Stichting is financieel nog niet helemaal rond Autobedrijf: dringende behoefte aan vaklieden SSS» Avondvierdaagse Vlissingen Walchers grootste evenement mjj FINALE NIEUW ZEEUWS LIED TIJDENS STADHOUDERSFEESTEN KAS/A VAN BELZEN WINT BOD YBUILD WEDS TRIJDEN De Golden Earring geeft ze van katoen in de Pup FOTO VERSCHOORE Hutschenreuther Marquis Kodak Express Of het lukt is natuurlijk nog de vraag, maar als het aan Gerrit den Braber en de Stichting Stad houdersfeesten Middelburg ligt, gaat de toerist na september naar huis met een echte Zeeuwse top hit in z'n hoofd. Zeeland promotie optima forma, heet dat. De AVRO staat er achter en de Stich ting Conamus (die van het landelijke songfestival) bereidt een en ander voor. Tekstschrijvers en componisten - "Professionals", verduidelijkt stich- tings voorzitter Ben van Damme - zijn momenteel al druk in de weer om voor de zuidwestelijkste provincie in Nederland een passend lied te schrij ven. De finale vindt plaats tijdens de Stadhou dersfeesten van 2 en 3 september. Niet hetzelfde PZC WEEKBLADEN Pin Up Postzegels Stappen Rubrieken Loterij VRIJDAG OPEN DAG BOVAG/LBO WERKGROEP Geen eten Neushoorn LfS)- SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service I 18e JAARGANG NUMMER 19 11 MEI 1988 'Zomer in Zeeland' van Saskia en Serge op de helling? Wie weet. Originaliteit staat bij het nog te maken lied voorop, benadrukt Van Damme. En niet alleen de re gionale media besteden er aan dacht aan. Wie het veel be luisterde zondagochtend pro gramma van Gerrit den Braber op Radio 2 heeft gehoord, weet dat er nu al over wordt gepraat. Van Damme legt uit hoe een en ander in z'n werk gaat. "Eerst worden de inzendingen beoordeeld. De beste worden tijdens de Stad houdersfeesten gezongen. Een jury die uit landelijke bekendhe den en wat vertegenwoordigers uit de regio bestaat, bepaalt tij dens de finale in Middelburg welk lied de Zeeuwse tophit moet gaan worden. Die regionale vertegenwoordigers? Dat weten we nog niet precies. We denken aan burgemeesters". De Stadhoudersfeesten komen dus weer terug. Vrijdag 2 en za terdag 3 september bezet de cu linair gerichte horeca de Markt in Middelburg. En de verwachting is dat - net als vorig jaar - pakweg 30.000 mensen worden gelokt door de geurtjes van de exclusieve spijzen die worden bereid. "We hebben geleerd van vorig jaar", geeft Michel de Vaan, pr-man van de organise rende stichting, toe. Er zal dit jaar in elke stand wat anders te eten zijn. Vorig jaar waren de 'concur- 'rerende koks' nog wel eens met dezelfde lekkernij bezig. "Door goed overleg voorkomen we dat dit jaar. Elke standhouder neemt z'n eigen specialiteit uit z'n restaurant mee", weet De Vaan. Behalve lekkernijen heeft de stichting ook voor een volwas- 12)© Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 sen randgebeuren gezorgd. Nu al staat vast dat Therèse Steinmetz komt, De Gigantjes zullen er zijn en bovendien verzorgt het Deep River Quartet een optreden. De ze toppers worden afgewisseld met plaatselijke groepen zoals de Blue Jeans Big band en de top groep in de lift: Dreams die first? Een probleem vormt nog het geld. Van de gemeente Middel burg krijgt de Stichting Stadhou dersfeesten alleen maar materië le ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld dranghekken, vlag gen en andere onontbeerlijke be nodigdheden. Het geld dat de ge meente beschikbaar had gesteld voor de internationale Stadhou dersfeesten (het feit dat stad houder William en zijn gemalin Mary 200 jaar geleden naar En geland vertrokken om daar tot koningspaar te worden ge kroond) is helemaal opgeslokt door een krant van alle steden die bij de herdenking betrokken zijn. Voor de stichting betekent dat dus roeien met de riemen die er zijn zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de feesten. Dankzij het initiatief voor een Damme, dat» de opbrengst wordt gebruikt voor de renovatie van het VOC-gebouw in Minia tuur Walcheren". Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie de mooiste is? Tijdens de Pin Up verkiezing wordt dat bepaald. Verboom verzamelt en verkoopt al 60 jaar postzegels Voor het eerst is in Zeeland officieel een stapclub in oprichting onder het motto 'als het maar leuk is'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week enddiensten, Korte In formatie en Auto nieuws. *De stichting bijeen in vergadering. nieuw Zeeuws lied hoopt de stichting dat de provincie nog er gens een potje over heeft. Om een behoorlijk budget te kweken had de stichting een lo terij georganiseerd met 'droom- prijzen'. De loten gaan echter niet zo vlot van de hand. Daarom worden de winkeliers in de bin nenstad deze week schriftelijk nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt. In een brief van de stichting wordt vast gesteld dat de 30.000 bezoekers ongetwijfeld voor meer in komsten zullen zorgen op 2 en 3 september. "De koopavond is zelfs verzet naar de vrijdag", lichten Van Damme en De Vaan toe. Aan de winkeliers wordt nu gevraagd om minstens één lot te kopen. Doen ze dat dan worden ze aangemerkt als sponsor - "De btw kan worden verrekend" - en wordt de naam vermeld in een krant die net als vorig jaar door de PZC-weekbladen wordt gemaakt. Overigens gaat de opbrengst van de feesten - een kwartje per con- *The Deep River Quartet, ze ker te gast tijdens de Stad houdersfeesten. sumptiebon - weer naar een goed doel. Vorig jaar werd het filmtheater Electro gesteund, dit jaar krijgt Miniatuur Walcheren een injectie. "Het is de bedoe ling", vertellen De Vaan en Van Wie kiest om automonteur te worden is gegarandeerd onder de pannen. De autobedrijven hebben moeite om goeie mon teurs te krijgen. Het gevolg is dat de garages monteurs bij elkaar wegkopen. Dat zegt J. Geerts, adjunctdirecteur van De Wellinge en voorzitter van de werkgroep Bovag/LBO Walcheren. Argumenten dus om de jeugd te laten zien dat er toekomstmuziek zit in het monteursvak. Daarom wordt vrijdag 13 mei een voor lichtingsbijeenkomst gehouden op het terrein van Auto Poppe aan de Gildeweg in Vlissingen, tussen 12 en 17 uur. De bezoekers kunnen die middag kennis maken met de vele facet ten binnen het autovak zoals au tomonteur, magazijnmedewer- Middelburgse gekroond in Haags Congresgebouw Dat bodybuilders niet persé gebruik hoeven te maken van sti mulerende en verboden middelen bleek afgelopen zaterdag. Zo'n kleine tachtig krachtsporters toonden in het Congrescen trum in Den Haag dat ze met keihard trainen en goed gecon troleerd eten een lichaam kunnen kweken dat er zijn mag. En dat het mooiste - althans wat de dames betreft - uit Zeeland kwam, daarvoor hadden we kennelijk een goeie neus. We volgden Kasia van Belzen-Grochia uit Middelburg. Ze heerste zaterdag niet alleen in haar klasse maar mocht ook de grootste trofee mee naar huis nemen nadat ze in de finale van de Miss en Mister Fred's Natural verkiezing de winnaressen van de an dere groepen in de schaduw had gezet. Een reportage van Ad Hanneman. tweede zoon. Vroeger had ik aan atletiek gedaan, hardlopen. Ik miste de sport wel. Bij VCV, de sportschool waar ik nog altijd train en nu Body Gym heet, ging ik een paar avondjes per week naar toe voor wat fitness. Maar het ging zo goed dat ik wel eens In de week voor de wedstrijd had de 34-jarige huisvrouw en moe der van twee kinderen het al niet breed. Dagen at ze niet meer dan een ons of zes vis en een paar appeltjes. Het vet moest tussen de spieren vandaan; ze moesten kunnen prijken voor de jury in Den Haag. Zaterdag in het Con grescentrum voor aanvang van de wedstrijd is ze er weer wat bovenop. "Als toen iemand een verkeerd woord tegen me had gezegd, was ik nijdig ge worden". Kasia en haar vaste bege leidsters, stimuleersters en steun en toeverlaat Jos Salhuteru wachten op de voorjurering, ver gelijkbaar met de verplichte figu ren bij het kunstschaatsen. Het duurt enkele uren. Voor twaal ven waren ze er al omdat Kasia op de weegschaal moest. Een monitor in de artiestenlobby ver raadt wat anderen op het podium klaarstomen. Kasia en Jos volg den de gebeurtenissen niet echt op de voet. Ze hebben het al va ker meegemaakt. "Alleen hier zitten we riant. We hebben het wel vaker slechter getroffen". Kasia eet niets, zelfs geen koffie kan voor haar worden besteld. Dat anderen wel eten deert haar niet. "Ik moet per slot van reke ning dagelijks voor m'n gezin ko ken terwijl ik voor mezelf het dieet klaarmaak", verklaart ze gelaten. Zenuwachtig is Kasia niet. Ze praat honderd uit met Jos Salhu teru en leggen de toehoorder uit wat hen bindt. Ze doet al zo'n zes jaar aan bodybuilding. "Het begon na de geboorte van m'n "De Gekroonde Middelburgse. wat opmerkingen kreeg over wedstrijden. Min of meer per on geluk heb ik toen ja gezegd. In het begin gingen die trouwens niet echt goed. Ik werd eens vier de en verder kwam ik niet. Toen ontmoette ik Jos. Die wilde ook wedstrijden doen. We trainden samen en stimuleerden elkaar. Ik trainde ook altijd op een schema. Samen met Jos was dat niet no dig. Ik leerde luisteren naar m'n lichaam en kon toen beter massa opbouwen. Kijk. Dat is ook het verschil tussen fitness en body- builden. Met fitness verstevig je domweg je spieren, met body- builden bouw je massa op". Kasia en Jos bouwden behalve spiermassa tijdens Zeeuwse wedstrijden, waar beiden voorin eindigden, een reputatie op. Maar Kasia wilde verder. Tijdens een grote wedstrijd in Eindhoven in 1986 werd ze tweede en on langs kwam ze als derde op het podium bij een andere natural- wedstrijd, de Iron Maiden. Maar ze weet dat ze de roem nooit had gehaald zonder de hulp van haar omgeving. "Mijn man Gerard", legt ze uit, "legt me geen stro breed in de weg. Maar hij weet wat sport beoefenen inhoudt. Hij was keeper van Middelburg. En ook oma wordt ingeschakeld. Die heeft de laatste week dat ik bijna de gehele dag op de sport school was op de kinderen gelet". En als ze zo over haar achterban praat, bedenkt ze ineens dat ei genlijk iedereen in haar omgeving met haar meeleeft. De buren bij voorbeeld. "Van hen vond ik vanmorgen een briefje in de bus met een rijmpje. Dat gaat als volgt: 'Neushoorn, neushoorn, tor, tor, tor,/van voren en van achter ben je mooi,/van opzij om te zoenen,/ je bent voor ons de kampioene'. En waarom ik het allemaal doe? Tsja. Jos vergelijkt het wel eens met een bevalling. Als ze voorbij is zeg je: nooit meer Maar na een tijdje denk je anders". De tijd dat ze het podium op moet nadert. Een kleine verster king in glas, Tina Marina, moet voor de bloedcirculatie. Maar een portie koolhydraten valt ver keerd. "Het lijkt wel of ik stuk lood in m'n maag heb". Ze gaat even liggen om haar misselijk heid te onderdrukken. Als de speaker oproept dat de klasse dames boven de 52 kilogram nog maar drie minuten heeft om zich op te warmen springt ze ver schrikt op. De pijn is weg. In de -.opwarmruimte blijkt dat ze nog over een zee van tijd kan be schikken. Het waren de begin ners in haar gewichtsklasse die werden opgeroepen. Zij showt in de klasse gevorderden. Als ze op het podium komt, wordt Zeeland onder aanvoering van haar man Gerard en sport schoolhouder Jarl de Hartog ru moerig. 'Hup Kasia', klinkt het. En: "Denk om je benen". Kasia toont haar kunnen drie keer op die dag en kan zich dan om half twaalf 's avonds met recht ko ningin van Den Haag noemen. ker, receptionist, schademonteur en autospuiter. "We hebben juist gekozen voor Poppe omdat die facetten allemaal vertegenwoor digd zijn in die garage", legt Geerts uit. Verder kunnen de aanwezigen plaatsnemen in de veiligheidssimulator, er is een ral lycrossauto en de PZC is er met de Veilig Verkeertrein. Uiteraard wordt er ook informatie gegeven over de opleidingen. De scholen gemeenschappen voor beroeps onderwijs. De Wellinge in Mid delburg, Swanenburgh in Vlissin gen en de VAM Streekschool voor vervolg beroepsopleiding zijn aanwezig om informatie te geven. De dag is bedoeld voor tweede jaars LBO-leerlingen, Mavo scho lieren, leerlingen van de groep acht van het basisonderwijs en ouders. De Bovag/LBO werk groep Walcheren is opgezet om leerlingen op een gedegen wijze aan het autobedrijf af te leveren. Zo staat vast - "Op papier", on derstreept Geerts - dat twintig jongeren gegarandeerd een baan krijgen in de komende jaren. Aangevuld dient overigens nog te worden dat de garages tekort hebben aan uiterst vakbekwaam personeel. Het ronselen en weg kopen geschiedt juist in die groep. Ze weten duidelijk niet van op houden en ze doen het nog goed ook. Na vijfentwintig jaar kan de Golden Earring zich nog steeds één van de beste rockbands van Nederland noemen. Zaterdag zijn ze in de Pup in Vlissingen, met in het voorprogramma Powerplay. Oorzaken van het succes vol gens manager Rob Gerritsen: "De enorme inzet, kwaliteit en het professioneel aanpakken van de zaken". In maart kwam de dubbel LP/CD met de veertig grootste successen van de band uit. Daar is ook de laatste single My killer, My shadow op te vin den. Tussen de bedrijven door wordt hard gewerkt aan de nieu we LP die in mei uitkomt. De nieuwe nummers worden tijdens het optreden al gespeeld. Uiter aard ontbreken ook de bekende nummers zoals Radar Love, When the lady smiles en Twilight Zone niet. De wandelsportvereniging De Vrolijke Tippelaars in Vlissingen tekent weer voor de organisatie van de Vlissingse avondvier daagse. die van maandag 16 tot en met donderdag 19 mei wordt gehouden. Per avond kan geko zen worden voor de afstanden 5, 10 of 15 kilometer. Op de eerste drie avonden starten de deelne mers op alle afstanden om 18.30 uur. Donderdag vertrekt het ge zelschap 5 kilometerlopers om 18.30 uur, de 10 kilometerlopers om 18 uur en deelnemers aan de langste afstand vertrekken om 17.30 uur. Volgens de Vrolijke Tippelaars is de avondvierdaagse op Walche ren één van de grootste sport evenementen op Walcheren. Jaarlijks doen er meer dan 2000 deelnemers aan mee. Er wordt zowel individueel als in clubver band gelopen. De laatste avond is er een feestelijke intocht op het Stadhuisplein waar de wan delaars op hun laatste meters be geleid worden met muziek. Na de bloemenhulde op het Stad huisplein lopen alle wandelaars achter de muziek richting Bas- kensburgplein.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1