SSSfi!: müj De historische Burg symbool voor jaarlijkse terugkerend evenement Drijvend document past in behoefte van dagjesmensen 1W&WSM Bang&Oiufsen dealer! Z DERTI FOTO VERSCHOORE Programma Nieuwe ruimte en cursussen voor Janneke Dierx School NIEUW WIJ ZIJN GEOPEND NIEUW Drinkservies Imperial Wijnglas f 9.75 KAROLINGISCHE DAGEN IN SOUBURG Het is binnenkort feest in Souburg. Twee dagen lang, op 27 en 28 mei, wordt er weer jaarmarkt gehouden. Dit jaar voor het eerst rond een be paald thema, dat de organisatoren ontleenden aan een rijk stukje historisch verleden van het dorp: de Karolingische Burg. Dick Schinkel, voorzitter van de winkeliersvereniging, vertelt wat de bezoe ker zo al te wachten staat. Straatspelen PZC WEEKBLADEN Geluidsinstallatie B EN W MIDDELBURG WIL DE SCHORPIOEN SUBSIDIËREN Doedelzakken Mode Saeftinghe Dulfer Rubrieken ►ie hifi grieks specialiteiten restaurant (120 zitplaatsen) Lange Noordstraat 14 - Middelburg Telefoon 01180-26561 UW FAMILIERESTAURANT VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE ETEN L,ïi- W "sfeervol tafelen' SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 18e JAARGANG NUMMER 21 25 MEI 1988 De kranten stonden er indertijd vol van: de op één na oudste neder zetting op Walcheren, de Karolingische Burg zou gerestaureerd wor den. Dat was in 1979. Nu bijna tien jaar later is er nog niets van de plannen gerealiseerd. "Dat vind ik jammer, want toen de gemeente Vlissingen eenmaal begon met projecten als de reorganisatie van de boulevard, was er geen geld meer voor Souburg", zegt Dick Schinkel teleurgesteld. "Door het organiseren van deze Karolingische dagen, zoals de jaarmarkt voortaan genoemd gaat worden, hopen we weer meer belangstelling te kweken voor dit cultuur-historisch monument uit de tiende eeuw. Tenslotte zijn de Souburgers Karolingers", zegt hij lachend. Als de eerste aanzet om het dorp in de oude sfeer terug te brengen zullen op de hoeken van de Paspoortstraat en de Ka naalstraat, waar de activiteiten zich afspelen, kleine burchtjes verrijzen. In een oude taverne zal een monnik waarschijnlijk tra- pistenbier schenken, waarbij bui ten de honger gestild kan wor den bij een barbecue of een heus groot draaispit. Het is de bedoe ling dat mettertijd iedereen in au thentieke Middeleeuwse kleding gekleed zal gaan, maar voorlopig is dat nog voorbehouden aan een enkeling. In oude boeken is ge zocht naar voorbeelden en er wordt al driftig genaaid, maar het is nog niet gelukt om iedereen daar warm voor te krijgen, vol gens Dick Schinkel. Wie wel geheel authentiek ge kleed zal zijn is de toneelgroep STEC, die voor de jeugd zal op treden met een oud spel op rijm uit de Middeleeuwen. Aangepast aan de situatie in Souburg heet dit: 'Heer Jan moet in bad'. Wie meer van muziek houdt komt ze ker ook aan zijn trekken, want naast de muziekgroep Alteklein uit Zierikzee en de Copper en Brassband van de Muziekvereni ging 'Vlijt en Volharding', is er een groot muziekspektakel met dertig doedelzakkers en drums bij het 'Guus-uus' in de Ka naalstraat. Interscaldis Pipes and 32)© Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180 81171. Druk: Vink-Rotadruk bv. Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Drums treedt samen op met de Folkestone P.B. Band, afkomstig uit de zusterstad van Middelburg in Engeland. Dit wordt een hele happening, want er staat ook een demonstratie zwaarddansen van deze groep op het program ma. De Purple Tulips vormen de vierde categorie muzikanten. Bij hun optreden kan men genieten van a-capellazang. Niet alleen muziek wordt er van uit buiten Zeeland gehaald, maar ook de bekende acrobaat en vuurspuwer Peter Ham uit Velp, komt zijn kunsten vertonen. De Souburgse volksdansgroep de Mac-lee's is er in geslaagd een Middeleeuwse dans in te stude ren, die tijdens de demonstratie ook uitgevoerd zal worden. Voor de alerkleinsten heeft Harry Boer zijn poppen weer meegeno men,zodat bij de poppenkast weer heel wat te genieten valt. "Tijdens de Karolingische dagen beleven wij ook nog een pri meur", zegt organisator Schinkel trots: "De geluidinstallatie kan na twee jaar voorbereidingn nu eindelijk in gebruik worden geno men. Samen met Zeekatel, die voor de kabeltelevisie graven kwam, konden wij ook de grond in. Zo beschikken we nu over een permanente aansluiting, die goed is. Op koopavonden, vrij dagmiddags en op zaterdag zal er zachte achtergrondmuziek ge draaid worden voor het winke lende publiek". "Souburg wordt steeds aantrek kelijker, en als het nu ook nog lukt de Burg in ere te herstellenen voor de inwoners open te stellen, zou er bijvoorbeeld een deel bin nen de cirkel gebruikt kunnen worden voor openluchtconcer ten en toneel. De volkstuintjes die er nu liggen zouden best mo gen blijven, want de ruimte kan heel goed in segmenten verdeeld worden. Er wonen vijftiendui- Tuinstad - Het wijkcomité Tuinstad heeft op donderdag 2 juni een openbare vergadering in welzijnscentrum Bachten Kom- me aan de Vlissingse Bad huisstraat. Tijdens de vergade ring geven de diverse bewoners comités een verslag van hun ac tiviteiten. VRIJDAG 27 MEI Kanaalstraat podium 115 tot 1 5.45 uur Alteklein; 16.15 tot 16.45 uur Peter Ham; 19 tot 20.30 uur Alteklein. Kanaalstraat podium 2: 16.15 tot 16.45 uur Alteklein; 19 tot 19.15 uur STEC; 19.30 tot 19.45 uur Aerobic; 20 tot 21 uur Mac-Lee's. Paspoortstraat: 19 tot 21 uur Copper en Brassband Vlijt en Volharding. ZATERDAG 28 MEI Kanaalstraat podium 1: 10.30 tot 11 uur Peter Ham; 11.30 tot 12 uur Peter Ham; 13 tot 15 uur Interscaldis Pipes and Drums plus Folkstone P.B.; 15.15 tot 16.30 uur Copper en Brassband Vlijt en Volharding. Kanaalstraat podium 2: 10.15 tot 10.30 ur STEC; 10.30 tot 11 uur; Mac-Lee's; 11 tot 12 uur Purple Tulips; 12 tot 12.1 5 uur STEC; 13 tot 15 uur Interscaldis Pipes en Drums; 1 5 tot 15.15 uur Aerobicdemonstratie; 15.30 tot 16.15 uur Purple Tulips. Paspoortstraat: 11.30 tot 12.15 uur Harry Boer; 13 tot 15 uur Interscaldis Pipes en Drums; 15 tot 16 uur Harry Boer. Verder zijn er op beide dagen auto scooters voor de kleinsten. Scène uit 'Jan moet in bad' van Toneelgroep STEC. zend mensen in Souburg, dat is één derde deel van de gemeente Vlissingen. Als je niet je vinger opsteekt, gaat alles aan de neus van Souburg voorbij, en daar om", zegt Dick Schinkel, "willen wij met onze Karolingische da gen onze woonkern eens flink in de belangstelling brengen". Europarlementariër Hedy d'An- cona opent woensdag 1 juni om 16 uur het nieuwe onderkomen van de Janneke Dierxschool te Middelburg. De school ging vorig jaar in Middelburg en Terneuzen van start. In Middelburg was dat bij het Centrum voor Beroepso riëntatie en Beroepsoefening in Zeeland te Daauwendale, dat toen kampte met een gebrek aan cursisten. Door de komst van de B en W van Middelburg willen aan de Stichting Ramschip Schorpioen f 165.000,- subsidie geven mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo vindt het college dat de pro vincie dan minstens evenveel betaalt en dat de stichting de gemeente betrekt bij de restauratie en de inrichting van het vroegere oorlogsschip. Als de wijze van restaureren de ge meente in het verkeerde keelgat schiet, dan draait de plaatse lijke overheid meteen de subsidiekraan dicht. Het schip moet van b en w ook uiterlijk 1 januari 1989 aan de Loskade afme ren en daar minstens tien jaar blijven liggen. De raad beslist maandag 30 mei over dit voorstel. Ongeveer twee jaar geleden ver trok de stichting uit Vlissingen naar Middelburg. In die plaats, zo luidde onder meer het argument van de Vlissingse initiatiefne mers, zou een attractievere lig plaats kunnen worden gevonden voor het schip. Middelburg ver welkomde de stichting met open armen, wees de Loskade aan als ligplaats en ging vervolgens op zoek naar de nodige penningen. Medio 1987 boog het adviesbu reau Thomas Harris Associati on bv in Amsterdam zich op ver zoek van de stichting over de vraag of De Schorpioen wel kon rekenen op bezoekers en zo ja hoeveel. Ook de restauratiebe groting werd kritisch bekeken. Het moest allemaal wel mogelijk zijn en het bureau berekende dat 90.000 mensen het schip zou den bezoeken. Dus ook de ex ploitatiebegroting kon kloppend worden gemaakt. Gezien het grote aantal vrijwilligers dat hand- en spandiensten verricht en de sponsors zou de eindprijs wellicht nog lager komen te liggen. De gemeente Middelburg heeft nog heel even geprobeerd om de provincie voor het grootste deel van het bedrag te laten opdraai en, maar uiteindelijk haalden de hoofdstedelingen bakzeil en be loofden gelijk op te gaan met de subsidie van de provincie, ieder dus 165.000 gulden. De Schorpioen werd in 1868 ge bouwd in Toulon in opdracht van de Nederlandse Marine. Omdat veel technisch vernuft uit de ne gentiende eeuw is verwerkt in dit vaartuig is het van waarde voor de industriële archeologie. Het heeft onder meer dienst gedaan in Vlissingen. Het waren dan ook Vlissingers (onder meer me vrouw Wil van Son) die het schip onder de slopershamer vandaan haalden en uit Den Helder naar Zeeland trokken. Landelijke be kendheid verwierven boot- en sleepbemanning toen het op zijn zegetocht naar Vlissingen bleef vastzitten in een van de bruggen van Amsterdam. Uiteindelijk kwam de Schorpioen onder grote belangstelling in Vlissingen aan, waar het op de scheepswerf De Schelde aan een eerste inspectie werd onderworpen. Het ramschip - in Rotterdam ligt bij het Maritieme Museum een zusje en er zijn er nog maar drie op de hele wereld - moet een elk- weervoorziening worden dat de toerist in Zeeland kan bezoeken als het geen strandweer is. Het interieur moet zoveel als mogelijk worden teruggebracht in de oor spronkelijke staat. Maar er wordt ook rekening gehouden met de toekomstige functie. Het onder- ruim en een gedeelte van het tus sendek worden ingeruimd als maritiem museum. Een andere ruimte op het tussendek krijgt het bordje 'multifunctioneel' op gespeld. Er kunnen bijvoorbeeld wisselexposities worden gehou den. En op het tussendek moe ten ook video- en filmvertonin gen mogelijk zijn. Op het hoofd- dek moeten een koffieshop en een scheepswinkeltje worden geëxploiteerd. De commandoka juiten worden in originele staat hersteld. De stoommachines en geschutskoepels zullen als dum my's voor het publiek zijn te be wonderen. Middelburg wil ook meer dag jesmensen te gast. De Schorpi oen past - aldus b en w aan de raad - in die beleidsvisie. Volgens het college speelt dit ex- oorlogsschip in op de groeiende behoefte aan projecten met kwa liteit, waar op een verantwoorde wijze aandacht wordt besteed aan leerzame zaken. Als drijvend monument past het schip bij de andere projecten die in de buurt gerealiseerd gaan worden. Janneke Dierxschool nam ook het aantal CBS-cursisten zo toe dat er door ruimtegebrek een on houdbare situatie ontstond. Uit eindelijk stelde de gemeente Middelburg de leeggekomen la gere school aan de Oude Vlis- singseweg 32a beschikbaar. Het kinderdagverblijf verhuisde naar de bijbehorende kleuterschool aan het Schepenhof. Het nieuwe gebouw kan vanaf 16.30 uur worden bezichtigd. Na de oprichting van Alida de Jongschool in Utrecht, schoten de vakopleidingscentra voor vrouwen door heel Nederland als paddestoelen uit de grond. Doel: de kansen op de arbeidsmarkt van vrouwen van vijfentwintig jaar en ouder vergroten. De be staande vakopleidingen voor vol wassenen sloten niet aan op vrouwen die naast hun opleiding ook nog een gezin moeten ver zorgen. Daarnaast waren deze opleidingen te duur voor mensen zonder inkomen. De scholen houden dan ook rekening met deze omstandigheden door voor professionele kinderopvang en aangepaste schooltijden te zor gen. Op boeken- en examengeld na zijn de opleidingen gratis. De Janneke Dierxschool, een ini tiatief van het district Zeeland van de Vrouwenbond FNV en de Stichting Vrouw en Werk, heeft dit jaar vier nieuwe opleidingen. Deze kwamen tot stand na een uitgebreid onderzoek naar vraag en aanbod op de Zeeuwse ar beidsmarkt, zodat ze daar ook werkelijk op aansluiten. De oplei ding procesoperator is in april be gonnen. Vanaf augustus kunnen de opleidingen commercieel me dewerkster, financiële admi nistratie en adviseur microcom puters/programmeren worden gevolgd. Doedelzakspelers uit Zeeland en Engeland verbroederen zich. Dit weekeinde zijn enkele optredens, in Souburg en Veere. In de Concertzaal in Middelburg toonden jonge mode ontwerpers wat hun talenten zijn. 'Ze moe ten wel iets te bieden hebben'. Het Zeeuws Museum/ Natuurhistorie toont - keurig opgebouwd - wat het Land van Saeftinghe heeft te bieden. Een Dulfer-rage in Zeeland? Nee hoor. Deze aantrekkelijke rasartieste treedt ge woon op in De Piek na haar succes op Klomppop. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Snuffelmarkt - In de voormalige jeugdherberg aan de Vlissingse Breewaterstraat is zaterdag 28 mei weer een snuffelmarkt van de Delta-Band. Tussen 9.30 en 13 uur kunnen de bezoekers snuffelen tussen de meubels, ra dio's en ijskasten. De opbrengst is voor reparatie en vernieuwing van instrumenten en uniformen. Wielerspektakel - Voor de tien de keer is zaterdag 4 juni in Krab- bendijke het wielerspektakel voor trimmers van de Wieier-, Trim- en Toervereniging Krab- bendijke. De deelnemers zijn on derverdeeld in drie categorieën: de C-categorie en Veteranen (37 km) starten om 13 uur, de B- categorie (42 km) om 14.30 uur en de A-categorie (63 km) om 16 uur, allen aan de Noordweg. Speaker tijdens de wedstrijden is de Brabander Jo Bennaars. Alle deelnemers dingen met hun rug nummer mee naar een CD- speler, een magnetronoven en een scheerapparaat. Inschrijving, rugnummerafgifte en prijsuitrei king in cafetaria De Ijsbeer op het Dorpsplein. Voorinschrijving via 01134-2314/2351. igen (bij oud Ie vissershaven) Tel. 01184-12209 elke dag geopend van 12.00-24.00 uur. anthony fokkerstraat - goes O 01100-21020 fax 27053 telex 55039 Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 4

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1