'Ruimte en evenementen' op Walcheren verfilmd 'Mensen kennen vaak hun eigen recht niet' Plannen voor Middelburgs Bureau Sociaal Raadslieden FOTO VERSCHOORE COMPLETE STREEKPRESENTAT/E OP VIDEO TAMIL WACHT AL DRIE JAAR OP UITWIJZING MINOLTA □YNAX DE BOEKEN MET DE RODE PIJL tav-rysc/u>oZAeefr~'f~ Kodak Express Hoeveel boeken, reisgidsen en ansichtkaarten er ook van Walcheren waren, een echt visitekaartje was er nog niet. Cees de Vos, managing director van Delta Video Productions uit Melissant (Goeree-Overflakkee), zag een gat in de markt en is momenteel druk bezig om dat te vullen. De cameramensen van het videoproduktiebedrijf dui ken deze zomer - bij mooi weer uiteraard - overal op om de mooiste plekjes en de leukste evene menten op film vast te leggen. Het eindresultaat, een videoband met een complete streekpresen- tatie, verschijnt eind december in een Duitse en Nederlandse versie op de markt. Een leuke recla mespot. Niet alleen leuk voor Walcheren, maar ook voor de plaatselijke middenstand. Met sluik reclame of een reclamespotje aan het eind van de film nemen ondernemers, met name uit de re creatieve sector, vijftig procent van de produktie- kosten voor rekening. Gemeenten en VVV's hoesten de andere helft op. Duitse versie Beroeps GRATIS SUSKE&WISKE SPELLENB0EK VOOR UW SUS«€.*WISKe J.PA. Rossël PZC WEEKBLADEN IN DRIE MAANDEN 700 HULPAANVRAGEN Schrijnend Nood NA AANTONEN LEVENSVATBAARHEID Doktersverklaring Winnaar Veere Vakantiewerkers Dijk Rubrieken DE SENSATIE OP FOTOCAMERA GEBIED ||back BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service M 18e JAARGANG NUMMER 28 13 JULI 1988 vliegen, de reddingsactiviteiten in augustus in Zoutelande en het Straatfestival in Vlissingen ko men in de film aan bod. Natuur lijk ontbreekt ook het ringrijden niet. Zeeuwen kennen die evene menten wel, maar de toeristen niet. En voor hen wordt de film toch in de eerste plaats gemaakt". Duizenden Duitsers tonen eik jaar weer de weg naar Walche ren te weten. Als het aan De Vos ligt zullen dat er alleen maar meer worden. Een Duits, in gesproken film zal - net als de Goeree-film - ook in Duitsland verkrijgbaar in. In Nederland en België gaan de VVV's, boekhan dels, videotheken en fotozaken voor de verkoop zorgen. Verder wordt de film op beurzen en ten toonstellingen vertoond. Er ver schijnen om te beginnen 2000 exemplaren. "Maar we ver wachten dat dat er meer wor den", zegt De Vos. "We probe ren de verkoopprijs zo laag mo gelijk te houden". Delta Video, dat zich ook bezig houdt met bedrijfspresentaties, commercials en instructiefilms, gaat volgens Cees de Vos pro fessioneel te werk. "De teksten worden ingesproken door pro fessionals. Ex-nieuwslezers bij voorbeeld. De muziek wordt speciaal voor de film door een componist gemaakt. Ook de tekstschrijvers en de ontwerpers van de brochure zijn be roepsmensen". Over de vraag naar de film maakt hij zich geen zorgen. "Dit is een veel leuker souvenir dan een prent briefkaart". *Cees de Vos en camera-assistente Eveline de Jong tijdens de opnames. De videoproduktie 'Walcheren' is een logisch vervolg op de eer der verschenen video over de kop van Goeree Overflakkee. VMUMK Prachtig Suske Wiske Spellenboek kado* bij het ontwikkelen van uw kleu- renfilmpjes. Tevens de nieuwe tekenfilm Pop- eye Son, op video, speel- duur 1 uur, VHS voor slechts f9,90. zolang de voorraad strekt FOTO-VIDEO SCHUILWERVE Scheldeslraat 42 - Vlissingen lel. 01184 - 17244 "Die film sloeg enorm aan", zegt Cees de Vos. "Zowel bij de toe risten als bij de plaatselijke be volking. Ook de ondernemers waren enthousiast over de •reclame-mogelijkheden. Sluikre clame lassen we overigens al leen in als die in het draaiboek past". Het thema van de Walcherse film, die ongeveer drie kwartier gaat duren, is 'Ruimte en evene menten'. "Door de mooie natuur wordt Walcheren ook wel het groene hart van Zeeland ge noemd", verklaart De Vos. "Daarnaast kan het eiland op een rijke historie teren. Beide brengen we in beeld, maar ook de evenementen zoals het delta- 'Een huwelijk is mijn laatste hoop' tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Hij moet weg. Zijn laatste hoop is een vrouw. Per advertentie. In maart 1985 kwam hij in Ne derland aan. Gevlucht. Voor de gewelddadige acties van de Sri Lankaanse politie en het leger. Drie jaar wacht Muthiah Megan in Vlissingen nu op een ver blijfsvergunning. Drie jaar van angstig afwachten. "Ik kan niet terug naar Sri Lanka", zegt hij wanhopig. "Daar zijn Tamils vogelvrij, ledereen kan met ze doen en laten wat ze willen". Toch moet Megan weg uit Ne derland. Op 9 mei ging hij in be roep tegen zijn tweede negatie ve beschikking. Maandag 4 juli zou hij zijn definitieve uitspraak gehad moeten hebben. Wel of niet blijven. De Raad van State had bij het ter persé gaan van dit nummer nog niets van zich laten horen. De spanning stijgt voor Megan. In zijn wanhoop plaatste hij een huwelijksadver tentie in de PZC. Muthiah Megan heeft het, on danks het feit dat hij van een ab soluut minimuminkomen moet leven, naar zijn zin in Nederland. Samen met drie andere Tamils woont hij in een eengezinshuis. In Sri Lanka was hij een goed be- Tamils werden eerder hartelijk ontvangen in Zeeland. "ÉL aD)© wiiüssaiag©*? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184 84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv. Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Jan van der Velde weet het nu zeker. Robin Hood was geen sociaal raadsman. En een sociaal raadsman is geen Robin Hood. Drie maanden geleden opende het Bureau Sociaal Raadslieden de deuren in Vlissingen. De sociale nood op Walcheren is kennelijk hoog. In de korte tijd dat het bureau draait kreeg sociaal raadsman Jan van der Velde zevenhon derd hulpaanvragen te verwerken. Volgens de overkoepe lende organisatie Fira (Federatie Instituten Raadslieden) be wijst het bureau zijn bestaansrecht als 1 procent van de streekbevolking er per jaar een beroep op doet. Voor het Walcherse bureau betekent dat dus zo'n 1090 aanvragen per jaar. Het ziet er dan ook naar uit dat Van der Velde aan het eind van het proefjaar in ieder geval in Vlissingen zijn werk kan blijven doen. doel, iedereen ziet er verzorgd uit en heeft een auto voor de deur staan. Oppervlakkig is er niet aan de hand. Maar als je dan hoort welke problemen er zijn....Vaak ook omdat ze hun eigen rechten niet kennen. Som mige mensen blijken bijvoor beeld al jaren recht op huursub sidie te hebben zonder dat ze wisten dat ze daarvoor in aan merking kwamen. Natuurlijk zit ten er onzinnige dingen bij maar ook heel veel zinnige. Er zijn ge vallen waarbij je niets kunt doen omdat de cliënt juridisch gezien geen poot heeft om op te staan. Maar over het algemeen kunnen we de meeste mensen toch ver der helpen. Soms net met dat kleine beetje informatie dat ze nodig hebben". Een van de schrijnendste geval len die de raadsman tegen kwam was dat van die oude da me met een forse huurach terstand. Een dag voordat ze haar huis uitgezet zou worden belde de deurwaarder. Of het bureau wat kon doen, want de vrouw kon nergens heen. "Tja, zoiets zie je als woningbouw vereniging al maanden aanko men. Ze kennen de procedure, waarom bellen ze dan pas een dag van tevoren?", vraagt Van der Velde zich af. "Maar mis schien is ook een kwestie van wennen. De instanties hebben me tenslotte positief ontvangen en ook met de gemeente heb ik goede contacten". "Gezien het aantal aanvragen tot nu toe moet ik die 1090 op m'n sloffen kunnen halen", zegt de sociaal raadsman in zijn kan toor aan de Brouwenaarstraat. Bij binnenkomst is het al duide lijk: over de inrichting van deze werkplek is nagedacht. Cliënten vinden er een gezellige hoek, omringd door monter groen, dat iedere gedachte aan het kille soort kantoor van de modale ambtenaar daadkrachtig uit bant. En voor wie zijn zenuwen desondanks niet de baas kan schafte Van der Velde pennen aan om mee te spelen, al mag schrijven natuurlijk ook. Het Bu reau Sociaal Raadslieden biedt iedereen die daar om vraagt gra tis juridische hulp. Anoniem, naam en adres worden niet ge registreerd. In de afgelopen maanden kreeg het bureau, waar behalve Van der Velde ook nog twee vrijwilli gers werken, vooral veel vragen over sociale zekerheid, huis vesting, belasting en onroerend goed. "'t Is druk", vertelt Van der Velde opgewekt. En dan, wat somberder: "Er is hier inder daad vrij veel sociale nood. Je zou het niet verwachten. Ik be- Jan van der Velde: straks nog drukker? De Stichting Maatschappe lijke Dienstverlening Wal cheren maakt, gezien het succes van het Vlissingse bureau, plannen om ook een Bureau Sociaal Raadslieden in Middelburg op te zetten. Directeur L.J.V. de Koninck van die stichting, waarvan het bureau een onderdeel is, staat positief tegenover een uitbreiding. Ook de acht Walcherse gemeenten die het bureau via de wetge- meenschappelijke regeling financieren hebben er vol gens hem wel oren naar. "Het bureau loopt uitste kend. Als we dat zo houden zal het Bureau Sociaal Raadslieden op grond van de landelijke een-procents norm zeker zijn levensvatbaarheid aantonen. Lukt dat, dan is het mogelijk dat er eenzelfde bureau in Middelburg komt. Daar wordt momenteel bin nen de gemeenten over ge praat", zegt De Koninck. "Wanneer de dreigende be zuinigingen binnen het Alge meen Maatschappelijk Werk worden doorgevoerd, komt er een duidelijkere scheiding tussen het praktisch en het therapeutisch maatschappe lijk werk. De Bureau's So ciaal Raadslieden - in Middel burg voor Walcheren Noord en in Vlissingen voor Wal cheren Zuid - gaan zich dan op het praktische gedeelte toeleggen". Over het al dan niet door gaan van deze plannen wordt volgens De Koninck aan het eind van dit jaar be slist. Het lijkt hem logisch dat Jan van der Velde ook de coördinatie van het Middel burgse bureau in handen krijgt. "Maar dat is mijn per soonlijke inkleuring". taald pijpfitter. Dat beroep zou hij ook graag in Nederland uit oefenen. Maar als vluchteling mag hij in Nederland met wer ken. Integratie in de Nederland se samenleving is niet toege staan. Toch heeft Megan zich een plaatsje weten te veroveren in het voetbalteam van Vluchte lingenwerk Zeeland. Daar pro beerde hij een basisplaats te ver krijgen. Met het vooruitzicht dat hij binnenkort waarschijnlijk het land wordt uitgezet heeft hij weinig zin om daar nog zijn best voor te doen. Het interesseert hem ook niet meer zo veel. "Wat maakt het ook uit. Na drie jaar moet ik weg. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan toch niet naar een ander Europees land om daar weer drie jaar te zitten wachten op een uitwij zing? En ik kan echt niet terug. Ik snap de Nederlandse regering niet. Hoe komen ze erbij dat de situatie in Sri Lanka zo verbeterd is dat de Tamils er geen gevaar meer lopen? De regering van Sri Lanka heeft de politie en het le ger niet in de hand. De Tamils zijn constant het slachtoffer. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik zat in een bus die militairen tot stop pen dwongen. 'Controle', zei den ze. Er zaten ook Singalezen en Moslims in de bus. De militai ren sloegen alleen de Tamils. Mij sloegen ze met hun geweerkol ven in de rug. Daardoor heb ik een paar weken met een gesple ten rugwervel in het ziekenhuis gelegen". Megan kan niet begrijpen dat de Adviescommissie voor Vreem delingenzaken een verzoek om een dokter voor een onderzoek van zijn rug heeft afgewimpeld. "Ze vonden het niet noodzake lijk", zegt hij. "Terwijl ze wel al le vormen van bewijs over je si tuatie in Sri Lanka hebben. Een doktersverklaring van bijvoor beeld Amnesty International zou voor mij van heel veel waarde zijn". Zijn advocaat heeft hem verteld dat hij als hij trouwt ir. Nederland mag blijven. "Daar om heb ik een kennismakingsad vertentie in de PZC geplaatst. Dat is mijn enige kans om te kunnen blijven. Pure noodzaak is het. Anders zou ik mezelf nooit tot zoiets kunnen verlagen. Het enige wat ik kan doen is af wachten en hopen. Hopen dat ik toch nog mag blijven of dat ie mand mij op een andere manier kan helpen". Boerenwijsheid? De winnaar vondt van wel, want nog nooit had hij iets gewonnen. Cees van der Endt won een videorecorder in een landelijke EK- voetbalpoule. Wie een smakelijk dag wil hebben moet 19 juli naar Veere. Daar is dan de Visserijdag. Jan van der Velde, de sociaal raadsman, heeft nuttige tips voor vakantiewerkers. De dijk van Westkapel- le staat te kijk in een expositie: 'Een dijk van een dijk'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Rommelmarkt - De voetbal vereniging De Meeuwen in Zou telande houdt donderdag 21 juli haar grote rommelmarkt. Op het sportveld kan men van 16 tot 19 uur van alles kopen. In de gymzaal naast het sportveld is na 19 uur een verkoping bij op bod en er is een loterij en een barbeque. Wandelen - De wandelsport vereniging van Marathon uit Vlissingen is verantwoordelijk voor een wandeltocht door de duinen en bossen op woensdag 20 juli in Oostkapelle. Gestart wordt bij camping 'In den Bon- gerd' om 1 9.30 uur. Schoon - Vlissingen maakt werk van zijn titel 'toeristen plaats' en 'speerpuntgemeen te'. Ook in het weekeinde gaat de gemeente haar attractiepun- ten schoon maken. Zowel op zaterdag als op zondag wordt er geveegd, en dat alles ten be hoeve van de geachte toerist die geld in het laadje brengt. Met deze extra werkzaamheden is ongeveer f 100.000,— gul- den gemoeid. 7OOOi De meest intelligente en meest creatieve autofocus reflexcamera ter wereld. Beperkt leverbaar bij: FOTO-VIDEO COMPUTERS VLISSINGEN - MIDOEIBUBG GOES

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1