. De agenda van de vergade ring, die om 20.30 uur begint, ziet er als volgt uit: 1. opening en mededelingen; 2. verslag vergadering 15/6; 3. ingekomen stukken; 4. evaluatie onderwijs; 5. subsidie-aanvragen 2e ronde 1988; vaststelling vergaderdata; 7. evaluatie voorlichting/open baar bestuur, inclusief economi sche zelfstandig heid/1 990-maat regel 8. informeel overleg; 9. rondvraag en sluiting. Bij behandeling van punt 4 zal de heer P. de Nooijer, onder wijskundig medewerker van de gemeente voor nadere informa tie aanwezig zijn. Punt 6 gaat over een subsidie verzoek van de Stichting Kinder centra Viissingen voor vervaar diging van een voorlichtingsfilm over "Otje", de halve dag opvang van de stichting. Bij punt 7 evalueert de commissie de aspecten van voorlichting, in spraak en openbaar bestuur in relatie tot het emancipatiebe leid. Bij dit punt komt ook aan de orde de economische zelfstan digheid, zoals die vanaf 1990 voor iedereen van 18 jaar en ouder zal gelden. De vergadering is openbaar en er is spreekrecht. De agenda en stukken zijn in te zien in de gemeentelijke informatiehoe ken. Nadere informatie over de onderwerpen kan men ver krijgen bij het Bureau Welzijn in het stadhuis. Coosje Buskenstraat) een afzet ting worden geplaatst, waardoor doorgaand verkeer op de Boule vard Bankert onmogelijk wordt. De Kenau Hasselaarstraat, de weg achterlangs beide boule vards, blijft normaal be rijdbaar. (foto: Ruben Oreel) Aan de hand van eerder opge dane ervaringen heeft de afde ling Gezondheidsvoorlichting en - opvoeding van de Districts Ge zondheidsdienst Zeeland (DGD) een draaiboek "Gezondheids voorlichting voor buitenlandse vrouwen" opgesteld. Dat draai boek is met name bedoeld voor organisaties welke in cursus- vorm aan buitenlandse vrouwen informatie willen verstrekken over het functioneren van hun eigen lichaam; inzicht willen ge ven in voorkomende gezond heidsproblemen en hen beter bekend willen maken met het bestaan en functioneren van be paalde gezondheidszorginstel lingen. Zo'n cursus kan tevens een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwor ding en emancipatie van de vrouwen. Behalve voor het bestellen van het draaiboek (dat f 12,50 portokosten kost) kan men bij de afdeling Gezondheids voorlichting (GVO) van de DGD ook voor verdere on dersteuning terecht. Het tele foonnummer van de GVO- consulente is 01180 - 34085. Aan de garageboxen aan de Lin denstraat in Oost-Souburg wor den regelmatig vernielingen aangericht. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat de "spelende" jeugd daar schuld aan heeft. Het is een vorm van vandalisme met veel conse quenties. Eigenaren en gebrui kers van de garages worden op gezadeld met de kosten van her stel en een stuk ergernis. He laas blijken aangerichte vernie lingen ook nog eens uitnodigend te werken om nóg meer balda digheid te plegen. Omdat ook het aanzien van de buurt in het geding is hebben de omwonen den een informatiebrief van de gemeente ontvangen, waarin het college van b. en w. een be roep op de bewoners doet om ook een oogje in het zeil te hou den. De politie kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Een stukje sociale controle vanuit de buurt kan er toe bijdragen dat aan deze zinloze vernielin gen een einde komt. (foto: Ruben Oreel) Ja, als 't weer zo druk wordt als vorig jaar (zie foto), dan zit er ook niets anders op dan de Boulevard Evertsen en het ge deelte van Boulevard Bankert tussen Strandhotel en Trompstraat (de "doorsteek" naar de Kenau Hasse laarstraat) autovrij te maken. Het genoemde gebied wordt in gericht als marktterrein voor de Midzomernachtmarkt en het Standwerkersconcours dat van 's avonds 9 uur tot 's nachts 2 uur plaatsvindt. Met de opbouw van de markt be gint men vanaf 14.00 uur. Rond die tijd zullen ook de afzettingen worden geplaatst en het hele ter rein moet dan autovrij zijn. Aan bewoners en gasten is gevraagd hun auto voor die tijd buiten het marktterrein te parkeren. Tussen ca. 17.00 en 18.00 uur zal ook bij de toegang tot de Boulevard Bankert (ter hoogte van de Burgemeester en wethouders zijn van plan bij gedeputeerde staten van Zeeland twee verzoe ken in te dienen om hogere grenswaarden voor wegver- keerslawaai te mogen vaststel len. Dat gebeurt in het kader van de Wet geluidhinder. Deze ver zoeken houden verband met: 1. de bouw van woningen aan de Nieuwndijk 43 tot en met 49; 2. de bouw van 21 woningen aan de Aagje Dekenstraat 9 tot en met 23. De ontwerpen van beide verzoe ken liggen tot 14 augustus a.s. ter inzage. Belangstellenden kunnen ervoor terecht bij de af deling Milieu in het stadhuis (be gane grond, kamer 021). Tot ge noemde datum kan een ieder over de verzoeken schriftelijk opmerkingen maken. Die kan men sturen aan het college van b. en w. (Stadhuisplein 2, 4382 LG Viissingen). Bij het college van b. en w. zijn de volgende bouwaanvragen binnengekomen: - van J.A. Brandts voor uitbrei ding van het pand Gast huisstraat 31 met een atelier; - van A.T. Eykelenboom voor de verbouw/uitbreiding van de wo ning aan de Buteauxstraat 17; - van A. Bronke voor de bouw van een woning met garage aan de M. Klompélaan 15; - van J.M.G Bakx voor de bouw van een woning met garage aan de J. Smitlaan; - van J.M.W. v.d. Bemt voor de bouw van een woning aan de M. Klompélaan 13; en - van A.M.L. van Dam voor de bouw van een berging en ver vanging van de borstwering van het pand Branderijstraat 18-20. De bouw- en situatietekeningen liggen tot en met 10 augustus a.s. ter inzage bij de dienst Openbare werken (tweede ver dieping, kamer 207). Tot en met die datum kunnen belangheb benden eventuele bezwaren schriftelijk bij het college in dienen. Tot en met 19 augustus ligt bij het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis (begane grond, kamer 054) ter inzage het ontwerp-voorstel van GS aan Provinciale Staten om het alge meen Zeeuws waterschapsreg lement te herzien. De wijziging houdt verband met een verleg ging van het accent in het toe zicht van GS op het handelen van de waterschapsbesturen. Dit komt tot uitdrukking in het schrappen van een aantal goed- keuringsvereisten op besluiten van waterschapsbesturen. Eventuele bezwaren kunnen ui terlijk 19 augustus a.s. schrifte lijk bij Provinciale staten worden ingediend. Vorige week is in deze rubriek melding gemaakt van gewijzig de openingstijden van het Ste delijk Museum. Daaruit kon ge concludeerd worden dat het mu seum in de zomerperiode van 12.30 tot 13.30 uur gesloten zou zijn. Dat is niet zo: in het tijdvak van 15 juni tot 16 september is deze voorziening tussen de mid dag gewoon open! Hebt u overi gens de tentoonstelling over Betje Wolff al gezien? Zo niet: alsnog doen! In de tentoonstel ling wordt aandacht gegeven aan het leven, het werk en de stad Viissingen ten tijde van de ze 18e-eeuwse schrijfster (10-17 uur; za. en zo. 13-17 uur). In het voorjaar is met een extra pagina "Viissingen Milieube wust" aandacht geschonken aan het Milieu-actieplan 1988. Er is toen al op gewezen dat er zonder ons aller medewerking niet veel van ons milieu kan terechtkomen. Mede daarom is er in het Milieu- kostigd. Het gemeentebestuur actieplan 1988 een "potje" op- gaat er van uit, dat er in elk ge- genomen van f 1000,—, waar- val sprake moet zijn van een - al op organisaties als verenigin- dan niet financiële - eigen gen, stichtingen, buurt- en wijk- inbreng, comités e.d. een beroep kunnen doen. Wellicht iets om over na te Met name het thema "afval" (in denken bij het opstellen van de straat of buurt, in het huishou- activiteitenprogramma's voor den of bedrijf, enz.) kan vele mo- het komende najaar! Het moet gelijkheden en aankno- dan gaan om een ondersteuning pingspunten bieden om er op in van activiteiten die een milieu- te haken. Aanvragen kunnen, bewust gedrag van de leden, voorzien van een financiële op- buurtbewoners e.d. stimuleren zet, worden ingediend bij het en die aansluiten bij het ge- college van b. en w., ter attentie meentelijk milieubeleid. Dat wil van de Projectgroep Milieu, echter niet zeggen dat alle acti- Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlis- viteiten zullen worden be- singen. De Zeeuwse Sportraad heeft vorige maand een brochure laten verschijnen, getiteld "Sporten in Zeeland". Die brochure is bestemd voor de buitenlandse inwoners van de provincie en be vat informatie over de structuur, organisatie en de werkwijze van de sport in Zeeland in het Turks, Arabisch én Nederlands. Binnenkort wordt voor de Zeeuwse ziekenhuizen een mo biele computertomograaf in ge bruik genomen. Deze uiterst moderne en kostbare medische apparatuur is in een trailer inge bouwd en kan zo in de directe omgeving van de betreffende ziekenhuizen worden geplaatst. Dat moet ook gebeuren bij het Streekziekenhuis Walcheren in Viissingen. Aangezien daar ech ter intensieve verbouwingswerk zaamheden (gaan) plaatsvinden kan de geplande standplaats bij de hoofdingang gedurende lan gere tijd niet worden in genomen. Om die reden is omgezien naar een plaats waarbij zowel de lo pende als de bedpatiënten na genoeg rechtstreeks vanuit het ziekenhuis de computertomo graaf kunnen bereiken. Die plaats is gevonden tussen de Steenhuisstraat en de Duijven- drechtstraat, op het terrein van het ziekenhuis (zie kaartje). Er moet daarvoor een tijdelijke in- en uitrit worden gemaakt, de stoep verlaagd, openbare ver lichting verplaatst, en kabels en leidingen van een beschermen de ommanteling voorzien. Ter plaatse van de in- en uitrit moet het groen worden verwijderd; een tweetal Meidoorns zal moe ten worden geveld. Het college van b. en w. heeft daarvoor een kapvergunning verleend. Een en ander is echter wel gebeurd op voorwaarde dat na afloop van de werkzaamheden alles in de oorspronkelijke staat wordt her steld. Daartoe behoort ook een plicht tot herplant van Mei doorns. De werkzaamheden zullen om streeks eind augustus begin nen en in de loop van septem ber worden beëindigd. De in- en uitrit dient alleen om de computertomograaf te kunnen parkeren. Ander verkeer mag er geen gebruik van maken. De brochure bevat behalve on derwerpen als "lid worden van een vereniging", "sportmedisch onderzoek" en "het oprichten van een vereniging" ook een lijst van adressen van sportbon den in Zeeland. De brochure is inmiddels toege zonden aan de in Viissingen ge vestigde zelforganisaties van buitenlandse inwoners. Wie er belangstelling voor heeft kan een exemplaar afhalen bij het Stafbureau voorlichting en in spraak in het stadhuis of opvra gen bij de Zeeuwse Sportraad, Postbus 4407, 4330 AK Middel burg, tel: 01180 - 82500.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 5