UUR 295, Juliana-Korpsen vieren 55-jarig jubileum Albert Verburg kreeg prijs VARA van Geef ons drie dagen, om een mooie Miro 'n schitterende Albert Heijn te maken. I Hutsdnenreuther ladaBianca Bang&Olufsen dealer! AAD DE BEU ER (67) EN DE EENZAME HOOGTE FOTO VERSCHOORE PZC WEEKBLADEN VOOR 'IETSTELEZEN' DER Albert Heijn, Gildeweg 6, Vlissingen. s r Zijn vrienden zeggen: "Die man is in de lucht ge boren. Elke stap op de grond is tijdverspilling". Aad de Beijer, 67 jaar en vlieginstructeur bij de Airoclub Zeeland grijnst: "Het is een eenzame job, maar nog steeds een uitdaging". De carrière van De Beijer liegt er niet om. Toen hij in 1978 de luchtmacht na veertig jaar vaarwel zei, was hij de oudste straaljagerpiloot aller tijden die dat deed. die stijl verraadt Weertering Vliegveld opgezet Midden Zeeland LOOPT WETHOUDER VINKE OOK MEE MET DE SPONSORLOOP? Derde generatie Première Produkt- in formatie Jongerenkoor Vlissingen Management Rechtstreeks Rubrieken J.P.A. Rossël ,3L 7V1 televisie ■BS video-hifi Vanaf donderdag 28 april is de oude Miro uw nieuwe Albert Heijn. Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 april hebben we nodig voor de verbouwing Dan kunt u niet in de winkel terecht Ook Giraffe is die dagen gesloten. Marca, La Boca, Alberto en de Ver. Spaarbank blijven open. "sfeervol tafelen" Tijdloos, toonaangevend in vorm en funktionaliteit de serviezen specialist: SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 NUMMER 16 20 APRIL 1988 Vlieginstructeur:__ 'Het is een hobbv' "Ik ging in 1938 naar de lucht macht omdat ik me aangetrok ken voelde tot de techniek, het in de natuur bezig zijn en de collegi aliteit. Dat bleek allemaal te klop pen. Het was een levenswijze. Werd er iemand afgekeurd dan had hij niks meer", blikt De Beijer terug. In 1939 begon hij met een opleiding tot reserve-officier in Rotterdam. "We hebben het tot 3,5 vlieguur gebracht. Toen brak de oorlog uit". Over de drie jaar die hij in een Duits tuchthuis doorbracht nadat hij als Enge landvaarder in België werd opge pakt wil De Beijer eigenlijk liever niets kwijt. Wel dat hij begin '45 uiteindelijk toch in Engeland te recht kwam en bij de RAF be landde. Daarna volgde Indië, waar De 6 pers. cassette 42 dig. model: Chalet Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184 62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Beijer een Mitchell bommenwer per vloog. Bij de soevereiniteitso verdracht in 1950 trok het gezin terug naar Nederland. Over die soevereiniteitsoverdracht kan De Beijer zich nog steeds boos ma ken: "De Nederlandse politiek begreep niet dat we de Indische bevolking geen dienst bewezen door ze over te leveren aan Soe- karno. Het is voor de jongere ge neratie misschien moeilijk te be grijpen, maar toen wij daar weg gingen stond het personeel te huilen. We brachten daar ook een stuk welvaart". Gedesillusio neerd verliet hij de luchtmacht voor vier jaar. De instructeur werkte twee jaar op Schiphol en daarna voor de Nationale Lucht- vaartschool in Ipenburg waar hij zich toch weer bezig hield met de selectie voor de luchtmachtoplei dingen. De Beijer: "Toen ben ik maar weer terug gegaan. Ik had even genoeg van het instrueren en stapte over naar de tactische luchtmacht. Dat duurde precies twee jaar. Daarna begon ik weer als instructeur. Blind vliegen deze keer. In de T33, een straalvlieg tuig". De Beijer houdt duidelijk van afwisseling want de volgen de zes jaar van zijn carrière bracht hij door op het NATO- verbindingscentrum in Maas tricht. "Tja, je zit daar met vijf wisselende hoofden te wachten op dingen waarvan je hoopt dat ze niet gebeuren", merkt hij droog op. "Het was eigenlijk een overgangsperiode tot ik een ge schiktere baan zou vinden". Dingen waarvan je hoopt dat ze niet zullen gebeuren. Oorlog. De Beijer: "als je voor de luchtmacht werkt weet je dat je moet vech ten als er oorlog uitbreekt. Maar als de ballon opgaat zijn de over levingskansen minimaal. Bij de luchtmacht krijg je een goede opleiding en het werk is veel avontuurlijker. Ik heb ook examen voor de Rijksluchtvaartschool ge daan. Dan kun je als piloot bij de KLM of Martinair aan de slag. Vaste lijndiensten, je bent een soort veredelde bus chauffeur". In '69 braken de betere tijden aan. De vliegenier verhuisde naar Seedorf in Duitsland. Hij werd er luchtmachtverbindingsofficier. "Dat was een vreselijk leuke baan", vertelt hij. "Ik was de eni ge blauwe jongen tussen zeven duizend man van de landmacht. Wij waren de rijke hap aan de El be. Buiten het normale werk om heb ik een vliegclub opgezet. De genietroepen groeven twee kaarsrechte kanalen. Welzijnszorg vulde het tekort aan. We kregen voor dertigduizend mark aan graszaad, zo heb ik een heel vliegveld gemaakt. Het was een mooi leven met heel veel vrijheid". Na nog twee jaar noeste arbeid op de Nationale Luchtvaartschool in Rotterdam zwaaide De Beijer in '78 af. De Seedorf-ervaringen kwamen hem op vliegveld Midden-Zeeland goed van pas. "Begin '78 was er een kerngroep motorvliegen. Er waren geen ei gen vliegtuigen dus we hebben tot twee jaar geleden doorge ploeterd. In '85 is de stichting Vliegmaterieel opgericht. De deelnemers leveren f 1.000,— aan de stichting. Daar krijgen ze natuurlijk rente over en een kor ting op de vliegprijs. We hebben nu een hangar met drie vlieg tuigen". De Beijer is de enige instructeur. ,,'t Is een hobby", zegt hij simpel weg. "De kunst is om je eigen rust over te dragen op de leerling. Leren vliegen is niet moeilijk. Het zit 'm in de manier waarop het je wordt bijgebracht. De leerling moet accepteren dat jij iets kunt wat hij niet kan. Dat is de essen tie van elk onderricht. Een vlieg club staat of valt met de aanwe zigheid van een goede instruc teur. Helaas zijn die dun gezaaid". De tachtig leden van Airoclub Vlieginstructeur Aad de Beijer. Uiteraard in een vliegtuig. Zeeland zijn allemaal even fana tiek. Wat maakt vliegen zo boei end? De Beijer: "Het leven in de lucht is elke dag weer nieuw. Neem nou het weer en de wisse ling van de seizoenen. Of het spelen met wolkenstraaltjes. Het in de lucht zijn op zich is belang rijker dan het verplaatsen. Die vrijheid.... En dan natuurlijk het driedimensionale bewegen. Met .-en auto kun je alleen maar naar links of naar rechts. Met een vliegtuig ook naar boven en be neden. Snelheid speelt geen rol. Het is een uitdaging om de ma chine zo onder controle te krijgen dat ie doet wat jij wilt". De instructeur zou nog uren door kunnen vertellen. Hij is het wan delende bewijs dat vliegen inder daad een manier van leven is. Be tekent dat vliegen tot hij er dood bij neervalt? "Nee hoor", zegt de vliegfanaat iets te tam. "Ik word elk half jaar gekeurd in Soester- berg en er is nu geen reden om te stoppen. Wordt ik afgekeurd, nou ja, dan is het gewoon genoeg geweest". In 1933 begonnen ze vanuit de Christelijke Jonge Mannenvere- niging Middelburg. Vijftien jon gens werden in wit overhemd gestoken om de wandeltochten van deze vereniging muzikaal te begeleiden. Zij vormden de basis van de Juliana Korpsen Middel burg. Juliana telt nu honderdne gentig leden, verdeeld over het Juliana Drum Bugle Corps, het Juliana Blaasorkest en het Junior Drumkorps Johan Friso. Samen met de oud leden wordt komend weekend het vijfentwintig-jarig bestaan gevierd. Omdat de viering van het vorige jubileum nogal officieel verliep, heeft het bestuur deze keer de nadruk op een ontspannen ont moeting met de oud-leden ge legd. Het aantal oud-leden loopt inmiddels al tegen de vierhon derd aan. De onderlinge binding is sterk want vrijdag 22 april ko men er in ieder geval al honderd vijftig naar de Middelburgse Schouwburg. Alle leden, reü nisten, aanhang en andere be langstellenden komen om 19.30 uur samen in de foyer. Om 20.45 uur begint het zaal programma. Onder leiding van oud-dirigent Jo van de Brink is er dan een repetitie op het toneel. Ook de oud-leden krijgen een in strument in de handen gedrukt. Daarna verzorgen alle korpsen een optreden. De Johan Friso- blazers doen dat samen met een aantal oud-tamboers onder lei ding van Piet de Veij en Bas Bosch. Onder het genot van een dansje en een drankje kunnen de bezoekers na de optredens nader kennis maken met elkaar in de foyer. Hoewel, kennis maken zal over het algemeen niet nodig zijn. Het is meer een kwestie van herinne ringen ophalen. De Juliana- Korpsen zijn inmiddels aan hun derde leden-generatie toe. Ouders stuurden hun kinderen en de kinderen stuurden op hun beurt de eigen kinderen. De kleindochter van PR-man Simon van der Paal (zelf het oudste lid van Juliana) bijvoorbeeld, heeft /z. de Lange met straat. "Juliana" op 4 juli 1936 in de tuin van het C.J.M.V.-gebouw in de Singel- zich net bij de vereniging aan gesloten. Het feest verplaatst zich zater dagmiddag naar het clubgebouw De Hoop. Rond 14 uur starten de activiteiten. Centraal staat het open huis en de tentoonstelling Juliana toen en nu. Oude, opge knapte instrumenten, foto's en kranteknipsels sieren de gereno veerde molen, op zich natuurlijk al uniek als clubgebouw. Verder zijn er dia's en videobanden. Tussen 14 en 14.30 uur lost wethouder Rinus Vinke het start schot van de sponsorloop, leder een die daar zin in heeft -en wordt gesponsord- kan zich uit leven op rondjes van 350 meter. Of Vinke zelf ook de moed heeft om mee te rennen valt nog maar af te wachten. De organisatie hoopt in ieder geval van wel. Om 16 uur is er voor de reünisten een rondrit door Middelburg, ge volgd door een broodmaaltijd in de molen. De festiviteiten wor den 's avonds vanaf 19.30 uur afgesloten met de première van de nieuwe shows van het Drum Bugle Corps en Johan Friso in de Kruitmolensporthal. Net als bij de andere activiteiten is ook hier de toegang gratis. De feestelijkheden krijgen nog een staartje. De traditionele rom melmarkt is op 7 mei. Het Zeeuwse Riviera Festival op 11 juni in Zoutelande. Hoogtepunt is de taptoe op de Middelburgse Markt op 1 7 september. Albert Verburg neemt de VARA-prijs in ontvangst. De Vlissingse kunstenaar Albert Verburg heeft zondagmiddag in het Zuidlandtheater in Terneuzen de VARA's Zondagprijs gehad voor z'n blad 'letstelezen'. De aanmoedigingsprijs bestond uit een fraaie presse papier voorzien van het bekende VARA- uitroepteken. De VARA zond zondag recht streeks uit vanuit Terneuzen. Naast bekende Vlaamse schrij vers als Tom Lanoye en Herman Brusselmans mocht ook Albert Verburg z'n zegje doen voor de microfoon. De presentator Jeroen Pauw vroeg hem honderduit over z'n 'geesteskind', het kunstblad 'letstelezen', waarvan binnenkort het derde nummer van de persen rolt. Het artikel 'Als de kunst wint van erotiek' in dit nummer, dat is 'verlucht' met. enkele decente naaktfoto's, was voor Pauw aan leiding Albert Verburg kritisch te ondervragen over hoever hij durft te gaan. Gezien de wankele financiële ba sis van het blad -kan de Vlissing se kunstenaar zich naar z'n zeggen niet alles permitteren. Het komende nummer van 'letstelezen' heeft als thema 'Wat is kunst'. 'Iets te lezen'-3 bevat bijdragen van onder anderen Wim Hofman, die een brief schrijft naar Vincent van Gogh, Andreas Oosthoek, Ineke Jobse van de Zeeuwse Kunstuitleen en de Axelse galeriehouder Roby Bellemans. Verder wordt de uit slag bekend gemaakt van de Krullebakkunstpijp- werkwedstrijd. Ruim een pagina over produktinformatie met Rover, bescherming meubels, handzame attaché-koffers, keu kenspecialist, sprook- jesbeer, hooikoorts, tégen vetrollen, sier raad, edelstenenspeci- alist, keurslagers en de PTT. Louis van Dijk bege leidt het jongerenkoor 'Sheborim' bij het feest rond het 10-jarige bestaan. De VC Vlissingen had best kunnen winnen, beweert doelman Ruud Pennings die twee keer de bal uit het net moest halen. Verder: 'sponsors krij gen vinger aan de pols'. Allemaal geslaagd. Dat meldden de do centen Zuidema en Schuitema hun leerlin gen van de cursus 'management voor midden- en klein bedrijf'. Mr. Jan van der Velde beschrijft de handelin gen rond erfenis en testament. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen rirtmA Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 LoOETjE (exclusie! disk, rolfilm en rapid). FOTO-VIDEO COMPUTERS CnmblFOTO Si JacobWMt 27 Vlissingen 0118* '2300 sMaandagsmiddags Kone Geer» 17 Middelburg 01180-37772 oohopen lenge Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 cn oo oo OM ■xi

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1