Walcherenrit: 130 scheurende oudjes Bepaalt geld, geslacht of talent succes in autosport? Geen subsidie voor bepaald soort recreatief en attractief vermaak f 29,95 CULTURELE RAAD HOONT STADHOUDERSFEESTEN FOTO VERSCHOORE DAMES WILLEN APARTE CROSSCOMPETITIE en als ze winnen:r. huur ik'n film extra! video BRADERIE-TIP 6 MOKKEN "Bone China" porselein Kodak Express VU orkest doet Middelburg aan PZC WEEKBLADEN Aantrekkelijk Stuurmanskunst Bier, Blues en Soul van Freddy Cavalli Interpretatie gezinsportret door Beta Zuur Bioscoopdag Rubrieken De Stichting Stadhoudersfeesten Middelburg hoopt 'dat gedeputeerde staten meer verstand heeft dan de Provinciale Culturele Raad'. Bestuurslid Ben van Damme laat weten 'woe dend' te zijn omdat de raad adviseert om maar geen subsidie toe te kennen aan de stadhouders feesten dit jaar. "Als gs het advies van de cultu rele raad overneemt, komen er volgend jaar geen Stadhoudersfeesten meer. Ik ben niet van plan om weer een jaar lang achter geld aan te hollen. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken voor mijn ei gen zaak". Kuipersorkest Culturele Raad vergadert over subsidie Lj - S (normaal f 59,70 per 6) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Oiultly control service m 18e JAARGANG NUMMER 24 15 JUNI 1988 De violiste Emmy Verhey treedt op als soliste bij het concert van het symfonieorkest van de Amsterdamse Vrije Universiteit op dinsdag 21 juni in de Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg. Middelburg is één van de vijf steden die het VU-orkest met de zomertoernee van dit jaar aandoet. Het orkest, onder leiding van de vaste dirigent Daan Admiraal, voert onder meer de Ouverture Romeo en Juli van Tjaikovski en de Symfo nie nr. 9 'Uit de wereld' van Dvorak uit. De aanvang is om 20.1 5 uur. 'Gezellige drukte tijdens de stadhoudersfeesten vorig jaar. Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen De gemeente Vlissingen had het er maar moeilijk mee: zo'n groots opgezette Willem en Ma ry herdenking door het hele land en eigenlijk veel te weinig eve- 12)© W' Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184 84000. Privé: W. Melse 01184 62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 De spanning van het aftellen... Het groene licht en dan... Het wegscheuren in je auto met maar één doel voor ogen: winnen, winnen en nog eens winnen. Elke vezel van Tessa van den Munkhof verlangt er naar om op het Scheldecircuit van van Rilland Bath supertijden neer te zetten en grote be kers in de wacht te slepen. Slechts één ding staat haar in de weg: de financiën. Van den Munkhof deelt de auto met haar levensgezel, de Veerse rallycross-topper Ko Kasse. Voor deelname aan de herencompetitie heeft ze dus een eigen au to nodig. En dat is duur. Het opzetten van een damescompe titie is voor Tessa van den Munkhof dan ook de meest voor de hand liggende oplossing. Een idee dat na de eerste lachstuipen van de heren goed werd ontvangen. nementen voor de eigen stad. Het Vlissings Aktiviteiten Fonds bood hulp: dit keer stomen de oudjes van de Walcherenrit op in het kader van het paar dat in 1688 orde op zaken in Engeland stelde. De Oldtimers en oude motoren maken daarom nu ook voor het eerst een rondrit door Vlissingen. van de winkeliers vereniging zijn alle exemplaren nu ook een uur lang in de Walstraat te bewonderen. Alle deelnemers ontvangen voor de ze gelegenheid een speciale Willem en Mary plaquette. Voor de organisatie is 1 988 een topjaar wat deelnemers betreft. Meer dan 130' Oldtimers en oude motoren, met in totaal 250 in- en opzittenden schreven zich in voor deze twaalfde Walche renrit. Een gedeelte daarvan hult zich in passende kleding. Wie daarnaast ook nog het interes santste bouwjaar en het mooiste interieur heeft maakt kans op de enorme wisselbeker met het hoofd van Michiel de Ruyter erop. De Vlissingse wethouder T.R.K. "Tessa is een crosstalent", zegt Ko Kasse trots. "Ze heeft al drie keer de opendeurdag die elk sei zoen voor de licentieloze crossliefhebbers wordt georga niseerd gewonnen". Momenteel zijn er zo'n tien vrouwelijke crossliefhebbers. De meesten hebben geen licentie. Dat bete kent dat ze niet verzekerd zijn. Ook een eigen auto ontbreekt vaak. Hun enige kansen om te crossen zijn de opendeurdag en de damesmanches die soms na de wedstrijden voor het Zeeuws Kampioenschap op het Schelde circuit kunnen worden gereden. "En dan ben je totaal overgele verd aan de willekeur van de wedstrijdleiding", zegt Tessa. Samen met sportvriendin Marjo lein Wijkhuis, die wel een eigen crossauto heeft, besloot ze actie te ondernemen. Tegen alle ver wachtingen in reageert Bert Vink, de kersverse secretaris van de Zeeuwse rallycrossorga nisatie AEWBR enthousiast. <"Een prima idee. Een aparte da mescompetitie kan de rallysport alleen maar aantrekkelijker ma ken". Ook Jo Hoebeke van de KNAF staat achter het plan. "De dames moeten dan wel een li centie halen en aan alle eisen voldoen". De competitie kan wat hem betreft het volgend sei zoen al beginnen. Als voorwaar de stelt Hoebeke een minimum aantal van vijf deelneemsters. De twee initiatiefnemers staan perplex over dit enthousiasme. Marjolein Wijkhuis: "Dat is wel eens anders geweest. Vroeger kreeg je te horen dat je als je niet met de mannen mee wilde rijden dan maar met de opendeur dag mee moest doen. Maar die is maar één keer per jaar en tegen de heren kunnen wij toch niet op". Beide dames gaan bij de volgende wedstrijd in Rilland Bath, op 19 juni, de belangstel- Ko Tasse, Tessa van den Munkhof, Marjolein Wijkhuis en Zeeuws en nationaal kampioen Tonny Hannewijk. ling van de andere vrouwen pol sen. Ze denkt voldoende deel neemsters warm te kunnen maken. Tineke de Poorter, die als enige vrouw al vier jaar strijdlustig in de herencompetitie meerijdt, vindt het onzin dat dames niet tegen de heren op zouden kun nen nemen. Volgens haar be paalt niet het geslacht maar de stuurmanskunst het succes in de autosport. Ze is dan ook te gen een aparte damescompetitie en vreest discriminatie. "Vooral de mannen zullen krom liggen van het lachen", weet ze uit er varing. "Als er een man over de kop slaat is dat heel normaal, maar als een vrouw dat over komt is het 'hé, kijk die tut daar eens". SCHELDESTRAAT 42 VLISSINGEN Meyer wuift zaterdag om 9 uur de voertuigen uit bij Hotel Bri tannia aan de Boulevard Evert- sen. Om 9.20 uur stopt de stoet in Souburg en rijdt dan via Mid delburg, Veere en Vrouwenpol der naar Oostkapelle. In Middel burg wordt voor de eerste keer niet gestopt. Wel in Domburg, in de Ooststraat, op de Markt en in de Weststraat om precies te zijn. Om 11.50 uur rijden de Oldti mers door Westkapelle naar Zoutelande, waar tot 13 uur wordt gepauzeerd. Via Koude- kerke komen de deelnemers om 13.30 uur in Vlissingse Burge meester van Woelderenlaan aan. De bestuurders lunchen in Britannia en gaan er om 14.45 uur weer met frisse moed tegen aan. Na een rondrit door Vlissin gen staan de Oldtimers van 15.15 tot 16.15 uur in de Walstraat. Een dixieland-bandje vrolijkt de zaak nog eens extra op. Om 17 uur is de prijsuitrei king in Hotel Britannia. Wat heeft Freddy Cavalli de Piekbezoekers vrijdag 17 juni te bieden? Bier en Blues en Soul and Swing. Een bijna uitgestor ven muzieksoort die niettemin de moeite van het aanhoren ze ker waard is. De voormalige bas sist van Herman Brood zingt, schrijft nummers en speelt in middels ook piano. Zijn band bestaat uit Rinus Groeneveld op sax, André de Werdt op gitaar en drummer Jaap Vrenegoor. Het optreden begint om 22 uur. Enkele exemplaren die vorig jaar meereden. soort recreatief en attractief amusement", oordeelt de cultu rele raad met enige minachting. En tot slot meent de raad dat de Hoe moet je 16de en 17de eeuwse huwelijks- en ge zinsportretten interpreteren? Drs. Beta Zuur weet daar alles van en laat dat maandag 20 juni in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg horen. Dit op uitnodiging van de Biblio theek en de Open Universiteit. Daar zijn ook de gratis kaarten voor de lezing -die om 20 uur begint- af te halen. Beta Zuur is als kunsthistorica verbonden aan de afdeling Ikonologie en Kunsttheorie van het Kunst historisch Instituut van de Rijks universiteit in Utrecht. Opbouwwerk - De bewoners van de Torenflats in Paauwen- burg ontvingen bij de uitvoering van grote onderhoudsplannen geen onkostenvergoeding. Zij waren het daar niet mee eens. In een brief aan b en w Vlissingen stelt de Stichting Opbouwwerk Vlissingen voor om het on kostenvergoedingensysteem te herzien zodat deze vergoeding ook in dit soort situaties wordt uitgekeerd. gemeente Middelburg zelf ook geen subsidie heeft toegekend. "We hebben een nieuwe brief geschreven", zegt Van Damme. "Daarin onderstrepen we nog maals het belang van dit feest. Vooralsnog gaan we op zoek naar andere manieren van spon soring. Voor dit jaar leggen we ons hoofd er niet zomaar bij neer. Maar of we volgend jaar weer Stadhoudersfeesten hou den? Als het zo moet en als we zo weggehoond worden in ieder geval niet meer". eens: de Middelburgse stadhou dersfeesten - overigens niet te verwarren met de Willem Mary-feesten - boden vermaak en amusement en een betaal baar heerlijk hapje. Logisch dus dat de dames en he ren van de organisatie spoedig na het evenement in september vorig jaar de koppen bij elkaar staken om gesterkt door het succes andermaal stadhouders feesten op touw te zetten. Het zou een evenement moeten worden van provinciaal belang, luidde de filosofie weldra. En seizoenverlengend, omdat Mid delburg in september massa mensen trok. Eten en cultuur in één klap. En tijdens contacten kwam Gerrit den Braber op de proppen, die samen met de Stichting Conamus wel een Zeeuws liedjesfestival wilde gaan organiseren. Zeeuwse lied jeszangers zouden de mogelijke nieuwe hit mogen zingen tijdens de feesten en Zeeuwse burge meesters zouden er juryzittend hun oordeel over vellen, onder voorzitterschap van John de Mol sr. "We bereiken daarmee landelij ke bekendheid", herhaalt Ben van Damme. "En daarmee doe je aan Zeeland promotie", argu menteerde hij bij de provincie. Maar topamusement in het Zeeuwse pruimt de Zeeuwse Culturele Raad niet. Althans ze hebben er geen cent voor over. In hun advies weerspraken ze de argumenten van Van Damme en de zijnen. De raad acht het van geen enkel provinciaal belang. "Ook de liedjeswedstrijd waarbij naast enkele landelijk bekende personen Zeeuwse burge meesters zullen plaatsnemen (in de jury, red.) doet vermoeden dat het gehele feestprogramma de kant uitgaat van een bepaald Lekker smullen en ge nieten van de landelij ke bioscoopdag, met de film 'Babette's Feast'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Vivaldi in duo. Beetho ven in trio. Ofwel: het Kuiperspoortorkest verzorgt een concert. De Stadhoudersfeesten worden dit jaar voor de tweede keer ge houden. Vorig jaar trok dit eve- Het al dan niet verstrekken van subsidie aan de Stich ting Stadhoudersfeesten wordt donderdag 16 juni bij de vergadering van de Zeeuwse Culturele Raad be handeld. De sectie muziek gaf in de vergadering van 30 mei een negatief advies. De vergadering begint om 14 uur in het gebouw van de Stichting Zeeland aan de Middelburgse Dam. Ook an dere subsidieaanvragen, zo als die van het kunstblad letstelezen en de Project groep Betje Wolff, komen aan bod. nement - met onder meer de we reldberoemde jazzkoning Clark Terry - enkele tienduizenden be zoekers. Het evenement met centraal het culinaire kunnen van een groot aantal restaura teurs in Middelburg kreeg in po tentie de titel 'goed om vervolgd te worden'. En vrijwel iedere be zoeker was het er vorig jaar over FOTO-VIDEO COMPUTERS CamblFOTD S' JacoD*M'eet27 VliMmge" 01'84 12300 V ardagsm-iXJags 1 KontGmt 17 M.adHbuig 0"8C 3T7* lange Kerkstraat 3' Goe» 0"00 27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1