EEN APRIL!!!! NOEM EEN AUTOMERK EN HU STAAT ERBIitf IN TWEE UUR LANGS TWAALF "Als ze een rode auto zien willen ze erbij" El CASSETTES tKFHV> Rijn Schelde Instituut maakt resultaten onderzoek bekend MOEDER EN DOCHTER Z/JN GEK OP HUN REDDINGSHONDEN PEET ERS '-//Tnd FOTO VERSCHOORE Zeelands grootste Dealer-Occaiion- Show. 7.8. april van 14-22 en 9 april van 10-17 uur. in de Zeelandhallen te Goes JEUGDBRANDWEER BESTAAT VIJFTIEN JAAR keuze uit 75 modellen BSF WILKENS WMF CHRISTOFLE Kodak Express Die zondagavond. De stem van NOS-verslaggever Joop van Zijl klinkt luid door de woonkamer, ter wijl de televisie verschrikkelijke beelden vertoont van de lawineramp in Oostenrijk. Lena van Ge- mert en haar dochter Marion Braun, beiden lid van de Reddingshonden Werkgroep Zeeland, vol gen het nieuws met meer dan normale interesse. Gekluisterd aan het scherm vragen zij zich emo tioneel af waar 'in vredesnaam' de reddingshon den zijn, zonder welke de onder de sneeuw en het puin bedolven slachtoffers reddeloos verloren zijn. als het aan Lena en Marion ligt vertrekken ze die avond nog naar de plek des onheils om hulp te bieden. die stijl verraadt FINLAND PZC WEEKBLADEN Hondlezen Erkenning Bijna 300 Bovag gekeurde gebruikte auto's van de gezamenlijke autodealers uit Goes. De toegang en de koffie is gratis en de keuze enorm. Graag tot ziens op: Pop Rubrieken J.P.A. Rossël ITT LEZINGEN ZEELAND EN DE DERDE WERELD Vlammenborden Selectie Slachtoffer - "sfeervol tafelen" de cassettespecialist: SPECIAALZAAK, SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VUSSINGEN 01184-14081 Quality control service I NUMMER 14 6 APRIL 1988 'Die politiehonden gingen maarop konijntjes jagen' Als de televisie uit is veront schuldigen Lena en Marion zich voor hun opwinding. Maar hun hobby: het trainen en geleiden van hun honden voor het redden van mensen in allerlei noodsituaties, is dan ook geen hobby meer, maar pure hartstocht. "Wij zijn al tijd al hondengekken ge weest", vertelt Lena enthou- Onze grote kollektie MERKEN-SERVIEZEN hebben wij uitgebreid, met: T~v-r"L-r7 ARABIA ^GESCHENKEN Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180 81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 siast. "Maar sinds wij lid zijn van de werkgroep hebben we pas echt ontdekt wat voor een fantastisch dier een hond kan zijn!" Volgens haar komt een hond al leen tot zijn recht wanneer hij ge traind wordt tot een sociaal en menslievend dier. "De opleiding tot reddingshond is hiervoor ide aal", vult Marion haar moeder aan. "Beter dan de zogenaamde gehoorzaamheidstraining die erg beperkt is, of de agressieve poli tiehondentraining die niet alleen puur prestatiegericht is, maar bo vendien zonder enige liefde voor de hond". Het unieke van de reddingshon dentraining is dat de hond en zijn eigenaar op een heel speciale wijze samen een onverbrekelijk team vormen. De hond wordt onder wisselende omstandighe den getraind om een slachtoffer op te sporen, terwijl zijn geleide moet leren om zijn hond te 'le zen'. "Elke hond reageert weer anders als hij zijn slachtoffer heeft gevonden", doceert Mari on. "De één blaft, de ander kwispelt of holt terug naar zijn baas. Ook als de hond niets vindt moet de geleide zijn hond goed kunnen lezen. Dat is ontzettend belangrijk". Dat hond en geleide hierdoor een zeer bijzondere band krijgen ma ken Lena en Marion dagelijks mee. Vol trots vertelt Lena dat haar hond Gina, een kruising van een Duitse en Mechelse herder, de enige reddingshond van de werkgroep is, die haar in vrijwel alle moeilijke situaties op eigen initiatief naar het slachtoffer kan leiden. "Dat is werkelijk fan tastisch", roept ze uit. "Gina en ik kennen elkaar door en door. Lena en dochter Marion (rechts) tijdens een oefening met hun honden. Als zij het goed verstopte 'slachtoffer' heeft gevonden en ik kan er niet bij komen, dan zoekt zij zelf een andere route voor mij". Dat de reddingshond op een breed terrein voor de mens van groot belang kan zijn, is gebleken tijdens de zoekacties naar het (nog steeds vermiste) meisje Cheryl Morrien uit Velsen en (de eveneens nog steeds vermiste) Gerrit-Jan Heijn. Lena die aan de zoekacties naar Cheryl in een na tuurgebied rond Spaarnwoude heeft meegedaan, herinnert zich deze speurtocht als de dag van gisteren. "De politie van Velsen had ten einde raad contact met onze werkgroep en de Reddingshon den Hulpdienst Holland uit Rui nen opgenomen, omdat de poli tiehonden totaal ongeschikt ble ken te zijn voor dit werk. Ze ne geerden in het bos alle comman do's en gingen op konijnen ja gen! Wat onze honden tijdens de speurtocht hebben gepresteerd was echt ongelofelijk. Geen obstakel was voor hen te moeilijk en uren achtereen bleven ze ge concentreerd hun opdrachten uitvoeren". De deelname van de Reddings honden Werkgroep Zeeland aan de speurtocht werd mede een succes dankzij Lena's hond Gina, die een belangrijk bewijsstuk vond, dat anderhalve meter diep in de grond was verborgen. De bedankbrief die de politiecom missaris aan de werkgroep schreef bleek het begin van een toenemende erkenning van de grote betekenis van de reddings hond. Zo heeft gedeputeerde staten van Zeeland onlangs naar aanleiding van de zoekacties een beroep op de werkgroep gedaan om zich te laten opnemen in het rampenplan voor Zeeland. Lena en Marion koesteren de stil- Ie hoop dat zij dankzij dit initiatief met hun honden Gina, Sheila en Boxey te allen tijden 'de mens in nood' van dienst kunnen zijn. Maar er zijn nog wel wat obsta kels die moeten worden opge ruimd. Zo zijn de strenge opleidings- en examenreglemen ten waaraan de reddingshond moet voldoen nog steeds niet door de Nederlandse Bond van Gebruikshonden erkent. OCCASION Natuurlijk was het een één-april-grap. En natuurlijk komt er géén digitaalklok op de Lange Jan, zoals we vorige week meldden. Maar niettemin. Wij hebben er veel plezier aan beleefd en radio, tv en dagbladen vonden de vondst ook al uitstekend. Lachen dus. Ons regionale dagblad was er ook al bijna ingestonken, zij het door toedoen van anderen. Er was namelijk een actiegroep opge richt, aldus een bericht op een hunner burelen, die de ombouw van de klok op de Lange Jan desnoods met geweld wilde tegen houden. Men zou de kraan met wel tachtig man sterk willen te genhouden. De collega die ons belde voor de bron van het be richt, hebben we collegiaal de waarheid verteld. De klok op de Lange Jan zou niet veranderen. Het was een één-april-grap ver duidelijkten we. Het was de eerste niet die voor paal stond. Enke le telefoontjes gingen er aan vooraf. Maar het allerleukste was natuurlijk de reactie op vrijdag 1 april. Aan de voet van de Lange Jan had zich een groot aantal mensen verzameld dat pas na een tijdje wachten achterdocht kreeg. 'Er gebeurt helemaal niks', was een veelgehoorde eerste opmerking. Dan een slis tussen de tanden en weg.... Hit'm or lose van start. Negen Zeeuwse bands werpen zich in de strijd. Film, Podium, Exposi tie, Kerkdiensten, Wee- keinddiensten. Korte Informatie en Auto nieuws. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzlttende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 I Hobeinstraat 52 Vlissingen Het Delta en het Derde We reld Project van het Rijn Schelde Instituut houden za terdag 23 april een drietal le zingen rond het thema 'Zeeland en de Derde We reld'. Dat gebeurt in de Klei ne Zpal van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De bijeenkomst begint om 10 uur en eindigt rond 13 uur. In de lezingen worden de resul taten gepresenteerd van de on derzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Er wordt inge gaan op 'de wereldmarkt van de fosfaten'. Daarin komt de win ning, verwerking van het ge bruik van fosfaten in de wereld aan de orde en een studie over Marokko als één van de groot ste producenten van fosfaat erts. De relatie met Zeeland (delta) ligt bij Hoechst in Vlissin gen, een grote fosfaat verwer kend bedrijf. Onderwerp nummer twee heet 'Dow Che mical in Terneuzen en Aratu'. De inleiders gaan bij dit onderwerp in op de ontwikkelingen in de petrochemische industrie van deze multinational. Verder wordt een parallel getrokken tussen Dow Chemical in Terneu zen en in Aratu. Onderwerp nummer drie is 'Zeeuwse economie en het EG handelsbeleid'. Er zal kond wor den gedaan van een analyse en een conclusie worden getrok ken uit de onderzoeken die bin nen het Rijn Schelde Instituut zijn uitgevoerd. Daarbij wordt het handelsbeleid van de Euro pese gemeenschap ten opzichte van de ontwikkelingslanden on der de loep genomen en de fei telijke hoeveelheid goederen die 'Europa' uit die landen impor teert. Ook de mogelijke gevol gen van dat handelsbeleid op de produktie en werkgelegenheid in Zeeland krijgen een plaats in het betoog van de sprekers. Alle lezingen beslaan ongeveer een half uur. Daarna is er gele genheid tot discussie of/en vra gen stellen. Cor de Jong en Bert Pirovano op een wedstrijdstelling. Vuur is er bij de Vlissingse Jeugdbrandweer niet te vinden. Wel heel veel water. Hoewel een klein vlammetje op z'n tijd niet geheel onwelkom zou zijn, zijn de twintig leden even en thousiast als fanatiek. Net als de grote korpsen. Zaterdag 9 april rukken ongeveer veertig brandweerlieden - zowel vrij willigers als beroeps - uit om de Jeugdbrandweerwedstrij- den in Vlissingen te begeleiden. Het Jeugdkorps bestaat dit jaar precies vijftien jaar. Aan de le den wordt spelenderwijs stukje bij beetje vakkennis bijgebracht. Hoofdjeugdleider Cor de Jonge, in het dagelijks leven hoofd brandwacht bij de beroeps brandweer, was er varv het begin af aan bij. De Jeugdbrand weer is nog steeds zijn grote hobby. "We hebben nu al vijf mensen die via de Jeugdbrand weer in beroepsdienst zijn geko men. Eén zit er zelfs op de Academie in Schaarsbergen. En dat is toch voor een officiers rang. Ze komen hier op hun twaalfde binnen en gaan pas op hun vijfenvijftigste weer weg. En dan alleen nog maar omdat ze dat verplicht zijn. Voor ons is dat ideaal. Je kweekt uit eigen bloed en weet welk vlees je in de kuip hebt". De belangstelling van de jeugd is groot. "Ja, als ze een rode auto zien willen ze bij de brand weer", grinnikt De Jonge. "Meestal zijn er zo'n twintig aanmeldingen, terwijl er gemid deld maar vier of vijf per jaar bij kunnen. We moeten veel kinde ren teleurstellen". Wat maakt de brandweer dan zo interessant? "Het is de spanning, het avon tuur", verklaart brandweercom mandant W.P. van Leersum. "Het is geen negen-tot-vijf kan toorbaan. Je weet nooit van te voren waar je terecht komt. En, al klinkt dat nogal zwaarmoe dig, je stelt jezelf toch in dienst van de gemeenschap". Wie bij het jeugdkorps sollici teert krijgt een strenge beoorde ling. De Jonge: "We zijn tenslotte geen vereniging. We kweken voor het korps". De kandidaten met de juiste moti vatie worden door de gemeente-arts gekeurd. Deze keuring staat gelijk aan een ste vige medische sportkeuring, want ook de jeugdbrandweer- man heeft een zwaar beroep. Het theoretische gedeelte van de opleiding duurt vijf tot zes weken. Het eerste wat de jon gens - meisjes zijn er nog niet bij - dan onder de knie moeten krij gen is het aflegsysteem. Met dit systeem weet iedereen wie wat van de wagen moet pakken. Zo als gezegd, geen echte vlam men bij de oefeningen. In plaats daarvan worden vlammenbor den gebruikt. Het water is wel echt. Want, zo zegt Cor de Jon ge, "een oefenavond zonder water is geen oefenavond". Bij de wedstrijden van de ne gende op het DGSM terrein aan de Vlissingse Prins Hendrikweg zijn alle belangrijke ploegen van Zuid-West Nederland vertegen woordigd. Van de junioren (12 tot 14 jaar) zijn dat Ouddorp I en II, Goes, Zwijndrecht, Terneu zen, Gorinchem, Huybergen, Veldhoven, Hagestein, Veere en Middelburg I en II. Middelburg, Goes, Oud Beyerland I en II, Go rinchem, Zwijndrecht, Linscho- ten, Almelo, IJsselstein I en II, Hagestein, Veldhoven, Oister- wijk en Huizen zijn er met hun adspirantenploegen. De Vlis- sjngse jeugd, die tot de landelij ke top behoort, doet zelf niet mee. "Dat zou niet eerlijk zijn", legt jeugdleider Bert Pirovano uit. "We zouden immers het ter rein kunnen kennen". De selec tiewedstrijden voor Vlissingen zijn op 23 april in Leerdam. De eerste drie ploegen stromen door naar de finale. De Jeugdbrandweer houdt zich met meer bezig dan alleen wedstrijden. Zo treden de leden regelmatig op in de regio als slachtoffer bij het Rode Kruis. Ook op Koninginnedag en bij feesten als het Straatfestival zijn ze in de stad te vinden. Jaar lijks hoogtepunt is het met oud papier en lood bijeengespaarde kamp, waarvan de bestemming tot op de dag van vertrek een verrassing blijft. De wedstrijden van zaterdag beginnen om 9.30 uur. (exclusief disk, rolfilm en rapid). FOTO - VIDEO COMPUTERS COmbiFOTÖ Si Jecobssvast 27 Vlissingen 01184 12300 ^Maandagsmidaags Korte Geerel 7 Middelbuig 01180-37772 ookopen Lange Kerkstraat 31 Goe» 01100-27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1