UUR Presentatie van jonge talenten op wervelende modemanifestatie LEO HORN dB óók voor voordelige kreukkatoen 9,- p. meter! FOTO VERSCHOORE ACTIE VOOR RENOVATIE MINIATUUR-BOULEVARD Zeeland en zijn strijd tegen water als route Voorzitter: 'We moeten dit met de sponsorclub kunnen opvangen ijs Iss GEEN TUD OM IN SLAAP TE VALLEN Kwaliteits geschenken voor MOEDERDAG in alle prijzen Kodak Express De Vlissingse boulevard in Miniatuur Walcheren. Per jaar bekijken honderdvijfenzestigduizend mensen hem. Het visitekaartje van de Schel- destad. Tenminste, dat zou het moeten zijn. De staat waarin dit pronkstuk verkeert is namelijk bijzonder slecht. "Bijzonder slecht? Dat ding zakt van ellende In elkaar", klaagt Jan Jacobs, directeur van VVV-Vlissingen en Vlissingen Pro motie. "Als we hem niet herbouwen, kunnen we hem net zo goed meteen afbreken". Marathon van EMM voor Poolse teams !C WEEKBLADEN Inzameling Weloverwogen Origineel Illustrator Muziek Zwaluwen Jeugd- voetbaltoernooi voor geestelijk gehandicapten Alarm Tafeltennis Rechtstreeks Muziekles Kunstenaar Produkt- informatie Rubrieken J.P.A. Rossël HOOFDSPONSOR HERSTACO STOPT BIJ VLISSINGEN QIr^q^ SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Qiulitv control service M 18e JAARGANG NUMMER 18 4 MEI 1988 Het Vlissingse visitekaartje zakt van ellende in elkaar Maar zover hoeft het niet te ko men. De Stichting Miniatuur Walcheren heeft in samenwer king met de gemeente Vlissin gen en de Stichting Vlissingen Promotie een volledige renova tie uitgewerkt. De basis van het plan: de huidige vorm en loop van de boulevards, een water partij vóór de boulevards, de >aanleg van de Koopmans- en Vissershaven op schaal en de grondwerken. Kosten: f 103.900,—. En dat is exclusief de bebouwingskosten. Die zijn voor rekening van Miniatuur Walcheren zelf. Ruim een ton. Dat is een hoop geld. "Maar omdat het de hele Vlissingse bevolking aangaat moeten we dat ook met z'n allen op kunnen brengen", zegt drs. J. van Gent, EMM balt zaterdag 7 mei de han den blauw tijdens een handbal marathon die maar liefst elf uur gaat duren. Dit gebeurt op de grasvelden bij het clubhuis aan de Middelburgse Nadorstweg. Van de opbrengst kan weer een aantal Poolse teams naar Middel burg worden gehaald. De mara thon begint om 9 uur. Sinds enkele jaren spelen de Poolse teams mee op het kerst toernooi van EMM. Door bezuini gingen zou het dit jaar niet moge lijk zijn ze wederom uit te nodi gen. De opbrengst van deze gesponsorde 'wanhoopsdaad' is bestemd voor zaken als excur sies, verzekeringen en voedsel pakketten voor de Poolse sport- genoten. De toegang is gratis. MÜSSÜSlg©}? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 secretaris van Vlissingen Pro motie en voorzitter van Onder nemend Vlissingen. Dat zijn geen loze woorden. Daan Bruinooge, die behalve wethouders ook voorzitter van Vlissingen Promotie is, bena dert binnenkort de Vlissingse ondernemers voor een bijdrage. Winkels, horeca-bedrijven, ban ken, aannemers, makelaars en strandtenthouders moeten er aan geloven. Logisch, want een goed visitekaartje voor Vlissin gen betekent voor hen een eco nomische versterking. En een economische versterking komt de hele Vlissingse bevolking ten goede. Vlissingen Promotie heeft een speciale bankrekening geopend. Jan Jacobs: "Het geld wat daarop binnenkomt, al is het maar een gulden, wordt uitslui tend aan de renovatie besteed. Wethouder Bruinooge gaat zich 7s er dan toch nog hoop voor het op instorten staande "pronkstuk"? hard maken voor een subsidie van de gemeente. Maar de ge meente is niet al te rijk en de on dernemers ook niet, dus hebben we 'van meerdere instanties hulp nodig". Volgens Jacobs en Van Gent zijn de kosten zeer goed over wogen en daarom beslist niet buitensporig hoog. Jan Jacobs: "We praten niet over de aanleg van een miniatuurspoorlijntje. We hebben het over aannemers- werk dat de modelbouw ont stijgt. Er moeten gigantische grondwerken die in het echt tientallen miljoenen hebben ge kost worden uitgevoerd". Die gigantische grondwerken bestaan onder meer uit het uit graven van een stuk Wester- schelde en de aanleg van havens en sluizen. Dat de miniatuur-boulevard in zo'n mi serabele staat is, ligt volgens Jacobs niet aan Miniatuur Wal cheren. "We verwijten Minia tuur Walcheren niets. Een hele stad op de schop nemen gaat hun geringe financiële middelen te boven. Het is een schitterend park van ons allemaal. En daar mogen we best wat voor doen". Miniatuur Walcheren is inmid dels al begonnen met de reno- De opzet is eenvoudig: jonge Zeeuwse mode-ontwerpers de kans geven zich te presenteren. Niet wereldschokkend. Hooguit leuk. Maar de nietsvermoedende bezoeker van de Middelburgse Modemanifestatie staat wel even wat anders te wachten dan een simpel modeshowtje. Het programma van de organisator, de stichting Modac (Modeactiviteiten), staat als een huis. Vrijdag 20 mei verandert de statige Concert- en Gehoorzaal in een video-clip. Een flitsend, wei velend mode-spektakel rolt over de bezoekers. Geen tijd om in slaap te vallen. Niet eens om te "De manifestatie van vorig jaar was goed", zegt Gemma van der Hoogte van Modac. "Dit jaar wordt 'ie beter". Kwaliteit was het belangrijkste criterium bij de beoordeling van de deel nemers. Dat leverde een geva rieerd aanbod van overwachte wendingen op. Allereerst is daar Wilma de Groot uit Koude- kerke. Zij ontwerpt hele bijzon dere leer-mode. Carla van Hoek uit Vlissingen ontwerpt de kle ding voor het Vlissingse kinder theater Dodd. "Kledingontwer pers van theaterstukken staan meestal in de schaduw", licht Gemma van der Hoogte de keu ze toe. "Terwijl er, zeker bij Dodd, een hele nauwe samen werking met hen is". Karin Gouwlooze uit Goes zorgt voor barokke invloeden. Karin Gouwlooze drijft in Goes haar eigen winkeltje, Karin's Mode. Werd er vorig jaar nog een pro fessioneel modellenbureau in de arm genomen, dit jaar wordt de kleding door leerlingen van de Vlissingse MDGO geshowd. Zij tonen ook. hun eigen ontwer pen. Choreografe Tineke Boomsma zorgt ervoor dat dat op zeer originele wijze gebeurt. De Vlissingse acteur Lex Maes presenteert de avond op zijn ei gen, korhische manier. Ook het decor mag er wezen. Op drie grote schermen van twee bij twee meter worden dia's gepro jecteerd van de ontwerpsters en hun werk. Tijdens de sessies zijn er dia's van bijpassende stoffen en dessins. Uiteraard is er een groot plankier dat de zaal inloopt. Na elke show verschijnen de kappers van de Haarmodegroep Zuid-West-Nederland op het po dium. Binnen tien minuten ver anderen zij het haar van hun modellen zo drastisch dat ze to taal andere mensen lijken. Maar het publiek hoeft zich niet al leen met kijken bezig te houden. Het wordt ook daadwerkelijk in geschakeld in het modegebeu- ren. Wie altijd al droomde van een carrière als fotomodel krijgt op de Modemanifestatie de kans om in ieder geval één keer extra mooi op de foto te staan. Een fotograaf van Foto Back uit Vlissingen tovert de gewone bezoeker om in een model van allure. En dan is er ook nog de moge lijkheid om de hoofdrol in een echte mode-illustratie van Ricky Lievelt uit Middelburg te spelen. Lievelt zit nog op de middelbare school. "Maar wat die aan mode-illustraties maakt is niet te geloven", zegt Gemma van der Hoogte. Visagiste Mieke Pe tite, die de make-up van de mo dellen verzorgt, gaat zich (on der voorbehoud) in de pauzes op het publiek uitleven. De bezoekers van de manifesta tie worden geheel in stijl ont vangen door hostesses van het Teachers-instituut uit Middel burg. Het damessalonorkest En- tre'Acte zorgt met cello, viool, Gemma van der Hoogte in afwachting van het spannende gebeuren. fluit en piano voor een passend melodietje. Tussen de bedrijven door galmen de gebronsde mannenstemmen van het bar- bershopkoor BHC Coastline Chorus uit Vlissingen door de zalen. De Vlissingse dansschool Janvier laat zien dat ballroom- dancing weer helemaal terug van weggeweest is. Inderdaad: een overstelpend programma. Gemma van der Hoogte: "Het leuke is dat ieder een geheel belangeloos mee werkt. Anders hadden we het ook nooit gered". De Modema nifestatie van de Stichting Mo dac, die verder uit Cora Zuide- ma en Henk Geelhoedt bestaat. wordt om 20 uur officieel geo pend door burgemeesters vrouw Ineke Rutten. Het festijn eindigt tegen 22.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Loek's Boekhandel aan de Mid delburgse Nieuwe Burg. vatie van bestaande gebouwen. Nieuwe gebouwen, zoals de Oranjemolen en het Lampsins- huis, zijn in de maak. Vlissingen Promotie wil in het najaar met de grondwerken beginnen. Het benodigde bedrag moet dus bin nen vier maanden bijeengeza meld zijn. Als alles goed gaat en iedereen meewerkt is de boule vard volgend jaar helemaal op geknapt en staat de opening van het nieuwe seizoen (april '89) helemaal in het teken van Vlissingen. Maar daarvoor is dus geld nodig. Veel geld. Wie mee wil werken aan een be tere presentatie van Vlissingen als stad kan een bijdrage ten na me van Vlissingen Promotie storten op Amro-bankrekening 49.74.47.576. Het gironummer van de bank is 10.68.635. De sportcomplexen van Irislaan en Baskenburg te Vlissingen staan 12 mei weer helemaal in het teken van het Zwaluwen Jeugdvoetbaltoernooi. Het orga niserend comité, bestaande uit afgevaardigden van SV Walche ren, VC Vlissingen, RCS, Zee land Sport, Ritthem, GPC en de scheidsrechtersvereniging Wal cheren, is er in geslaagd om ach tenvijftig Zeeuwse jeugdteams van veertien clubs aan te trek ken. Het toernooi begint om 9 uur. Achtenvijftig teams betekent ruim zevenhonderd spelers met begeleiders. Met z'n allen voet ballen ze voor het Prinses Beatrix Fonds, ledereen, ook de deelne mers, betaalt een entreeprijs van een gulden. Om 1 5 uur probeert een groep parachutisten weer in het vangzeil van de Vlissingse brandweer te landen. Daar is een prijsvraag aan verbonden. For mulieren zijn verkrijgbaar in de clubhuizen. Verder wordt er 's middags een wedstrijdbal ver loot. De netto opbrengst gaat naar geestelijk gehandicapte kin deren. Donaties kunnen worden overgemaakt op giro 90 88 61 ten name van de Zwaluwen Jeugd Actie te Vlissingen. De voltooiing van de Deltawer ken was voor de provinciale WV aanleiding om een uitgebreide auto- en fietsroute te ontwikke len. En ziedaar. Nog voordat de laatste dam wordt geopend (6 ju li de Philipsdam) is de organisatie klaar met een uitgebreide route (609 km) langs bezienswaardig heden in de provincie, die vooral de strijd tegen het water tonen. Er bij is een brochure (32 pagi na's) verschenen die achter grondinformatie geeft over de streek waarlangs fietser of auto mobilist zich begeeft. De route toont een aantal facet ten die vooral iets vertellen over het leven met water en de strijd die ertegen is gevoerd in Zee land. In totaal zijn er zeven rond gaande routes door evenzoveel streken. Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Zuid- Beveland, Walcheren, Oostelijk Zuid-Beveland, West-Zeeuwsch- Vlaanderen en Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Schakels verbinden deze routes, meestal gevormd door dammen, bruggen, veer ponten of dijken. Naar wens kan door de keuze ook een combina tie worden gemaakt. Via scha kels komt de fietser of automobi list dan terecht in andere routes. Te zien zijn onder meer de Stormvloedkering Oosterschel- de, de Veerse Gatdam, de Zand- kreekdam, de Oesterdam, de Philipsdam (na 6 juli) en de Zee- landbrug. Verder zijn ook de historische waterwerken zoals vliedbergen beschreven en te zien in de rit. De VVV zegt met opzet voor landschappelijke we gen te hebben gekozen, omdat dit aantrekkelijk is voor fietsers. In de brochure kan men de be schrijving van de route gemakke lijk volgen. De wegen zijn niet bewijzerd, zodat de kaart wel erg goed geraadpleegd moet wor den. De auteur Henri Arnoldus verleende zijn medewerking aan de totstandkoming van dit werk. Alarmsysteem op Mid delburgse scholen: de dieven buiten, de pro blemen binnen. Wereldtop tafeltennis in Middelburg op ini tiatief van 't Zand. In onze veertiendaag se rubriek 'recht streeks' het afhande len van een vakantie klacht. Vlissingse kinderen krijgen eerst blokfluit- les en gaan daarna pas bij de koninklijke harmonie Ons Genoe gen meeblazen. Peter Sijnke spreekt in rubriek 'de kunstenaar gesproken' met Cees de Valk. Onze rubriek produkt- informatie toont on dermode, porcelein, de Austin Montego, mo gelijkheden voor brui loften, tuintafelspecialist, leermode en vlees la ten inblikken. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en Ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Herstaco stopt per 1 juli met de sponsoring van Vlissingen. De naamsbekendheid voor het be drijf van directeur Paul Hermsen blijft met vc Vlissingen te be perkt. Mocht Vlissingen echter alsnog besluiten tot deelname aan het betaald voetbal, dan zal Herstaco de zaak opnieuw be zien. De brief - gedateerd op 30 april - kwam voor veel vc Vlissin- gers als een donderslag bij helde re hemel. In de regio is de naam van de hoofdsponsor van vc Vlissingen wel bekend geworden dankzij de hoofdklasser. Landelijk stelt het echter niet zoveel voor. En op landelijk niveau bekend worden is een minimum, aldus de brief. "We hebben de beslissing hier intern genomen", verduidelijkte Hermsen maandag zijn beslis sing. En: "We exporteren naar negen landen in Europa, dus moet je zorgen dat je naam daar bekend wordt". Hermsen stopt overigens niet met sportsponsoring, maar pakt het nu wat groter aan. Om te be ginnen heeft het Middelburgse bedrijf een bord gekocht in het Feyenoord-stadion. Daarnaast wordt onderzocht wat het gaat kosten om een reclamebord te krijgen op een veld waar interna tionaal voetbal wordt gespeeld, bij PSV bijvoorbeeld. Volgens voorzitter Piet de Jong is er met het vertrek van deze hoofdsponsor geen man over boord. "We moeten dit makkelijk kunnen opvangen. Volgend jaar kunnen we op dezelfde voet doorgaan". De afgelopen jaren heeft Vlissingen in het spoor van zijn successen een gedegen groep sponsors aan zich weten te binden. Met de onlangs opge richte sponsorclub, waar Her msen overigens de initiatiefne mer was, meent De Jong dat de eindjes aan elkaar kunnen wor den geknoopt, zonder een con cessie te doen aan de kwaliteit van het spelersmateriaal. "We zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Ik ben en blijf Vlissingen supporter", getuigde Hermsen zijn verbondenheid met de rood- witten. "Ik ga deze week ook weer mee uit naar Venray. Nage noeg iedereen in dit bedrijf is supporter van Vlissingen. En dat zal ook wel zo blijven. Ik zou de ze stap trouwens niet hebben genomen als Vlissingen daardoor kapot zou zijn gegaan". Het voetbal gaat intussen ge woon door. Op onze sponsorpa gina leest u alles over de aan staande wedstrijd van vc Vlissin gen tegen Limburgia. MÉÉR METERS MODE Middelburg. Lange Delft 109 ïii; Vlissingen, Walstraat 106 (exclusief disk. rolfilm en rapid) FOTO-VIDEO COMPUTERS mbiFOTO Si JacoöMi'Mt 27 Viwnjw 01184 '2300 I V-7 Ko«. Gwi 17 M.3«Mbu.9 01180 37772 Lanoe Ktrtst'MI 31 Go«» 01100-27324 oofcoceo

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1