'Ook doven kunnen uitstekend dansen' k N LEO HORN /voordelige El FOTO VERSCHOORE 'We zijn veel te liberaal om aan de subsidiekraan te gaan hangen' fkreukkatoen 9,-p. meter! r BSF PINKSTEREN VERVROEGD BOB VAN KOETSVELD EN HET 11E MIDDELBURGSE JAZZFESTIVAL Kodak Express Als het om organiseren gaat, is Bob van Koetsveld (60) haantje de voorste. Overigens niet tot elke prijs. "Het moet wel gezellig zijn", peinst hij. En: "Een potje bier en zo d'r bij. Kijk. Dan kun je behalve serieus zaken doen er ook nog wat leuks van maken". Sinds een jaar of drie is Van Koetsveld bestuurslid van de Jasz, de jazz activiteiten stichting Zeeland die voor de komende drie dagen weer een jazzfestival in de hoofdstad houdt. Van Koetsveld wordt in de stichting geroemd voor zijn 'geweldige inzet'. Pr-activiteiten en sponsors ronselen, zit in zijn portefeuille. Hij heeft meer bestuurlijke functies, onder de voorwaarde van het potje bier. "Ik doe van alles. Als ik stil blijf zitten, ben ik binnen vijf jaar een ouwe lui". Hij is duidelijk in zijn uitspraken. Over dit interview met Ad Hanneman: "Maak het allemaal maar niet te mooi. Ik ben een gewone jongen van de gestampte pot". ms SiSi li;** PZC WEEKBLADEN Gewoon mooi Wat extra's In verband met is sluitingstijd voor advertenties van van 25 mei a.s. advertenties voor deze editie moeten uiterlijk vrijdag 20 mei om 16.00 uur in ons bezit zijn. Kantoorvak handel Peer Gynt Streekschool Privé-expositie Rubrieken PARTICULIER INITIA TIEF: BZN IN VLISSINGEN J.P.A. Rossël ONTSPANNINGSCL UB Toekomst NIEUW WIJ ZIJN GEOPEND NIEUW re <L ;w»h\ grieks specialiteiten restaurant Lange Noordstraat 14 - Middelburg Telefoon 01180-26561 "sfeervol tafelen" SPECIAAL GEPRIJSD 69-delige CASSETTE in een exklusieve aluminium koffer NU SLECHTS 578,- eenmalig bij de cassette-specialist! SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ouilrty control service M 18e JAARGANG NUMMER 20 18 MEI 1988 Organiseren? Oké. Maar dan wel met een De komende drie dagen barst in Middelburg het jazzgeweld Vorige week zat bij de Wal- cherse PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger een bijla ge, geheel gewijd aan het jazzfestival. Niettemin hierbij nog een kort overzicht van het programma. Donderdag: 20 uur: officiële opening, 19 tot 21 uur: streetparade, 21 tot 01 uur (festivalhal): Chris Barber's Jazz and Blues Band. Vrijdag: 13.30 - 14.45 uur (festivalhal): scholenconcert met Crooks. 1 5-18 uur (festi valhal); Jazz sir, Swing- chroon, New Orleans red Beans. 21-02 uur: kroegen tocht met bands in 13 kroe gen, 21-02 uur (festivalhal): Picholour Jazz Band, Max Collies Rhythm Aces. Zaterdag: 11-18 uur (festi valhal): Frits Baeyens Big Band, Jos Beerens Quartet, Gijs Hendriks Quartet, Soul Station, Ron Wilson Trio en Bob Kerr's Whoopee Band. 13-17 uur Streetparades met zeven bands in de stad. Ook zijn er podiumconcerten. 21-02 uur (festivalhal): New .Orleans Night Birds, Black Birds of Paradise en Old Me tropolitan Band. I2)@ Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184 84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 weer los. Dat er weer zo'n 80.000 mensen van donder dag tot en met zaterdag kun nen genieten van allerlei soor ten jazz, is voor een groot deel te danken aan het orga nisatietalent van Van Koets veld. "Ik heb er natuurlijk de tijd voor. Ik ben WAO-er", zegt hij achterover leunend in een luie stoel in Middelburg- Zuid. "Drie jaar geleden ben ik gestopt met mijn drukkerij aan het Europaplein. In die drukkerij is trouwens het con tact met Jasz ontstaan. Al zo'n jaar of tien kwamen ze 's avonds bij mij om het pro grammaboekje voor het festi val te maken. Dat waren reu ze gezellige avonden. Ik zorg de altijd dat er een paar krat jes bier extra klaar stonden. Geloof me maar: dat was ge woon drie dagen een hap pening". In de drukkerij ontstond het con tact. "Toen ik stopte met m'n zaak zeiden ze: je hoort er ge woon bij. En het kostte me geen enkele moeite om ja te zeggen. Ik kwam in de plaats van Rineke Mondeel, die net als ik nu spon soring en pr deed. Ik vond, en vind dat trouwens nog steeds, dat de club die het driedaagse festival organiseert ontzettend gezellig werkt en nog spijkers met koppen slaat ook. Geduren de die tien jaar ben ik ook meer Bob van Koetsveld van jazz gaan houden. Niet dat ik een kenner ben, in tegendeel. Ik heb er geen verstand van, ik vind het gewoon mooi. Hans Hame- linck (de comitévoorzitter, ah) wel. Die heeft me ook enthousi ast gemaakt voor de jazz. We zijn samen de grootste gekken van het comité. Ook Hans is dag en nacht bezig om het festival rond te krijgen. Daarmee wil ik overigens geen tekort doen aan de andere leden". Bob van Koetsveld is een pure organisator. In de voetbal (Zee- landia in Middelburg) bekleedt hij een bestuurlijke functie en bege leidt hij de jeugd. "Ik doe in die club van alles wat met organise ren heeft te maken". Met zijn ei gen zaak, VOKO offset, waar mee hij enkele jaren geleden om gezondheidsredenen moest stop pen, deed hij ook al meer dan drukken. "Ik had een eigen zaal voetbalteam onder de naam van mijn drukkerij". En in het bestuur van de carnavalsclub in Souburg organiseerde de geboren en ge togen maar totaal verzeeuwste Rotterdammer met een pilsje in zijn hand ook al zo menig feestje. Dat gezellig en doelmatige is voor hem belangrijk. "Ik zat ooit in de vereniging Uit het volk Voor het volk. Op Koninginnedag heb ik onder meer de zeskamp op de markt geleid. Die vereniging is prima, maar voor mij werd er veel te veel geouwehoerd. Toen ik dat ontdekte ben ik er onmid dellijk mee gestopt". Maar muziek neemt voor hem toch een heel bijzondere plaats in. "Ik houd van allerlei soorten muziek. Niet alleen van jazz. Zonder muziek kan ik met het le ven niet voorstellen. Muziek be tekent leuk, gezelligheid, het maakt mensen blij, kortom: het geeft je allemaal wat extra's mee. Het klinkt natuurlijk ontzet tend lyrisch. Dat wil ik niet zijn, maar het komt wel neer op wat ik zei. Maar neem nou zo'n jazz festival in Middelburg. Je ziet dan mensen lachen. Moet je nor maal eens op straat kijken..." Als morgen (donderdag) 's avonds om acht uur het jazzfesti val wordt geopend, zit het werk voor Bob van Koetsveld er hele maal op. Hij zal zich met niets meer bemoeien. Alles - zo weet hij zeker - is tot in de puntjes ge regeld en iedereen kent zijn taak. "We zijn een professionele orga nisatie en kunnen op elkaar reke nen. Sinds vorig jaar juni ben ik bezig geweest. Op het feest heeft iedereen zijn taak. En die wordt uitgevoerd. Dan ga ik meegenieten van wat ik heb hel pen mee-organiseren", verduide lijkt hij. Bob van Koetsveld verwacht niet dat iemand ooit dankjewel tegen hem zegt. Hoeft ook niet, vindt'ie. "Het is dankjewel als de tent op het Damplein en Middel burg weer vol mensen zit. Ik ben er trots op dat ik mag meehelpen aan een festival dat" - hij zegt het voorzichtig - "kwantitatief op een niveau staat dat gelijk is aan het festival in Breda. En ik doe het allemaal met plezier. We vergaderen altijd in een kroeg. Daar is het gewoon gezellig en kun je samen, los van de huiselij ke sfeertjes bouwen aan weer een nieuw jazzfestival. Als dit voorbij is, staat het nieuwe weer voor de stoep. Dan is het praten en overleggen en in september moeten we rond zijn met de ge meente". Maar eerst komt dit festival. Bob van Koetsveld verheugt er zich weer vreselijk op. Vooral de kroegentocht vrijdag, als een groot aantal Middelburgse cafés een bandje voor de tap heeft staan. "Als de kroegentocht be gint, dan ga ik overal kijken. Al thansals ik de laatste haal....". Van piepklein winkelt je tot kantoorvakhan del. De gebroeders Van der Hoeven naast Vlissingen ook in Mid delburg Bij het afscheid van toneeladviseur Ad van Noort een spekta kelstuk: Peer Gynt, drie dagen in De Schouwburg. x Leerlingen van de Streekschool volgden een kunstzinnig pro ject en tonen de re sultaten. Fons Bal, amateur schilder, laat in eigen huis zien wat hij op de doeken bracht. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. De grote sticker op de auto van Ton Weijts kondigt het al aan: BZN komt naar Vlissingen. Op 11 februari 1989 in sporthal Bas- kenburg om precies te zijn. Weijts had er genoeg van om voor elk optreden van zijn favo riete band honderden kilometers te moeten rijden. Samen met Adrie Gideonse, ook een fan van het eerste uur, besloot hij de Vo- lendammers naar Vlissingen te halen. Een opmerkelijk initiatief, niet geheel zonder financiële risi co's. De officiële kaartverkoop via de VVV's start dan ook deze week al. "De optredens die in Vlissingen worden georganiseerd zijn over het algemeen toch op een be paald publiek gericht", zegt Ton Weijts. "Ik bedoel, tante Anna van drieëntachtig gaat er niet naar toe. Een optreden van BZN is geen popconcert maar een evenement voor mensen van acht tot tachtig. En het zou toch te gek zijn als we daar geen tweeduizend stoelen vol mee kunnen krijgen. We hebben trou- tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Klaverjassen, sjoelen, bingo en dansen, kunnen doven of zeer slecht-horenden dat eigenlijk wel? "Ja zeker", zegt Ton de Witte, bestuurslid van de Zeeuwse Ontspanningsclub voor Doven. "Waarom niet. Bij ons op de club is de helft van de le den horend en ook in het bestuur zijn de taken verdeeld. Het aantal leden is echter zo klein dat we nu een campagne willen starten om dit aantal fors uit te breiden. Door ruzies binnen de vereniging zijn er veel mensen weggelopen, maar de sfeer is nu prima en we hopen door allerlei nieuwe activiteiten het le dental flink te laten groeien". Communicatie met doven is dat niet moeilijk? De beste vriend van de Witte is doof, hijzelf ho rend en dat is totaal geen pro bleem. "Bijna alle doven zijn in staat van de lippen van de ander af te lezen wat hij zegt, mits men natuurlijk goed articuleert en de ander ook aankijkt. Daarnaast leer ik de gebarentaal ook steeds beter kennen", zegt de Witte. "Je zult het niet willen geloven, maar doven en slecht-horenden kunnen ook uitstekend dansen, zoals op onze feestavonden blijkt. Aan de trilingen van de vloer voelen zij het ritme. Ook de bingo-avonden bij ons zijn een groot succes. Hierbij worden met dia's de cijfers getoond, en wie bingo heeft staat snel op". "Het lijkt wel of doven gezelliger men sen zijn en je er meer contact mee hebt dan met horenden", vult Annie de Witte, moeder van Ton en zelf ook lid van de club. haar zoon aan. Omdat hun ge hoor hen in de steek laat is hun gevoel veel meer ontwikkeld, denkt zij. Wie eens wil kijken hoe het op deze club toegaat kan elke vrij dagavond van half acht tot tien uur terecht in de Zeeuwse biblio theek aan de Kousteensedijk om te klaverjassen en te sjoelen. Daarnaast wordt er elke eerste zaterdag van de maand gebowld in de Kruitmolen van half acht tot half tien 's avonds. Als het leden tal groeit zijn er plannen voor een eigen voetbalteam, maar ook op het gebied van tafeltennis, vol leybal en korfbal. In de zomer maanden denkt men aan puzzel- tochten per fiets, auto of benen wagen. Ook met clubs buiten de provincie is veelvuldig contact 'De Zeeuwse doven-ontspanningsc/ub tijdens de maandelijkse bowling. wens al zevenhonderd kaarten verkocht". Het financiële risico bedraagt een halve ton. Aan het concert wordt geen stuiver verdiend. Beide he ren geven het onmiddellijk toe: "Je moet er een beetje gek voor zijn. Het is gewoon een hobby. We hebben allebei veel ervaring in jeugdwerk en daar raak je wel gewend om dingen te organise ren die financieel gezien net op de rand van kunnen en niet kun nen liggen". Over een subsidie aanvraag aan bijvoorbeeld de Culturele Raad Vlissingen pein zen ze niet. "We hebben geko zen voor een particulier initiatief en daar blijven we bij. Bovendien zijn we veel te liberaal om aan de subsidiekraan te gaan hangen. Als dit lukt gaan we zeker verder met andere artiesten". Bedrijven zijn wel welkom als sponsor. Autobedrijf Klip uit Vlis singen financiert de kaartdruk. Verder wordt er met behulp van adverteerders aan een BZN- informatieboekje gewerkt. *Ton Weyts en Adrie Gideonse bij de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. elke dag geopend van 12.00-24.00 uur. Tevens zijn wij op zoek naar enige assistentie in de bediening. Geïnteressseerden kunnen kontakt opnemen met Cristas Adamopoulos. MEER METERS MODE "W mi- Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 106. om tot gezamenlijke activiteiten te komen. "Ik weet dat er heel veel doven en slecht-horenden in onze pro vincie zijn en ik hoop dat zij ons in de toekomst weten te vinden, maar ook horenden weten niet hoe gezellig het is op deze club", zegt bestuurslid de Witte. 'Wie geïnteresseerd is kan mij altijd bellen". Het telefoonnummer van De Witte is 01180 - 29773. FOTO-VIDEO COMPUTERS □mblFOHD Sl Jacotosuaai 27 Viitungcn 0"8J '2300 - v<t aigsm.ocj.iqs 1 K0n* Ge*>* 17 M.aaemu'g C'180 37772 .-re ling* Ktrkst'Mt 3' Goe» 01 '00 27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1