Adri Bontenbal: ...winkels in toeristencentra zondag open... Smetjes op oranje blazoen tl Kijkje in heden en toekomst met muziek en kindercircus kompleet FOTO VERSCHOORE Zeven windmolens nabij Fort de Ruyter op komst §o OPEN DAG VL/SS/NGS ARSENAAL HET TOERISME: IN 2000 GROOTSTE WERKGEVER Honderdduizend ballonnen voor eeuwfeest Zwembond CASSETTES R+B TÜT WILKENS &BSF CHRISTOFLE NMF Kodak Express Een typerende vergelijking: 'Als het sneeuwt in Valkenisse, weet Adri Bontenbal de landelijke pers op te spelden dat er een waar sneeuwparadijs wacht in Zeeland'. Overdreven weliswaar, maar het geeft wel weer hoe over de directeur van de provinciale VVV wordt gedacht. Hijzelf vindt dat die hang naar publiciteit werkt. "Voor het eerst in de geschiedenis werd de Pinksterdrukte in Zeeland getoond voor het acht uur Journaal. En dat is toch een mooie sterspot". 'Ontsluiting' PZC WEEKBLADEN Op zondag Golfsport Techniek Rammekens Brouwer Uitverkoop Zomermarkt IPA VLISSINGSE GEMEENTERAAD VERGADERT 1 J.PA. Rossël die stijl verraadt Voor een gedekte tafel.... Goed doel T- 1 J "Sfeervol tafelen" Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist: T\ service kwaliteit garantie lange delft 50 middelburg 01180-13221 m GRATIS* oht«\k«uH bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ou*hty control service I 18e JAARGANG NUMMER 26 29 JUNI 1988 In zijn royale kantoor met dito vergadertafel filosofeert Bonten bal over de onlangs verschenen rapport van het Nederlands Re search Instituut voor Toerisme, het NRIT, en bespiegelt de ver wachtingen voor de toekomst. Het toerjsme is in Nederland de snelst groeiende bedrijfstak bin nen de dienstverlenende sector. Ook in EEG-verband wordt een revolutionaire groei verwacht. Het jaar 2000 - zo denkt de EEG - zal de toeristenindustrie belang rijker zijn dan bijvoorbeeld land bouw en industrie. De cijfers tonen een curve opwaarts. Het aantal vakanties steeg vorig jaar naar 14,9 miljoen met 13,3 pro cent. In totaal verteerden de va- kantievierders zo'n 30 miljoen gulden, de Nederlandse toe ristenbranche biedt werk aan 240.000 mensen. "De groei zit er ook in Zeeland in", verwacht Bontenbal. Ook de huidige cijfers tonen al aan dat het toerisme de provincie een be langrijk aandeel levert in het Zeeuwse huishoudboekje. De omzet bedraagt één miljard gul den, er werken 10.000 mensen en er worden 15 miljoen over nachtingen geregistreerd. Jaar lijks komen meer mensen naar Zeeland. De invloed van het weer is te verwaarlozen, zo blijkt uit de reactie dit jaar, de Pinksterdrukte, waarvoor een groter aantal men sen boekte in Zeeland dan ooit tevoren. De groeiende belangstelling is in de pers en het speerpuntenbe leid, waarbij niet alle gemeenten 12)© WÏÏfi©s&ag©ff Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184 84000. Privé: W. Melse 01184 62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv. Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 een beetje, maar enkele veel steun van de provincie krijgen, zijn daar volgens Bontenbal de bet aan. Daarboven zal 'ontslui ting' (dammen) van Zeeland de deur voor 'de rest van Nederland' nog verder openen voor een kor te of langere vakantie, denkt de VVV-directeur. Toch moet er nog heel wat aan de weg worden getimmerd. "Er bestaat in het land nog teveel het idee dat Zeeland veraf ligt. Als hier mensen 'van buiten' komen, zijn ze altijd minstens een half uur te vroeg", registreert Bonten bal. "Het is aan ons om in die op vatting verandering te brengen". Maar ook binnen Zeeland moeten we wakker blijven. "Het gaat nu goed. We moeten ervoor waken dat we niet indutten en blijven vernieuwen om onze provincie onder de aandacht te houden. We hebben veel te bieden; uitge lezen restaurants, veel attractie- punten van cultuur-historische waarde en uiteraard het strand en veel water". Bontebal vindt ook dat de menta liteit tegenover de toerist moet veranderen. Hij noemt de zon dagsrust. Bontenbal toch voor zichtig: "Je moet uiteraard beginnen met te respecteren wat mensen vinden". En: "De eigen inwoners hebben altijd een streepje voor. Daartegenover staat dat als je een modern toe ristisch beleid voert, je je ogen niet mag sluiten voor ontwikke lingen. En waar je van maandag tot en met zaterdag van profi teert, dat houdt niet op op zon dag. Denk maar eens aan het winkelbestand. Dat zou niet zo goed ontwikkeld zijn in Zeeland als er geen toeristen waren. Het respect mag geen eenrichtings verkeer zijn, wil ik maar zeggen". Bontenbal zou het in dit verband aardig vinden als de winkels in de toeristencentra open zouden zijn op zondag. "We zijn heel voor zichtig bezig. Enkele musea zijn nu ook op zondag open. Dat geldt ook voor een aantal VVV- kantoren. Vlissingen gaat op zon dag open en Renesse overweegt het". Bij de ontwikkeling van het toe risme zet tegenwoordig ook de VVV kanttekeningen. Waren het zo'n jaar of tien nog uitsluitend de milieu-organisaties die het zo langzamerhand welletjes vonden, Bontenbal en de zijnen zien dat de koek zo goed als op is. "Meer campings, daar schiet je niks mee op", oordeelt hij. "Waar we naartoe moeten is spreiding van vakanties. Daarvoor moeten we aan de weg timmeren. Dat be doel ik onder meer met vernieu wen blijven. Neem nou de ontwikkeling van de golfsport. Ook in Zeeland komen steeds meer golfterreinen. We moeten er voor zorgen dat de terreinen openbaar worden. Dan kunnen we ze gekoppeld aan cultuur- Adri Bontenbal, directeur Provinciale VVV Zeeland. historische en culinaire toppers in Zeeland onderbrengen in arran gementen. Met dergelijke pro gramma's scoor je hoog in het land en werk je aan spreiding. Dus een rem op de groei in het topseizoen, maar daartegenover groei in alle seizoenen". De Koninklijke Nederlandse Zwembond bestaat honderd jaar en dat wordt door honderd zwembaden van 27 juni tot en met 1 juli gevierd. Op Walche ren stort het Sportfondsenbad Vlissingen zich op woensdag 29 en donderdag 30 juni in het feestgedruis. Woensdagavond om 18.30 uur gaan er in Vlissin gen duizend ballonnen de lucht in. Verder wordt er die avond van 18.45 tot 19.45 uur weer gezwommen voor Unicef. De volgende dag zijn er tussen 16 en 21 uur allerlei demonstra ties, stands en andere activitei ten in het zwembad. Met de ballonnenwedstrijd zijn prachtige prijzen te winnen. Kin deren die mee willen doen kun nen zich vanaf 18 uur melden op het voorplein van het zwembad. Overigens laten ook de andere 99 zwembaden tegelijkertijd bal lonnen op, zodat er in totaal honderdduizend luchtballonnen over Nederland drijven. Deelna me is gratis. Ook bij het sponsorzwemmen is de toegang gratis. Wel is het de bedoeling dat deelnemers mini maal een gulden voor Unicef meebrengen. Familie en beken den kunnen de deelnemers die vijfentwintig meter moeten zwemmen, sponsoren. "Bij de zwemvierdaagse hebben we al een gigantisch bedrag voor Uni cef bij elkaar gezwommen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ook deze actie succes zal heb ben", meent bedrijfsleider J. Schalkwijk. Na afloop kunnen de sportievelingen uitrusten in het Golfbad. 'Wat kun je allemaal in, op en rondom het water doen' is het thema van donderdag 30 juni. Ook het veiligheidsaspect wordt daarbij betrokken. Verschillende watersportverenigingen, brand weer en politie verlenen hun me dewerking. 'Walcheren in het spoor van bedrijf en techniek' gepresen teerd. Presentatie en bespreking (rubriek 'gelezen'). Fort Rammekens gaat weer open. Historie in de notedop. Ko Brouwer (foto graaf) ontmoet de na tuur in het gemeentehuis van Ma- riekerke. De detailhandel wil weer de ouderwetse uitverkoop gaan invoe ren, maar weet dat ze het dan op moet ne men tegen het groot winkelbedrijf. De Scheldestad in Vlissingen houdt weer drie dagen een zomer markt. Een welvaren de straat die Scheldestraat. Minister Korthals Al- tes opent morgen het nieuwe IPA-huis, het landgoed Welgelegen in Serooskerke (W). Nederland Europees voetbal kampioen. Volop feest, ook in de Walcherse plaatsen. Zo hier en daar wist een aantal jonge ren echter niet het verschil tus sen vreugde over de overwin ning en agressie om niks. Ook op het Damplein in Middelburg dreigde het even uit de hand te lopen. Twee politie-agenten van de Middelburgse politie (rechts) hielden het hoofd koel. zodat de vandalen hun wan- praktijken beperkten tot het stiekum gooien van een bierfles op de straatstenen. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. m i to 8 s Üdrxi*2^ FOTO-VIDEO COMPUTERS (exclusief disk, rolfilm en rapid). combi FOTO St Jacotost'MI 27 Vl.ss.ngen 011W 12300 iMjjinUgsmiMajs Kone Geer# 17 M-ddeiBurg 01180-37772 oofcopen Lang» Kf.snaai 31 Goes 01100 27324 De muziekvereniging Onda in Ritthem mag van b en w in Vlis singen het vroegere gemeente huis kopen aan de Dorpstraat 27. De vereniging wil er haar clubhuis van maken. Ze moet echter wel de Stichting Welzijn voor Ouderen onderdak blijven bieden. Financiering, aankoop en verbetering doet Onda met hulp van de gemeente. De ge meenteraad buigt zich donder dag 30 juni over dit voorstel van het college tijdens de vergade ring die om half acht begint. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Het interieur van het Arsenaal nabij de Vissershaven in Vlissingen is zaterdag 9 juli te bekijken. Om 11 uur zwaaien de deuren open. Tot 16 uur kan iedereen er rondneuzen en de Vlissingse horeca ondernemers bieden er gratis een drankje aan. De jeugd wordt ge- tracteerd op het kindercircus Rijn Trijn en gezocht wordt nog naar een muziekbandje om de gezelligheid te verhogen. De voor lichters van de gemeente verzorgen met maquettess toekomstmu ziek. De opbrengst van de dag is voor de renovatie van de boule vard op schaal in Miniatuur Walcheren in Middelburg. Deze open dag in het voormalige om Vlissingers een blik in het munitiedepot is een initiatief van de VOC, de Vlissingse Onderne mers Centrale. De voorzitter van die organisatie, Jan Lust, tevens VVD-raadslid, had dit idee al eens eerder binnen de gemeen teraad gelanceerd. Maar wet houder Daan Bruinooge (PvdA) wilde daar niet aan beginnen. Tenzij het een onderdeel zou vormen van het Straatfestival, dat jaarlijks plaatsvindt in de Vlissingen. Dat vond Lust geen goed idee. "Het zou dan een on dergeschoven activiteit wor den". "Als VOC hebben we het vervolgens doorgeschoven naar de horeca ondernemers", legt Lust uit, die ook binnen die orga nisatie een bestuursfunctie heeft. "Die hebben het opge pakt en hebben nu toestemming gigantische gebouw - dat ooit moet worden verbouwd tot een onderkomen voor culturele activiteiten- te bieden. Lust en de zijnen willen deze open dag koppelen aan een goed doel. "Er is momenteel een actie aan de gang voor de boule vard in Miniatuur Walcheren. Die actie loopt niet lekker. We zetten daarom een bus of een pot bij de ingang zodat de be zoekers daar wat in kunnen gooien. De boulevard in Minia tuur staat er miserabel bij; in elk geval in geen enkele vergelijking met de werkelijkheid. Als de miniatuur-boulevard er mooier uitziet, nodigt dat de bezoekers daar uit om ook eens naar de echte te komen kijken". Vol- *Het Arsenaal gens Jan Lust is een groot deel van de Vlissingse bevolking reu ze benieuwd naar de binnenkant van het Arsenaal. Hoe het in de toekomst wordt staat nog niet helemaal vast. Niettemin komt de gemeentevoorlichting van Vlissingen met een aantal ma quettes over de plannen voor in vulling van het Arsenaal. Het college is ook voorstanoer van een windmolenpark dat moet worden gebouwd aan de Buitenhaven in de omgeving van Fort de Ruyter. Een groot aantal instanties heeft zich gebogen over de vraag of het verant woord was om daar zeven wind molens te bouwen. Geen pro bleem, luidde bijna eendrachtig het antwoord. Het ingenieursbu reau dat zich met de bouw be zighoudt, heeft beloofd dat de molens televisie en radio niet zullen verstoren. En mocht er sprake zijn van geluidsoverlast, dan zal het bureau daar alles aan doen om het te verminderen. Verder wordt de koopovereen komst besproken die het dage lijks bestuur van Vlissingen is aangegaan met de eigenaar van Walstraat 11 3. Aankoop is no dig voor realisering van het 'kernwinkelgebied Walstraat- Noord'. In dit verband wordt ook de ruil van grond met De Schel de besproken. Dat is nodig om dat het scheepsbouwbedrijf aan die kant van de Walstraat beeld bepalend aanwezig is. De gemeente wil ook af van het 'beeldenhuis' nu de huurder zijn contract met de gemeente heeft opgezegd. Dit monumenten- pand aan de Hendrikstraat 25 werd in 1930 opnieuw ge bouwd achter een gevel uit 1730 die elders in Vlissingen was afgebroken. Volgens b en w kan een particulier het huis kopen en de monumentenwet waarborgt dat er niks aan zal veranderen. Dan wordt er ook nog gepraat over de verkoop van een stuk grond bij de Westerbaan (West- Souburg) waar de koper van de grond een rouwcentrum wil vestigen met dienstwoning. Het bestemmingsplan staat de bouw van dit centrum niet in de weg. De uitbater van dit te bouwen rouwcentrum wil eerst de dienstwoning bouwen en als de ontwikkeling van het bedrijf naar verwachting loopt, zal het rouw centrum zelf worden gebouwd. Meer over de gemeenteraad op de voorlichtingspagina 'De blauw geruite kiel'.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1