Belgisch profclub sk Beveren op feest jarig Dauwendaele Het klachtenrecht van de patiënt Op de foto met Rambo: gratis en direct klaar Strijd om de vlotste babbel op boulevard Neckermann start 24-uurs levering 'De slagzin ben ik vergeten' Molema toont tekeningen uYi |/iW h f jj* Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Beekman geeft orgelconcert DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 3 augustus 1988 Prestatielopen - Hardlopers die hun prestaties aan den volke willen presenteren kunnen van avond (woensdag) meedoen aan de prestatieloop van de winke liersvereniging Kamperland en Zeeland Sport. De te lopen af standen zijn drie en zes kilome ter. Inschrijving bij café Haven zicht, Westhavendijk 1 te Kam perland. Start om 19 uur. Wie daar nog niet genoeg aan heeft kan maandag 8 augustus drie, zes, negen of twaalf kilometer rennen bij de prestatieloop van camping Domburg. De start is om 19.30 uur bij de camping aan de Domburgse Schelpweg. Daar is ook de inschrijving. Verenigingsmarkt - Verenigin gen kampen vrijwel altijd met een chronisch geldgebrek. Het koor Exaudi, de Nederlandse Vereniging voor Plattelands vrouwen, de zendingscommis sie van de hervormde en de ge reformeerde kerk en de afdeling Welfare van het Rode Kruis, alle maal uit Westkapelle hebben daarom een Verenigingsmarkt met verlotingen en een rommel markt in het leven geroepen. De markt wordt vrijdag 5 augustus tussen 14 en 19 uur op het kerk plein van de Nederlands her vormde kerk in Westkapelle ge- houden. Autopuzzelrit - Voor de puzze laars die een auto of motor be zitten is er dinsdag 9 augustus weer een puzzelrit van Motor en Autoclub De Zeeuwen uit Vlissingen. Zowel beginnende als gevorderde breinen - al dan niet lid van de club - kunnen meedoen. Ze krijgen allemaal een prijs. Deelnemers kunnen zich tussen 19 en 20 uur in schrijven in de kantine van de sporthal aan de Vlissingse Presi dent Rooseveltlaan. De eerste deelnemer vertrekt om 19.30 uur. Gevonden voorwerpen - Bij de gemeentepolitie te Vlissingen "is in de periode van 13 tot 20 juli ~het volgende aangegeven: ge- j reedschap, paraplu, horloge, da mesregenjas, kinderjack, porte monnee met paspoort, knippor- temonnee met inhoud, heren portemonnee met inhoud, 2 sleutels aan een ring, sleutel aan blauw label en een tasje met een shirt. Bij het dierenasiel te Vlis singen is in die periode een cy perse poes en een witte poes aangegeven. Gevonden voorwerpen - In de periode van 1 juli t/m 1 5 juli zijn bij de gemeentepolitie te Middelburg de navolgende voor werpen als gevonden aangege ven: 1 mastkoppeling surfplank; 1 cassettebandje Philips; 1 rook melder; 1 videotheekkaart; 1 fietstas, dubbele, grijs/wit; 3 sleutels aan ring, Citroënhanger; 1 Juniorpas M.L.T.C.; 2 sleutels aan ring (Zeis en Lips); 1 rol structuurbehang, wit; 1 horloge, Commodor, digitaal; 1 kettinkje hangertje, witgoud; 1 porte- monnaie, zwart, billfold, met in houd; 1 boormachine, Black en Decker; 1 handtas, grijs, met in houd; 1 ketting; 1 psalmenbij bel; 1 pakje sigaretten geld; 1 schakelarmband, zilver; 1 muntstuk (herdenking); 1 knip- portemonnaie, bruin; 1 knippor- temonnaie, donkerbruin, ledig; 1 oorsteker met 3 hangers, zilver kleurig; 1 postidentiteitskaart; 1 babyschoentje, geel, maat 62; 1 regenpak, bordeauxrood; 1 da- mesbril, gevlamd montuur; 1 imitatie stengun 1 luchtdruk pistool 1 sierpistool. Dieren: 1 dwergkonijn; 1 poes, zwart/wit (part.); 1 goudfazant; 1 valkparkiet; 1 dwerg- schnauzer, grijs, (part.); 1 par kiet; 1 dwergpapegaai; 1 dwerg papegaai (part.); 1 dwergpape gaai (part.); 1 kauwtje; 1 kauwt je (part.); 1 poesje, zwart, wit, (part). Wielerkampioenschap - Tij dens de wielerkampioenschap pen voor TMZ Trimmers op 20 augustus op de Boulevard in Vlissingen is er om 15.45 uur ook een wedstrijd voor niet- licentiehouders. Een goede sportfiets en een valhelm zijn verplicht. Inschrijvingen vanaf 14.30 uur in Hotel Britannia. Toeristentennis - De tennis vereniging Zes Oirts in Seroos- kerke tekent voor de organisatie van een recreatief toeristentoer- nooi. Er wordt op woensdag 10 augustus tussen 9.30 en 18 uur gemengd dubbel gespeeld. Het is voor het derde jaar dat dit toernooi wordt gehouden. Wie mee wil doen kan dat melden via de 01181 -429 en 01189-1750. Overigens geeft deze vereniging vakantievierders de kans om vrijdagavond te komen tossen. Uiteraard tegen een vergoeding. Verhuizing - De Stichting maatschappelijke Dienstverle ning Walcheren gaat verhuizen. Door mr. Jan van der Velde «kSTREEKS Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen 01184-17810 Patiënten hebben het recht om te klagen over de behan deling door een arts of een specialist. U kunt klagen als U van mening bent dat een arts onzorgvuldig te werk is ge gaan of een verwijtbare fout heeft gemaakt. Uit een tegen vallend resultaat van een be handeling of een operatie hoeft dit niet te blijken; een arts valt niets te verwijten als hij alles heeft gedaan wat mo gelijk is. Elke behandeling heeft risico's en er kunnen complicaties optreden. Patënten hebben recht om te klagen en op een goede afhan deling van de klacht. Er is een wirwar van klachteninstanties en elke instantie heeft zijn ei gen voorwaarden en mogelijk heden. Het is het beste de klacht eerst voor te leggen aan de arts zelf of aan het zie kenhuis. Leidt dit niet tot een goed resultaat, dan zijn er de volgende mogelijkheden: Inspectie van de Volksge zondheid. De Geneeskun dige Inspectie van de Volksgezondheid is een overheidsinstantie die ook klachten van individuele patiënten onderzoekt. Een inspecteur onderzoekt de klacht en kan bemiddelen of een uitspraak doen of hij de klacht gegrond vindt. Hij kan geen straf of maat regel opleggen, hooguit een ambtshalve waarschu wing. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden; de be handeling is gratis.. Indien U niet tevreden bent over de wijze waarop de inspec teur Uw klacht heeft uitge zocht of uitzoekt kunt U daarover een klacht indie nen bij de Nationale Om budsman. Medisch Tuchtcollege. Hier kunt U een klacht in dienen over een arts, tand arts, verloskundige of apo theker. De aan geklaagde moet door zijn handelen "het vertrouwen in de me dische stand hebben on dermijnd". De maatregelen die opgelegd kunnen wor den zijn een berisping, een geldboete tot maximaal f 10.000,— een tijdelijke schorsing van maximaal een jaar of een definitieve schorsing. De klacht moet schriftelijk worden inge diend vervolgens wordt een voorlopig onderzoek ingesteld waarin de klacht al dan niet kan worden af gewezen. Gebeurt dat niet dan komt de zaak op de zit ting. Beroep is mogelijk in een aantal gevallen bij het Centraal Medisch Tucht college. Civiele rechter. Door een verwijtbare fout van een arts kunt U schade lijden en het is mogelijk hiervoor schadevergoeding te krij gen. Er moet wel aan heel wat juridische voorwaar den zijn voldaan, de patiënt moet meestal bewijzen dat er verwijtbare fouten zijn gemaakt. Het verzamelen van bewijs is veelal moei lijk. Voor deze procedure voor de rechtbank heeft U een advocaat nodig. Naast materiële schade, b.v. ex tra kosten. Een goede ge zondheid krijgt U er echter niet mee terug. Strafrechter. U kunt een klacht voorleggen aan de Officier van Justitie die on derzoekt of de arts strafba re feiten heeft gepleegdd. De zaak kan worden voor gelegd aan de strafrechter. In de praktijk komt dit niet veel voor. Dit zijn de belangrijkste klach teninstanties, welke instantie de beste is om Uw klacht in te dienen hangt van de klacht af. Het is dringend aan te bevelen kontakt op te nemen met een patiëntenorganisatie en een (rechts)hulpverlener alvorens U een klacht indient. Vanaf 11 augustus zijn alle cen trale diensten, de gehele gezins verzorging en het algemeen maatschappelijk werk Walcheren-noord te vinden op Breestraat 15 in Middelburg. Het telefoonnummer is 01180-84000. De telefonische bereikbaarheid van de dienst verbetert met de verhuizing. De receptiee is van 8 tot 17 continu bereikbaar en alle medewerkers hebben een eigen doorkiesnum- mer. Het Algemeen Maatschap pelijk Werk Walcheren-Zuid en het Bureau Sociaal Raadslieden blijven gewoon op Brouwe naarstraat 4 te Vlissingen. Ook de posten op de diverse dorpen blijven open. Veersemeer mars - Walche ren heeft er weer een nieuwe wandeltocht bij. Zaterdag 1 3 ju ni houdt de Middelburgse wan delsportvereniging 't Zand sa men met de wijkvereniging Zanddijk-Veere de Eerste Mars rond het Veersemeer. Deelne mers vanaf zestien jaar kunnen meedoen aan de tocht van zestig kilometer, die is uitgezet over verharde en onverharde wegen en grasdijken. De mars begint om 9 uur bij 't Praetuus, Frans Naereboutstraat 1 Veere. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de wan delsportvereniging, Ad de Priester, W. Barentszstraat 5 Middelburg, telefoon 01180-28602. Wielerkoers Middelburg - Za terdag 27 augustus fietsen di verse toppers op koersfietsen en ligfietsen zo hard mogelijk door Dauwendaele. Ook skeelers doen mee. Er zijn 6 categorieën die achtereenvolgens van 1 2.30 uur tot 18.30 uur te zien zijn. Schenking - De Zeeuwse Bi bliotheek heeft sinds kort 13 boeken van de schrijver Jozef Rulof. Die zijn geschonken door de stichting die zijn nalaten schap beheert. Rulof was een paranormaal begaafd schrijver, schilder en geneesheer die in de eerste helft van deze eeuw pro- duktief was. Een tentoonstelling van Rulofs schilderijen staat door deze schenking op het ver langlijstje van de bibliotheek. Mosseldag Yerseke - De mos seldag 'Zeeland presenteert' in Yerseke is niet alleen maar eten. Zaterdag 20 augustus zijn er vanaf 10 uur waterfiets- en surf- wedstrijden, een helicopterde- monstratie (rondvlucht maken kan ook) en een vaartocht met heuse mosselkotters. Natuurlijk staan er bij de jachthaven scha- len gratis Zeeuwse mosselen. Jaarverslag SLZ - Het staat er goed voor met de kleine land schapselementen in Zeeland. Dat valt te concluderen uit het jaarverslag van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland. Zo redde de stichting een aantal "monumentale bomen in Zeeuwsch-Vlaanderen door een goede verzorging. Wilgebomen werden door heel Zeeland ge knot, soms met behulp van de padvinderij. De Steltkluut, een natuurvereniging uit Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen, deed ook heel wat reparaties aan het landschap. Meidoorns en fruit bomen werden gesnoeid en er werd voor nieuwe aanplant ge zorgd. De Provincie gaf meer subsidie voor deze toegewijde verzorging. Andere activiteiten van de stichting waren een cur sus Instandhouding Hoogstam- fruitbomen en algemeen natuur- en landschapsonderhoud. Nep-voorlichting - De NVSH wordt de laatste tijd regelmatig in het hemd gezet door nep- enqueteurs die het publiek lastigvallen met al te intieme te lefoontjes. De NSVH wil haar *Jan Dekker ontvangt de prijs van de heer W. de Ridder. TREFCENTERKLANT WINT RE/S NAAR HA WAI Wie verlangt er bij dit weer niet naar om op een zonovergoten eiland onder een palmboom te genieten van een zorgeloze vakan tie? Voor Jan Dekker uit Nieuw en St. Joosland kan deze droom binnenkort in vervulling gaan. Wellicht dromend over zonniger oor den kocht hij bij het Trefcenter een fles Pina Colada. In de daaraan verbonden wedstrijd van distillateur en importeur Cooymans b.v. won hij de hoofdprijs: een veertiendaagse reis naar Hawai. Voor twee personen. Afgelopen vrijdag werd aan de winnaar, in aanwe zigheid van het Trefcenter, de prijs overhandigd door de heer W. de Ridder van de firma Cooymans. Helaas wist niemand van de aanwezigen meer hoe de win nende slagzin luidde. Degene die daar uitsluitsel over kon geven was met vakantie en de winnaar wist het zelf ook niet meer. Het zal je toch maar overkomen, dat uit 14.000 inzendingen jouw slogan als de beste uit de bus komt. Jan Dekker, werknemer bij de Schelde bleef er nogal lauw onder: "Het liefst willen wij de prijs inruilen voor een reis naar Nieuw Zeeland, waar mijn vrouw familie heeft wonen", zegt hij. Hoewel Sylvester Stallone natuurlijk graag zelf even naar Vlissingen had willen komen om z'n nieuwe film te promoten zat het er deze keer niet in. Niet echt erg, want de Nederlandse Rambo, Ernst van Amerika, lijkt bijna echter dan de echte. Vrijdag 5 augustus staat ie vanaf 13 uur op de stoep van Alhambra. Op de voet gevolgd door een bodyguard én een Polaroid-ploeg die alle Rambo-fans met hem op de foto zet. Gratis, nog al liefst. En direct klaar. Treffende gelijke nissen hebben extra mazzel. Die krijgen twee vrijkaarten van de held. Voor Rambo III, uiteraard. Neckermann Postorders bv in Hulst is begonnen met een 24-uurs express-levering. In de eerste instantie gaat het om electrische- en huishoudelijke apparaten, zoals televisies, audio- en video apparatuur, koelkasten, diepvriezers en wasmachines, die dan binnen één dag na bestelling worden afgeleverd. Tot nu toe moest iemand die één van die apparaten bestelde on geveer acht dagen wachten eer het werd bezorgd. Voor de be zorging van die artikelen wordt gebruik gemaakt van de expres sediensten van Van Gend Loos. De opzet is dat iemand die vóór 14 uur iets heeft besteld dat artikel de volgende werkdag in huis heeft. Voor niets gaat de ze service overigens niet, want de extra kosten bedragen 25 gulden. Het pakket van deze 24-uurs levering wordt ieder half jaar uitgebreid met andere arti kelen uit het assortiment. Nog voordat zijn werk in de Stadsschouwburg van Amster dam is te zien heeft Marten Mo lema een expositie bij Kapel Sint Maarten op Hoogelande. De kleurpotloodtekeningen zijn van 9 tot en met 22 augustus te be wonderen. Molema heeft tal van exposities door het hele land op zijn naam staan. In de serie zomeravondconcer ten van de Stichting Orgelcen trum geeft organist Bram Beek man dinsdag 9 augustus een concert in de Middelburgse Nieuwe Kerk. Beekman brengt daar onder meer werken van Bach, Bohm en Heiller. Hij sluit het concert, dat om 20 uur be gint, af met de grote symphoni- sche Fantassie uber den coral 'Wachtet auf, ruft uns die Stim- me van Max Reger. Bram Beekman is de vaste orga nist van de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Daarnaast werkt hij als docent hoofdvak orgel en im provisatie aan het Brabants Con servatorium in Tilburg. Daar be haalde hij ook de akte School muziek, de B-akte orgel en het Solistendiploma cum laude. Hij studeerde verder bij Anton Hei- Ier in Wenen. toch al "broze" reputatie na tuurlijk niet blootstellen aan nog meer negatieve gedachten van het publiek en onthult dan ook dat de stichting nimmer telefoni- sche enquetes pleegt. Folklore - Op initiatief van het Vlissings Aktiviteiten Fonds wordt woensdag 10 augustus een folkloristische avond gehou den op de Boulevard Bankert in Vlissingen. Medewerking verle nen de manege De Eendracht, met een groots paardenspekta- kel en de handboogsociëteit D'Eendracht met een de monstratie schieten op de wip. Het festijn begint om 19.30 uur. Wandeltocht - De wan delsportvereniging Marathon houdt vanavond (woensdag 3 augustus) een avondwandel tocht in Vrouwenpolder. Gestart wordt om 19 uur op camping Oranjezon aan de Emmaweg. In- schrijven kan vanaf 18.30 uur. Onderzoek alcohol - Vrouwen die verslaafd zijn of waren aan alcohol worden opgeroepen mee te doen aan een onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De gegevens die wor den verzameld via een interview worden strikt vertrouwelijk be handeld. Het onderzoek wordt gedaan omdat er maar weinig bekend is over verslaafde vrou wen. Voor informatie: 080 - 512670, vragen naar SylVia Lammers. Toertocht - Voor de liefheb bers van een fikse fietstocht staat zaterdag 13 augustus de deur open bij de Toerclub Vlis singen. Die club houdt die dag een toertocht (achter voorrij ders) over 90 kilometer. Deelne mers moeten voor negen uur 's morgens inschrijven bij Toon's Rijwielshop in het winkelcen trum Papegaaienburg in Vlissin gen. Kruisingen en uitgangswe gen zijn afgezet, zodat de stoet rustig peddelend zijn weg kan vervolgen. Gestart wordt om ne- gen uur. Raad Domburg - Het publiek kan tijdens een vragenkwartier- tje onderwerpen aan de orde stellen als opmaat voor de raadsvergadering in Domburg op dinsdag 9 augustus. Het vragen- kwartiertje begint om 18.15 uur, de raadsvergadering een kwartier later. Tijdens de verga dering bespreekt het gemeente bestuur vooral onderwerpen die van belang zijn voor het on- derwijs. Wat doet een voetbalvereniging die een jubileum heeft te vie ren? Precies. De jarige organi seert een knallende feestavond en een voetbalspektakel. Wat dat betreft vormt de Middel burgse voetbalvereniging fc Dauwendaele dan ook geen uit zondering. Dit jaar viert de voetbalvereni ging haar 15-jarig bestaan en vandaar ook dat op zaterdag 6 augustus de voetbalschoenen eens extra in het vet worden ge zet en de feestneuzen binnen handbereik staan. Het hoogtepunt van de feestdag wordt ongetwijfeld het treffen om 16.30 uur op het hoofdveld aan. de Kruitmolenlaan tussen het eerste elftal Dauwendaele tegen het Belgische profelftal sk Beveren, de club die enkele jaren geleden nog Europees voetbal speelde. Het is in die 1 5 jaren fc Dauwen daele duidelijk voor de wind ge gaan. Ooit begonnen met één zomeravond-voetbalelftal op een miezerig trapveldje voor het gelijknamige winkelcentrum blaast de club nu een aardige partij mee in de competitie en het eerste elftal promoveerde zelfs. De C-junioren werden in hun hoofdklasse kampioen. Het trapveldje werd verruild voor een "eigen" complex aan de Kruitmolenlaan en de vereniging heeft een eigen clubhuis. Het verdere programma van die dag ziet er als volgt uit: Zes kamp voor de F-E-D-jeugd (8.45), junioren tegen hun ouders (11.30), oud-leden tegen een gelegenheidselftal (12.45), training C- en B-selectie door Ton van Eenenaam van NAC (13.00), FC Dauwendaele A1 tegen SK Beveren A1 (14.30). De feestavond wordt gehouden in het clubhuis van de vereniging en begint om 20 uur. Wie heeft de vlotste babbel? Daar draait het vrijdag 5 en za terdag 6 augustus allemaal om op het zesde Midzomernacht- concours van de Centrale Ver eniging voor de Ambulante Handel op de Vlissingse boule vard. Wethouder T.R.K. Meijers opent de markt vrijdag om 21 uur. Na zijn toespraak wordt er een aantal kanonschoten af gelost. Op de markt laten dertig stand werkers - uit diverse landen - hun kunnen horen. De Neder landse standwerkers doen mee aan het Nationale Kampioen schap. Wethouder Meijer reikt om 01 uur de prijzen uit. Naast de standwerkers staan er ook 130 'stille' kramen op de boule vard. De groep Dreams zorgt bij het Strandhotel voor een mu ziekje. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. C. Harinck. Hervormde Gemeente. Dorpsplein 4. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. L.M. Vreugdenhil, knd. 10.00 uur. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente: Markt 12, zo. 9.30 uur: ds. A. Heij, 15.00 uur, ds. van Paaien. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. C.E.H. van Tuyl van Serooskerken. DOMBURG: Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.00 uur. Zo. 10.00 uur. Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. van Voorst Vader, 19 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in geref. kerk. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. P. Trimpe uit Middelburg, 19 uur: ds. J. Brouwer uit Vrouwenpolder, gez. dienst te GAPINGE. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. Kuin uit Ouwerkerk. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Za 10 uur: ds. A. Jobsen, 19 uu: ds. A. Jobsen. Hervormde Kerk: Kerkkring 26, zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik, 19 uur: ds. M.J. Schoenmaker. HOOGELANDE: Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. Naula uit Middelburg. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: B.H. Baakman uit Vollenhove, 19 uur: ds. M. Lorier uit Oostburg. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. M.V.J. de Craene uit Middelburg, knd. 4-7 jr. 19.00 uur: ds. M.V.J. de Craene. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. C.F.H. van Tuijl van Serooskerken. MIDDELBURG: Bahé'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J. van Amstel. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: ds. Kruit. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: ds. L. Moes. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.Ph. Westhoff. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, zo. 19 uur: ds. A.V. de Nooy uit Vlissingen, Hofpleinkerk, Hofplein, zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus, 14.30 uur: ds. C. Meyer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. C. Meyer te Meesch, 19 uur: ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen *75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. P. Schelling uit Leeu warden. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10.00 uur: ds. J. Dubbinck. Koorkerk, Koorkerkhof, 10.00 uur: ds. H.J. Ter Bals uit Alphen. Qostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. A.J. van Grondel- Emmen, 11.00 en 18.30 uur: ds. H.A. v/d Pol. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10.00 uur: mevr. Dra G. Brokerhof-van der Waa. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. A. Jorritsma uit Vlissingen. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. N. Heykoop. Leger des Heits. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur 19.00 uur: ds. B.P de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel- huisstraat 19. Zo. 9.30 uur en 17 uur: ds. J. Schelhaas uit Zwolle. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: ds. H.J. ter Bals uit Alphen a.d. Rijn. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. za. 19 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: ds. C. v/d Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. M.J. Schoenmaker. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: kand. mevr. J. v/d Berkel uit Zon- nemaire, knd. jongste en middelste groep. 19.00 uur: ds. A.W. Mol uit Domburg. Rooms-Katholieke kerk. 19 uur. Duits-Evangelische kerkdienst: Waterstraat 2, zo. 8.45 uur: Pfarrer Hoffman uit Duitsland. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. J.W. Schokking uit Veere, met knd. 19 uur: ds. A. Spaans-Molenaar. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H.J. Schoenmaker uit Zoutelande. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 en 19 uur: ds. L. Th. Witkamp. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse Hervormde Gemeente, Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. G. de Lang. 14.30 uur: ds. G. de Lang, afscheidsdienst. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. E.P. Kuin, uit Ouwerkerk. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 19 uur: ds. L.H.B. Weijs uit Veere. SOUBURG: Gemeente Sion, Rithemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente: zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse. Oranjeplein. 9.30 uur: ds. A. v/d Bon uit Middelburg, 19 uur: ds. J. Dubbink. Bej. tehuis: "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: ds. A. Brons, Streekzieken huis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, 19 uur: ds. J. Bouwer uit Vrouwenpolder, gez. dienst te GAPINGE. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.00 uur: voorganger nog niet bekend. VLISSINGEN: Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. Fagel. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Heinsch, 19 uur: ds. Makkinga. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. de Boer. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg, za. 19 uur, zo. 10 uur. Hervormde Gemeente. Fort de Haackweg 2, zo. 10.30 uur: sa. A.P Nauta uit Middelburg, WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Mol, 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Za 9 en 10.30 uur: dienst, 19.00 uur: ds. Wagener uit Zundert. Rooms Katholieke Kerk, Catharinakerk. Za 19 uur, zo. 10 uur. Do. 4 aug. t/m 10 aug. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer, tel. 14664. Zondag tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Vi sites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Ju- lianalaan 7, tel. 12225. Zondag tot 24 uur: F. v/d Berg, Giessenburg 12, tel. 65253. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: F.J. Heere, J.H. Huys- senstraat 15, tel. 01180 - 11501. Zondag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, 01180 - 15810. Visites aanvra gen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E. Gunst, To renstraat 46, Serooskerke, tel. 01189 - 1212. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE: van vrij dag 18.00 tot zondag 24.00 uur: F. van Eede, de Ca- sembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187 - 1234. ZOUTELANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOU DEKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: PK. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185 - 1231. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185 - 2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: J.E. v/d Schoot, Tramstraat 9, Koudekerke, tel. 01185 - 2260. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: L. v/d Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Pauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, Door nenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: van vrijdag 18.00 uur tot 24.00 uur: mw. J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. dierenartsen" KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: mw. Th.J. Driehuis - Van Hasselen te Vlissin gen, tel. 01184 - 66548. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale. tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wa en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 15