4^ 'Een jachtsportvereniging acht men natuurvriendelijker dan wij' SCHEUREN OP DE BAAN IN YPENBURG rü OPEN DAG NATURISTENVERENIGING FOTO VERSCHOORE Museum Natuurhistorie nog niet uit de brand UITNODIGING HUTSCHENREUTHER SERVIEZENSHOW van vrijdag 3 juni t/m zaterdag 11 juni UNIEK AANBOD Kodak Express In een overmoedige bui hadden ze zich opgege ven voor de anti-slipcursus die sinds kort via een aantal samenwerkende Zeeuwse autorijscholen op de slipbaan van de KNAC (Koninklijke Nederlandse Autombielclub) in Ypenburg kan worden gevolgd. Ietwat angstig en onzeker verschenen de acht - waarvan vijf nog zonder rijbewijs - afgelopen za terdag op de baan. Een anti-slipcursus. Brullende motoren, gierende banden en over de kop slaande auto's. Dat bleek mee te vallen. De valhelm was in geen velden of wegen te bekennen en de auto gordel hoefde niet eens te worden omgegespt. Hoge snelheden konden ze ook wel vergeten. Vij fendertig was al heel erg hard. Aan het eind van de dag was iedereen het er dan ook over eens. "Helemaal niet eng en hartstikke leuk". Op eentje na haalden alle cursisten hun slipcertificaat. Ook de zeventig-jarige Leuntje van Duijvelaar uit Domburg. Super Granny Controle Samenwerking PZC WEEKBLADEN Intolerantie Viezerikken Sdni*2i J.P.A. Rossël Anti-apartheids acties in juni Betje Wolff Sarika Góth Ireneschool Produkt informatie Rubrieken tijdens onze show een 9 persoons (48 dig.) voor de prijs van een 6 persoons (36 dig.) Zie produktinformatie en zakenpagina in deze uitgave. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ouallty control scrvtce M 18e JAARGANG NUMMER 22 1 JUNI 1988 'Bij een anti- slipcursus ligt het accent op anti' raken is minder eenvoudig. Voor- 'Draaien, draaien, draaien!", brult instructeur Maarten de Bruin. De cursist en de auto draaien. Vijf keer om de eigen as. Om op de stroeve strook naast de slipbaan te eindigen. "Je leert het heus wel", stelt De Bruin ge rust. Tijdens het theoriegedeelte had hij het al uitgelegd. "De be doeling is dat je leert hoe gevaar lijk een glad wegdek is en wat een fractie van een seconde uit kan maken". Instructeur Toon Indri beaamt dat. "Het accent van de anti-slipcursus ligt op an ti. De deelnemers leren zich beter voor te bereiden op gevaarlijke verkeerssituaties". De meeste automobilisten onderschatten het gevaar vindt Indri. "Slippen wordt nog altijd geassocieerd met sneeuw en' ijs. Natuurlijk ontstaan er dan gevaarlijke situa ties. Maar de meeste ongelukken gebeuren in de zomermaanden en de herfst op wegen buiten de bebouwde kom waar bijvoor beeld veel landbouwtractors rijden". In een slip raken is niet moeilijk. Met behulp van de door de in structeur gehanteerde handrem gaat dat vanzelf. Het uit de slip al niet op de met water, behan gersplaksel en zeepvlokken su perglad gemaakte banen van de KNAC. Tegen het einde van de morgen beginnen de cursisten het door te krijgen. Verdeeld over drie auto's en twee banen rijden ze elk keurig vijf rondjes. Onder tussen houden ze elkaar nauw lettend in de gaten. Gejoel alom als de 'tegenpartij' een misser maakt. Leuntje van Duijvelaar, die van de andere deelnemers al snel de bijnaam Super Granny krijgt, amuseert zich kostelijk. "Het gaat zo lekker, 't zijn net de botsautootjes op de kermis". Leuntje haalde in de tweede we reldoorlog haar militair rijbewijs. Onlangs begon ze weer met rij lessen. Om weer eens buiten de deur te komen. De cursus ziet ze als een leuk uitstapje. "Ik dacht eerst dat het niks voor mij was, maar het gaat heel goed". Cursisten en instructeurs verbroederd. Staand, v.l.n.r. Ria Veerman, Christine Gast, Arne Warme/mk, Maarten de Bruin, Robert-Jan de Vos, Leuntje van Duijvelaar, Frank Hoogma en Toon Indri. Zittend: A drie Don. Rob Groenendijk en Koen Bakker. Het ontbreken van een rijbewijs is eerder een voordeel dan een bezwaar voor het volgen van de cursus. Instructeur Frank Hoog ma: "Kijk je moet natuurlijk wel kunnen rijden. Het moet niet zo zijn dat je niet weet waar de rem zit. Het voordeel van een slipcur sus tijdens de rij-opleiding is dat de cursist nog precies volgens de regels rijdt. Iemand die al jaren rij ervaring heeft moet allerlei din gen afleren. Zo iemand stuurt bij voorbeeld heel nonchalant met één arm in het raam en de andere op de versnellingspook. Eén steen en het gaat mis". Na een uitgebreide lunch en een korte uitleg van De Bruin komen de verschillende remtechnieken aan bod. "Stop", commandeert Robert-Jan de Vos. "Links". Van een lang-leve-de-lol sfeer is geen sprake meer. Voor deze verrich tingen is concentratie nodig. "Dit is een generale repetitie voor iets wat je hopelijk niet in de praktijk hoeft mee te maken", benadrukt De Vos. De praktijkresultaten van de cursus zijn volgens hem moeilijk aan te geven. "In de wet staat dat de bestuurder zijn auto onder alle omstandigheden onder controle dient te kunnen houden. In slipsituaties lukt dat zonder goede basis niet. Echte cijfers zijn er niet, maar bedrijven waar van de chauffeurs een cursus bij ons volgden zagen het aantal on gevallen dalen. In Zweden, waar een slipcertificaat verplicht is, zegt men dat de ongevalsvat baarheid met vijftig procent is verminderd". Aan het eind van de dag worden de certificaten uitgedeeld. De deelnemers zijn moe maar vol daan. "Als ik zie wat ik allemaal geleerd heb", verzucht cursist Arne Warmelink met enige spijt, "had ik me heel wat deukjes kunnen besparen". Niet iedereen ontvangt het certificaat. "Het gaat erom dat je de basistechnie ken onder de knie hebt", vinden de instructeurs. "Dat betekent de auto uit de slip kunnen halen en hem ook in rechtstand op de weg kunnen houden. Maar ook al haal je het certificaat niet, zo'n cursus heeft altijd zijn nut". De initiatiefnemer van het slipge- beuren is de Middelburgse Auto rijschool Jasperse. Omdat de re guliere rijlessen wat gevaarlijke situaties betreft tekort schieten én vooruitlopend op het slipcerti ficaat als verplicht onderdeel van het rijbewijs zette de rijschool in samenwerking met de KNAC een speciale cursus voor zowel les- sers als rijbewijshouders op. Om de cursus aan een zo breed mo gelijk publiek aan te kunnen bie den werd contact gezocht met andere Zeeuwse rijscholen. Momenteel werken de volgende Walcherse rijscholen mee: Breg- ta Mulder, Rinie Vaane, John de Waard en Treurniet uit Middel burg, Paraat uit Nieuw- en Sint Joosland, Davidse in Meliskerke, Sandee te Koudekerke, Altijd Wat uit Oost Souburg en Scaldis uit Serooskerke. Zo'n vijftien an dere scholen tonen belangstel ling. Cursisten kunnen zich bij deze scholen inschrijven en ze gels kopen voor de speciale spaarkaart. Met deze zegels van vijf gulden per stuk kan in eigen tempo het cursusgeld bij elkaar worden gespaard. De kaart is in wisselbaar en overdraagbaar. Deelnemers kunnen gegaran deerd binnen veertien dagen naar Ypenburg. De cursus kost twee honderdvijfenzeventig gulden. Vervoer en lunch zijn bij dit be drag inbegrepen. "Het lijkt duur, maar er wordt vrijwel niets op verdiend", zegt Maarten de Bruin, die ook als rij-instructeur voor Jasperse werkt. "Eén keer schade aan je auto door een slip kost je meer". Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180 81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Bloot in Zeeland moet nog steeds in het geniep. De kartonnen borjes die de weg wijzen naar de open dag op het terrein van de Naturistenvereniging 'Zeelandia' zijn bijna niet te zien. Als je de grote vuilnisbelt in Vlissingen voor je ziet opdoemen, kan je je niet voorstellen op het goede spoor te zitten. Toch is dat wel zo. Aan het begin van het lange slingerpad, dat omhoog naar het naturistenterrein voert, zit het 'ontvangstcomité', dat je eerst doorlicht op betrouwbaarheid. Rond de veertig men sen maakten afgelopen zondag van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met naaktrecreatie. Gluurders kwamen bedrogen uit: het was veel te koud om de broek uit te trekken. Het terrein van Zeelandia is een oase in de omgeving. Op het hoogste punt is het uitzicht over de Westerschelde schitterend. Met natuurlijke begroeiing is het stuk grond verdeeld in plekjes voor tent en caravan. Er zijn der tig standplaatsen voor de 200 le den en de langstrekkende natu risten van andere verenigingen. Wat beweegt mensen om ont daan van alle textiel met elkaar samen te komen voor sport en spel? Leden van de kennisma kingscommissie willen dat wel vertellen mits er geen namen worden genoemd en zeker geen herkenbare foto wordt geplaatst. Eric: "Ik werk bij een bank en als er bekend zou worden dat ik hier bloot rondloop, ligt er morgen een ontslagbrief in de bus. Mijn cliënten komen uit alle groeperin gen van de bevolking en ken merk van het naturisme is juist, dat wij niet willen provoceren". "Juist de intolerantie van ande ren stuit ons enorm tegen de borst. Als je eens weet, hoe vaak het terrein rondom hier wordt platgebrand en vernielingen plaats vinden. Wij zijn met ons gezin nu tien jaar lid van Zeelan dia en als het enigszins kan staan we hier met onze caravan in de weekends. Thuis is onze tuin niet besloten genoeg en hier zoek je ook de gezelligheid", zegt de na turist. "Alles is er schoon en fris en hoewel er weinig strakke ter- reinregels zijn is de onderlinge sociale controle enorm". Zijn vrouw voelde aanvankelijk niets voor naaktrecreatie, maar na een bezoek aan de sauna en het 'naaktstrand' bij Oostkapelle raakte ze net zo enthousiast. Meer vrouwen dan mannen zijn over het algemeen aarzelend om toe te treden tot onze Vereni ging, vertelt een ander lid van de kennismakinscommissie, dat ge heel anoniem wil blijven wegens te grote bekendheid in Vlissin gen. "Wij hebben ook een soort ballotage om te kijken of iemand wel in onze Vereniging past", zegt hij. "Het zijn meestal gezin nen die zich aanmelden en soms ook een alleenstaande. Wij orga niseren heel wat activiteiten in de zomer, maar ook 's winters gaan we naar de sauna of het overdekte zwembad en houden mosselmaaltijden (gekleed). Veel mensen zien ons nog als een stelletje viezerikken, terwijl er toch uit een onderzoek is geble ken dat al één a anderhalf miljoen Nederlanders ontdekten hoe fijn het is om bloot te recreëren". "Er zijn 45 Naturistenverenigin gen in ons land, maar in Zeeland nog maar één. Binnenkort moe ten we hier weg, want de provin cie heeft het terrein wegens ver ontreinigingen in de grond afge keurd. Wij hopen op een terrein bij Westduin in Vlissingen en daar aan gekoppeld een stukje strand. De gemeentes zullen zich toch moeten realiseren dat naakttoerisme enorm in opkomst is. Met name onze Oosterburen zullen liever naar Frankrijk gaan als Zeeland geen naturistencam ping kan bieden", zegt deze na turist overtuigd. "Elk terrein dat wij op het oog hebben stuit wel op tegenstand van deze of gene: een boer in de omgeving of een zogenaamd ander bestem mingsplan. Het lijkt raar, maar een jachtsportvereniging zal min der moeite hebben zijn natuur vriendelijkheid te bewijzen dan wij, die juist leven met de natuur en daar op ons terrein ook zorg voor dragen". FOTO-VIDEO DAPI/ COMPUTERS r K Cj^WIX aiFOTT") Sl. JacobMVMt 27 Vbumgan 011S4-1Z300 sMaandagsmwidags V/IV-' Korte Gecre 17 MiddCbutg 01180-37772 ookopen Lange Kerhatraat 31 Goes 01100-27324 (exclusief disk, rollilm en rapid). tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen In de maand juni worden er zo wel landelijk als regionaal een aantal activiteiten georganiseerd die de druk op het Zuidafrikaanse apartheidsregime en de steun aan het ANC moeten vergroten. Allereerst is er de Nationale Anti- Apartheids demonstratie op za terdag 11 juni in Amsterdam. Voor mensen die mee willen de monstreren rijdt er die dag een speciale bus vanuit Zeeland naar Amsterdam. Kaarten voor de bus zijn verkrijgbaar bij de Wereld winkel in Oost Souburg en de jongerenbeweging FNV aan de Middelburgse Dam. Van 16 tot en met 26 juni wordt de ANC-tiendaagse gehouden. Doel van deze tiendaagse is in formatie geven over het werk van de bevrijdingsbeweging en de politieke steun aan het ANC een breder draagvlak te geven. Daarnaast wordt er geprobeerd om in die tien dagen zoveel mo gelijk geld in te zamelen. Nadere inlichtingen over de busreis en de tiendaagse zijn verkrijgbaar via 01180 13105/12372. Betje Wolff wordt her dacht in Vlissingen. Een hele zomer vol li teratuur in de Schel- destad. In 'de kunstenaar gesproken' vertelt de 88-jarige kunstenares Sarika Góth over haar leven en werk op Wal cheren. De Prinses Irene school bestaat 50 jaar. Reden om even bij stil te staan. Reformhuis De Kaai, Vishandel Poppe, Het Zwarte Schaap en Van de Woestijne deze week uitgebreid in 'Produkt informatie'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week enddiensten, Korte In formatie en Auto nieuws. Het gaat goed met het Zeeuws Museum Natuurhistorie in Oostkapelle. Althans, beter dan zo'n kleine drie maanden gele den. Begin maart werd er ingebroken. De dieven namen een bij na nieuwe videorecorder met afstandsbediening, een monitor, de afstandsbediening van de tv en vijf videobanden met zich mee. Schade: tegen de zesduizend gulden. Een behoorlijke klap voor het museum, dat uit zuinigheidsoverwegingen geen alarminstallatie had. De verzekering vergoedde niets. Gelukkig draagt een groot aantal mensen het museum een warm hart toe. Naar aanleiding van de actie die de Faam/Vlissinger opzet te, kwam er in totaal f 2.735,— binnen. De beveiligingsfirma Security/Condor uit Goes levert het museum tegen een zeer laag symbolisch bedrag een volledige alarminstallatie. Hoofdconservator, W. Phaff, is een tevreden mens. "Deze response had ik niet verwacht. Op onze bankrekening kwam f 1.135,— binnen. Met de alarminstallatie kunnen we een her haling voorkomen". Verder heeft ook Vrouwelijke Handwerken vijfhonderd gulden van de opbrengst van de jaarlijkse bazaar toegezegd. Het Interkerkelijk Jeugdwerk Serooskerke hield een sponsorloop waarvan de helft van de sponsorgelden, elfhon derd gulden, gisteren aan Phaff werd overhandigd. Niet slecht dus. Maar f 2.735,— is nog maar de helft van de totale schadepost. Het Zeeuws Museum Natuurhistorie is nog lang niet uit de brand. Het banknummer 47.70.98.525, staat daarom nog steeds open voor financiële steun. Het gironum mer van de Middelburgse Amro Bank is 10.68.635. Alle bijdra gen onder vermelding van 'braak' zijn welkom.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1