De Vlissingse bewoonbaarheid WW Loverendale steunt dorpentocht van ENFB voor Terre des Hommes Museum-tour over 245 kilometer BDJIUESn 7,95 DE BOEKEN NIET DE RODE PIJL FOTO VERSCHOORE REDDINGSSPEKTAKEL IN ZOUTELANDE Gl El E El R rT UW OUDE TV DE BRUI AAN? 'OP UW TWEEWIELER VOOR EEN DRIEWIELER' AUGUSTUS: ZEELAND MUSEUMLAND Burgemeester W.J. Plomp - immer bereid aan te tonen niet voor een kleintje vervaard te zijn - geeft woensdag 10 augustus al bungelend aan een helicopter met een noodsignaal het startsein voor de reddingsdemonstratie in Zoutelande. Letterlijk een flitsend begin, maar dat is nog niets vergeleken met wat de bezoeker daarna te wachten staat. Vrijwel alle ongelukken die op zee kunnen gebeuren komen aan bod tijdens de demonstratie voor de kust van Zoutelande. Om die ongelukken tot een goed einde te brengen wordt groot materieel ingezet: onder meer helicopters van de luchtmacht en de marine. Het Pepsi Stuntteam Luchtakrobatiek verzorgt om 18.30 uur het voorprogramma. De demonstratie zelf, waarbij de Zoutelandse boulevard als natuurlijke en gratis toegankelijke tribune fungeert, begint om 19 uur. Het programma loopt door tot 20.30 uur. Educatie Stunts Laatste keer? AL VOOR PER WEEK HUURT U EEN GLOEDNIEUWE KOM NU KIJKEN BIJ DE FAVORIET-DEALER: Cinerent, Scheldestraat 42, Vlissingen PZC WEEKBLADEN Prima stek Oude fietsen Straatje U4v-ryscAoo£/teqfr''f~ BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG NUMMER 31 3 AUGUSTUS 1988 En je kunt er ook nog iets van leren? Spanning en sensatie belooft het programma, maar niet alleen dat. De bezoeker steekt er ook nog wat van op. Zo leert de Van Dixhoorn Brigade Middelburg het publiek bijvoorbeeld de juiste noodsignalen voor drenkelingen. "Zodat de omstanders niet ge woon terug staan te zwaaien als zoiets in het echt gebeurt",.ver klaart Anne-Jan Offereins, se cretaris van de Zoutelandse Middenstandsvereniging, die de organisatie van het evenement voor rekening neemt. "Als je bij de zee leeft moet je ook de ge varen kennen. Dat geldt zeker voor de toeristen. Thuis zijn ze gewend met hun surfplank op een plasje te dobberen. Hier zijn ze voor ze het weten in België". De achtergrond van het evene ment is dus educatief. "Maar om de mensen zover te krijgen dat ze ook werkelijk komen kij ken moet je het spektakulair ma ken", zegt Offereins. Dat spek- takulaire educatie een formule is die werkt bleek vorig jaar, toen de reddingsdemonstratie voor het eerst werd gegeven. Offe reins schat dat er tussen de tien en vijftienduizend mensen op af kwamen. Dit jaar verwacht hij minstens het dubbele. Het suc ces is makkelijk te verklaren, meent de secretaris. "Ik durf rustig te zeggen dat deze de monstratie uniek voor Nederland is. Andere demonstraties wor den ergens achteraf bij een pier gehouden. Dit is de enige die de situatie op open zee benadert en dus het dichtst bij de realiteit ligt". Volgens Offereins werd er tot in Ameland toe over de Zouteland se demonstratie gesproken. Voor de Koninklijke Marine, die vorig jaar nog schitterde door af wezigheid, was dat aanleiding om met de mijnenveger Hare Majesteit Middelburg op te ko men draven. Met de reddingsbo ten dg Javazee en de Koningin Beatrix van de KZ-HMRS (de Ko ninklijke Zuidhollandse Maat schappij tot Redding van Schip breukelingen) en de blusboot van de Firma van den Akker uit Vlissingen demonstreert de ma rine hoe een brand op een schip wordt geblust. Een zwaar ge wond bemanningslid wordt daarbij met behulp van onder meer een helicopter gered. Dat de marine ook kan vliegen wordt duidelijk tijdens de vliegde- monstratie met de Lynx helicop ter. Een aantal explosies op zee moeten het spetterende hoogte punt van de marine demonstratie vormen. De mannen van de SAR (Search And Rescue) van de Koninklijke Luchtmacht bewezen vorig jaar al te snappen wat de Zomid met spektakulaire educatie bedoelt. Vooral het spektakulaire aspect ontgaat hen niet. "Wat die jon gens uitvreten is echt kermis", aldus een enthousiaste Offe reins. "Voor het redden van drenkelingen moeten ze de vreemdste stunts uithalen, vaak met gevaar voor eigen leven. Van de SAR hoef je geen steriele demonstratie te verwachten. Die laten gewoon zien hoe het echt is". De SAR-stunts worden uitgevoerd met de Alouette III helicopter. Firma van den Akker blust als vlammend slotstuk van de demonstratie een enorme brand op zee. Andere deelnemers aan het red dingsspektakel zijn de Wipper- ploeg Westkapelle en het Mari tiem Trainingscentrum Vlissin gen. Alle demonstraties worden van deskundig commentaar voorzien. Vanaf 14 uur staat er een informatiestand van de ma rine en de KN-HMRS op de bou levard. De helicopters zijn dan al te zien op de parkeerplaats van Hotel De Distel en op het gras-- veld naast de kerk. De medewerking van de deelne mers is gratis en dat is maar goed ook. Anne-Jan Offereins: Had de kop in deze krant 'Ik wil nooit meer in Vlissingen wo nen nu we! of niet gemogen? Die vraag hebben we ons deze week menige keer gesteld na een groot aantal reacties. Vlis singen - zo luidt samengevat de opvatting van de bellers - heeft het toch at zwaar en deze kop bezorgde de stad die hard werkt om 'boven Jan' te komen een extra vlek op het blazoen. Terugredenerend op alles wat geschiedde de afgelopen jaren kunnen we ons wel voorstellen dat mensen verbolgen reage ren. Wellicht moeten we een taxatiefout toegeven. Toch lijkt het verstandiger om de proporties in juiste vorm te zien. Vlis singen heeft zich namelijk de laatste jaren enorm ontwikkeld. Bekijk maar de binnenstad, die een bijna revolutionaire ont wikkeling doormaakte van verkrot naar een prima woon- en winkelstad. Talrijke woningen werden bijgebouwd en het winkelbestand groeit langzaam maar zeker. Velen zullen dan ook zoeken naar woonruimte in Vlissingen. Sterker nog: de schrijver van het artikel met de gewraakte kop verhuist waarschijnlijk binnen enkele weken naar Vlissingen De redactie "De helicopter van de SAR in actie. "Anders zou het niet te betalen zijn. Neem alleen de heli's en de mijnenveger al. Alles bij elkaar zouden we op meer dan een ton uitkomen, denk ik". Door spon soring van de Middelburgse ver zekeringsmaatschappij Algeme ne Zeeuwse worden de organi satorische kosten gedekt. On danks het succes ziet het er niet naar uit dat de reddingsde monstratie volgend jaar wordt herhaald. Jaarlijks terugkerende gasten van Zoutelande hebben het dan wel gezien, denkt de Zo mid. Bovendien is het organise ren van zo'n evenement een gi gantische klus. "Dit wordt echt de laatste keer", zegt Offereins kordaat. "Hoewel...dat zeiden we vorig jaar ook". tv, video, stereo, cd-spelers binnen 48 uur thuis geïnstalleerd onbeperkte garantie volledige 24-uurs-service probleemloze omruil-garantie uniek spaar-systeem S)@. Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184 84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180 81171. Druk: Vink-Rotadruk bv. Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 (exclusief disk, rolfilm en rapid). FOTO-VIDEO COMPUTERS COmblRTTT} Sl J»cobtstiMt 27 VhMinflen 01184 12300 sMaandagsmiddags 1 KoneGmi 17 Middelburg 01180-37772 ooXopen Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 De Echte Nederlandse Fietsers bond (ENFB) houdt in samen werking met de Walcherse VVV's dinsdag 9 augustus voor de derde keer de Elfdorpentocht Walcheren. Deze fietstocht voert de deelnemers langs - de naam zegt het het al- elf Wal cherse dorpen. Wie van de tocht een echt dagje uit wil ma ken kan bij verschillende be zienswaardigheden in de dor pen gratis of tegen een geredu ceerd tarief terecht. De op brengst van de tocht is voor een project van Terre des Hommes in Zaïre. Sponsor van de dor pentocht is de cultuurmaat schappij Loverendale. Het biologisch-dynamische ge mengde landbouwbedrijf Ter Linde in Oostkapelle, een onder deel van de cultuurmaatschap pij, houdt tijdens de Elfdorpen tocht een open dag. De Echte Nederlandse Fietsers bond en de Cultuurmaatschappij Loverendale zetten zich elk op hun eigen manier in voor een be ter milieu. Logisch dat er iets moois groeide tussen deze twee. De ENFB spant zich al ja ren in voor het langzame verkeer en het openbaar vervoer. "Wij zien dat als een goed alternatief voor de auto", vertelt Bouke Bouwman, bestuurslid van de ENFB."Daarbij is de fiets voor heel veel Nederlanders het enige vervoermiddel. Wij proberen als fietsersbond het verkeerskli- maat voor hen te verbeteren". Behalve milieuvriendelijk kan fietsen natuurlijk ook gewoon leuk zijn. In navolging van de Friese Elfstedentocht riep de ENFB daarom de Walcherse Elf dorpentocht in het leven. Een tocht van ongeveer vijfenvijftig kilometer. De ENFB moedigt de r rBpSTBlBfl deelnemers aan met de leus 'Op uw tweewieler voor een drie wieler'. In het fysiotherapeu- tisch centrum in Zaïre - waar de opbrengst van de tocht naar toe gaat - worden namelijk onder meer driewielers voor gehandi capte kinderen gemaakt. tweede wereldoorlog ingevoerd, toen er zo veel mogelijk gepro duceerd moest worden tegen een zo laag mogelijke prijs". De maand augustus wordt 'Zeeland Museumland' en dat be tekent dus dat Zeeland centraal staat in het kader van het nationale museumjaar. Acties. Evenementen. Atracties. Kortom, er wordt van alles aan gedaan om het publiek maar naar een museum te krij gen. Zeeland doet daar natuurlijk niet voor onder en de maand augustus was dan ook gezien de talloze toeristen die dan Zeeland bevolken, een 'prima maand' om eens wat volk binnen de deuren van de cultuurschatkamers te krijgen. Nu de aanwezige vakantiegangers méér tijd doorbrengen onder hun paraplu dan ergens anders, gaat het er een beetje op lij ken dat die 'prima maand' er niet zo best uit gaat zien. Al thans waar het te verwachten bezoekersaantallen betreft. Provinciaal museumconsulent drs. Wim Scholten is minder pessimistisch. "Het weer heb je nooit in de hand. En wat is een goede maand? Het punt is eer der hoe bereik je de mensen. Het Zeeuws Museum heeft een prima stek op het Abdijplein. Niettemin weet nog niet ieder een ons te vinden. Het ligt zoals dat zo mooi wordt genoemd 'uit de route'. Gooi je er een berg toeters en bellen tegenaan, dan bereik je in ieder geval dat de mensen er op een andere ma nier mee worden geconfron teerd en tenminste de weg weten te vinden. Zeker weten dat ze dan wél binnenkomen". En dat er op Zeeuws niveau iets gaat gebeuren is zeker. Om te beginnen wordt er op zaterdag 6 augustus -de officiële opening- door een aantal promi nente wielrenners, waaronder Jan Jansen, Jo de Roo, Michiel Raas, Keetie van Oosten-Hage, leden van de ren- en tourclub Theo Middelkamp en een aantal politici zoals het WD-kamerlid A.J. te Veldhuis, het PPR- statenlid C. van Watersschoot en Middelburgs eerste burger mr. Chris Rutten even 245 kilo meter door Zeeland afgefietst, waarbij alle musea worden aan gedaan. Bij die diverse aan komsten zorgen de respectievelijke musea dat er 'iets te doen is' en wordt de VIP- volgbus voorzien van een 'scha kel' waarop te zien valt welk museum waar is bezocht. Als alle musea zijn bezocht, vormen alle schakels één ketting. De karavaan vertrekt die dag rond acht uur 's morgens vanaf Goes naar Hulst, toert vervol gens door Zeeuwsch-Vlaande- ren en wordt om 13.35 in Vlis singen verwacht. Aansluitend rijdt de caravaan in straf tempo naar Middelburg, waar de peda- leurs zo tegen twee uur het Ab dijplein oprijden. Op het Abdijplein zijn die mid dag natuurlijk de nodige activi teiten te beleven. Van burgemeester Rutten is bekend dat hij oude fietsen verzamelt en wie eens wil zien wat de bur gervader in al die jaren bijeen heeft gescharreld, kan van 13 tot 15.30 uur terecht, want de verzameling staat keurig uit gestald. Om 15 uur is er een show van klederdrachten. Wie een bezoek aan het Zeeuws Mu seum wil brengen -en wie doet dat niet- kan gratis naar binnen. Verder worden er 'museum routes' samengesteld, zodat iedereen een aardige route kan fietsen waarbij dan een aantal musea kunnen worden aan gedaan. Het echte officiële gedeelte is uiteraard al veel eerder. Wan neer de wielrenners IJzendijke bereiken -om 11 uur- wordt in Goes door een gedeputeerde van Friesland het 'Museumkof fertje' aan mevrouw G. de Vries- Hommes overhandigd en daar mee is dan de museummaand officieel geopend. De 'Walcherse route' ziet er als volgt uit: Vlissingen (13.35 Ste delijk Museum), Middelburg (14 uur Zeeuws Museum, Dienst vakverzameling, Militaire Admi nistratie, Miniatuur Walcheren, Ramschip Schorpioen), Arne- muiden (14.45 uur Raadhuis, j museum), Veere (15.05 uur De j Vierschaar, De Schotse Huizen, Delta Expo), Oostkapelle (15.34 uur Zeeuws Museum/Natuur- historie. Fossielenmuseum). De milieuvriendelijke ideeën van de ENFB passen uitstekend in het Loverendale-straatje. "Fiet sers interesseren zich voor hun omgeving en het milieu", argu menteert Hans Dubbelaar, alge meen directeur van Ter Linde. "Deze fietstocht is voor ons dus een ideale gelegenheid om hen kennis met ons bedrijf te laten maken". Dubbelaar wil met de open dag de bezoekers laten zien dat Lo verendale niet zomaar een alter natief boerderijtje is. "Het is een volwaardig bedrijf van 105 hec tare, up to date gerund. Maar dan wel met respect voor de na tuur. Misschien klinkt het arro gant, maar als je het goed be kijkt zijn alle chemische land- bouwmiddelen juist alternatief. Die werden tenslotte pas na de De fietsers kunnen dinsdag een kijkje nemen in, de winkel, de molen, de bakkerij, de kaasma kerij en de veehouderij. Ook de preparatenplaats staat open voor het bezoek. "Ook wij moe ten de grond activeren en plagen bestrijden", licht Dubbelaar toe. "In de preparatenplaats ontwik kelen we niet-chemische midde len die het evenwicht in de na tuur niet verstoren". Medewer kers van Loverendale leiden de bezoekers rond en beantwoor den vragen. Deelnemers kunnen vanaf 9 uur aan de tocht beginnen bij Love rendale en de VVV's in Veere, Koudekerke, Biggekerke, Oost kapelle en Vrouwenpolder, bij de molen van Nieuw- en Sint Joosland, Fort Rammekens in Ritthem, de Wereldwinkel in Oost Souburg, Café Spoorzicht in Arnemuiden en bij Frituur Meijer te Grijpskerke. Daar zijn ook de stempelposten. Een vol le stempelkaart levert een me daille op. De posten zijn tot 19 uur geopend. Routeboekjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle VVV's. Hans Dubbelaar en Bouke Bouwman in de sta

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1