;TT MTIMSMIL AM RIEKWEL EN OVERDAM: ACHT JAAR STRAATFESTIVAL Thema 'Theater en vuurwerk' in de meest letterlijke betekenis NU OP DE GEHELE ZOMERKOLLEKTIE TOT KORTING FOTO VERSCHOORE oofiman DC BOEKEN MET DE RODE PIJL EXPOSITIE VERMEULEN OPENT STRAATFESTIVAL EEN BEETJE STOP UW OUDE TV IN DE BEZEMWAGEN oB££« Kodak Express f) In en om het Arsenaal in Vlissingen gaat maan dag 25 juli de zoveelste editie van het Straat festival beginnen. Ruim een week duurt deze Vlissingse topact Voor de achtste keer zijn Leon Riekwel en Klaas Overdam de mannen die het gehele jaar door hollen om Vlissingen andermaal een festival te bieden dat klinkt als een haarzui- ver gestemde harp. Beiden zijn beroepskrachten, in dienst van de gemeente van de Culturele Raad Vlissingen. Rond beide ambtenaren, die het niet schuwen om de klok rond te werken, is een leger vrijwilligers dat volgens het tweetal alle lauweren verdient. Uiteraard. Ook zij werken hard, maar het festival zou niet mogelijk zijn zonder die onbetaalde electriciëns, chauffeurs en de mensen die ander gespecialiseerd werk doen of hand- en spandiensten verrichten. Overdam en Riekwel praten over bezieling, berusting en professionalisering, zo was het toen en zo is het nu. "We moeten dit jaar scoren", klinkt het evenwel wat moe als het hoofdstuk financiën om de hoek komt kijken. Begin Onbekend talent Korter PZC WEEKBLADEN Straatfestival Topper Exposities Hocus-pocus Ganzebord- variant Neerlands top Voor miniatuur Circus Rubrieken AL VOOR 7,95 PER WEEK HUURT U EEN GLOEDNIEUWE KOM NU KIJKEN BIJ DE FAVORIET-DEALER: Cinerent, Scheldestraat 42, Vlissingen Stichting Stadhoudersfeesten zoekt nog zangers voor vertolken van Zeeuws lied op songfestival qO bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service A on ui J1 18e JAARGANG NUMMER 27 6 JULI 1988 'We proberen de ambiance van de boulevard terug te halen' Omdat de subsidiekraan een wat minder kwistige straal spoot voor het Straatfestival, hebben Overdam en Riekwel heel vaak met het bedrijfsleven moeten praten.De sponsor bijdragen zijn dit jaar verdub- bekd naar f 132.000, Een prima gebaar van het bedrijfsle ven, maar "terwijl je bezig bent met de organisatie van een cul tureel festijn, moest wel heel ♦veel energie worden gestoken in de benadering van sponsors. Ons festival heeft kennelijk aan gesproken, want de respons was groot". "We hebben het echte begin niet meegemaakt", klinkt het spijtig. Overdam weet er niette min over te vertellen. Het eerste Straatfestival vond plaats in het Scheldekwartier in 1 976 en was een initiatief van de Adviesraad, een groep uit het Vlissingse ver enigingsleven. De opzet was om te presenteren wat Vlissingen op het gebied van de amateu ristische kunstbeoefingen had te bieden. Twee jaar later ging 'men' al de straat op, in de Vlis singse binnenstad. In 1980 kwam de eerste tent op het Bel- lamypark en zo volgde het één het ander. Het Witte Circus bij voorbeeld, of Broken Dreams. En steeds professioneler. Nostalgie? "Nee allemaal prima en leuk, maar er kwamen andere accenten, andere mensen en dus andere ideeën. Van de op tredende artiesten is 99 procent beroeps. Verder gaan met alleen amateurs bleek vreselijk moei lijk. De meeste mensen willen rond de tijd met vakantie". Maar ook landelijk blijkt het festival een rage te worden. Overdam, die in een landelijke overleg groep zit, weet: "Vier jaar gele den waren er nog maar zo'n elf a twaalf festivals in Nederland. Tegenwoordig kan elke braderie zich festival noemen omdat ze op de een of andere manier wor den aangekleed met straatar tiesten. Echte festivals als het onze onderscheiden zich daar Klaas Overdam en Leon Riekwel gelukkig van door de ambiance en de keuze van de artiesten". Hoe die keuze van de artiesten wordt gemaakt is vrij simpel te verwoorden. Overdam: "Je moet vooral de internationale ontwikkelingen volgen. Grote namen zijn stomweg niet te be talen. Je moet dus kiezen voor mensen die je ziet zitten. Talen ten dus, die zo hier en daar nog wel eens een steekje laten val len, maar die zoveel uitstralen dat ze aan het publiek kunnen worden getoond". Vlissingen heeft wat dat betreft een repu tatie. Er is zo een hele rits na men te noemen van artiesten of groepen die vrijwel onbekend op het Straatfestival optraden en nu 'bekend van radio en tv en optredens in binnen- en buiten land' achter hun (artiesten)naam kunnen zetten. En de soul muziek. "We zijn in Nederland de enige die dat zo grootschalig brengen. Afgelopen jaar hebben we een aantal bekende muzi kanten hier gehad. Dit jaar gaan we weer een stapje vooruit met Womack Womack en Junior Walker en the Old Stars". Met weemoed denkt het tweetal te rug aan de boulevard, toen daar het festival werd gehouden. Een echtere festival-ambiance was in Vlissingen nauwelijks denk baar. "We proberen de ambian ce van 84 en 85 dit jaar terug te krijgen", legt Riekwel uit. "Op het Arsenaalterrein worden net als toen op de boulevard tenten geplaatst met één openluchtpo dium. We eindigen dit jaar ook vroeger met het programma, zo dat er nog evenementen moge lijk zijn in de kleinere tenten zo als de Spiegeltent. We hebben trouwens ook veel aandacht be steed aan de aankleding. Als het weer meezit wordt het een pr- achtig festival met een bijzonder DynSmiCk programma, inclusief de groe pen in ontwikkeling die nog naar hun uiteindelijke formule zoeken". groep over. De harde kern van mensen die bij de organisatie be trokken zijn bestaat uit zo'n veertig mensen". Riekwel: "Die veertig duiken er dan ook beze ten in. We merken dat bij een vergadering. Er worden taken gegeven die bijna vanzelf wor den verdeeld. Wij hoeven ons nauwelijks met die taken te be moeien, het gaat allemaal van zelf goed. Vroeger werkten we met zo'n honderd medewerkers. Uit die groep zijn die veertig ge bleven. Een aantal mensen heeft een baan overgehouden aan dit vrijwilligerswerk". Overdam noemt ene Cora, die haar erva ringen met het Straatfestival nu gebruikt bij een professioneel theater. Toch heeft ze gebeld dat ze in Vlissingen dit jaar weer van de partij wil zijn. Ook ene Bob Jansen vond werk in Frank rijk in de culturele hoek en is in Vlissingen zeker weer van de partij. Riekwel: "Mensen die er hun vakantie voor offeren". Als dan die 'echte vrijwilliger bin nenkomt' lijkt het bijna een opluchting. "Vraag het hem maar, hoe de groep als één man achter het festival staat". De man heeft wéér een huza renstukje geleverd, kan de leek opmaken tussen woorden die makkelijk zijn te bestempelen als Straatfestival-jargon. Vorige jaren duurde het festival ook langer. Overdam: "Het is veel beter om één topper te heb ben die niet zo lang duurt dan een hele zomer activiteiten in Vlissingen te hebben. Ook dat is een ontwikkeling die het gevolg is van de professionalisering. Omdat je naar een piek gaat zo als nu, blijft er nog een kleinere En dan de brandende vraag: wat merkt Vlissingen van het Straat festival. Worden de moeite en de financiën die in het festival worden gestoken beloond? Overdam: "In Vlissingen wordt ontzettend hard gwerkt om er wat van te maken. De dynamiek is er, maar het heeft tijd nodig. Het Straatfestival heeft in ieder geval een uitstraling. Er komen mensen speciaal voor het Straatfestival met vakantie in Vlissingen. Je verwacht inder daad soms een grotere respons voor alle inspanningen...". 12)© TOlssfrag©!? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Met de opening van de expositie van Alex Vermeulen in de Water toren in Oost-Souburg wordt eigenlijk al een beetje een begin ge maakt met het Vlissingse Straatfestival 1988. Zaterdag 9 juli opent wethouder Daan Bruinooge deze expositie, het Straatfesti val begint maandag 25 juli. De expositie eindigt zondag 21 augus tus, het Straatfestival op woensdag 3 augustus. Net als vorige ja-' ren bij zomertentoonstelling heeft de Culturele Raad Vlissingen dankbaar gebruik gemaakt van leegstaande bedrijfsruimten in haar stad. De Watertoren is er één van, de oude Scheldesmederij is de ruimte waar de volgende expositie zal worden geopend. De tentoonstelling in De Water toren omvat objecten, foto's en tekeningen die een overzicht ge ven van zowel vroeger als re cent werk van Alex Vermeulen. Vanaf maandag 25 juli tot en met woensdag 3 augustus staat Vlissingen in het teken van het achtste Straatfestival. Theater en vuurwerk - en dat niet alleen figuurlijk - is het thema. En dat alles mag gerust letterlijk wor den genomen. Vuurwerkprojec ten, muziek- en theatervoorstel lingen, exposities, een interna tionale straattheaterdag, work shops, openlucht filmvoorstel lingen en spektakels uit binnen- en buitenland van zeer hoog ni veau maken het festival alles zins aantrekkelijk. Bijna alle eve nementen zijn gratis te be zoeken. Het hoofdprogramma van het festival vindt plaats in het Vlis singse centrum, nabij het Arse naal. Prominent aanwezig is daar het hoofdpodium, met klei nere tenten er om heen. En de soulmuziek staat centraal. Ster ren van morgen en gisteren wis selen er elkaar daar af. We noe men een aantal namen: op 30 juli Joe Louis Walker, een verte genwoordiger van de generatie nieuwe blues-artiesten, een dag later is er een super-salsa festival waaraan wordt meege werkt door Johnny Pacheco, Conjunto Clasico en Enos. Wo mack Womack verzorgen op 1 augustus een eenmalig con cert, en daar is de organisatie zeer trots op. Op 3 augustus wordt het programma afgeslo ten met Junior Walker and the Old Stars. Zoals gezegd: thema is theater en vuurwerk. En dat kan men zeer letterlijk nemen, want twee grandioze vuurwerkprojecten beleven in Vlissingen hun Neder landse premiëre. Dat gebeurt op 29 juli en op 2 augustus. Gedu rende de gehele periode zijn er buitenlandse groepen in de weer. Werk van Alex Vermeulen Ook een topper is Archaos, een circus dat ongehinderd door tra ditie circus nieuwe stijl brengt op een manier die de titel 'uiterst spectaculair' met recht kan wor den opgespeld. Op 25 en 26 juli beleeft dit circus met onder meer clowns, kippen, vliegende motoren en aanvallende vracht wagens zijn Nederlandse pre miëre. De voorstellingen zijn ge baseerd op 'werken in de ruimte'. Verder is er vendelzwaaien (29 juli), er is een indrukwekkende drukpers (30 en 31 juli) die op een passende wijze aandacht besteed aan de 250e geboorte dag van Betje Wolff, uit Frankrijk komt de groep Airvag (30 en 31 juli) met licht- en geluidskogels, er is een straatorkest uit Quebec (3 augustus) en een Italiaanse groep (30 juli) toont straatthea ter. De Zeeuwse premiëre van de film Chuck Berry Hail! Hail rock roll is in de openlucht te zien (1 augustus) op een doek van 10 bij 14 meter. Ook zijn er traditiegetrouw Zeeuwse pro jecten opgenomen, zoals het Flup Ju Bedrijf. Behalve de tentoonstelling van Alex Vermeulen is er in de voor malige Scheldesmederij van 23 juli tot en met 28 augustus een expositie van drie beeldende kunstenaars: Gerhard Lentink, Gertjan Evenhuis en Rien Hal ters. Bij deze tentoonstelling is een speciale kunstuitgave ge maakt door Rudi van Dantzig, Hans Keller, Eric Bolle en Elisa beth H. Schipper. Het klinkt als hocus pocus. Tocht helpt het. 'Soms', zegt de in Shiatsu gespeciali seerde fysiotherapeute Paulien Schoonder- woerd die zich on langs 'vrij' vestigde in Vlissingen. Complimenten voor Roompot en Pitman voor het initiatief om met een variant op het oerhollandse ganze- bordspel de piepkleine kriminaliteit te lijf te gaan. Een weiland vol tent met daarin optredens van Neerlands top. Kamperland doet van zich spreken. AH past daadwerkelijk op de kleintjes. Voor de boulevard in Minia tuur Walcheren staat de grootgrutter een bedrag af per verkoch te fles wijn. In dat kielzog doet ook Mid delburg mee. Ook dit jaar komt cir cus Bongo naar Zee land. Met een splinternieuwe tent en een nieuw pro gramma. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. tv, video, stereo, cd-spelers binnen 48 uur thuis geïnstalleerd onbeperkte garantie volledige 24-uurs-service probleemloze omruil-garantie uniek spaar-systeem De Stichting Stadhouders feesten heeft nog niet voldoen de zangers en zangeressen die de liedjes kunnen zingen die zijn ingestuurd voor het Zeeuws Songfestival. Ook heeft de stichting een beroep gedaan op Zeeuwse componisten en tekst schrijvers om alsnog hun creatie in te sturen. Het Zeeuws Song festival is onderdeel van de Stadhoudersfeesten die vrijdag 2 en zaterdag 3 september in Middelburg worden gehouden. 's Zaterdags neemt het song festival een belangrijke plaats in. Het liedje dat volgens de jury het meestbelovend is kan rekenen op landelijke bekendheid. De Stichting Conamus onder leiding van John de Mol sr. en de AVRO verlenen hun medewerking. Het songfestival wordt op de radio uitgezonden. De Stichting Stad houdersfeesten hoopt dat een liedje Zeeland minstens net zo veel aandacht bezorgd als het inmiddels tot 'legendarisch' bestempelde 'Zomer in Zeeland' van Saskia en Serge. De zanger of zangers die zater dag 3 september het liedje het beste vertolkt kan rekenen op een geldprijs van f 1000, Daarnaast beoordeelt de jury, die bestaat uit John de Mol sr., Harry de Groot en Zeeuwse bur gemeesters, welke liedjes de eerste, tweede of derde prijs ontvangen, eveneens geldprij zen en een weekeinde in Hotel Arneville. Zangers en zangeressen die wil len deelnemen dienen een hand je naar de Middelburgse stich ting (Postbus 555) te zenden, zodat de organisatie kan bepa len of de stem past in de opzet. Ook een pasfoto moet worden meegezonden. Voor telefoni sche informatie: 01180 16921. 50% Plpin 1940-2 4331 LH Middelburg, tel.: 01180-12560

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1