Zwemmen voor Burundi bij Nationale Zwemvierdaagse Razendsnelle voortplanting van overvoede en oversexte vogels VRIJE HANDEL,SPELLETJES EN MUZIEK Quite Simple topact bij Hit'm or lose FOTO VERSCHOORE Mode-ontwerpers welkom voor Modemanifestatie MIDDELBURGSE DUIVEN 'S NACHTS 'STIEKEM' AFGESCHOTEN Lj "Ti -c( s r Wedgwood serviezen KOM KIJKEN BIJ DE SERVIEZEN-SPECIALIST: Kodak Express Bruist Vlissingen als de branding? Op 30 april in ieder geval wel. Voor één dag mag in de binnenstad bijna alles. Vrije handel, muziek maken zonder vergunning, een duik nemen in een schuimbad, het kan allemaal als Vlissingen zichzelf op Koninginnedag tot Vrijstad uitroept. Peter Nette van café Frapo's: "De binnenstad leeft". "En dit is nog maar het begin", kondigt Wil Nijman van de winkeliersvereniging aan. Concert Con Amore met Smalstadskoor PZC WEEKBLADEN Samen Dó zeephelling. Spektakel op Koninginnedag op het Bellamypark. Kinderspelen VRIJDAG 20 MEI IN MIDDELBURG Bach en Italianen ten tonele gevoerd bij Sherryconcert Zekatel 'Het Kamp' Dansorkest Rubrieken VAN 25 T/M 29 APRIL IN VLISSINGEN "sfeervol tafelen" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Oui/ity control service M NUMMER 15 13 APRIL 1988 Vlissingen Vrijstad op Koninginnedag Het Bellamypark, de Walstraat en de Lange Zelke zijn de centrale punten op het verjaardagsfeestje van de ko ningin. In het Bellamypark staat voor café Frapo's een schuimbad met zeephelling. De sportieveling dient uit het bad een aantal sokken op te vissen en langs de zeephel ling omhoog te klauteren om ze aan een waslijn op te han gen. Dat dit tot komische si tuaties leidt mag duidelijk zijn. Groepen, groepjes en indivi- duelen kunnen zich vanaf 11 uur inschrijven. VOC de Piek zorgt voor nog meer amuse ment. Stoere mannen en vrouwen kunnen zich bij de stand in het park uitleven met bijvoorbeeld accu's tillen en zandzakken sjouwen. Natuur lijk ontbreekt ook het traditio nele rad van avontuur niet. Wie van al deze ontberingen honger of dorst krijgt kan zich laven bij de bier- en barbe cuetent. Het mandoline-orkest Con Amo re onder leiding van Jo Eckhardt concerteert zaterdag 16 april in de Johanneskerk in Vlissingen. Het Smalstad Mannenkoor uit St. Maartensdijk verleent mede werking. Het wordt een gevarieerd pro gramma, voorspelt de leiding van het Vlissingse orkest, met origi nele voor mandoline-orkest ge schreven werken. Het koor on der leiding van Jan Wesdorp brengt wereldlijke en geestelijke liederen uit praktisch alle stijlperi odes. Het concert begint om 20 uur. Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 In de Piek wordt 's avonds het feest afgesloten met een optre den van Massada. Winkeliers, studenten en horeca sloegen de handen voor deze dag ineen. "Het werd tijd dat er eens wat gebeurde", zegt Peter Nette. "De Vlissingse bin nenstad is helemaal niet saai. Zo'n dag als deze bewijst dat". Vrijwel alle winkels zijn op Konin ginnedag geopend. Dat het hun een vrije dag kost is voor de win keliers geen probleem. "De ver schillen tussen Middelburg en Vlissingen zijn groot", zegt Wil Nijman. "We moeten er heel hard aan trekken om de achter stand in te halen, maar we willen daar ook veel voor doen. Het Vrijstad-verschijnsel k^omt in den lande steeds meer voor. In plaats van achter te blijven nemen we het voortouw". De winkeliers vereniging heeft meer plannen. Half mei verandert de binnenstad tijdens de geraniummarkt in één rode bloemenzee. Momenteel worden er ook pogingen onder nomen om de jaarlijkse old-timer rit naar de stad te halen. Jongerencentrum de Piek ziet het gebeuren meer als een kans om goed voor de dag te komen. Bert Stuit: "De Piek heeft nog steeds geen echt goede naam. Ouders vragen zich vaak bezorgd af of ze hun kind wel naar ons toe kunnen sturen. We hopen op deze manier te kunnen laten zien dat de Piek helemaal niet eng is maar juist ontzettend veel leuke aktiviteiten voor jongeren heeft. En verder is het natuurlijk ge woon gezellig". lem III voor vuur op het het grote vreugde- Nollenstrand. Kinde ren die stokbrood meenemen kunnen dat roosteren. In de Walstraat worden bier- draagwedstrijden gehouden. Deelnemers moeten met een blaadje bier een parcours met in gewikkelde hindernissen afleg gen. In de Lange Zelke organi seert speeltuinvereniging De Oude Stad voor het derde ach tereenvolgende jaar kinderspe len. 's Morgens is er een puzzel- tocht en 's middags een tien kamp voor kinderen van vier tot en met dertien jaar. Inschrijffor mulieren zijn inmiddels op de scholen uitgedeeld. Om 19.30 uur is het verzamelen bij de Wil- Voor de modemanifestatie op vrijdag 20 mei in Middel burg kan zich nog een aantal ontwerpers melden. Zoals bekend wordt deze manifestatie gehouden om jonge ontwerpers in de modebranche en aanverwanten (ac cessoires) de gelegenheid te geven zich voor het Zeeuw se publiek te presenteren. Voorwaarde, aldus de Stich ting Mode-activiteiten Middelburg, is wel dat het ge toonde kwaliteit heeft. Wie nog mee wil doen aan de manifestatie in de Concert en Gehoorzaal kan zich melden bij de stichting onder nummer 01180 - 35047. Tot zover de al vaststaande akti viteiten. Wat er verder nog gaat gebeuren hangt van de eigen ini tiatieven van de kroegen en win kels af. En natuurlijk Van de parti culieren. Sieraden, zelfgemaakte tekeningen, cakes of gewoon oude rommel, wie wat te verko- pe» heeft hoeft alleen nog maar een mooi plekje uit te zoeken. Bands, zangers, zangeressen en orkestjes die rekening houden met de geluidsoverlast mogen naar hartelust optreden. Iemand die uiterst tevreden is met alle aktiviteiten is natuurlijk wethouder Daan Bruinooge. "Het is een leuk initiatief waar ik vierkant achter sta. Het past echt binnen het beleid van de ge meente Vlissingen". Er is echter nog één klein probleempje: "Het college moet nog beslissen, maar ik ga er vanuit dat het doorgaat. Ik ga er in ieder geval m'n best voor doen". Marijke Miessen (blokfluit) en Bob van Asperen (clavecimbel) verzorgen samen het Sherrycon cert zondag 17 april in het Vlis singse Vestzaktheater. Ze spelen werken van Bach en van Italiaan se componisten uit de zeventien de eeuw. Het sherryconcert be gint om 16 uur. Marijke Miessen is een bekende op de internationale podia. Sinds zij in 1977 cum laude slaagde aan het Sweelinck Conservatori um reisde ze door alle landen van Europa, Amerika, Nieuw Zeeland en Australië. In Rome, Parijs en Barcelona gaf ze enkele jaren ge leden meestercursussen. Ze geeft nu les aan een kleine klas op het Sweelinck Concerva- torium. Bob van Asperen studeerde aan het Amsterdams Conservatorium Vorige week niet, maar deze week wel weer, het derde deel van de serie, nu over de werking van de kabel. Dat de 'jongens van het kamp' een aardig partijtje kunnen voet ballen bleek vorige week. Ze werden kampioen. Een nieuw dansorkest, 'Broadway', gebaseerd op popmuziek en toch lekker de beentjes van de vloer. 'Dat kan'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. waar hij in 1971 het solistendi ploma behaalde. Ook hij maakte talrijke concertreizen door Euro pa en maakte enkele Ip's. Hij is tegenwoordig verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Marijke Miessen Ook dit jaar kunnen zwemmers weer in het Vlissingse Sportfond- senbad terecht om deel te ne- Er zijn te veel duiven op de Middelburgse markt. De overlast is te groot. In opdracht van b. en w. begon vorige week een anti-duif-campagne. Eieren werden geschud, andere vervan gen door exemplaren van kalk. Afgelopen woensdagnacht werd stiekem een aantal duiven bij de Lange Jan afgeschoten. De gemeente besloot tot deze maatregelen toen een eerdere poging tot vangen mislukte. De vogels kwam niet op het lok- voer af. Het schieten schoot enkele Marktbewoners in het verkeerde keelgat. "Dat er teveel duiven zijn weet ik ook, maar er moeten toch andere manieren zijn. Dit is zo stiekem, zo achterbaks", zegt een geschokte ooggetuige. "Ik hoorde rond half twaalf schoten. De schutter stond op de toren zelf, terwijl beneden een ander met een vuilniszak stond. Ik heb hem gevraagd of dit zijn manier was om aan vlees te komen. Hij zei opdracht van de gemeente te hebben gekregen. Het afschieten moest 's nachts plaats vinden om de Middelburgse bevolking niet te schokken. Anders krijg je weer van die verhalen in de krant zei'ie ook nog. Ik heb meteen de dierenbescherming gebeld". Het hoofd van de Middelburgse plantsoendienst, Van van de Vrie, wilde "op delicate zaken als deze geen commentaar geven". Voorlichter Gerard Bayens wel. Volgens hem is de gang van za ken volkomen legaal. "De dienst Faunabeheer heeft een vergun ning gegeven. Het schieten ge beurt dan ook echt niet in het ge heim. Overdag zou het geen prettig zicht voor de voorbijgan gers zijn. Er zijn gewoon te veel duiven. Ze bezorgen veel over last om en aan het gebouw door het hoge ammoniakgehalte in de ontlasting. Bovendien zijn ze niet gezond. Doordat de duiven zo doorvoed zijn, zijn ze behoorlijk oversexed. Ze planten zich ra zendsnel voort. Alleen het schudden van de eieren is dus niet genoeg, ze leggen gewoon weer nieuwe". Dat het gevaar bestaat dat de duiven niet altijd op slag dood zijn maar wel gewond raken geeft Bayens onmiddellijk toe, Eerder werden duiven gevoed door de hoofdstedelingen, nu worden ze afgeschoten. maar "Vergiftigen is ook geen goede oplossing. Het schieten is in combinatie met de andere maatregelen de minst onplezieri ge manier. We houden ons aan bevolen voor een beter alterna tief". Hoeveel dode duiven de aktie heeft opgeleverd kon Bay ens niet zeggen. Eventuele ver- volgakties worden deze week besproken. De heer Koedijk van de landelijke inspectiedienst van de Dierenbe scherming is het niet eens met deze vorm van "inkrimpen" maar zegt dat er niets aan te doen is. "Als er overlast van de duiven is, is het op grond van de jachtwet en met een vergunning mogelijk om ze af te schieten. Of dat ook 's nachts mag hoort in de vergunning te staan, want ja gen mag officieel alleen tot zons ondergang. De beteugeling moet zo humaan mogelijk gebeuren. In het donker is de kans om de dui ven alleen maar aan te schieten groot. Ze zijn dan op zodanige wijze verwond dat er een hele pijnlijke situatie ontstaat. Ons ad vies is om strips op het gebouw aan te brengen. Die zijn gemaakt van een zachte, afgelakte substantie. De ondergrond be weegt, zodat de duiven meteen weer wegvliegen. Het probleem is dan natuurlijk wel dat ze hun heil weer elders zoeken". De dienst Faunabeheer was afgelo pen maandag niet bereikbaar voor commentaar. men aan de Zeeuwse editie van de Nationale Zwemvierdaagse. De liefhebbers - dit jaar is het zwemfestijn voor de veertiende keer georganiseerd - kunnen meedoen van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april. De op brengst is bestemd voor Unicef. Die organisatie besteedt het geld aan de aktie 'elk dorp een eigen kraan' in Burundi, een arm land in Centraal Afrika. Deelnemen aan een zwemvier daagse betekent gedurende vier dagen elke dag 500 meter zwemmen. Kinderen tot tien jaar kunnen volstaan met 250 meter. Dat alles gebeurt in de binnenba den van het Sportfondsenbad. Na afloop mogen de deelnemers naar het golfslagbad. Van de zwemmers wordt verwacht dat ze zich laten sponsoren. Vooraf kan die sponsorkaart worden af gehaald bij het Sportfondsenbad. De sponsors moeten worden ge zocht in de familie- of kennis senkring. Het totaal door de zwemmers bijeengebrachte be drag wordt half mei aan Unicef overhandigd. Wie het hoogste bedrag bijeen zwemt krijgt een prijs. Dat geldt ook voor groepen (scholen), maar dan gerelateerd aan het aantal deelnemers. Scholen uit Valkenisse en Vlis singen kunnen deelnemen. Tijdens de beide laatste dagen van de zwemvierdaagse is er een Unicef-stand aanwezig waar wordt uitgelegd wat deze we reldwijde organisatie allemaal doet. Ook worden er artikelen verkocht. De openingstijden: 1 5.30 tot 19.30 uur. De organisatie verwacht rond de 2000 deelnemers, die bij inschrij ving een speciale krant, een stic ker en een deelnemerskaart krij gen. De leiding van het Sport fondsenbad rekent er verder op dat deze Nationale Zwemvier daagse bovendien het Sport fondsenbad met al haar facilitei ten groot onder de aandacht brengt. Quite Simple. De hoofdattractie tijdens de eerste voorronde Hit'm or lose in De Piek in Vlissingen heet Quite Simple, een viermans(vrouw)formatie die meer dan gewoon is. Hard en tegelijkertijd puur als marmer, luidden de kritieken op de eerste plaat van de groep.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1