^<r/-L,cr Studenten droegen zichzelf ten grave Luchtspektakel van FOTO VERSCHOORE r UW OUDE TV RODE KAART NA 35 JAAR AFSCHEID VAN ONDERWIJS Navette mmmJ CASSETTES R8B Kodak Express MIDDELBURGER UITVERKOREN VOOR PRÉ OLYPISCH TOERNOOI Dat luie zondagmiddagterrasje in Domburg bleek toch nog lonend. "Mijn vriendin uit Den Haag pakte een vergeeld AD uit de standaard en wees me op een advertentie. Eerst dacht ik: och. Daar hebben ze genoeg mensen voor. Toch belde ik en ik mocht komen. Ook al omdat een ander maar drie dagen kon". Van 3 tot en met 10 juli is hij in Rotterdam de steun en toeverlaat van het Italiaanse basketbalteam dat dan - 'zeker weten' - deelneemt aan de eindronde van het pré-olympische toernooi hier in Nederland. De voorronden beginnen 28 juni. "Italië is zo sterk dat het de eindronde in Rotterdam op z'n sloffen zal halen", weet Kees Minderhout. ALVOOR PER WEEK HUURT U EEN GLOEDNIEUWE KOM NU KIJKEN BIJ DE FAVORIET-DEALER: Cinerent, Scheldestraat 42, Vlissingen Verwende jongens Taal geen probleem ZLM Natte schakels Tuinieren Rubrieken PZC WEEKBLADEN EERSTE NEELTJE JANS VLUCHT Voldoening pi H* 1 surf*9- ïf 52 kinderen een echte supporter huurt in deze dagen 'n romantische film voor zijn vrouw! video "Sfeervol tafelen" RCBBE&BERMNG ■UBHMUMOUI arr De cassettespecialist (keuze uit 85 modellen) SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control servtct A 18e JAARGANG NUMMER 25 22 JUNI 1988 Kees Minderhout begeleidt Italiaanse basketballers Afgelopen maandag ontmoetten we de Middelburgse sport- fysiotherapeut en trainer van de basketbalclub 'Souburg' in een Middelburgs café. Tussen de soep, jus d'oranges en broodje met kaas en paté spreekt hij over zijn beroep dat hem weinig kansen biedt en zijn passie voor de basket- balsport. "Je mag me gerust een fanaat noemen". Hij is zichtbaar in zijn schik met de uitverkiezing om de besten te begeleiden. "Ik denk dat ze me kennen. Als scheidsrechter hier in Vlissingen bij een potje cafébasketbal sloeg een spe ler, nota bene een bokser, me voor m'n bek. Ik heb daar een strafzaak van gemaakt. De man die daarbij namens de bond aanwezig was, was ook betrokken bij de selectie van de Ne derlandse teambegeleiders voor de topploegen bij het pré- olympisch toernooi". één week het hogeschool bas ketbal van dichtbij mee te ma ken. "Ik vind het prachtig om in de buurt van die Europese top pers te kunnen werken. Ik ben er dagelijks bij de trainingen, tij dens de wedstrijden zit ik op de bank bij de coach en ik denk veel te kunnen leren van de gesprek ken aan de bar in Hilton". Daar zal de Souburgse basketbal- ploeg die Minderhout dit jaar als trainer aantrok dus veel plezier van hebben. De uitverkoren Minderhout beaamt dat. "Sou burg speelt vooral sterk als ploeg. Dat is de verdienste van de vorige trainer. Wellicht kan ik met de opgedane ervaring daar iets aan toevoegen", zegt de ge- tv, video, stereo, cd-spelers binnen 48 uur thuis geïnstalleerd onbeperkte garantie volledige 24-uurs-service probleemloze omruil-garantie uniek spaarsysteem Kees Minderhoud Italië is het moeilijkste team, stelt de 26-jarige Minderhout vast. "Op de eerste plaats zijn het Italianen en op de tweede plaats bulken ze van het geld. Ze zijn in Italië gewend dat altijd ie dereen voor ze klaarstaat en dat alles voor ze wordt geregeld. Het zijn zowat de rijkste profs, hoewel ze de amateurstatus hebben. Veel Amerikaanse profs worden er gekocht". Maar Kees heeft zich goed voor bereid. "Ik sprak met een meisje dat ooit eens de Griekse basket ballers begeleidde. Griekenland is een subtopper in Europa en ze reageren volgens dat meisje zo als de Italianen. Ze adviseerde me om de eerste dag heel veel voor de spelers en begeleiders te organiseren, de tweede dag ook nog wat en de derde dag te zeg gen dat ik al zoveel had gedaan. Ik denk dat ik dat advies maar opvolg". Voor de Zeeuw dus dé kans om diplomeerde basketbaltrainer. Marathon heeft volgens Minder hout echter meer talent, maar haalt eigenaardig genoeg niet het niveau van Souburg. "Die twee ploegen zou je samen moeten kunnen brengen". De taal vormt geen probleem voor de Middelburger. Onlangs beeindigde hij een cursus Itali aans. "Dagelijks probeer ik nu minstens een uur Italiaanse tijd schriften te lezen. De gramatica beheers ik. Maar ik ken niet alle woorden". Van beroep is Kees Minderhout sport-fysiotherapeut. In Zeeland komt hij in dat vak maar moeilijk aan de bak. Hij werkt weliswaar een keer per week voor de hand balclub EMM, maar dat is liefde werk oud-papier. De ziekenfond sen houden hun aandeel in de vergoeding beperkt, zodat er buiten de al praktiserende fysio therapeuten niemand een kans krijgt om een dure praktijk op te zetten. Een paar maanden werk te Kees in het sportcentrum van Niek Knol in Koudekerke, waar veel sporters zich laten be handelen. Verder heeft hij als enige hier in de buurt de Blockpoint relock- methode gevolgd. "Dat is een pure pijntherapie, met handgre pen. Deze therapie overlapt een aantal gebieden. Uitgangspunt is de pijndempende werking. Later kijk je naar de beweging. Ik heb al aardige resultaten be reikt met deze methode. Ik sta er soms zelf versteld van hoe snel een sporter weer kan spe len. Ik ben er trouwens van overtuigd dat als mijn werk een maal bekend wordt, ik zeker meer patiënten zal krijgen. Voorlopig moet ik er voor zor gen dat de sporters de resulta ten van die methode zien. Hoe wel ik bij het pré-olympisch toernooi niet in de eerste plaats bij de Italianen ben gezet als fy siotherapeut, zal ik mijn kunde zeker bewijzen als de kans zich voordoet". Opschudding op de Vlissingse Boulevard afgelopen zaterdaga vond. Een heuse grafkist was er aangespoeld. En wie waren toch die heren die zich daar zo onbeschaamd stonden te be scheuren? Geschokt belden omstanders de politie. Twee stoere agenten rukten uit. On eerbiedig schopten ze de kist uit elkaar. De inhoud? Teleurstel lend voor de toeschouwers. Geen lijk in de kist, maar simpe le stenen. Zeevaartscholieren hadden eerder die dag afscheid genomen van hun studie. Een tragisch afscheid van de tradi tionele, gescheiden opleiding tot stuurman en werktuig kundige. "We dragen onszelf, de laatste echte zeemannen, ten grave", sprak Harold Wielinga die mid dag na de diploma-uitreiking dramatisch op de boulevard. "Hierna komen de Marof's, ma ritieme officieren met een geïn tegreerde opleiding stuurman en werktuigkundige". Menig ex-student pinkte een traan tje weg. Net hun diploma ont vangen en nu al weer een om scholing van een half jaar voor de boeg om de achterstand op de Marof's in te halen. Plechtig De Manifestatie van de Zuidelijke Land bouw Maatschappij (ZLM) op Neeltje Jans breed uitgemeten. De verbinding tussen Engeland en Walche ren geëxploiteerd in de bibliotheek. Een overzicht. Een weg- en werkwij zer voor de tuinier, besproken in onze ru briek 'gelezen'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. zetten zij een-eigenlijk verdacht vrolijke- dodenmars in voor het waardige zeemansgraf van hun opleiding. Nog even dobberde de kist met de fiere uniformpet op het water. Om daarna voor goed te verdwijnen. Luid snik kend verdwenen de kersverse stuurmannen en werktuigkundi gen richting horeca om daar hun verdriet te verdrinken. De politie vertrouwde de 'stof felijke resten' 's avonds nog maals aan de zee toe. Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 'Soms lijkt hc vroeger niet goed deed' Op de dag dat de Vlissingse Corry Hoogvliet-van Weelen in 1948 haar stoomcursus onderwijzeres met succes afrondde stond de toemalige burgemeester van Arnemuiden op de stoep om te vragen of ze alsjeblieft les wilde gaan geven op de lagere school in zijn gemeente. Een schril contrast met deze tijd, waarin de onderwijzers in rijen op de stoep bij de scholen staan. Dat is ook één van de redenen waarom Corry Hoogvliet graag haar plaatsje afstaat aan de jongere genera tie. Ze werkte vijfendertig jaar als onderwijzeres. Na al die tijd vindt ze het wel welletjes en gaat ze in de VUT. Niet zon der pijn in het hart neemt juf Hoogvliet, inmiddels 57 jaar, donderdag 23 juni afscheid van de Vlissingse Paauwenburg- schooi, de school waar ze twintig jaar wejrkte. "In 1947 kwam ik van de HBS. Er was in die jaren een groot ge brek aan onderwijzers. Ik wist niet precies wat ik wilde. Op ad vies van mijn vader heb ik toen een spoedcursus aan de kweek school gevolgd. Na een jaar was ik een volleerd onderwijzeres", vertelt Corry Hoogvliet. Op haar negentiende stond ze voor het eerst voor de klas. Eerst bij de Bonedijkeschool, later bij de Frans Naereboutschool. Het te kort aan leerkrachten verhinder de de school niet om haar op haar trouwdag in 1956 op staande voet te ontslaan. "Tja", zegt de onderwijzeres. "Zo ging dat in die tijd. Doordat ze geen vervanger voor me konden vin den heb ik het nog anderhalf jaar kunnen rekken, maar daarna moest ik echt ophouden". Na vier jaar ging ze weer aan de slag als invalster op verschillen de scholen. De nood was zo hoog dat scholen zich niet lan ger konden permitteren geen ge trouwde vrouwen aan te ne men. In 1968 kreeg Corry Hoog vliet een vaste aanstelling bij de Paauwenburgschool. Ze stond daar voornamelijk voor de eerste klassen. De leukste, vindt ze. "Die groep geeft zoveel voldoe ning. Het zijn nog onbeschreven bladen als ze binnenkomen. Het contract met die kinderen is ver schrikkelijk leuk. Als je ziet hoe ze zich ontwikkelen..". In het onderwijs veranderde veel. Cor ry Hoogvliet: "Natuurlijk ben ik erin mee gegroeid. Er is nu min der discipline en het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de kinderen. Dat is zeker een verbe tering. Ik zal dan ook de laatste ?ijn om te zeggen dat de kwali teit van het onderwijs minder is dan vroeger. Maar toch, al die cursussen die je moet volgen... De cursus klassedoorbreking is nog niet afgesloten of de vol gende komt er al weer aan. Soms lijkt het erop dat je het vroeger niet goed hebt gedaan en dat is best deprimerend. Voor 'de mensen die wat ouder zijn is ■■ii i iifenïRP: ftfPS* «BSSS5 ■gear p ly Corry Hoogvliet-van Weelen, met 'haar' kinderen. het moeilijker om om te schakelen". Het laatste jaar op de Paauwen burgschool had Corry een klas met ("Ik durf het bijna niet te zeggen") tien kinderen. Een combinatie van groep 3, 4 en 5. "Dat krijg je als de buurt ver grijst. 't Is wel eens anders ge weest. Op de Frans Naerebout school heb ik les gegeven aan een klas met 52 kinderen. Overi gens leerden die toch lezen en rekenen, hoor", zegt ze la chend. "Ik heb dit werk met veel enthousiasme gedaan, ik zal de kinderen missen, maar het is nu mooi geweest. Ik had een halve VUT kunnen nemen, maar dat vind ik niet geschikt voor zulke jonge kinderen. Dat kan al leen maar als je allebei op pre cies dezelfde golflengte zit. Wat ik nu ga doen? Handwerken, fietsen, tuinieren, ik heb genoeg hobby's om mezelf te amuseren". Juf Hoogvliet neemt donderdag 23 juni afscheid van de Paau wenburgschool. Voor leerlingen met hun ouders is er in het pand aan de Alexander Gogelweg 65 van 19 tot 20 uur een besloten bijeenkomst. Van 20 tot 21 uur is er in de school een receptie voor oud-leerlingen en andere belangstellenden. Eén van de nieuwe pijlers van de Veerse Meer Dagen is de Neeltje Jans Vlucht. Zaterdag 25 juni is het vliegveld Midden Zeeland decor voor deze rally. Meer dan veertig sportvliegers onder wie ook Belgische, Duitse en zelfs Engelse verwacht de organiserende Aero Club Zee land. Het is voor de eerste keer dat dit luchtspektakel wordt ge houden. "Een luchtrally is niet alleen in teressant voor de vliegers zelf", zegt Marthan Klein, secretaris van de werkgroep Neeltje Jans Vlucht. "Elke drie minuten lan den of stijgen vliegtuigen op. Verder kan het publiek ook kij ken naar de doellandingen en zien wie er goed of minder goed terecht komt. In het restaurant van het vliegveld is voorts een jazzorkest 'Workshop', dat tus sen 11.30 en 13 uur is te horen". Het programma vermeldt ook demonstraties kunstvliegen met een oldtimer van het type De Stamper, er wordt getoond hoe reclamesiepen in zijn werk gaat, sproeivliegtuigen worden ten to nele gevoerd en parachutisten laten zien hoe zij hun hobby uit oefenen. De demonstraties wor den vanaf 17 uur gehouden, ge volgd door de prijsuitreiking om 18 uur door gedeputeerde J.B. Ventevogel van onder meer re creatie. De Neeltje Jans Vlucht zelf be gint om 1 3 uur. De deelnemers moeten herkenningspunten zoe- Een oudje a/s deze doet mee aan de demonstraties ken, die registreren en op voor geschreven hoogte vliegen. De vliegers zullen gemiddeld 75 mi nuten in de lucht zijn. Tussen 14.30 en 17 uur landen de rally vliegers op Midden Zeeland. Bij de deelnemers zitten enkele top pers uit de landelijke competitie. De wedstrijd zelf telt mee voor die competitie. De Aero Club Zeeland wilde Neeltje Jans Vlucht voortaan el ke twee jaar gaan houden. "Om het elk jaar te doen, zou te veel van de organisatie vergen", legt Marthan Klein uit. "Bovendien houdt onze zusterorganisatie hier, de Vliegclub Midden Zee land, volgend jaar weer de Scheldevlucht. Misschien kun nen we om en om jaarlijks een luchtrally organiseren". SCHELDESTRAAT 42 VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1