Braderie huldigt 100 jarig bestaan Alliance Francaise Alberto ifS'-H* r Top drumcorpsen bij het Rivièra Festival Bang&Olufcen dealer! TREKT HOFPOP WEER DUIZENDEN LIEFHEBBERS "ii VIDEOSHOW8S FOTO VERSCHOORE "Sfeervol tafelen" UITNODIGING HUTSCHENREUTHER SERVIEZENSHOW van vrijdag 3 juni tim zaterdag 11 juni UNIEK AANBOD Kodak Express Pop in Zeeland. Echte landelijke doorbraken ken nen we in de provincie niet. Zo hier en daar glimt wel eens wat op en wordt - te - snel gesproken van 'uitgesproken talent met meer dan muzikaal gevoel in de ransel'. Echt uitgekristaliseerd raakt het gloeiwormpje echter nooit. Hoe zou dat ko men, vraagt men en herinnert aan tijden van we leer. Oude namen worden opgerakeld. Tony en Ruud de Queljoe (Brainbox), Leo van de Ketterij (Shocking Blue) en Jaap Meerman (Herman Brood) worden dan zuchtend op tafel gelegd. En dan Dragon Fly, de groep die trendsette en in de Randstad minstens net zoveel fans telde als in Zeeland zelf. Ach, het is allemaal verleden. En het heden? Wellicht geeft Hofpop hoop. Peperduur Ballenspel op het Molenwater PZC WEEKBLADEN Goed thuis 16, 17 EN 18 JUNI ZEEUWSE HOOFDSTAD FRANS Model WIE NOG NOOIT WEDUWE VISSER HEEFT GEDRONKEN, KAN NU ZEER VOORDELIG KENNISMAKEN. Weduwe Visser 100% graanjenever 1 liter 1&95 Geeregebied Asfalt Zomer- activiteiten Macht Musea Rubrieken RJ1\ televisie \m) video-hifi u w 1 1 JVCSONYCANONPHIUPSPANASONIC Zaterdag 11juni bij F070BACK te Vlissingen van 10.00 tot 17.00 uur Noteer nu alvast in uw agenda! tijdens onze show een 9 persoons (48 dig.) voor de prijs van een 6 persoons (36 dig.) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service I 18e JAARGANG NUMMER 23 8 JUNI 1988 Zeeuwen, hardrock en een glimmend wormpje Een aantal jaren is geprobeerd En waar de overheid faalt, neemt om de overheid te bewegen de het particulier initiatief vaak maar popmuziek te stimuleren. Goed al te graag het heft in handen. De uitgeruste oefenruimtes, dus met meer dan alleen geïsoleerde wanden, zouden er aan kunnen bijdragen dat de Zeeuwen elders wat meer van zich konden laten horen. Het Zeeuws Popoverleg, dat flitsend uit de startblokken schoot is inmiddels - zo zeggen de leden van buiten het ambte narenkorps - vervallen tot een praatclub zonder doel. En de oe fenruimtes.... Ho maar. leden van de Stichting Jeugd en Popgebeuren bijvoorbeeld. Ze zijn naast liefhebbers van pop muziek ondernemers in Middel burg. Peter Pruyssers laat de mu zikanten in zijn muziekwinkel (Van Damme) op 31 sporen op names maken van hun kunnen, Kees Petiet heeft naast zijn café (Bar American) drie oefenruimtes laten bouwen waarvan er één gehuurd kan worden. De andere twee hebben vaste bewoners. Kees Wielemaker organiseert naast zijn werk als administra teur in de haven busreizen naar popconcerten in Nederland en België. Het drietal is eenstemmig als het gaat om het doel: mensen goed koop van popmuziek laten genie ten. Pruyssers en Petiet die het dichtst bij de muzikanten zelf zit ten, geven toe wat ze doen, mis schien wel door de overheid zou moeten worden gedaan. Pruys sers vindt echter dat de overheid wellicht onvoldoende middelen heeft om een opnameruimte te laten inrichten. "Peperduur", oordeelt hij. "als er bij mij men sen komen opnemen, mogen ze alle apparaten gebruiken die in de winkel voorradig zijn. En heel vaak kopen de mensen later het instrument dat ze bij de opname hebben gebruikt. Voor mij is het naast de liefde voor de popmu ziek ook commercieel interes sant." Datzelfde geldt voor Petiet, hoe wel hij wat voorzichtige voor waarden stelt. "Ik ga er niet spe ciaal voor open en de mensen Neerlands beste hardrockgroep. Vengeance, is de topat tractie op zaterdag 25 juni tijdens het tweede Hofpop op het Hof van Tange in Middelburg. De Stichting Jeugd- en Popgebeuren tekent voor het tweede achter eenvolgende jaar voor de organisatie. Het uitgangspunt van de stichting om naast landelijke toppers Zeeuwse bands op professionele geluidsapparatuur te laten con certeren is ook dit jaar weer gelukt. Voor één band uit de provincie is de 25e juni van nog meer betekenis dan optreden naast landelijke vedetten: de groep Car Trou ble presenteert er namelijk haar eerste single. Verder zijn er New Adventures, Earthquake, Roody and the Trembling Walls en Issue. Club Jeu de Boule Petanque Middelburg laat zaterdag 11 juni de balletjes weer rollen tijdens het dertiende recreatie- toernooi. De wedstrijden begin nen om 10.30 uur en worden gespeeld op de paden rond de muziektent op het Middelburg se Molenwater. Het toernooi is voor zowel leden als niet-leden van de Nederland se Jeu de Boulesbond toegan kelijk. Angela Verkaart, Bas Stekelenburg en Johan Flink lei den de dag als wedstrijdcom missie. Scheidsrechter is Ton Klaassen. Er wordt gespeeld in triplettes, oftewel drietallen. El ke triplet speelt minstens vier partijen. Aan de drie beste teams reikt voorzitter Jan Wolt huis de bekers uit. Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 moeten zelf hun spullen meene men." Petiet heeft verder een voorkeur voor hardrockmuzikan- ten, omdat die 'een pilsje lusten'. "Ik heb wel eens een bandje ge had dat andere muziek speelde, maar daar kon geen drankje af." De heren van de Stichting Jeugd- en Popgebeuren proberen zelf ook wat muziek te ma ken. V./.n.r.: Kees Pet iet, Peter Pruyssers en Kees Wielemaker, alias Kees Pedaal. Pruyssers en Petiet maken nooit reclame voor hun activiteiten. Voor Kees Wielemaker ligt dat anders. De man die de bijnaam 'Kees Pedaal' verwierf ("Waar om weet ik niet") plakt posters als hij weer eens bussen heeft besteld voor het een of andere popconcert. "Ik regel de kaartjes en zorg voor vervoer. Dat is mak kelijk. Zeker voor jongelui. Toen Pinkpop met de Pinksterdagen werd gehouden, konden de be zoekers met de bussen naar huis. Wie vanuit Zeeland met open baar vervoer was gegaan, kon het wel schudden", weet hij ze ker. Acht jaar geleden is hij er mee begonnen. "Het is eigenlijk een uitgebreide hobby van me, want rijk word ik er niet van". Jaarlijks verzorgt hij zo'n veertig a vijftig bussen naar popconcer ten en festivals. Sinds vorig jaar staat hij ingeschreven bij de Ka mer van Koophandel onder de fir manaam 'Pedaal Productions'. Het drietal, de bemanners van de Stichting Jeugd- en Popgebeuren (opgericht in 1982), rekent er op dat Hofpop ook dit jaar weer en kele duizenden mensen trekt. Ze hebben f 9.000,— neergeteld voor de groepen en dat moet er natuurlijk uitkomen. En het pro gramma is er naar. Vengeance is de allerbeste hardrockformatie van Nederland, de New Adven tures worden momenteel nieuw leven ingeblazen en de eerste kri tieken zijn juichend en wat de Zeeuwse band betreft heeft de stichting het allerbeste uitgeno digd, mensen die hard werken om een goed en origineel pro gramma op de planken te zetten. De toegang is overigens gratis. Er zijn nog wat problemen met de verhuur van kramen, ze zijn nog niet allemaal bezet. Vooral het natje en het droogje wordt vanuit die kramen verzorgd, en nog iets: noch de gemeente Mid delburg noch de provincie gaf subsidie. De schatkisten voor dit soort activiteiten waren leeg. De Middelburgse braderie, 'Middelburg Folklorestad', (donder dag 16 tot en met zaterdag 18 juni) staat helemaal in het te ken van Frankrijk. Culinaire topattracties en optredens in Fran se sfeer moeten deze braderie tot een onvergetelijke gebeurte nis maken. Voorzitter Bram Schuitema van de Stichting Mid delburgse Braderiebelangen en loco-burgemeester Rinus Vinke openen het spektakel donderdag om 10 uur in het bijzijn van de vice consul voor Frankrijk in Zeeland, ir. A.W. Ruys. Voor deze folkloristische braderie in Franse sferen is gekozen in het kader van het honderdjarige bestaan van de Alliance Francaise. Bijou. De kapper verzorgt de kap sels en Ali Wille tekent voor de visage. Op de Markt zijn tussen door talrijke podiumoptredens met onder anderen de Franse zanger Gerard, La Grand Diffe rence en het showballet Fata Morgana. Ook in de straten is vertier van donderdag tot en met zaterdag. We vinden er onder De braderie op z'n Frans dus, met attracties voor jong en oud. De Markt fungeert daarbij ook dit jaar weer als middelpunt, maar elders in de stad is ook weer van alles te doen. Kijken we naar de Markt dan zien we daar vanaf vrijdag (donderdag is er de week markt) een zeven meter hoge Eif- feltoren, de Are de Triomph, Franse reclamezuilen, een water partij met fontijn, Franse vlaggen en twee Franse plateaus van vijf meter hoog. Franse hapjes en produkten worden er gepromoot en er kunnen inlichtingen worden verkregen over dat land. De Alli ance Francaise heeft er ook een stand met voorlichtingsmateriaal en hun activiteiten in Zeeland. Vrijdag en zaterdag zijn er op de Markt geregeld modeshows. Mo depromotieteam Allienne uit Vlis singen verzorgt deze Frans getin te show met medewerking van de modezaken Josiasse, Sport Styl Sinke. Elegant, Jacky's Jeansshop, Little Jeans, Benne- ton, De Vroedt-Hooftman, de Spiegel, Florence en tassenzaak Aanbieding is geldig t/m zaterdag 18 juni. meer een kindercircus, waarbij de kinderen een actieve rol spe len. Verder is er een clownerie, half in het Frans. Een groep Fran se gendarmes onder de naam Les Flics en een tweetal volks dansgroepen verhogen de Franse sfeer. Een opvallende gebeurte nis in Middelburg is drie dagen de waarzegger, die hobbèlend ach ter zijn ezel waarlijk waarzegt. Ook komt een viertal bekende gedrochten elkaar tegen en er worden volksspelen uit de mid deleeuwen gespeeld. In de avonduren (donderdag) treedt een aantal blaas, tamboers- en majorettenkorpsen op. Can-can in Middelburg. Daarvoor zorgt Dance Attack tijdens de braderie in Middelburg. De braderie in Middelburg ver heugt zich dit jaar op uitbreiding: voor het eerst doen de winkeliers in het Geeregebied mee. En vlak voor de finale (17 uur) zaterdag wordt de uitslag bekend ge maakt van de kleurwedstrijd, na melijk om 16.30 uur. De Stich ting Middelburgse Braderiebelan gen heeft namelijk een kleur wedstrijd georganiseerd voor de jeugd tot 14 jaar. Deze werkstukken -de platen kunnen worden afgehaald bij de deelne mers van de braderie, herken baar aan de affiches op de win kelruiten - kunnen nog tot en met 11 juni worden ingeleverd bij de ABN aan de Markt in Middelburg. In een bijlage in deze krant berichten we volgende week uitvoerig over het programma van de jaarmarkt in Middelburg. Het gaat goed met de Zeeuwse asfaltonder- neming. Dit in tegen stelling tot het landelijke beeld. Milieu staat centraal bij SKW-zomeractivi- teiten. Maar de refor matorische scholen doen niet mee. Macht in dienst van het goede. Uitreiking tour Freedom Awards. Alle Zeeuwse musea zijn gebundeld in een folder. En in augustus worden de musea en oudheidkamers belicht voor radio en t.v. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Het vierde Zeeuwse Rivièra Festival in Zoutelande belooft weer een spektakel te worden. Het sportpark VV De Meeuwen aan de Westkapelseweg wordt zaterdag 11 juni overspoeld door maar liefst tien drumcorpsen die tot de landelijke top behoren. Leuk om te zien maar ook span nend, want het festival is me teen de tweede Drum Corps Hol land contest (wedstrijd) van een serie van vier. De winnende corpsen doen mee aan de grote finale in Den Haag. Eén van de kanshebbers voor de finale is het Middelburgse Juliana Drum en Bugle Corps die samen met het Drum Corps Holland de organisa tie van het Rivièra Festival in handen heeft. De burgemeester van Valkenisse, W.J. Plomp, opent het festival om 18 uur. Favoriet onder de jeugdcorpsen is Johan Friso, eveneens een on derdeel van de Juliana-corpsen. Afgelopen najaar werd dit junior drumcorps kampioen. Een drum corps bestaat uit maximaal 128 leden, verdeeld over een brass en percussionsectie en een color guard. De instrumenten van de blazerssectie variëren van solo- trompet tot schouderbas. Ook de slagwerkers slaan op een breed scala van instrumenten. De color guard beeldt met vlaggen en ri fles de muziek uit. Het Drum en Bugle Corps brengt zaterdag ter ere van het vijf-jarig jubileum opnieuw gearrangeerde hoogtepunten uit eerdere pro- dukties en één nieuw nummer. Behalve Juliana verzorgen ook Jong Jubal uit Dordrecht, Avant Courir uit Eemland, Blue Wave uit IJmuiden, Premier uit Krom menie, Excelsior uit Goes, Ava- lance uit Vlaardingen, Don Bosco uit Rijswijk en Beatrix uit Hilver sum een optreden op het Rivièra Festival. Beatrix werd vorig jaar kampioen terwijl Juliana vierde werd. W x Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 -HOIO oS™puiin! H| BACK Sl JacoOl»t>aa« 27 V>«s.n«eo 01188 12300 KorttC*** 17 M-JdWbvg 01180-37772 Lange IrtikM 31 Go.» 01 >00 27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1